Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 16 april 2018 - Strasbourg

14. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande under onsdagen den 18 april 2018 skulle underteckna följande rättsakter, som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och rådets förordning om järnvägstransportstatistik (omarbetning) (00008/2018/LEX - C8-0148/2018 - 2017/0146(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/59/EG om grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- eller persontransport och direktiv 2006/126/EG om körkort (00071/2017/LEX - C8-0147/2018 - 2017/0015(COD))

- Europaparlamentets och rådets beslut om en gemensam ram för tillhandahållande av bättre tjänster för kompetens och kvalifikationer (Europass) och om upphävande av beslut nr 2241/2004/EG (00070/2017/LEX - C8-0146/2018 - 2016/0304(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster (00069/2017/LEX - C8-0145/2018 - 2016/0149(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 92/66/EEG om införande av gemenskapsåtgärder för bekämpning av Newcastlesjukan (00006/2018/LEX - C8-0142/2018 - 2017/0329(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1295/2013 för etablering av programmet Kreativa Europa (2014–2020) (00005/2018/LEX - C8-0141/2018 - 2017/0163(COD))

- Europaparlamentets och rådets beslut om ytterligare makroekonomiskt stöd till Georgien (00007/2018/LEX - C8-0140/2018 - 2017/0242(COD)).

Senaste uppdatering: 22 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy