Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2018 m. balandžio 16 d. - Strasbūras

15. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų (COM(2018)0099 - C8-0102/2018 - 2018/0047(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.
Pagal Sutarties 282 straipsnio 5 dalį Pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos Centriniu Banku.

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

Nuomonė :

ITRE, IMCO, JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos sutelktinio finansavimo paslaugų verslui teikėjų (COM(2018)0113 - C8-0103/2018 - 2018/0048(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.
Pagal Sutarties 282 straipsnio 5 dalį Pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos Centriniu Banku.

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

Nuomonė :

ITRE, IMCO, JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl teisės, taikytinos nustatant reikalavimų perleidimo pasekmes tretiesiems asmenims (COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

Nuomonė :

ECON

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl palankesnių sąlygų tarpvalstybiniu mastu platinti kolektyvinio investavimo fondų investicinius vienetus ar akcijas sudarymo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 345/2013 ir (ES) Nr. 346/2013 (COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.
Pagal Sutarties 282 straipsnio 5 dalį Pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos Centriniu Banku.

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

Nuomonė :

BUDG, JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/ES nuostatos dėl kolektyvinio investavimo fondų investicinių vienetų ar akcijų platinimo tarpvalstybiniu mastu (COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.
Pagal Sutarties 282 straipsnio 5 dalį Pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos Centriniu Banku.

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

Nuomonė :

JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 nuostatos, susijusios su padengtųjų obligacijų pozicijomis (COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.
Pagal Sutarties 282 straipsnio 5 dalį Pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos Centriniu Banku.

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

Nuomonė :

JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl padengtųjų obligacijų emisijų ir viešosios priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB ir 2014/59/ES (COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.
Pagal Sutarties 282 straipsnio 5 dalį Pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos Centriniu Banku.

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

Nuomonė :

JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 810/2009, nustatantis Bendrijos vizų kodeksą (Vizų kodeksas) (COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

Nuomonė :

TRAN

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (kodifikuotaredakcija) (COM(2018)0139 - C8-0116/2018 - 2018/0066(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl neveiksnių pozicijų nuostolių minimalaus padengimo lygio iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 575/2013 (COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.
Pagal Sutarties 282 straipsnio 5 dalį Pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos Centriniu Banku.

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

Nuomonė :

JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Europos darbo institucija (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

Nuomonė :

BUDG, IMCO, TRAN, JURI, LIBE, FEMM

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl papildomų taisyklių dėl išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonės kaip Vidaus saugumo fondo dalies 2014–2020 m. laikotarpiu sudarymo Sąjungos vardu (06222/2018 - C8-0119/2018 - 2018/0032(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

Nuomonė :

AFET, BUDG

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl „Euro 5“ etapo taikymo dviračių bei triračių transporto priemonių ir keturračių tipo patvirtinimui iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 168/2013 (COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

Nuomonė :

ENVI, ITRE, TRAN

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Naujosios Zelandijos susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų pakeitimo Kroatijos Respublikos sąraše jai stojant į Europos Sąjungą sudarymo (10670/2017 - C8-0121/2018 - 2017/0137(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos bendradarbiavimo memorandumo NAT-I-9406 1 dalinio pakeitimo sudarymo Sąjungos vardu (05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

Nuomonė :

TRAN

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011 dėl tam tikrų žvejybos BVJŽK (Bendrosios Viduržemio jūros žvejybos komisijos) susitarimo rajone nuostatų (COM(2018)0143 - C8-0123/2018 - 2018/0069(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

Nuomonė :

ENVI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl patvariųjų organinių teršalų (nauja redakcija) (COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

Nuomonė :

ITRE, JURI (Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnis)

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Belgijos paraiška „EGF/2017/010 BE/Caterpillar“) (COM(2018)0156 - C8-0125/2018 - 2018/2043(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

Nuomonė :

EMPL, REGI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas daugiametis vakarų vandenų ir gretimų vandenų žuvų išteklių ir tų išteklių žvejybos valdymo planas, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/1139, kuriuo nustatomas Baltijos jūros daugiametis planas, ir panaikinami reglamentai (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007 ir (EB) Nr. 1300/2008 (COM(2018)0149 - C8-0126/2018 - 2018/0074(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo, kuriuo nustatomas atstovų į Europos Parlamentą devintųjų rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise laikotarpis (07162/2018 - C8-0128/2018 - 2018/0805(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

AFCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe (COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

Nuomonė :

ENVI, JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (EGF/2018/000 TA 2018 – Komisijos iniciatyva teikiama techninė pagalba) (COM(2018)0165 - C8-0131/2018 - 2018/2048(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

Nuomonė :

EMPL, REGI

- Protokolo Nr. 3 dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto pakeitimų projektas (02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

Nuomonė :

AFCO

2) Parlamento komitetų pranešimai

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (nauja redakcija) (COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0378(COD)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl elektros energijos vidaus rinkos (nauja redakcija) (COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Krišjānis Kariņš (A8-0042/2018)

- ***I Pranešimas dėl pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikrų prekių pardavimo sutarčių aspektų, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/22/EB, kuria panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB (COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD)) - IMCO komitetas - Pranešėjas: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių (nauja redakcija) (COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Krišjānis Kariņš (A8-0044/2018)

- Pranešimas dėl metinės konkurencijos politikos ataskaitos (2017/2191(INI)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos ir Mauricijaus Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo projekto (12476/2017 - C8-0445/2017 - 2017/0223(NLE)) - PECH komitetas - Pranešėja: Norica Nicolai (A8-0053/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrųjų skaitmeninių vartų sukūrimo informacijai teikti, procedūroms atlikti ir pagalbos bei problemų sprendimo paslaugoms teikti, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 (COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)) - IMCO komitetas - Pranešėja: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

- ***I Pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria siekiama valstybių narių konkurencijos institucijoms suteikti įgaliojimus, kad jos būtų veiksmingesnės vykdymo užtikrinimo institucijos ir užtikrintų tinkamą vidaus rinkos veikimą (COM(2017)0142 - C8-0119/2017 - 2017/0063(COD)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Andreas Schwab (A8-0057/2018)

- Pranešimas dėl 7-osios aplinkosaugos veiksmų programos įgyvendinimo (2017/2030(INI)) - ENVI komitetas - Pranešėja: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma Europos solidarumo korpuso teisinė sistema ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1288/2013, (ES) Nr. 1293/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 ir Sprendimas Nr. 1313/2013/ES (COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)) - CULT komitetas - Pranešėja: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

- Pranešimas dėl dabartinės avininkystės ir ožkininkystės sektorių padėties ir ateities perspektyvų Sąjungoje (2017/2117(INI)) - AGRI komitetas - Pranešėja: Esther Herranz García (A8-0064/2018)

- Pranešimas dėl Direktyvos 2011/99/ES dėl Europos apsaugos orderio įgyvendinimo (2016/2329(INI)) – komitetai LIBE ir FEMM - Pranešėjos: Soraya Post ir Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

- Pranešimas dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2017)0365[[22]] - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Bart Staes (A8-0066/2018)

- Pranešimas dėl Europos bankininkystės institucijos 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2017)0365[[35]] - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Bart Staes (A8-0067/2018)

- Pranešimas dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2017)0365[[11]] - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Bart Staes (A8-0068/2018)

- Pranešimas dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2017)0365[[39]] - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Bart Staes (A8-0069/2018)

- Pranešimas dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2017)0365[[46]] - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Brian Hayes (A8-0070/2018)

- Pranešimas dėl Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2017)0365[[47]] - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Brian Hayes (A8-0071/2018)

- Pranešimas dėl bendrosios įmonės ECSEL 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2017)0365[[51]] - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Brian Hayes (A8-0072/2018)

- Pranešimas dėl II kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2017)0365[[49]] - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Brian Hayes (A8-0073/2018)

- Pranešimas dėl Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2017)0365[[38]] - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Bart Staes (A8-0074/2018)

- Pranešimas dėl II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2017)0365[[48]] - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Brian Hayes (A8-0075/2018)

- Pranešimas dėl bendrosios įmonės „Shift2Rail“ 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2017)0365[[50]] - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Brian Hayes (A8-0076/2018)

- Pranešimas dėl bendros įmonės SESAR 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2017)0365[[45]] - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Brian Hayes (A8-0077/2018)

- Pranešimas dėl Europos jūrų saugumo agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2017)0365[[21]] - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Bart Staes (A8-0078/2018)

- Pranešimas dėl Europos geležinkelio agentūros (dabar – Europos Sąjungos geležinkelių agentūra) 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2017)0365[[26]] - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Bart Staes (A8-0079/2018)

- Pranešimas dėl Europos mokymo fondo 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2017)0365[[20]] - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Bart Staes (A8-0080/2018)

- Pranešimas dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2017)0365[[14]] - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Bart Staes (A8-0081/2018)

- Pranešimas dėl Europos GNSS agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2017)0365[[29]] - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Bart Staes (A8-0082/2018)

- Pranešimas dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2017)0365[[41]] - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Bart Staes (A8-0083/2018)

- Pranešimas dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2017)0365[[16]] - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Bart Staes (A8-0084/2018)

- Pranešimas dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2017)0365[[24]] - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Bart Staes (A8-0085/2018)

- Pranešimas dėl Europos cheminių medžiagų agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2017)0365[[31]] - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Bart Staes (A8-0086/2018)

- Pranešimas dėl Europos lyčių lygybės instituto 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2017)0365[[34]] - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Bart Staes (A8-0087/2018)

- Pranešimas dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2017)0365[[36]] - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Bart Staes (A8-0088/2018)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, V skirsnis – Audito Rūmai (COM(2017)0365[[05]] - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)

- Pranešimas dėl Europos aplinkos agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2017)0365[[15]] - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Bart Staes (A8-0090/2018)

- Pranešimas dėl Europos maisto saugos tarnybos 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2017)0365[[23]] - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Indrek Tarand (A8-0091/2018)

- Pranešimas dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2017)0365[[12]] - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Bart Staes (A8-0092/2018)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2017)0365[[13]] - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Bart Staes (A8-0093/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos verslo statistikos, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 184/2005 ir panaikinama dešimt verslo statistikos srities teisės aktų (COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

- Pranešimas dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2017)0365[[44]] - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Brian Hayes (A8-0095/2018)

- Pranešimas dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2017)0365[[40]] - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Bart Staes (A8-0096/2018)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VI skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (COM(2017)0365[[06]] - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros (iki 2016 m. liepos 1 d. – Europos policijos koledžo) 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2017)0365[[27]] - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Bart Staes (A8-0098/2018)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IX skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (COM(2017)0365[[09]] - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VIII skirsnis – Europos ombudsmenas (COM(2017)0365[[08]] - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)

- Pranešimas dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2017)0365[[37]] - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Bart Staes (A8-0101/2018)

- Pranešimas dėl Euratomo tiekimo agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2017)0365[[32]] - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Bart Staes (A8-0102/2018)

- Pranešimas dėl Europos vaistų agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2017)0365[[18]] - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Bart Staes (A8-0103/2018)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Uzbekistano Respublikos partnerystę, protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Sąjungos ir valstybių narių vardu projekto (09021/2017 - C8-0243/2017 - 2017/0083(NLE)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Jozo Radoš (A8-0104/2018)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, I skirsnis – Europos Parlamentas (COM(2017)0365[[02]] - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Derek Vaughan (A8-0105/2018)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2017)0365[[17]] - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Bart Staes (A8-0106/2018)

- Pranešimas dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2017)0365[[30]] - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Bart Staes (A8-0107/2018)

- Pranešimas dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (FRONTEX) 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2017)0365[[28]] - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Bart Staes (A8-0108/2018)

- Pranešimas dėl Europos policijos biuro (Europolo) 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2017)0365[[33]] - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Bart Staes (A8-0109/2018)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Australijos bendrojo susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto (15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

- Pranešimas dėl Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2017)0365[[42]] - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Bart Staes (A8-0111/2018)

- Pranešimas ES išorės finansavimo priemonių įgyvendinimas: 2017 m. laikotarpio vidurio peržiūra ir būsima struktūra po 2020 m. (2017/2280(INI)) - AFET komitetas - Pranešėja: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

- Pranešimas dėl Eurojusto 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2017)0365[[19]] - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Bart Staes (A8-0113/2018)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2017)0365[[25]] - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Bart Staes (A8-0114/2018)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos agentūrų 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo: veikla, finansų valdymas ir kontrolė (COM(2017)0365[[43]] - C8-0290/2017 - 2017/2179(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Bart Staes (A8-0115/2018)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba (COM(2017)0365[[03]] - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VII skirsnis – Regionų komitetas (COM(2017)0365[[07]] - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)

- Pranešimas dėl vystomojo bendradarbiavimo priemonės, humanitarinės pagalbos priemonės ir Europos plėtros fondo įgyvendinimo (2017/2258(INI)) - DEVE komitetas - Pranešėjas: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)

- Pranešimas su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Australijos bendrojo susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto (2017/2227(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

- Pranešimas Europos baltyminių augalų propagavimo strategija. Baltymių ir ankštinių augalų auginimo Europos žemės ūkio sektoriuje skatinimas (2017/2116(INI)) - AGRI komitetas - Pranešėjas: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IV skirsnis – Teisingumo Teismas (COM(2017)0365[[04]] - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)

- Pranešimas dėl aštuntojo, devintojo, dešimtojo ir vienuoliktojo Europos plėtros fondų 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Barbara Kappel (A8-0123/2018)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatos dėl prievolės taikyti minimalų standartinį tarifą (COM(2017)0783 - C8-0007/2018 - 2017/0349(CNS)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Roberto Gualtieri (A8-0124/2018)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimo pasikeičiant laiškais dėl papildomų prekybos žemės ūkio produktais lengvatų sudarymo projekto (13357/2017 - C8-0434/2017 - 2017/0259(NLE)) - INTA komitetas - Pranešėja: Tiziana Beghin (A8-0126/2018)

- Pranešimas dėl Sutarties nuostatų dėl nacionalinių parlamentų įgyvendinimo (2016/2149(INI)) - AFCO komitetas - Pranešėjas: Paulo Rangel (A8-0127/2018)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, X skirsnis – Europos išorės veiksmų tarnyba (COM(2017)0365[[10]] - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Marco Valli (A8-0128/2018)

- Pranešimas dėl besivystančių šalių skolos tvarumo didinimo (2016/2241(INI)) - DEVE komitetas - Pranešėjas: Charles Goerens (A8-0129/2018)

- Pranešimas dėl Audito Rūmų specialiųjų ataskaitų vykdant Komisijos 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą (COM(2017)0365[[52]] - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Joachim Zeller (A8-0130/2018)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Tarybos konvencijos dėl terorizmo prevencijos sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto (14494/2017 - C8-0450/2017 - 2017/0265(NLE)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Helga Stevens (A8-0131/2018)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Tarybos konvencijos dėl terorizmo prevencijos papildomo protokolo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto (14498/2017 - C8-0451/2017 - 2017/0266(NLE)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Helga Stevens (A8-0132/2018)

- *** Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl kontrolės priemonių taikymo naujai psichoaktyviajai medžiagai N-(1-amino-3,3-dimetil-1-oksobutan-2-il)-1-(cikloheksilmetil)-1H-indazol-3-karboksamidui (ADB-CHMINACA) projekto (05387/2018 - C8-0028/2018 - 2017/0340(NLE)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0133/2018)

- * Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl kontrolės priemonių taikymo naujai psichoaktyviajai medžiagai 1-(4-cianobutil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazol-3-karboksamidui (CUMYL-4CN-BINACA) projekto (05392/2018 - C8-0025/2018 - 2017/0344(NLE)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0134/2018)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos (COM(2017)0365[[01]] - C8-0247/2017 - 2017/2136(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Joachim Zeller (A8-0137/2018)

- Pranešimas Ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos stiprinimas Europos Sąjungoje: septintoji Europos Komisijos ataskaita (2017/2279(INI)) - REGI komitetas - Pranešėjas: Marc Joulaud (A8-0138/2018)

- Pranešimas dėl metinio pranešimo dėl 2016 m. EIB finansinės veiklos kontrolės (2017/2190(INI)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Marco Valli (A8-0139/2018)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių (COM(2017)0677 - C8-0424/2017 - 2017/0305(NLE)) - EMPL komitetas - Pranešėjas: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0140/2018)

- Pranešimas dėl metinių 2015 ir 2016 m. subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo ataskaitų (COM(2016)0469 - 2017/2010(INI)) - JURI komitetas - Pranešėja: Mady Delvaux (A8-0141/2018)

Atnaujinta: 2018 m. spalio 22 d.Teisinė informacija - Privatumo politika