Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 16. aprill 2018 - Strasbourg

15. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1) nõukogu ja komisjon

 • Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta (COM(2018)0099 - C8-0102/2018 - 2018/0047(COD))
  President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.Aluslepingu artikli 282 lõike 5 kohaselt konsulteerib president selle ettepaneku asjus Euroopa Keskpangaga.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

ITRE, IMCO, JURI

 • Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ettevõtjatele Euroopa ühisrahastamisteenuste osutajate kohta (COM(2018)0113 - C8-0103/2018 - 2018/0048(COD))
  President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.Aluslepingu artikli 282 lõike 5 kohaselt konsulteerib president selle ettepaneku asjus Euroopa Keskpangaga.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

ITRE, IMCO, JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus õiguse kohta, mida kohaldatakse nõuete loovutamise kehtivusele kolmandate isikute suhtes (COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

nõuandvad komisjonid :

ECON

 • Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega lihtsustatakse ühisinvesteerimisfondide piiriülest turustamist ning muudetakse määrusi (EL) nr 345/2013 ja (EL) nr 346/2013 (COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD))
  President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.Aluslepingu artikli 282 lõike 5 kohaselt konsulteerib president selle ettepaneku asjus Euroopa Keskpangaga.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

BUDG, JURI

 • Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/65/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/61/EL seoses ühisinvesteerimisfondide piiriülese turustamisega (COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD))
  President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.Aluslepingu artikli 282 lõike 5 kohaselt konsulteerib president selle ettepaneku asjus Euroopa Keskpangaga.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

JURI

 • Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 pandikirjadest tulenevate riskipositsioonide osas (COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD))
  President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.Aluslepingu artikli 282 lõike 5 kohaselt konsulteerib president selle ettepaneku asjus Euroopa Keskpangaga.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

JURI

 • Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv pandikirjade emiteerimise ja pandikirjade avaliku järelevalve kohta ning millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ ja 2014/59/EL (COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD))
  President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.Aluslepingu artikli 282 lõike 5 kohaselt konsulteerib president selle ettepaneku asjus Euroopa Keskpangaga.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 810/2009, millega kehtestatakse ühenduse viisaeeskiri (viisaeeskiri) (COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

TRAN

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (kodifitseeritud tekst) (COM(2018)0139 - C8-0116/2018 - 2018/0066(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

 • Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 seoses viivisnõuete kahju miinimumkattega (COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD))
  President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.Aluslepingu artikli 282 lõike 5 kohaselt konsulteerib president selle ettepaneku asjus Euroopa Keskpangaga.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Tööjõuamet (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

BUDG, IMCO, TRAN, JURI, LIBE, FEMM

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepingu (täiendavate eeskirjade kohta seoses Sisejulgeolekufondi osaks oleva välispiiride ja viisade rahastamisvahendiga aastateks 2014–2020) liidu nimel sõlmimise kohta (06222/2018 - C8-0119/2018 - 2018/0032(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET, BUDG

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 168/2013 seoses Euro 5 taseme kohaldamisega kahe-, kolme- ja neljarattaliste sõidukite tüübikinnituse suhtes (COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

ENVI, ITRE, TRAN

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Uus-Meremaa vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (mis käsitleb vastavalt 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII kontsessioonide muutmist Horvaatia Vabariigi loendis selle riigi Euroopa Liiduga ühinemise käigus) sõlmimise kohta (10670/2017 - C8-0121/2018 - 2017/0137(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahelise koostöömemorandumi NAT-I-9406 1. muudatuse liidu nimel allakirjutamise kohta (05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

TRAN

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1343/2011, mis käsitleb teatavaid kalapüüki käsitlevaid sätteid Vahemere üldise kalanduskomisjoni (GFCM) lepinguga hõlmatud piirkonnas (COM(2018)0143 - C8-0123/2018 - 2018/0069(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus püsivate orgaaniliste saasteainete kohta (uuesti sõnastatud) (COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

ITRE, JURI (kodukorra artikkel 104)

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmise kohta (Belgia taotlus – EGF/2017/010BE/Caterpillar) (COM(2018)0156 - C8-0125/2018 - 2018/2043(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

EMPL, REGI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse läänepiirkonna vete ja sellega piirnevate vete kalavarude majandamise ja nende liikide püügi mitmeaastane kava ning millega muudetakse määrust (EÜ) 2016/1139 (millega kehtestatakse Läänemere mitmeaastane kava) ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 811/2004, (EÜ) nr 2166/2005, (EÜ) nr 388/2006, (EÜ) 509/2007 ja (EÜ) 1300/2008 (COM(2018)0149 - C8-0126/2018 - 2018/0074(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega määratakse kindlaks ajavahemik esindajate üheksandaks otseseks ja üldiseks valimiseks Euroopa Parlamenti (07162/2018 - C8-0128/2018 - 2018/0805(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFCO

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2004/37/EÜ töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest (COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

ENVI, JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, milles käsitletakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmist (EGF/2018/000 TA 2018 – Tehniline abi komisjoni algatusel) (COM(2018)0165 - C8-0131/2018 - 2018/2048(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

EMPL, REGI

- Protokolli nr 3 (Euroopa Liidu Kohtu põhikirja kohta) muutmise eelnõu (02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

nõuandvad komisjonid :

AFCO

2) parlamendikomisjonid, raportid

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (uuesti sõnastatud) (COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0378(COD)) – ITRE-komisjon - Raportöör: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse elektrienergia siseturgu (uuesti sõnastatud) (COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD)) – ITRE-komisjon - Raportöör: Krišjānis Kariņš (A8-0042/2018)

- ***I Raport muudetud ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kaupade müügilepingutega seonduvate teatavate aspektide kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2006/2004 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/22/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 1999/44/EÜ (COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD)) – IMCO-komisjon - Raportöör: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv elektrienergia siseturu ühiseeskirjade kohta (uuesti sõnastatud) (COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD)) – ITRE-komisjon - Raportöör: Krišjānis Kariņš (A8-0044/2018)

- Raport konkurentsipoliitika aastaaruande kohta (2017/2191(INI)) – ECON-komisjon - Raportöör: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu protokolli (millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Mauritiuse Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) sõlmimise kohta (12476/2017 - C8-0445/2017 - 2017/0223(NLE)) – PECH-komisjon - Raportöör: Norica Nicolai (A8-0053/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse ühtne digivärav teabe ja menetluste ning abi- ja probleemilahendamisteenuste pakkumiseks ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1024/2012 (COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)) – IMCO-komisjon - Raportöör: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mille eesmärk on anda liikmesriikide konkurentsiasutustele volitused konkurentsieeskirjade täitmise tagamise tõhustamiseks ja tagada siseturu nõuetekohane toimimine (COM(2017)0142 - C8-0119/2017 - 2017/0063(COD)) – ECON-komisjon - Raportöör: Andreas Schwab (A8-0057/2018)

- Raport seitsmenda keskkonnaalase tegevusprogrammi rakendamise kohta (2017/2030(INI)) – ENVI-komisjon - Raportöör: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Euroopa solidaarsuskorpuse õigusraamistik ning muudetakse määrusi (EL) nr 1288/2013, (EL) nr 1293/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1305/2013, (EL) nr 1306/2013 ja otsust nr 1313/2013/EL (COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)) – CULT-komisjon - Raportöör: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

- Raport ELi lamba- ja kitsekasvatussektori praeguse olukorra ja tulevikuväljavaadete kohta (2017/2117(INI)) – AGRI-komisjon - Raportöör: Esther Herranz García (A8-0064/2018)

- Raport Euroopa lähenemiskeeldu käsitleva direktiivi 2011/99/EL rakendamise kohta (2016/2329(INI)) – LIBE-komisjon ja FEMM-komisjon - Raportöörid: Soraya Post ja Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

- Raport Euroopa Lennundusohutusameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2017)0365[[22]] - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Bart Staes (A8-0066/2018)

- Raport Euroopa Pangandusjärelevalve 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2017)0365[[35]] - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Bart Staes (A8-0067/2018)

- Raport Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2017)0365[[11]] - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Bart Staes (A8-0068/2018)

- Raport Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti Büroo 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2017)0365[[39]] - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Bart Staes (A8-0069/2018)

- Raport ühisettevõtte Clean Sky 2 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2017)0365[[46]] - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Brian Hayes (A8-0070/2018)

- Raport biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2017)0365[[47]] - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC)) - CONT-komisjon - Raportöör: Brian Hayes (A8-0071/2018)

- Raport ühisettevõtte ECSEL 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2017)0365[[51]] - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC)) - CONT-komisjon - Raportöör: Brian Hayes (A8-0072/2018)

- Raport kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 2. ühisettevõtte 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2017)0365[[49]] - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC)) - CONT-komisjon - Raportöör: Brian Hayes (A8-0073/2018)

- Raport Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2017)0365[[38]] - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Bart Staes (A8-0074/2018)

- Raport innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2017)0365[[48]] - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Brian Hayes (A8-0075/2018)

- Raport ühisettevõtte Shift2Rail 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2017)0365[[50]] - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Brian Hayes (A8-0076/2018)

- Raport ühisettevõtte SESAR 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2017)0365[[45]] - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Brian Hayes (A8-0077/2018)

- Raport Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2017)0365[[21]] - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Bart Staes (A8-0078/2018)

- Raport Euroopa Raudteeagentuuri (praegu Euroopa Liidu Raudteeamet) 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2017)0365[[26]] - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Bart Staes (A8-0079/2018)

- Raport Euroopa Koolitusfondi 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2017)0365[[20]] - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Bart Staes (A8-0080/2018)

- Raport Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2017)0365[[14]] - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Bart Staes (A8-0081/2018)

- Raport Euroopa GNSSi Agentuuri 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2017)0365[[29]] - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Bart Staes (A8-0082/2018)

- Raport Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2017)0365[[41]] - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Bart Staes (A8-0083/2018)

- Raport Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2017)0365[[16]] - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Bart Staes (A8-0084/2018)

- Raport Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2017)0365[[24]] - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Bart Staes (A8-0085/2018)

- Raport Euroopa Kemikaaliameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2017)0365[[31]] - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Bart Staes (A8-0086/2018)

- Raport Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2017)0365[[34]] - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Bart Staes (A8-0087/2018)

- Raport Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2017)0365[[36]] - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Bart Staes (A8-0088/2018)

- Raport Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, V jagu – Kontrollikoda (COM(2017)0365[[05]] - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)

- Raport Euroopa Keskkonnaameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2017)0365[[15]] - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Bart Staes (A8-0090/2018)

- Raport Euroopa Toiduohutusameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2017)0365[[23]] - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Indrek Tarand (A8-0091/2018)

- Raport Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2017)0365[[12]] - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Bart Staes (A8-0092/2018)

- Raport Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2017)0365[[13]] - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Bart Staes (A8-0093/2018)

- ***I Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa ettevõtlusstatistika kohta, millega muudetakse määrust nr 184/2005 ja tunnistatakse kehtetuks kümme ettevõtlusstatistika valdkonna õigusakti (COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)) – ITRE-komisjon - Raportöör: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

- Raport ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2017)0365[[44]] - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Brian Hayes (A8-0095/2018)

- Raport Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2017)0365[[40]] - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Bart Staes (A8-0096/2018)

- Raport Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (COM(2017)0365[[06]] - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)

- Raport Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti (enne 1. juulit 2016: Euroopa Politseikolledž) (CEPOL) 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2017)0365[[27]] - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Bart Staes (A8-0098/2018)

- Raport Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor (COM(2017)0365[[09]] - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)

- Raport Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VIII jagu – Euroopa Ombudsman (COM(2017)0365[[08]] - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)

- Raport Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2017)0365[[37]] - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Bart Staes (A8-0101/2018)

- Raport Euratomi Tarneagentuuri 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2017)0365[[32]] - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Bart Staes (A8-0102/2018)

- Raport Euroopa Ravimiameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2017)0365[[18]] - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Bart Staes (A8-0103/2018)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Usbekistani Vabariigi vahelisele partnerlus- ja koostöölepingule Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud protokolli liidu ja liikmesriikide nimel sõlmimise kohta (09021/2017 - C8-0243/2017 - 2017/0083(NLE)) – AFET-komisjon - Raportöör: Jozo Radoš (A8-0104/2018)

- Raport Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, I jagu – Euroopa Parlament (COM(2017)0365[[02]] - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Derek Vaughan (A8-0105/2018)

- Raport Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2017)0365[[17]] - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC)) - CONT-komisjon - Raportöör: Bart Staes (A8-0106/2018)

- Raport Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2017)0365[[30]] - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC)) - CONT-komisjon - Raportöör: Bart Staes (A8-0107/2018)

- Raport Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (Frontex) 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2017)0365[[28]] - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Bart Staes (A8-0108/2018)

- Raport Euroopa Politseiameti (Europol) 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2017)0365[[33]] - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Bart Staes (A8-0109/2018)

- *** Soovitus. mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Austraalia vahelise raamlepingu liidu nimel sõlmimise kohta (15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE)) – AFET-komisjon - Raportöör: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

- Raport Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2017)0365[[42]] - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Bart Staes (A8-0111/2018)

- Raport ELi välisrahastamisvahendite rakendamise kohta: 2017. aasta vahearuanne ja 2020. aasta järgne tulevane struktuur (2017/2280(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

- Raport Eurojusti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2017)0365[[19]] - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: BartStaes (A8-0113/2018)

- Raport Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2017)0365[[25]] - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Bart Staes (A8-0114/2018)

- Raport Euroopa Liidu ametite 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise ning tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta (COM(2017)0365[[43]] - C8-0290/2017 - 2017/2179(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Bart Staes (A8-0115/2018)

- Raport Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (COM(2017)0365[[03]] - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)) - CONT-komisjon - Raportöör: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)

- Raport Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VII jagu – Regioonide Komitee (COM(2017)0365[[07]] - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)

- Raport arengukoostöö rahastamisvahendi, humanitaarabi rahastamisvahendi ja Euroopa Arengufondi rakendamise kohta (2017/2258(INI)) - DEVE komisjon - Raportöör: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)

- Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Austraalia vahelise raamlepingu liidu nimel sõlmimise kohta (2017/2227(INI)) – AFET-komisjon - Raportöör: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

- Raport valgurikaste kultuuride edendamise Euroopa strateegia kohta – valgurikaste ja liblikõieliste taimede kasvatamise soodustamine Euroopa põllumajandussektoris (2017/2116(INI)) – AGRI-komisjon - Raportöör: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)

- Raport Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IV jagu – Euroopa Kohus (COM(2017)0365[[04]] - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)

- Raport 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufondi 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Barbara Kappel (A8-0123/2018)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) hariliku maksumaksumäära järgimise kohustuse osas (COM(2017)0783 - C8-0007/2018 - 2017/0349(CNS)) – ECON-komisjon - Raportöör: Roberto Gualtieri (A8-0124/2018)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (mis käsitleb lisasoodustusi põllumajandustoodetega kauplemisel) sõlmimise kohta (13357/2017 - C8-0434/2017 - 2017/0259(NLE)) – INTA-komisjon - Raportöör: Tiziana Beghin (A8-0126/2018)

- Raport liikmesriikide parlamente käsitlevate aluslepingu sätete rakendamise kohta (2016/2149(INI)) – AFCO-komisjon - Raportöör: Paulo Rangel (A8-0127/2018)

- Raport Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, X jagu – Euroopa välisteenistus (COM(2017)0365[[10]] - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Marco Valli (A8-0128/2018)

- Raport arengumaade võla jätkusuutlikkuse suurendamise kohta (2016/2241(INI)) – DEVE-komisjon - Raportöör: Charles Goerens (A8-0129/2018)

- Raport komisjoni 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruannete kohta (COM(2017)0365[[52]] - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Joachim Zeller (A8-0130/2018)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu terrorismi ennetamise Euroopa Nõukogu konventsiooni Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (14494/2017 - C8-0450/2017 - 2017/0265(NLE)) – LIBE-komisjon - Raportöör: Helga Stevens (A8-0131/2018)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu terrorismi ennetamise Euroopa Nõukogu konventsiooni lisaprotokolli Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (14498/2017 - C8-0451/2017 - 2017/0266(NLE)) – LIBE-komisjon - Raportöör: Helga Stevens (A8-0132/2018)

- *** Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu uue psühhoaktiivse aine N-(1-amino-3,3-dimetüül-1-oksobutaan-2-üül)-1-(tsükloheksüülmetüül)-1H-indasool-3-karboksamiidi (ADB-CHMINACA) suhtes kontrollimeetmete kehtestamise kohta (05387/2018 - C8-0028/2018 - 2017/0340(NLE)) – LIBE-komisjon - Raportöör: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0133/2018)

- * Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu uue psühhoaktiivse aine 1-(4-tsüanobutüül)-N-(2-fenüülpropaan-2-üül)-1H-indasool-3-karboksamiidi (CUMYL-4CN-BINACA) suhtes kontrollimeetmete kehtestamise kohta (05392/2018 - C8-0025/2018 - 2017/0344(NLE)) – LIBE-komisjon - Raportöör: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0134/2018)

- Raport Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid (COM(2017)0365[[01]] - C8-0247/2017 - 2017/2136(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Joachim Zeller (A8-0137/2018)

- Raport majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse tugevdamise kohta Euroopa Liidus ja Euroopa Komisjoni seitsmenda aruande kohta (2017/2279(INI)) – REGI-komisjon - Raportöör: Marc Joulaud (A8-0138/2018)

- Raport Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli aastaaruande (2016) kohta (2017/2190(INI)) – CONT-komisjon - Raportöör: Marco Valli (A8-0139/2018)

- * Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta (COM(2017)0677 - C8-0424/2017 - 2017/0305(NLE)) – EMPL-komisjon - Raportöör: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0140/2018)

- Raport subsidiaarsust ja proportsionaalsust käsitlevate 2015. ja 2016. aasta aruannete kohta (COM(2016)0469 - 2017/2010(INI)) – JURI-komisjon - Raportöör: Mady Delvaux (A8-0141/2018)

Viimane päevakajastamine: 22. oktoober 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika