Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2018. gada 16. aprīlis - Strasbūra

15. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem (COM(2018)0099 - C8-0102/2018 – 2018/0047(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

Saskaņā ar Līguma 282. panta 5. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Centrālo banku.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

ITRE, IMCO, JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem (EKFPS) uzņēmumiem (COM(2018)0113 - C8-0103/2018 – 2018/0048(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

Saskaņā ar Līguma 282. panta 5. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Centrālo banku.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

ITRE, IMCO, JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par tiesību aktiem, kas piemērojami prasījumu cesijas sekām attiecībā uz trešām personām (COM(2018)0096 - C8-0109/2018 – 2018/0044(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

ECON

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kolektīvo ieguldījumu fondu pārrobežu izplatīšanas atvieglošanu un ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 345/2013 un Regulu (ES) Nr. 346/2013 (COM(2018)0110 - C8-0110/2018 – 2018/0045(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

Saskaņā ar Līguma 282. panta 5. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Centrālo banku.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

BUDG, JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/65/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/61/ES attiecībā uz kolektīvo ieguldījumu fondu pārrobežu izplatīšanu (COM(2018)0092 - C8-0111/2018 – 2018/0041(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

Saskaņā ar Līguma 282. panta 5. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Centrālo banku.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz riska darījumiem segto obligāciju veidā groza Regulu (ES) Nr. 575/2013 (COM(2018)0093 - C8-0112/2018 – 2018/0042(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu un 138. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

Saskaņā ar Līguma 282. panta 5. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Centrālo banku.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par segto obligāciju emisiju un segto obligāciju publisko uzraudzību un ar ko groza Direktīvu 2009/65/EK un Direktīvu 2014/59/ES (COM(2018)0094 - C8-0113/2018 – 2018/0043(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu un 138. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

Saskaņā ar Līguma 282. panta 5. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Centrālo banku.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 810/2009, ar ko izveido Kopienas Vīzu kodeksu (Vīzu kodekss) (COM(2018)0252 - C8-0114/2018 – 2018/0061(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

TRAN

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru valstspiederīgajiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru valstspiederīgajiem šī prasība neattiecas (kodificēta redakcija) (COM(2018)0139 - C8-0116/2018 – 2018/0066(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz zaudējumu seguma minimumu nerezultatīviem riska darījumiem groza Regulu (ES) Nr. 575/2013 (COM(2018)0134 - C8-0117/2018 – 2018/0060(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

Saskaņā ar Līguma 282. panta 5. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Centrālo banku.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Darba iestādi (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 – 2018/0064(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu un 138. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

BUDG, IMCO, TRAN, JURI, LIBE, FEMM

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju par papildu noteikumiem 2014.–2020. gada laikposmam saistībā ar finansiāla atbalsta instrumentu ārējām robežām un vīzām, kas ir daļa no Iekšējās drošības fonda (06222/2018 - C8-0119/2018 – 2018/0032(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET, BUDG

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 168/2013 groza attiecībā uz Euro5 posma piemērošanu divu riteņu vai trīs riteņu transportlīdzekļu un kvadriciklu tipa apstiprināšanai (COM(2018)0137 - C8-0120/2018 – 2018/0065(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

atzinums:

ENVI, ITRE, TRAN

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Jaunzēlandi saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) XXIV panta 6. punktu un XXVIII pantu attiecībā uz koncesiju grozīšanu Horvātijas Republikas saistību sarakstos sakarā ar tās pievienošanos Eiropas Savienībai (10670/2017 - C8-0121/2018 – 2017/0137(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Sadarbības memoranda NAT-I-9406 starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Savienību 1. grozījumu (05800/2018 - C8-0122/2018 – 2018/0009(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

TRAN

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1343/2011 par atsevišķiem noteikumiem attiecībā uz zveju Vidusjūras Vispārējās zivsaimniecības komisijas (GFCM) nolīguma apgabalā (COM(2018)0143 - C8-0123/2018 – 2018/0069(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

atzinums:

ENVI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem (pārstrādāta redakcija) (COM(2018)0144 - C8-0124/2018 – 2018/0070(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu un 138. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

ITRE, JURI (Reglamenta 104. pants)

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saistībā ar Beļģijas pieteikumu EGF/2017/010 BE/Caterpillar (COM(2018)0156 - C8-0125/2018 – 2018/2043(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

EMPL, REGI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru izveido daudzgadu plānu zivju krājumiem rietumu ūdeņos un blakusesošajos ūdeņos un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto, un groza Regulu (ES)2016/1139, ar ko izveido daudzgadu plānu attiecībā uz Baltijas jūru, un atceļ Regulas (EK) Nr. 811/2004, (EK) Nr. 2166/2005, (EK) Nr. 388/2006, (EK) Nr. 509/2007 un (EK) Nr. 1300/2008 (COM(2018)0149 - C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

- Priekšlikums Padomes lēmumam, ar ko nosaka laikposmu devītajai pārstāvju ievēlēšanai Eiropas Parlamentā vispārējās tiešās vēlēšanās (07162/2018 - C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFCO

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā (COM(2018)0171 - C8-0130/2018 – 2018/0081(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu un 138. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

ENVI, JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (EGF/2018/000 TA 2018 – tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas) (COM(2018)0165 - C8-0131/2018 – 2018/2048(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

EMPL, REGI

- Grozījumi 3. protokolā par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem (02360/2018 - C8-0132/2018 – 2018/0900(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

AFCO

2. Parlamenta komiteju ziņojumi

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūru (pārstrādāta redakcija) (COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0378(COD)) - ITRE komiteja - Referents: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par elektroenerģijas iekšējo tirgu (pārstrādāta redakcija) (COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD)) - ITRE komiteja - Referents: Krišjānis Kariņš (A8-0042/2018).

- ***I Ziņojums par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dažiem preču pārdošanas līgumu aspektiem, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/22/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/44/EK (COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD)) - IMCO komiteja - Referents: Pascal Arimont (A8-0043/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu (pārstrādāta redakcija) (COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD)) - ITRE komiteja - Referents: Krišjānis Kariņš (A8-0044/2018).

- Ziņojums attiecībā uz gada ziņojumu par ES konkurences politiku (2017/2191(INI)) - ECON komiteja - Referents: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēti Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Maurīcijas Republiku (12476/2017 - C8-0445/2017 - 2017/0223(NLE)) - PECH komiteja - Referente: Norica Nicolai (A8-0053/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par vienotas digitālās vārtejas izveidi informācijas, procedūru, palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojumu sniegšanai un par Regulas (ES) Nr. 1024/2012 grozījumiem (COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)) - IMCO komiteja - Referente: Marlene Mizzi (A8-0054/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par apstākļu nodrošināšanu nolūkā dot dalībvalstu konkurences iestādēm iespēju efektīvāk izpildīt konkurences noteikumus un par iekšējā tirgus pienācīgas darbības nodrošināšanu (COM(2017)0142 - C8-0119/2017 - 2017/0063(COD)) - ECON komiteja - Referents: Andreas Schwab (A8-0057/2018).

- Ziņojums par Septītās vides rīcības programmas īstenošanu (2017/2030(INI)) - ENVI komiteja - Referente: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz Eiropas Solidaritātes korpusa tiesisko regulējumu un groza Regulu (ES) Nr. 1288/2013, (ES) Nr. 1293/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 un Lēmumu Nr. 1313/2013/ES (COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)) - CULT komiteja - Referente: Helga Trüpel (A8-0060/2018).

- Ziņojums par ES aitu un kazu nozares pašreizējo stāvokli un turpmākajām perspektīvām (2017/2117(INI)) - AGRI komiteja - Referente: Esther Herranz García (A8-0064/2018).

- Ziņojums par Direktīvas 2011/99/ES par Eiropas aizsardzības rīkojumu īstenošanu (2016/2329(INI)) - LIBE un FEMM komitejas - Referentes: Soraya Post un Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018).

- Ziņojums par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2017)0365[[22]] - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Bart Staes (A8-0066/2018).

- Ziņojums par Eiropas Banku iestādes 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2017)0365[[35]] - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Bart Staes (A8-0067/2018).

- Ziņojums par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2017)0365[[11]] - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Bart Staes (A8-0068/2018).

- Ziņojums par Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2017)0365[[39]] - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Bart Staes (A8-0069/2018).

- Ziņojums par kopuzņēmuma “Clean Sky 2” 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2017)0365[[46]] - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Brian Hayes (A8-0070/2018).

- Ziņojums par biorūpniecības kopuzņēmuma 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2017)0365[[47]] - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Brian Hayes (A8-0071/2018).

- Ziņojums par kopuzņēmuma ECSEL 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2017)0365[[51]] - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Brian Hayes (A8-0072/2018).

- Ziņojums par kopuzņēmuma „Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2017)0365[[49]] - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Brian Hayes (A8-0073/2018).

- Ziņojums par Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2017)0365[[38]] - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Bart Staes (A8-0074/2018).

- Ziņojums par kopuzņēmuma „2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2017)0365[[48]] - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Brian Hayes (A8-0075/2018).

- Ziņojums par kopuzņēmuma Shift2Rail 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2017)0365[[50]] - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Brian Hayes (A8-0076/2018).

- Ziņojums par SESAR kopuzņēmuma 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2017)0365[[45]] - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Brian Hayes (A8-0077/2018).

- Ziņojums par Eiropas Jūras drošības aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2017)0365[[21]] - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Bart Staes (A8-0078/2018)

- Ziņojums par Eiropas Dzelzceļa aģentūras (tagad Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra) 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2017)0365[[26]] - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Bart Staes (A8-0079/2018).

- Ziņojums par Eiropas Izglītības fonda 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2017)0365[[20]] - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Bart Staes (A8-0080/2018).

- Ziņojums par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2017)0365[[14]] - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Bart Staes (A8-0081/2018).

- Ziņojums par Eiropas GNSS aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2017)0365[[29]] - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Bart Staes (A8-0082/2018).

- Ziņojums par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2017)0365[[41]] - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Bart Staes (A8-0083/2018).

- Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2017)0365[[16]] - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Bart Staes (A8-0084/2018).

- Ziņojums par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2017)0365[[24]] - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Bart Staes (A8-0085/2018).

- Ziņojums par Eiropas Ķimikāliju aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2017)0365[[31]] - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Bart Staes (A8-0086/2018).

- Ziņojums par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2017)0365[[34]] - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Bart Staes (A8-0087/2018).

- Ziņojums par Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2017)0365[[36]] - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Bart Staes (A8-0088/2018).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, V iedaļa – Revīzijas palāta (COM(2017)0365[[05]] - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC)) - CONT komiteja - Referente: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018).

- Ziņojums par Eiropas Vides aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2017)0365[[15]] - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Bart Staes (A8-0090/2018).

- Ziņojums par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2017)0365[[23]] - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Indrek Tarand (A8-0091/2018).

- Ziņojums par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2017)0365[[12]] - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Bart Staes (A8-0092/2018).

- Ziņojums par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2017)0365[[13]] - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Bart Staes (A8-0093/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas uzņēmējdarbības statistiku, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 184/2005 un atceļ 10 tiesību aktus uzņēmējdarbības statistikas jomā (COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)) - ITRE komiteja - Referents: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018).

- Ziņojums par ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2017)0365[[44]] - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Brian Hayes (A8-0095/2018).

- Ziņojums par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2017)0365[[40]] - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Bart Staes (A8-0096/2018).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VI iedaļa – Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (COM(2017)0365[[06]] - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC)) - CONT komiteja - Referente: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018).

- Ziņojums par Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūras (līdz 2016. gada 1. jūlijam: Eiropas Policijas akadēmija) (CEPOL) 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2017)0365[[27]] - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Bart Staes (A8-0098/2018).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IX iedaļa – Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (COM(2017)0365[[09]] - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC)) - CONT komiteja - Referente: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VIII iedaļa – Eiropas Ombuds (COM(2017)0365[[08]] - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC)) - CONT komiteja - Referente: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018).

- Ziņojums par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2017)0365[[37]] - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Bart Staes (A8-0101/2018).

- Ziņojums par Euratom Apgādes aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2017)0365[[32]] - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Bart Staes (A8-0102/2018).

- Ziņojums par Eiropas Zāļu aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2017)0365[[18]] - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Bart Staes (A8-0103/2018).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības un dalībvalstu vārdā noslēgtu protokolu Partnerības un sadarbības nolīgumam, ar ko izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Uzbekistānas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (09021/2017 - C8-0243/2017 - 2017/0083(NLE)) - AFET komiteja - Referents: Jozo Radoš (A8-0104/2018).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, I iedaļa — Eiropas Parlaments (COM(2017)0365[[02]] - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Derek Vaughan (A8-0105/2018).

- Ziņojums par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2017)0365[[17]] - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Bart Staes (A8-0106/2018).

- Ziņojums par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2017)0365[[30]] - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Bart Staes (A8-0107/2018).

- Ziņojums par Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (Frontex) 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2017)0365[[28]] - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Bart Staes (A8-0108/2018).

- Ziņojums par Eiropas Policijas biroja (Eiropola) 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2017)0365[[33]] - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Bart Staes (A8-0109/2018).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Austrāliju, no otras puses (15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE)) - AFET komiteja - Referents: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018).

- Ziņojums par Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2017)0365[[42]] - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Bart Staes (A8-0111/2018).

- Ziņojums par ES ārējās finansēšanas instrumentu īstenošanu: vidusposma novērtēšanu 2017. gadā un turpmāko struktūru pēc 2020. gada (2017/2280(INI)) - AFET komiteja - Referente: Marietje Schaake (A8-0112/2018).

- Ziņojums par Eurojust 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2017)0365[[19]] - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Bart Staes (A8-0113/2018).

- Ziņojums par Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2017)0365[[25]] - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Bart Staes (A8-0114/2018).

- Ziņojums par Eiropas Savienības aģentūru 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu — sniegums, finanšu pārvaldība un kontrole (COM(2017)0365[[43]] - C8-0290/2017 - 2017/2179(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Bart Staes (A8-0115/2018).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa – Eiropadome un Padome (COM(2017)0365[[03]] - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)) - CONT komiteja - Referente: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VII iedaļa – Reģionu komiteja (COM(2017)0365[[07]] - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC)) - CONT komiteja - Referente: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018).

- Ziņojums par attīstības sadarbības instrumenta, humānās palīdzības instrumenta un Eiropas Attīstības fonda īstenošanu (2017/2258(INI)) - DEVE komiteja - Referents: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018).

- Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Austrāliju, no otras puses (2017/2227(INI)) - AFET komiteja - Referents: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018).

- Ziņojums par Eiropas stratēģiju proteīnaugu popularizēšanai — proteīnaugu un pākšaugu ražošanas veicināšana Eiropas lauksaimniecības nozarē (2017/2116(INI)) - AGRI komiteja - Referents: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IV iedaļa – Tiesa (COM(2017)0365[[04]] - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC)) - CONT komiteja - Referente: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018).

- Ziņojums par astotā, devītā, desmitā un vienpadsmitā Eiropas Attīstības fonda 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC)) - CONT komiteja - Referente: Barbara Kappel (A8-0123/2018).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz minimālās pamatlikmes ievērošanas pienākumu groza Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (COM(2017)0783 - C8-0007/2018 - 2017/0349(CNS)) - ECON komiteja - Referents: Roberto Gualtieri (A8-0124/2018).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Norvēģijas Karalisti par lauksaimniecības produktu tirdzniecības papildu preferencēm (13357/2017 - C8-0434/2017 - 2017/0259(NLE)) - INTA komiteja - Referente: Tiziana Beghin (A8-0126/2018).

- Ziņojums par Līguma noteikumu par dalībvalstu parlamentiem īstenošanu (2016/2149(INI)) - AFCO komiteja - Referents: Paulo Rangel (A8-0127/2018).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, X iedaļa – Eiropas Ārējās darbības dienests (COM(2017)0365[[10]] - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Marco Valli (A8-0128/2018).

- Ziņojums par jaunattīstības valstu parāda atmaksājamības uzlabošanu (2016/2241(INI)) - DEVE komiteja - Referents: Charles Goerens (A8-0129/2018).

- Ziņojums par Revīzijas palātas īpašajiem ziņojumiem saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2016. finanšu gada budžeta izpildi (COM(2017)0365[[52]] - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Joachim Zeller (A8-0130/2018).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Eiropas Padomes Konvenciju par terorisma novēršanu (14494/2017 - C8-0450/2017 - 2017/0265(NLE)) - LIBE komiteja - Referente: Helga Stevens (A8-0131/2018).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu papildu protokolu Eiropas Padomes Konvencijai par terorisma novēršanu (14498/2017 - C8-0451/2017 - 2017/0266(NLE)) - LIBE komiteja - Referente: Helga Stevens (A8-0132/2018).

- *** Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par kontroles pasākumu piemērošanu jaunajai psihoaktīvajai vielai N-(1-amino-3,3-dimetil-1-oksobutān-2-il)-1-(cikloheksilmetil)-1H-indazol-3-karboksamīdam (ADB-CHMINACA) (05387/2018 - C8-0028/2018 - 2017/0340(NLE)) - LIBE komiteja - Referente: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0133/2018).

- * Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par kontroles pasākumu piemērošanu jaunajai psihoaktīvajai vielai 1-(4-cianobutil)-N-(2-fenilpropān-2-il)-1H-indazol-3-karboksamīdam (CUMYL-4CN-BINACA) (05392/2018 - C8-0025/2018 - 2017/0344(NLE)) - LIBE komiteja - Referente: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0134/2018).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa – Komisija un izpildaģentūras (COM(2017)0365[[01]] - C8-0247/2017 - 2017/2136(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Joachim Zeller (A8-0137/2018).

- Ziņojums Ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas stiprināšana Eiropas Savienībā: Eiropas Komisijas septītais ziņojums (2017/2279(INI)) - REGI komiteja - Referents: Marc Joulaud (A8-0138/2018).

- Ziņojums par 2016. gada ziņojumu par EIB finansiālās darbības kontroli (2017/2190(INI)) - CONT komiteja - Referents: Marco Valli (A8-0139/2018).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm (COM(2017)0677 - C8-0424/2017 - 2017/0305(NLE)) - EMPL komiteja - Referents: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0140/2018).

- Ziņojums par 2015. un 2016. gada ziņojumiem par subsidiaritāti un proporcionalitāti (COM(2016)0469 - 2017/2010(INI)) - JURI komiteja - Referente: Mady Delvaux (A8-0141/2018).

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 22. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika