Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 16 kwietnia 2018 r. - Strasburg

15. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych (COM(2018)0099 - C8-0102/2018 – 2018/0047(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.
Zgodnie z art. 282 ust. 5 Traktatu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Bankiem Centralnym.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ECON

opinia:

ITRE, IMCO, JURI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskich dostawców usług w zakresie finansowania społecznościowego dla przedsiębiorstw (COM(2018)0113 - C8-0103/2018 - 2018/0048(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.
Zgodnie z art. 282 ust. 5 Traktatu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Bankiem Centralnym.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ECON

opinia:

ITRE, IMCO, JURI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawa właściwego dla skutków przelewu wierzytelności wobec osób trzecich (COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

JURI

opinia:

ECON

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ułatwienia transgranicznej dystrybucji funduszy zbiorowego inwestowania oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 345/2013 i (UE) nr 346/2013 (COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.
Zgodnie z art. 282 ust. 5 Traktatu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Bankiem Centralnym.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ECON

opinia:

BUDG, JURI

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do transgranicznej dystrybucji funduszy zbiorowego inwestowania (COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.
Zgodnie z art. 282 ust. 5 Traktatu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Bankiem Centralnym.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ECON

opinia:

JURI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do ekspozycji w postaci obligacji zabezpieczonych (COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.
Zgodnie z art. 282 ust. 5 Traktatu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Bankiem Centralnym.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ECON

opinia:

JURI

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie emisji obligacji zabezpieczonych i nadzoru publicznego nad obligacjami zabezpieczonymi oraz zmieniającej dyrektywę 2009/65/WE i dyrektywę 2014/59/UE (COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.
Zgodnie z art. 282 ust. 5 Traktatu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Bankiem Centralnym.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ECON

opinia:

JURI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 810/2009 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

LIBE

opinia:

TRAN

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady wymieniającego państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (tekst jednolity) (COM(2018)0139 - C8-0116/2018 - 2018/0066(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

JURI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do minimalnego pokrycia strat z tytułu ekspozycji nieobsługiwanych (COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.
Zgodnie z art. 282 ust. 5 Traktatu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Bankiem Centralnym.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ECON

opinia:

JURI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Urząd ds. Pracy (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

EMPL

opinia:

BUDG, IMCO, TRAN, JURI, LIBE, FEMM

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie przepisów dodatkowych dotyczących instrumentu na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na lata 2014–2020 (06222/2018 - C8-0119/2018 - 2018/0032(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

LIBE

opinia:

AFET, BUDG

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 168/2013 w odniesieniu do zastosowania etapu Euro 5 do homologacji typu pojazdów dwu- lub trójkołowych oraz czterokołowców (COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

IMCO

opinia:

ENVI, ITRE, TRAN

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Nową Zelandią na podstawie art. XXIV ust. 6. oraz art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. odnoszącego się do zmian list koncesyjnych Republiki Chorwacji w związku z jej przystąpieniem do Unii Europejskiej (10670/2017 - C8-0121/2018 - 2017/0137(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

INTA

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Zmiany 1 do Porozumienia o współpracy NAT-I-9406 między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską (05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ITRE

opinia:

TRAN

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr1343/2011 w sprawie niektórych przepisów dotyczących połowów na obszarze objętym porozumieniem GFCM (Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego) (COM(2018)0143 - C8-0123/2018 - 2018/0069(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

PECH

opinia:

ENVI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych (wersja przekształcona) (COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

opinia:

ITRE, JURI (art. 104 Regulaminu)

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku władz belgijskich – EGF/2017/010 BE/Caterpillar (COM(2018)0156 - C8-0125/2018 - 2018/2043(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

BUDG

opinia:

EMPL, REGI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wieloletni plan gospodarowania stadami ryb w wodach zachodnich i wodach z nimi sąsiadujących oraz połowów eksploatujących te stada, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/1139 ustanawiające wieloletni plan dla Morza Bałtyckiego oraz uchylającego rozporządzenia (WE) nr 811/2004, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007 i (WE) nr 1300/2008 (COM(2018)0149 - C8-0126/2018 - 2018/0074(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

PECH

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie ustalenia terminu dziewiątych wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich (07162/2018 - C8-0128/2018 - 2018/0805(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

AFCO

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

EMPL

opinia:

ENVI, JURI

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EGF/2018/000 TA 2018 – Pomoc techniczna zinicjatywy Komisji) (COM(2018)0165 - C8-0131/2018 - 2018/2048(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

BUDG

opinia:

EMPL, REGI

- Projekt zmian Protokołu nr 3 w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

JURI

opinia:

AFCO

2) przez komisje parlamentarne, sprawozdania

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (wersja przekształcona) (COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0378(COD)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej (wersja przekształcona) (COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: Krišjānis Kariņš (A8-0042/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów zawieranych przez internet lub w inny sposób na odległość, zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dyrektywę 2009/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylająca dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD)) - komisja IMCO - Sprawozdawca: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (wersja przekształcona) (COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: Krišjānis Kariņš (A8-0044/2018)

- Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego polityki konkurencji (2017/2191(INI)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Mauritiusu (12476/2017 - C8-0445/2017 - 2017/0223(NLE)) - komisja PECH - Sprawozdawczyni: Norica Nicolai (A8-0053/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia jednolitego portalu cyfrowego zapewniającego dostęp do informacji, procedur, usług wsparcia i rozwiązywania problemów oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 1024/2012 (COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)) - komisja IMCO - Sprawozdawczyni: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej nadania organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnień w celu zapewnienia skuteczniejszego egzekwowania reguł konkurencji i należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego (COM(2017)0142 - C8-0119/2017 - 2017/0063(COD)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Andreas Schwab (A8-0057/2018)

- Sprawozdanie w sprawie wdrożenia 7. unijnego programu działań w zakresie środowiska (2017/2030(INI)) - komisja ENVI - Sprawozdawczyni: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy prawne Europejskiego Korpusu Solidarności i zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1288/2013, (UE) nr 1293/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013 oraz decyzję nr 1313/2013/UE (COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)) - komisja CULT - Sprawozdawczyni: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

- Sprawozdanie w sprawie obecnej sytuacji i perspektyw na przyszłość dla unijnych sektorów hodowli owiec i kóz (2017/2117(INI)) - komisja AGRI - Sprawozdawczyni: Esther Herranz García (A8-0064/2018)

- Sprawozdanie z wdrożenia dyrektywy 2011/99/UE w sprawie europejskiego nakazu ochrony (2016/2329(INI)) - komisja LIBE - komisja FEMM - Sprawozdawczynie: Soraya Post i Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2016 (COM(2017)0365[[22]] - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0066/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego za rok budżetowy 2016 (COM(2017)0365[[35]] - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0067/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2016 (COM(2017)0365[[11]] - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0068/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej za rok budżetowy 2016 (COM(2017)0365[[39]] - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0069/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” za rok budżetowy 2016 (COM(2017)0365[[46]] - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Brian Hayes (A8-0070/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu za rok budżetowy 2016 (COM(2017)0365[[47]] - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Brian Hayes (A8-0071/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL za rok budżetowy 2016 (COM(2017)0365[[51]] - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Brian Hayes (A8-0072/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 za rok budżetowy 2016 (COM(2017)0365[[49]] - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Brian Hayes (A8-0073/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki za rok budżetowy 2016 (COM(2017)0365[[38]] - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0074/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych za rok budżetowy 2016 (COM(2017)0365[[48]] - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Brian Hayes (A8-0075/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail za rok budżetowy 2016 (COM(2017)0365[[50]] - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Brian Hayes (A8-0076/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2016 (COM(2017)0365[[45]] - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Brian Hayes (A8-0077/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego za rok budżetowy 2016 (COM(2017)0365[[21]] - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0078/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kolejowej (obecnie Agencja Kolejowa Unii Europejskiej) za rok budżetowy 2016 (COM(2017)0365[[26]] - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0079/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2016 (COM(2017)0365[[20]] - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0080/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2016 (COM(2017)0365[[14]] - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0081/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2016 (COM(2017)0365[[29]] - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0082/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2016 (COM(2017)0365[[41]] - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0083/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2016 (COM(2017)0365[[16]] - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0084/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2016 (COM(2017)0365[[24]] - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0085/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2016 (COM(2017)0365[[31]] - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0086/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn za rok budżetowy 2016 (COM(2017)0365[[34]] - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0087/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2016 (COM(2017)0365[[36]] - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0088/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja V - Trybunał Obrachunkowy (COM(2017)0365[[05]] - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawczyni: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2016 (COM(2017)0365[[15]] - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0090/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2016 (COM(2017)0365[[23]] - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Indrek Tarand (A8-0091/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2016 (COM(2017)0365[[12]] - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0092/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 (COM(2017)0365[[13]] - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0093/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 184/2005 i uchylającego 10 aktów prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej (COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej za rok budżetowy 2016 (COM(2017)0365[[44]] - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Brian Hayes (A8-0095/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii za rok budżetowy 2016 (COM(2017)0365[[40]] - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0096/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja VI – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (COM(2017)0365[[06]] - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawczyni: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (przed 1 lipca 2016 r.: Europejskie Kolegium Policyjne) (CEPOL) za rok budżetowy 2016 (COM(2017)0365[[27]] - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0098/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja IX – Europejski Inspektor Ochrony Danych (COM(2017)0365[[09]] - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawczyni: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja VIII – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (COM(2017)0365[[08]] - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawczyni: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za rok budżetowy 2016 (COM(2017)0365[[37]] - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0101/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2016 (COM(2017)0365[[32]] - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0102/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Leków za rok budżetowy 2016 (COM(2017)0365[[18]] - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0103/2018)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii i państw członkowskich, Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Uzbekistanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (09021/2017 - C8-0243/2017 - 2017/0083(NLE)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Jozo Radoš (A8-0104/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja I - Parlament Europejski (COM(2017)0365[[02]] - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Derek Vaughan (A8-0105/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 (COM(2017)0365[[17]] - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0106/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2016 (COM(2017)0365[[30]] - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0107/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) za rok budżetowy 2016 (COM(2017)0365[[28]] - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0108/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Policji (Europol) za rok budżetowy 2016 (COM(2017)0365[[33]] - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0109/2018)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Australią z drugiej (15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości za rok budżetowy 2016 (COM(2017)0365[[42]] - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0111/2018)

- Sprawozdanie w sprawie wdrażania unijnych instrumentów finansowania zewnętrznego: przegląd śródokresowy w 2017 r. i przyszła struktura na okres po roku 2020 (2017/2280(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawczyni: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu za rok budżetowy 2016 (COM(2017)0365[[19]] - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0113/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji za rok budżetowy 2016 (COM(2017)0365[[25]] - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0114/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu agencji Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 – wyniki, zarządzanie finansami i kontrola (COM(2017)0365[[43]] - C8-0290/2017 - 2017/2179(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0115/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja II – Rada Europejska i Rada (COM(2017)0365[[03]] - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawczyni: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja VII – Komitet Regionów (COM(2017)0365[[07]] - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawczyni: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)

- Sprawozdanie w sprawie wdrażania Instrumentu Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju, Instrumentu Pomocy Humanitarnej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju (2017/2258(INI)) - komisja DEVE - Sprawozdawca: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)

- Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Australią, z drugiej (2017/2227(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

- Sprawozdanie w sprawie europejskiej strategii na rzecz promowania roślin wysokobiałkowych – zachęcania europejskiego sektora rolnego do produkcji roślin wysokobiałkowych i strączkowych (2017/2116(INI)) - komisja AGRI - Sprawozdawca: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja IV – Trybunał Sprawiedliwości (COM(2017)0365[[04]] - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawczyni: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ósmego, dziewiątego, dziesiątego i jedenastego Europejskiego Funduszu Rozwoju za rok budżetowy 2016 (COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawczyni: Barbara Kappel (A8-0123/2018)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie okresu obowiązywania minimalnej stawki podstawowej (COM(2017)0783 - C8-0007/2018 - 2017/0349(CNS)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Roberto Gualtieri (A8-0124/2018)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie dodatkowych preferencji w handlu produktami rolnymi (13357/2017 - C8-0434/2017 - 2017/0259(NLE)) - komisja INTA - Sprawozdawczyni: Tiziana Beghin (A8-0126/2018)

- Sprawozdanie w sprawie stosowania postanowień Traktatu dotyczących parlamentów narodowych (2016/2149(INI)) - komisja AFCO - Sprawozdawca: Paulo Rangel (A8-0127/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja X - Europejska Służba Działań Zewnętrznych (COM(2017)0365[[10]] - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Marco Valli (A8-0128/2018)

- Sprawozdanie w sprawie poprawy zdolności obsługi zadłużenia przez kraje rozwijające się (2016/2241(INI)) - komisja DEVE - Sprawozdawca: Charles Goerens (A8-0129/2018)

- Sprawozdanie w sprawie sprawozdań specjalnych Trybunału Obrachunkowego w kontekście absolutorium dla Komisji za rok budżetowy 2016 (COM(2017)0365[[52]] - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Joachim Zeller (A8-0130/2018)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Konwencji Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi (14494/2017 - C8-0450/2017 - 2017/0265(NLE)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Helga Stevens (A8-0131/2018)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu dodatkowego uzupełniającego Konwencję Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi (14498/2017 - C8-0451/2017 - 2017/0266(NLE)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Helga Stevens (A8-0132/2018)

- *** Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie poddania nowej substancji psychoaktywnej N-(1-amino-3,3-dimetylo-1-oksobutan-2-ylo)-1-(cykloheksylmetylo)-1H-indazolo-3-karboksamid (ADB-CHMINACA) środkom kontroli (05387/2018 - C8-0028/2018 - 2017/0340(NLE)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0133/2018)

- * Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie poddania nowej substancji psychoaktywnej 1-(4-cyjanobutylo)-N-(2-fenylopropan-2-ylo)-1H-indazolo-3-karboksamid (CUMYL-4CN-BINACA) środkom kontroli (05392/2018 - C8-0025/2018 - 2017/0344(NLE)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0134/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja III – Komisja i agencje wykonawcze (COM(2017)0365[[01]] - C8-0247/2017 - 2017/2136(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Joachim Zeller (A8-0137/2018)

- Sprawozdanie w sprawie wzmacniania spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Unii Europejskiej: 7. sprawozdanie Komisji Europejskiej (2017/2279(INI)) - komisja REGI - Sprawozdawca: Marc Joulaud (A8-0138/2018)

- Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego z kontroli działalności finansowej EBI za rok 2016 (2017/2190(INI)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Marco Valli (A8-0139/2018)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wytycznych dotyczących polityk zatrudnienia państw członkowskich (COM(2017)0677 - C8-0424/2017 - 2017/0305(NLE)) - komisja EMPL - Sprawozdawca: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0140/2018)

- Sprawozdanie w sprawie sprawozdań rocznych za lata 2015–2016 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności (COM(2016)0469 - 2017/2010(INI)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Mady Delvaux (A8-0141/2018)

Ostatnia aktualizacja: 22 października 2018Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności