Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 16 април 2018 г. - Страсбург

15. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти (COM(2018)0099 - C8-0102/2018 - 2018/0047(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

В съответствие с член 282, параграф 5 от Договора председателят ще се консултира факултативно с Европейската централна банка относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

ITRE, IMCO, JURI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейските доставчици на услуги за колективно финансиране (ЕДУКФ) за бизнеса (COM(2018)0113 - C8-0103/2018 - 2018/0048(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

В съответствие с член 282, параграф 5 от Договора председателят ще се консултира факултативно с Европейската централна банка относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

ITRE, IMCO, JURI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно приложимото право към действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания (COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

ECON

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за улесняване на трансграничното разпространение на колективни инвестиционни фондове, както и за изменение на регламенти (ЕС) № 345/2013 и (ЕС) № 346/2013 (COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

В съответствие с член 282, параграф 5 от Договора председателят ще се консултира факултативно с Европейската централна банка относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

BUDG, JURI

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на трансграничното разпространение на колективни инвестиционни фондове (COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

В съответствие с член 282, параграф 5 от Договора председателят ще се консултира факултативно с Европейската централна банка относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

JURI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на експозициите под формата на покрити облигации (COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

В съответствие с член 282, параграф 5 от Договора председателят ще се консултира факултативно с Европейската централна банка относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

JURI

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях и за изменение на Директива 2009/65/ЕО и Директива 2014/59/ЕС (COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

В съответствие с член 282, параграф 5 от Договора председателят ще се консултира факултативно с Европейската централна банка относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

JURI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 810/2009 за създаване на Визов кодекс на Общността (Визов кодекс) (COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

TRAN

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани се освободени от това изискване (кодифициран текст) (COM(2018)0139 - C8-0116/2018 - 2018/0066(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на минималното покритие за загуби за необслужвани експозиции (COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

В съответствие с член 282, параграф 5 от Договора председателят ще се консултира факултативно с Европейската централна банка относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

JURI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски орган по труда (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

BUDG, IMCO, TRAN, JURI, LIBE, FEMM

- Предложение за решение на Съвета за сключване от името на Съюза на Споразумението между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за допълнителни правила във връзка с инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014 – 2020 г. (06222/2018 - C8-0119/2018 - 2018/0032(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET, BUDG

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 168/2013 по отношение на прилагането на норма Евро 5 към одобряването на типа на дву-, три- и четириколесните превозни средства (COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

подпомагаща :

ENVI, ITRE, TRAN

- Предложение за решение на Съвета за сключване на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Нова Зеландия в съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъка на Република Хърватия в процеса на присъединяването ѝ към Европейския съюз (10670/2017 - C8-0121/2018 - 2017/0137(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

- Предложение за решение на Съвета за сключване от името на Съюза на изменение 1 на Меморандум за сътрудничество NAT-I-9406 между Съединените американски щати и Европейския съюз (05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

TRAN

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) №1343/2011 относно определени разпоредби за риболова в зоната по Споразумението за GFCM (Генералната комисия по рибарство в Средиземно море) (COM(2018)0143 - C8-0123/2018 - 2018/0069(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

подпомагаща :

ENVI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивите органични замърсители (преработен текст) (COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

ITRE, JURI (член 104 от Правилника за дейността)

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Белгия — EGF/2017/010 BE/Caterpillar (COM(2018)0156 - C8-0125/2018 - 2018/2043(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL, REGI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на многогодишен план за рибните запаси в западните води и съседните на тях води и за видовете риболов, които експлоатират тези запаси, за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1139 за създаване на многогодишен план за Балтийско море и за отмяна на регламенти (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007 и (ЕО) № 1300/2008 (COM(2018)0149 - C8-0126/2018 - 2018/0074(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

- Предложение за решение на Съвета за определяне на периода за деветите преки всеобщи избори на представители в Европейския парламент (07162/2018 - C8-0128/2018 - 2018/0805(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFCO

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа (COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

ENVI, JURI

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (EGF/2018/000 TA 2018 – Техническа помощ по инициатива на Комисията) (COM(2018)0165 - C8-0131/2018 - 2018/2048(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL, REGI

- Проект за изменение на Протокол № 3 относно статута на Съда на Европейския съюз (02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

AFCO

2) от парламентарни комисии доклади

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия (преработен) (COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0378(COD)) - ITRE - Докладчик: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

- ***I Доклад относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния пазар на електроенергия (преработен текст) (COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD)) - ITRE - Докладчик: Krišjānis Kariņš (A8-0042/2018)

- ***I Доклад относно измененото предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на договорите за онлайн продажби и други продажби на стоки от разстояние, за изменение на Регламент(ЕО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2009/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD)) - IMCO - Докладчик: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия (преработен текст) (COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD)) - ITRE - Докладчик: Krišjānis Kariņš (A8-0044/2018)

- Доклад относно Годишния доклад относно политиката в областта на конкуренцията (2017/2191(INI)) - ECON - Докладчик: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Протокола за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Мавриций (12476/2017 - C8-0445/2017 - 2017/0223(NLE)) - PECH - Докладчик: Norica Nicolai (A8-0053/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на единен цифров портал за предоставяне на информация, процедури и услуги за оказване на съдействие и решаване на проблеми и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 (COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)) - IMCO - Докладчик: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на по-големи възможности на органите за защита на конкуренцията на държавите членки, за да бъдат по-ефективни в правоприлагането, и за гарантиране на правилното функциониране на вътрешния пазар (COM(2017)0142 - C8-0119/2017 - 2017/0063(COD)) - ECON - Докладчик: Andreas Schwab (A8-0057/2018)

- Доклад относно прилагането на Седмата програма за действие за околната среда (2017/2030(INI)) - ENVI - Докладчик: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правната рамка на Европейския корпус за солидарност и за изменение на регламенти (ЕС) № 1288/2013, (ЕС) № 1293/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и Решение № 1313/2013/ЕС (COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)) - CULT - Докладчик: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

- Доклад относно актуалната ситуация и перспективите на овцевъдството и козевъдството в ЕС (2017/2117(INI)) - AGRI - Докладчик: Esther Herranz García (A8-0064/2018)

- Доклад относно изпълнението на Директива 2011/99/ЕС относно европейската заповед за защита (2016/2329(INI)) - LIBE и FEMM - Докладчици: Soraya Post и Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2016 година (COM(2017)0365[[22]] - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC)) - CONT - Докладчик: Bart Staes (A8-0066/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския банков орган за финансовата 2016 година (COM(2017)0365[[35]] - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC)) - CONT - Докладчик: Bart Staes (A8-0067/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2016 година (COM(2017)0365[[11]] - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC)) - CONT - Докладчик: Bart Staes (A8-0068/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за финансовата 2016 година (COM(2017)0365[[39]] - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC)) - CONT - Докладчик: Bart Staes (A8-0069/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ за финансовата 2016 година (COM(2017)0365[[46]] - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC)) - CONT - Докладчик: Brian Hayes (A8-0070/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ за финансовата 2016 година (COM(2017)0365[[47]] - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC)) - CONT - Докладчик: Brian Hayes (A8-0071/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ECSEL за финансовата 2016 година (COM(2017)0365[[51]] - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC)) - CONT - Докладчик: Brian Hayes (A8-0072/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ за финансовата 2016 година (COM(2017)0365[[49]] - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC)) - CONT - Докладчик: Brian Hayes (A8-0073/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2016 година (COM(2017)0365[[38]] - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC)) - CONT - Докладчик: Bart Staes (A8-0074/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие на втората инициатива за иновативни лекарства за финансовата 2016 година (COM(2017)0365[[48]] - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC)) - CONT - Докладчик: Brian Hayes (A8-0075/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие Shift2Rail за финансовата 2016 година (COM(2017)0365[[50]] - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC)) - CONT - Докладчик: Brian Hayes (A8-0076/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие SESAR за финансовата 2016 година (COM(2017)0365[[45]] - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC)) - CONT - Докладчик: Brian Hayes (A8-0077/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2016 година (COM(2017)0365[[21]] - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC)) - CONT - Докладчик: Bart Staes (A8-0078/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската железопътна агенция (сега Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз) за финансовата 2016 година (COM(2017)0365[[26]] - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC)) - CONT - Докладчик: Bart Staes (A8-0079/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за финансовата 2016 година (COM(2017)0365[[20]] - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC)) - CONT - Докладчик: Bart Staes (A8-0080/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2016 година (COM(2017)0365[[14]] - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC)) - CONT - Докладчик: Bart Staes (A8-0081/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2016 година (COM(2017)0365[[29]] - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC)) - CONT - Докладчик: Bart Staes (A8-0082/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2016 година (COM(2017)0365[[41]] - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)) - CONT - Докладчик: Bart Staes (A8-0083/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2016 година (COM(2017)0365[[16]] - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC)) - CONT - Докладчик: Bart Staes (A8-0084/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2016 година (COM(2017)0365[[24]] - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC)) - CONT - Докладчик: Bart Staes (A8-0085/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по химикали за финансовата 2016 година (COM(2017)0365[[31]] - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC)) - CONT - Докладчик: Bart Staes (A8-0086/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2016 година (COM(2017)0365[[34]] - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC)) - CONT - Докладчик: Bart Staes (A8-0087/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2016 година (COM(2017)0365[[36]] - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC)) - CONT - Докладчик: Bart Staes (A8-0088/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел V ‒ Сметна палата (COM(2017)0365[[05]] - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC)) - CONT - Докладчик: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2016 година (COM(2017)0365[[15]] - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC)) - CONT - Докладчик: Bart Staes (A8-0090/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2016 година (COM(2017)0365[[23]] - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC)) - CONT - Докладчик: Indrek Tarand (A8-0091/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2016 година (COM(2017)0365[[12]] - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC)) - CONT - Докладчик: Bart Staes (A8-0092/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2016 година (COM(2017)0365[[13]] - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC)) - CONT - Докладчик: Bart Staes (A8-0093/2018)

- ***I Доклад Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската бизнес статистика за изменение на Регламент (ЕО) № 184/2005 и за отмяна на 10 правни акта в областта на бизнес статистиката (COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)) - ITRE - Докладчик: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2016 година (COM(2017)0365[[44]] - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC)) - CONT - Докладчик: Brian Hayes (A8-0095/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2016 година (COM(2017)0365[[40]] - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC)) - CONT - Докладчик: Bart Staes (A8-0096/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел VI ‒ Европейски икономически и социален комитет (COM(2017)0365[[06]] - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC)) - CONT - Докладчик: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (преди 1 юли 2016 г.: Европейски полицейски колеж) (CEPOL) за финансовата 2016 година (COM(2017)0365[[27]] - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC)) - CONT - Докладчик: Bart Staes (A8-0098/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел IX – Европейски надзорен орган по защита на данните (COM(2017)0365[[09]] - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC)) - CONT - Докладчик: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел VIII ‒ Европейски омбудсман (COM(2017)0365[[08]] - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC)) - CONT - Докладчик: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2016 година (COM(2017)0365[[37]] - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC)) - CONT - Докладчик: Bart Staes (A8-0101/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2016 година (COM(2017)0365[[32]] - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC)) - CONT - Докладчик: Bart Staes (A8-0102/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2016 година (COM(2017)0365[[18]] - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC)) - CONT - Докладчик: Bart Staes (A8-0103/2018)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза и държавите членки, на Протокола към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Узбекистан, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (09021/2017 - C8-0243/2017 - 2017/0083(NLE)) - AFET - Докладчик: Jozo Radoš (A8-0104/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел I ‒ Европейски парламент (COM(2017)0365[[02]] - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC)) - CONT - Докладчик: Derek Vaughan (A8-0105/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2016 година (COM(2017)0365[[17]] - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC)) - CONT - Докладчик: Bart Staes (A8-0106/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2016 година (COM(2017)0365[[30]] - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC)) - CONT - Докладчик: Bart Staes (A8-0107/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) за финансовата 2016 година (COM(2017)0365[[28]] - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC)) - CONT - Докладчик: Bart Staes (A8-0108/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) за финансовата 2016 година (COM(2017)0365[[33]] - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC)) - CONT - Докладчик: Bart Staes (A8-0109/2018)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Австралия, от друга страна (15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE)) - AFET - Докладчик: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие за финансовата 2016 година (COM(2017)0365[[42]] - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC)) - CONT - Докладчик: Bart Staes (A8-0111/2018)

- Доклад относно изпълнението на инструментите на ЕС за външно финансиране: междинен преглед за 2017 г. и бъдеща структура за периода след 2020 г. (2017/2280(INI)) - AFET - Докладчик: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2016 година (COM(2017)0365[[19]] - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC)) - CONT - Докладчик: Bart Staes (A8-0113/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2016 година (COM(2017)0365[[25]] - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC)) - CONT - Докладчик: Bart Staes (A8-0114/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2016 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол (COM(2017)0365[[43]] - C8-0290/2017 - 2017/2179(DEC)) - CONT - Докладчик: Bart Staes (A8-0115/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет (COM(2017)0365[[03]] - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)) - CONT - Докладчик: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел VII ‒ Комитет на регионите (COM(2017)0365[[07]] - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC)) - CONT - Докладчик: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)

- Доклад относно прилагането на Инструмента за сътрудничество за развитие, Инструмента за хуманитарна помощ и Европейския фонд за развитие (2017/2258(INI)) - DEVE - Докладчик: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)

- Доклад съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Австралия, от друга страна (2017/2227(INI)) - AFET - Докладчик: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

- Доклад относно европейска стратегия за насърчаване на протеиновите култури – поощряване на производството на богати на протеин растения и бобови растения в рамките на европейския селскостопански сектор (2017/2116(INI)) - AGRI - Докладчик: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел IV ‒ Съд на Европейския съюз (COM(2017)0365[[04]] - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC)) - CONT - Докладчик: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие за финансовата 2016 година (COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC)) - CONT - Докладчик: Barbara Kappel (A8-0123/2018)

- * Доклад относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на задължението за спазване на минимален размер на данъчната ставка (COM(2017)0783 - C8-0007/2018 - 2017/0349(CNS)) - ECON - Докладчик: Roberto Gualtieri (A8-0124/2018)

- *** Препоръка относно предложението за решение на Съвета за сключване на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Норвегия относно допълнителни търговски преференции за селскостопански продукти (13357/2017 - C8-0434/2017 - 2017/0259(NLE)) - INTA - Докладчик: Tiziana Beghin (A8-0126/2018)

- Доклад относно прилагането на разпоредбите на Договора относно националните парламенти (2016/2149(INI)) - AFCO - Докладчик: Paulo Rangel (A8-0127/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел X ‒ Европейска служба за външна дейност (COM(2017)0365[[10]] - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC)) - CONT - Докладчик: Marco Valli (A8-0128/2018)

- Доклад относно засилване на устойчивостта на обслужването на дълга от развиващите се държави (2016/2241(INI)) - DEVE - Докладчик: Charles Goerens (A8-0129/2018)

- Доклад относно специалните доклади на Сметната палата в рамките на освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (COM(2017)0365[[52]] - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC)) - CONT - Докладчик: Joachim Zeller (A8-0130/2018)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване на тероризма (14494/2017 - C8-0450/2017 - 2017/0265(NLE)) - LIBE - Докладчик: Helga Stevens (A8-0131/2018)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Допълнителния протокол към Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване на тероризма (14498/2017 - C8-0451/2017 - 2017/0266(NLE)) - LIBE - Докладчик: Helga Stevens (A8-0132/2018)

- *** Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за въвеждане на мерки за контрол по отношение на новото психоактивно вещество N-(1-амино-3,3-диметил-1-оксобутан-2-ил)-1-(циклохексилметил)-1H-индазол-3-карбоксамид (ADB-CHMINACA) (05387/2018 - C8-0028/2018 - 2017/0340(NLE)) - LIBE - Докладчик: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0133/2018)

- * Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за въвеждане на мерки за контрол по отношение на новото психоактивно вещество 1-(4-цианобутил)-N-(2-фенилпропан-2-ил)-1H-индазол-3-карбоксамид (CUMYL-4CN-BINACA) (05392/2018 - C8-0025/2018 - 2017/0344(NLE)) - LIBE - Докладчик: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0134/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции (COM(2017)0365[[01]] - C8-0247/2017 - 2017/2136(DEC)) - CONT - Докладчик: Joachim Zeller (A8-0137/2018)

- Доклад относно укрепването на икономическото, социалното и териториалното сближаване в Европейския съюз: 7-и доклад на Европейската комисия (2017/2279(INI)) - REGI - Докладчик: Marc Joulaud (A8-0138/2018)

- Доклад относно годишния доклад относно контрола на финансовите дейности на ЕИБ за 2016 г. (2017/2190(INI)) - CONT - Докладчик: Marco Valli (A8-0139/2018)

- * Доклад относно предложението за решение на Съвета относно насоки за политиките за заетост на държавите членки (COM(2017)0677 - C8-0424/2017 - 2017/0305(NLE)) - EMPL - Докладчик: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0140/2018)

- Доклад относно годишните доклади за 2015 – 2016 г. относно субсидиарността и пропорционалността (COM(2016)0469 - 2017/2010(INI)) - JURI - Докладчик: Mady Delvaux (A8-0141/2018)

Последно осъвременяване: 22 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност