Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 16 april 2018 - Straatsburg

15. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten (COM(2018)0099 - C8-0102/2018 - 2018/0047(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

Overeenkomstig artikel 282, lid 5, van het Verdrag zal de Voorzitter de Europese Centrale Bank over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

ECON

advies :

ITRE, IMCO, JURI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese aanbieders van crowdfundingdiensten voor ondernemingen (ECSP) (COM(2018)0113 - C8-0103/2018 - 2018/0048(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

Overeenkomstig artikel 282, lid 5, van het Verdrag zal de Voorzitter de Europese Centrale Bank over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

ECON

advies :

ITRE, IMCO, JURI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het recht dat van toepassing is op de derdenwerking van de cessie van vorderingen (COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

JURI

advies :

ECON

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het faciliteren van de grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsfondsen en houdende wijziging van de Verordeningen(EU) nr. 345/2013 en (EU) nr. 346/2013 (COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

Overeenkomstig artikel 282, lid 5, van het Verdrag zal de Voorzitter de Europese Centrale Bank over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

ECON

advies :

BUDG, JURI

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsfondsen (COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

Overeenkomstig artikel 282, lid 5, van het Verdrag zal de Voorzitter de Europese Centrale Bank over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

ECON

advies :

JURI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft blootstellingen in de vorm van gedekte obligaties (COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

Overeenkomstig artikel 282, lid 5, van het Verdrag zal de Voorzitter de Europese Centrale Bank over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

ECON

advies :

JURI

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de uitgifte van gedekte obligaties en het overheidstoezicht op gedekte obligaties en tot wijziging van Richtlijn 2009/65/EG en Richtlijn 2014/59/EU (COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

Overeenkomstig artikel 282, lid 5, van het Verdrag zal de Voorzitter de Europese Centrale Bank over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

ECON

advies :

JURI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 810/2009 tot vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode (Visumcode) (COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

advies :

TRAN

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (codificatie) (COM(2018)0139 - C8-0116/2018 - 2018/0066(COD))

verwezen naar

bevoegd :

JURI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft minimale verliesdekking voor niet-renderende blootstellingen (COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

Overeenkomstig artikel 282, lid 5, van het Verdrag zal de Voorzitter de Europese Centrale Bank over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

ECON

advies :

JURI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

EMPL

advies :

BUDG, IMCO, TRAN, JURI, LIBE, FEMM

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat betreffende extra voorschriften met betrekking tot het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa, als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid, voor de periode 2014–2020 (06222/2018 - C8-0119/2018 - 2018/0032(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

advies :

AFET, BUDG

- Bijlage bij het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 168/2013 wat de toepassing van de Euro 5-stap op de typegoedkeuring van twee- of driewielige voertuigen en vierwielers betreft (COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

IMCO

advies :

ENVI, ITRE, TRAN

- Voorstel voor een besluit van de Raad tot sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en Nieuw-Zeeland uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijst van verbintenissen van de Republiek Kroatië, in verband met haar toetreding tot de Europese Unie (10670/2017 - C8-0121/2018 - 2017/0137(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

INTA

- Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Unie, van Amendement 1 van Memorandum van samenwerking NAT-I-9406 tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie (05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

ITRE

advies :

TRAN

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1343/2011 tot vaststelling van een aantal bepalingen voor de visserij in het GFCM-overeenkomstgebied (General Fisheries Commission for the Mediterranean– Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee) (COM(2018)0143 - C8-0123/2018 - 2018/0069(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

PECH

advies :

ENVI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (herschikking) (COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

ENVI

advies :

ITRE, JURI (artikel 104 van het Reglement)

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van België – EGF/2017/010 BE/Caterpillar) (COM(2018)0156 - C8-0125/2018 - 2018/2043(BUD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

advies :

EMPL, REGI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarenplan voor de visbestanden in de westelijke wateren en daaraan grenzende wateren en voor de visserijen die deze bestanden exploiteren, tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1139 tot vaststelling van een meerjarenplan voor de Oostzee, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 811/2004, (EG) nr. 2166/2005, (EG) nr. 388/2006, (EG) nr. 509/2007 en (EG) nr. 1300/2008 (COM(2018)0149 - C8-0126/2018 - 2018/0074(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

PECH

- Voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van de periode voor de negende verkiezing van vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen (07162/2018 - C8-0128/2018 - 2018/0805(CNS))

verwezen naar

bevoegd :

AFCO

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk (COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

EMPL

advies :

ENVI, JURI

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EGF/2018/000 TA 2018 — Technische bijstand op initiatief van de Commissie) (COM(2018)0165 - C8-0131/2018 - 2018/2048(BUD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

advies :

EMPL, REGI

- Ontwerpwijziging van Protocol nr. 3 betreffende het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie (02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD))

verwezen naar

bevoegd :

JURI

advies :

AFCO

2) van de parlementaire commissies, verslagen

- ***I Verslag over het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators (herschikking) (COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0378(COD)) - commissie ITRE - Rapporteur: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interne markt voor elektriciteit (herschikking) (COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD)) - commissie ITRE - Rapporteur: Krišjānis Kariņš (A8-0042/2018)

- ***I Verslag over het gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de verkoop van goederen, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2009/22/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad (COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD)) - commissie IMCO - Rapporteur: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit (herschikking) (COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD)) - commissie ITRE - Rapporteur: Krišjānis Kariņš (A8-0044/2018)

- Verslag over het jaarverslag over het mededingingsbeleid (2017/2191(INI)) - commissie ECON - Rapporteur: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)

- *** Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting van een protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Mauritius (12476/2017 - C8-0445/2017 - 2017/0223(NLE)) - commissie PECH - Rapporteur: Norica Nicolai (A8-0053/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de oprichting van één digitale toegangspoort voor informatie, procedures en diensten voor ondersteuning en probleemoplossing en houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 (COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)) - commissie IMCO - Rapporteur: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van bevoegdheden aan de mededingingsautoriteiten van de lidstaten voor een doeltreffendere handhaving en ter waarborging van de goede werking van de interne markt (COM(2017)0142 - C8-0119/2017 - 2017/0063(COD)) - commissie ECON - Rapporteur: Andreas Schwab (A8-0057/2018)

- Verslag over de uitvoering van het zevende milieuactieprogramma (2017/2030(INI)) - commissie ENVI - Rapporteur: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het rechtskader van het Europees Solidariteitskorps en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1288/2013, (EU) nr. 1293/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 en van Besluit nr. 1313/2013/EU (COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)) - commissie CULT - Rapporteur: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

- Verslag over de huidige situatie en de vooruitzichten van de schapen- en geitensector (2017/2117(INI)) - commissie AGRI - Rapporteur: Esther Herranz García (A8-0064/2018)

- Verslag over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2011/99/EU betreffende het Europees beschermingsbevel (2016/2329(INI)) - commissies LIBE en FEMM - Rapporteurs: Soraya Post en Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2016 (COM(2017)0365[[22]] - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0066/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Bankautoriteit voor het begrotingsjaar 2016 (COM(2017)0365[[35]] - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0067/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding voor het begrotingsjaar 2016 (COM(2017)0365[[11]] - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0068/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie voor het begrotingsjaar 2016 (COM(2017)0365[[39]] - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0069/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 voor het begrotingsjaar 2016 (COM(2017)0365[[46]] - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Brian Hayes (A8-0070/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën voor het begrotingsjaar 2016 (COM(2017)0365[[47]] - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Brian Hayes (A8-0071/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel voor het begrotingsjaar 2016 (COM(2017)0365[[51]] - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Brian Hayes (A8-0072/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2 voor het begrotingsjaar 2016 (COM(2017)0365[[49]] - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Brian Hayes (A8-0073/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators voor het begrotingsjaar 2016 (COM(2017)0365[[38]] - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0074/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve geneesmiddelen 2 voor het begrotingsjaar 2016 (COM(2017)0365[[48]] - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Brian Hayes (A8-0075/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail voor het begrotingsjaar 2016 (COM(2017)0365[[50]] - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Brian Hayes (A8-0076/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Sesar voor het begrotingsjaar 2016 (COM(2017)0365[[45]] - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Brian Hayes (A8-0077/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2016 (COM(2017)0365[[21]] - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0078/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Spoorwegbureau (voortaan Spoorwegbureau van de Europese Unie) voor het begrotingsjaar 2016 (COM(2017)0365[[26]] - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0079/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2016 (COM(2017)0365[[20]] - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0080/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2016 (COM(2017)0365[[14]] - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0081/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2016 (COM(2017)0365[[29]] - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0082/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken voor het begrotingsjaar 2016 (COM(2017)0365[[41]] - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0083/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2016 (COM(2017)0365[[16]] - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0084/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor ziektepreventie en bestrijding voor het begrotingsjaar 2016 (COM(2017)0365[[24]] - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0085/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2016 (COM(2017)0365[[31]] - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0086/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor gendergelijkheid voor het begrotingsjaar 2016 (COM(2017)0365[[34]] - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0087/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen voor het begrotingsjaar 2016 (COM(2017)0365[[36]] - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0088/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling V – Rekenkamer (COM(2017)0365[[05]] - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2016 (COM(2017)0365[[15]] - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0090/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2016 (COM(2017)0365[[23]] - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Indrek Tarand (A8-0091/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2016 (COM(2017)0365[[12]] - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0092/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor het begrotingsjaar 2016 (COM(2017)0365[[13]] - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0093/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese bedrijfsstatistieken tot wijziging van Verordening (EG) nr. 184/2005 en tot intrekking van tien wetgevingsbesluiten op het gebied van bedrijfsstatistieken (COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)) - commissie ITRE - Rapporteur: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Femeenschappelijke Onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie voor het begrotingsjaar 2016 (COM(2017)0365[[44]] - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Brian Hayes (A8-0095/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor innovatie en technologie voor het begrotingsjaar 2016 (COM(2017)0365[[40]] - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0096/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling VI - Europees Economisch en Sociaal Comité (COM(2017)0365[[06]] - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (vóór 1 juli 2016: Europese Politieacademie) (Cepol) voor het begrotingsjaar 2016 (COM(2017)0365[[27]] - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0098/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling IX - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (COM(2017)0365[[09]] - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling VIII – Europese Ombudsman (COM(2017)0365[[08]] - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor effecten en markten voor het begrotingsjaar 2016 (COM(2017)0365[[37]] - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0101/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2016 (COM(2017)0365[[32]] - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0102/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2016 (COM(2017)0365[[18]] - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0103/2018)

- *** Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie en de lidstaten, van het protocol bij de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Oezbekistan, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (09021/2017 - C8-0243/2017 - 2017/0083(NLE)) - commissie AFET - Rapporteur: Jozo Radoš (A8-0104/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling I – Europees Parlement (COM(2017)0365[[02]] - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0105/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016 (COM(2017)0365[[17]] - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0106/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Bureau voor visserijcontrole voor het begrotingsjaar 2016 (COM(2017)0365[[30]] - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0107/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex) voor het begrotingsjaar 2016 (COM(2017)0365[[28]] - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0108/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Politiedienst (Europol) voor het begrotingsjaar 2016 (COM(2017)0365[[33]] - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0109/2018)

- *** Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Unie van de kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Australië, anderzijds (15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE)) - commissie AFET - Rapporteur: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht voor het begrotingsjaar 2016 (COM(2017)0365[[42]] - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0111/2018)

- Verslag over de tenuitvoerlegging van de externe financieringsinstrumenten van de EU: tussentijdse herziening 2017 en toekomstige architectuur na 2020 (2017/2280(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van Eurojust voor het begrotingsjaar 2016 (COM(2017)0365[[19]] - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0113/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2016 (COM(2017)0365[[25]] - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0114/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de agentschappen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016: functioneren, financieel beheer en controle (COM(2017)0365[[43]] - C8-0290/2017 - 2017/2179(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0115/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling II – Europese Raad en Raad (COM(2017)0365[[03]] - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling VII – Comité van de Regio's (COM(2017)0365[[07]] - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)

- Verslag over de tenuitvoerlegging van het financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking, het instrument voor humanitaire hulp en het Europees Ontwikkelingsfonds (2017/2258(INI)) - commissie DEVE - Rapporteur: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)

- Verslag met een ontwerp van niet-wetgevingsresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Unie van de kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Australië, anderzijds (2017/2227(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

- Verslag over een Europese strategie voor de bevordering van eiwithoudende gewassen – Aanmoediging van de productie van eiwithoudende en peulgewassen in de Europese landbouwsector (2017/2116(INI)) - commissie AGRI - Rapporteur: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling IV - Hof van Justitie (COM(2017)0365[[04]] - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het achtste, negende, tiende en elfde Europees Ontwikkelingsfonds voor het begrotingsjaar 2016 (COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Barbara Kappel (A8-0123/2018)

- * Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de verplichting tot inachtneming van een ondergrens voor het normale tarief (COM(2017)0783 - C8-0007/2018 - 2017/0349(CNS)) - commissie ECON - Rapporteur: Roberto Gualtieri (A8-0124/2018)

- *** Aanbeveling over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Noorwegen over aanvullende handelspreferenties voor landbouwproducten (13357/2017 - C8-0434/2017 - 2017/0259(NLE)) - commissie INTA - Rapporteur: Tiziana Beghin (A8-0126/2018)

- Verslag over de tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen betreffende nationale parlementen (2016/2149(INI)) - commissie AFCO - Rapporteur: Paulo Rangel (A8-0127/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling X – Europese Dienst voor extern optreden (COM(2017)0365[[10]] - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Marco Valli (A8-0128/2018)

- Verslag over het verbeteren van de schuldhoudbaarheid van de ontwikkelingslanden (2016/2241(INI)) - commissie DEVE - Rapporteur: Charles Goerens (A8-0129/2018)

- Verslag over de speciale verslagen van de Rekenkamer in het kader van de verlening van kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2016 (COM(2017)0365[[52]] - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Joachim Zeller (A8-0130/2018)

- *** Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme (14494/2017 - C8-0450/2017 - 2017/0265(NLE)) - commissie LIBE - Rapporteur: Helga Stevens (A8-0131/2018)

- *** Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het aanvullend protocol bij het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme (14498/2017 - C8-0451/2017 - 2017/0266(NLE)) - commissie LIBE - Rapporteur: Helga Stevens (A8-0132/2018)

- *** Verslag over het ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad betreffende het onderwerpen van de nieuwe psychoactieve stof N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutaan-2-yl)-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazol-3-carboxamide (ADB-CHMINACA) aan controlemaatregelen (05387/2018 - C8-0028/2018 - 2017/0340(NLE)) - commissie LIBE - Rapporteur: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0133/2018)

- * Verslag over het ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad betreffende het onderwerpen van de nieuwe psychoactieve stof 1-(4-cyanobutyl)-N-(2-fenylpropaan-2-yl)-1H-indazol-3-carboxamide (CUMYL-4CN-BINACA) aan controlemaatregelen (05392/2018 - C8-0025/2018 - 2017/0344(NLE)) - commissie LIBE - Rapporteur: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0134/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling III – Commissie en uitvoerende agentschappen (COM(2017)0365[[01]] - C8-0247/2017 - 2017/2136(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Joachim Zeller (A8-0137/2018)

- Verslag over de versterking van de economische, sociale en territoriale cohesie in de Europese Unie: het zevende verslag van de Europese Commissie (2017/2279(INI)) - commissie REGI - Rapporteur: Marc Joulaud (A8-0138/2018)

- Verslag over het jaarverslag inzake de controle van de financiële activiteiten van de EIB voor 2016 (2017/2190(INI)) - commissie CONT - Rapporteur: Marco Valli (A8-0139/2018)

- * Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten (COM(2017)0677 - C8-0424/2017 - 2017/0305(NLE)) - commissie EMPL - Rapporteur: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0140/2018)

- Verslag over de Jaarverslagen 2015-2016 over subsidiariteit en evenredigheid (COM(2016)0469 - 2017/2010(INI)) - commissie JURI - Rapporteur: Mady Delvaux (A8-0141/2018)

Laatst bijgewerkt op: 22 oktober 2018Juridische mededeling - Privacybeleid