Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 16. april 2018 - Strasbourg

15. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov (COM(2018)0099 - C8-0102/2018 - 2018/0047(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.
Predsednik se bo skladu z določbami člena 282(5) Pogodbe neobvezno posvetoval z Evropsko centralno banko

posredovano

pristojni odbor :

ECON

mnenje :

ITRE, IMCO, JURI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja za podjetja (COM(2018)0113 - C8-0103/2018 - 2018/0048(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.
Predsednik se bo skladu z določbami člena 282(5) Pogodbe neobvezno posvetoval z Evropsko centralno banko

posredovano

pristojni odbor :

ECON

mnenje :

ITRE, IMCO, JURI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pravu, ki se uporablja za učinke odstopa terjatev za tretje osebe (COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni odbor :

JURI

mnenje :

ECON

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o olajšanju čezmejne distribucije kolektivnih investicijskih skladov in spremembi uredb (EU) št. 345/2013 ter (EU) št. 346/2013 (COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.
Predsednik se bo skladu z določbami člena 282(5) Pogodbe neobvezno posvetoval z Evropsko centralno banko

posredovano

pristojni odbor :

ECON

mnenje :

BUDG, JURI

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Direktive 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s čezmejno distribucijo kolektivnih investicijskih skladov (COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.
Predsednik se bo skladu z določbami člena 282(5) Pogodbe neobvezno posvetoval z Evropsko centralno banko

posredovano

pristojni odbor :

ECON

mnenje :

JURI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 glede izpostavljenosti iz naslova naložb v krite obveznice (COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.
Predsednik se bo skladu z določbami člena 282(5) Pogodbe neobvezno posvetoval z Evropsko centralno banko

posredovano

pristojni odbor :

ECON

mnenje :

JURI

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o izdajanju kritih obveznic in njihovem javnem nadzoru ter o spremembi Direktive 2009/65/ES in Direktive 2014/59/EU (COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.
Predsednik se bo skladu z določbami člena 282(5) Pogodbe neobvezno posvetoval z Evropsko centralno banko

posredovano

pristojni odbor :

ECON

mnenje :

JURI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 810/2009 o vizumskem zakoniku Skupnosti (Vizumski zakonik) (COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

TRAN

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (kodificirano besedilo) (COM(2018)0139 - C8-0116/2018 - 2018/0066(COD))

posredovano

pristojni odbor :

JURI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 glede minimalnega kritja izgub za nedonosne izpostavljenosti (COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.
Predsednik se bo skladu z določbami člena 282(5) Pogodbe neobvezno posvetoval z Evropsko centralno banko

posredovano

pristojni odbor :

ECON

mnenje :

JURI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega organa za delo (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

EMPL

mnenje :

BUDG, IMCO, TRAN, JURI, LIBE, FEMM

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o dopolnilnih pravilih v zvezi z instrumentom za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov v okviru Sklada za notranjo varnost za obdobje 2014–2020 (06222/2018 - C8-0119/2018 - 2018/0032(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

AFET, BUDG

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 168/2013 v zvezi z uporabo standarda Euro 5 pri homologaciji dvo-ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov (COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni odbor :

IMCO

mnenje :

ENVI, ITRE, TRAN

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Novo Zelandijo v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 glede spremembe ugodnosti na seznamu ugodnosti Republike Hrvaškev okviru njenega pristopa k Evropski uniji (10670/2017 - C8-0121/2018 - 2017/0137(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

INTA

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Spremembe 1 Memoranduma o sodelovanju NAT-I-9406 med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo (05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

ITRE

mnenje :

TRAN

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1343/2011 o nekaterih določbah za ribolov na območju Sporazuma GFCM (Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju) (COM(2018)0143 - C8-0123/2018 - 2018/0069(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni odbor :

PECH

mnenje :

ENVI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o obstojnih organskih onesnaževalih (prenovitev) (COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

mnenje :

ITRE, JURI (člen 104 Poslovnika)

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji na podlagi vloge Belgije EGF/2017/010 BE/Caterpillar (COM(2018)0156 - C8-0125/2018 - 2018/2043(BUD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

mnenje :

EMPL, REGI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta za staleže rib v zahodnih vodah in sosednjih vodah ter ribištvo, ki izkorišča te staleže, spremembi Uredbe (EU)2016/1139 o vzpostavitvi večletnega načrta za Baltsko morje ter razveljavitvi uredb(ES) št. 811/2004, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007 in (ES) št. 1300/2008 (COM(2018)0149 - C8-0126/2018 - 2018/0074(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni odbor :

PECH

- Predlog sklepa Sveta o določitvi obdobja za devete volitve poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami (07162/2018 - C8-0128/2018 - 2018/0805(CNS))

posredovano

pristojni odbor :

AFCO

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2004/37/ES o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu (COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

EMPL

mnenje :

ENVI, JURI

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (EGF/2018/000 TA 2018– tehnična pomoč na pobudo Komisije) (COM(2018)0165 - C8-0131/2018 - 2018/2048(BUD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

mnenje :

EMPL, REGI

- Osnutek sprememb Protokola št. 3 o Statutu Sodišča Evropske unije (02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD))

posredovano

pristojni odbor :

JURI

mnenje :

AFCO

2) od odborov, poročila

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Agencije Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev (prenovitev) (COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0378(COD)) - odbor ITRE - Poročevalec: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o notranjem trgu električne energije (prenovitev) (COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD)) - odbor ITRE - Poročevalec: Krišjānis Kariņš (A8-0042/2018)

- ***I Poročilo o spremenjenem predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih vidikih pogodb za spletno in drugo prodajo blaga, na daljavo spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive 2009/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 1999/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta (COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD)) - odbor IMCO - Poročevalec: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih notranjega trga električne energije (prenovitev) (COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD)) - odbor ITRE - Poročevalec: Krišjānis Kariņš (A8-0044/2018)

- Poročilo o letnem poročilu o politiki konkurence (2017/2191(INI)) - odbor ECON - Poročevalec: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka, ki jih zagotavlja Sporazum med Evropsko unijo in Republiko Mauritius o partnerstvu v ribiškem sektorju (12476/2017 - C8-0445/2017 - 2017/0223(NLE)) - odbor PECH - Poročevalka: Norica Nicolai (A8-0053/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi enotnega digitalnega portala za zagotavljanje informacij in postopkov ter služb za pomoč in reševanje težav ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012 (COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)) - odbor IMCO - Poročevalka: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o krepitvi vloge organov držav članic, pristojnih za konkurenco, da bodo učinkoviteje izvajali pravila konkurence in zagotavljali pravilno delovanje notranjega trga (COM(2017)0142 - C8-0119/2017 - 2017/0063(COD)) - odbor ECON - Poročevalec: Andreas Schwab (A8-0057/2018)

- Poročilo o izvajanju sedmega okoljskega akcijskega programa (2017/2030(INI)) - odbor ENVI - Poročevalka: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravnega okvira evropskih solidarnostnih enot ter o spremembi uredb (EU) št. 1288/2013, (EU) št. 1293/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in Sklepa št. 1313/2013/EU (COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)) - odbor CULT - Poročevalka: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

- Poročilo o trenutnih razmerah v sektorjih ovčjereje in kozjereje v Uniji ter obetih zanju (2017/2117(INI)) - odbor AGRI - Poročevalka: Esther Herranz García (A8-0064/2018)

- Poročilo o izvajanju Direktive 2011/99/EU o evropski odredbi o zaščiti (2016/2329(INI)) - odbora LIBE in FEMM - Poročevalki: Soraya Post in Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2016 (COM(2017)0365[[22]] - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Bart Staes (A8-0066/2018)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega bančnega organa za proračunsko leto 2016 (COM(2017)0365[[35]] - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Bart Staes (A8-0067/2018)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2016 (COM(2017)0365[[11]] - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Bart Staes (A8-0068/2018)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2016 (COM(2017)0365[[39]] - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Bart Staes (A8-0069/2018)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Čisto nebo 2 za proračunsko leto 2016 (COM(2017)0365[[46]] - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Brian Hayes (A8-0070/2018)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase, za proračunsko leto 2016 (COM(2017)0365[[47]] - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Brian Hayes (A8-0071/2018)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja ECSEL za proračunsko leto 2016 (COM(2017)0365[[51]] - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Brian Hayes (A8-0072/2018)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik 2 za proračunsko leto 2016 (COM(2017)0365[[49]] - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Brian Hayes (A8-0073/2018)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2016 (COM(2017)0365[[38]] - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Bart Staes (A8-0074/2018)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2 za proračunsko leto 2016 (COM(2017)0365[[48]] - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Brian Hayes (A8-0075/2018)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Shift2Rail za proračunsko leto 2016 (COM(2017)0365[[50]] - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Brian Hayes (A8-0076/2018)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2016 (COM(2017)0365[[45]] - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Brian Hayes (A8-0077/2018)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2016 (COM(2017)0365[[21]] - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Bart Staes (A8-0078/2018)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske železniške agencije (zdaj Agencija Evropske unije za železnice) za proračunsko leto 2016 (COM(2017)0365[[26]] - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Bart Staes (A8-0079/2018)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2016 (COM(2017)0365[[20]] - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Bart Staes (A8-0080/2018)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2016 (COM(2017)0365[[14]] - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Bart Staes (A8-0081/2018)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2016 (COM(2017)0365[[29]] - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Bart Staes (A8-0082/2018)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2016 (COM(2017)0365[[41]] - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Bart Staes (A8-0083/2018)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2016 (COM(2017)0365[[16]] - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Bart Staes (A8-0084/2018)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2016 (COM(2017)0365[[24]] - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Bart Staes (A8-0085/2018)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2016 (COM(2017)0365[[31]] - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Bart Staes (A8-0086/2018)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2016 (COM(2017)0365[[34]] - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Bart Staes (A8-0087/2018)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine za proračunsko leto 2016 (COM(2017)0365[[36]] - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Bart Staes (A8-0088/2018)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek V – Računsko sodišče (COM(2017)0365[[05]] - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC)) - odbor CONT - Poročevalka: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2016 (COM(2017)0365[[15]] - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Bart Staes (A8-0090/2018)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2016 (COM(2017)0365[[23]] - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Indrek Tarand (A8-0091/2018)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2016 (COM(2017)0365[[12]] - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Bart Staes (A8-0092/2018)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2016 (COM(2017)0365[[13]] - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Bart Staes (A8-0093/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski statistiki podjetij ter o spremembi Uredbe (ES) št. 184/2005 in razveljavitvi desetih pravnih aktov na področju statistike podjetij (COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)) - odbor ITRE - Poročevalec: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije za proračunsko leto 2016 (COM(2017)0365[[44]] - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Brian Hayes (A8-0095/2018)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2016 (COM(2017)0365[[40]] - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Bart Staes (A8-0096/2018)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor (COM(2017)0365[[06]] - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC)) - odbor CONT - Poročevalka: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (do 1. julija 2016: Evropska policijska akademija) (CEPOL) za proračunsko leto 2016 (COM(2017)0365[[27]] - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Bart Staes (A8-0098/2018)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov (COM(2017)0365[[09]] - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC)) - odbor CONT - Poročevalka: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek VIII – Evropski varuh človekovih pravic (COM(2017)0365[[08]] - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC)) - odbor CONT - Poročevalka: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za proračunsko leto 2016 (COM(2017)0365[[37]] - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Bart Staes (A8-0101/2018)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2016 (COM(2017)0365[[32]] - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Bart Staes (A8-0102/2018)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2016 (COM(2017)0365[[18]] - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Bart Staes (A8-0103/2018)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije in držav članic, Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju, ki vzpostavlja partnerstvo med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Uzbekistan na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji (09021/2017 - C8-0243/2017 - 2017/0083(NLE)) - odbor AFET - Poročevalec: Jozo Radoš (A8-0104/2018)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek I – Evropski parlament (COM(2017)0365[[02]] - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0105/2018)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2016 (COM(2017)0365[[17]] - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Bart Staes (A8-0106/2018)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2016 (COM(2017)0365[[30]] - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Bart Staes (A8-0107/2018)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex) za proračunsko leto 2016 (COM(2017)0365[[28]] - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Bart Staes (A8-0108/2018)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega policijskega urada (Europol) za proračunsko leto 2016 (COM(2017)0365[[33]] - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Bart Staes (A8-0109/2018)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Okvirnega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Avstralijo na drugi strani (15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE)) - odbor AFET - Poročevalec: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice za proračunsko leto 2016 (COM(2017)0365[[42]] - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Bart Staes (A8-0111/2018)

- Poročilo o izvajanju instrumentov EU za zunanje financiranje: vmesni pregled 2017 in prihodnja zasnova v obdobju po letu 2020 (2017/2280(INI)) - odbor AFET - Poročevalka: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Eurojusta za proračunsko leto 2016 (COM(2017)0365[[19]] - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Bart Staes (A8-0113/2018)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2016 (COM(2017)0365[[25]] - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Bart Staes (A8-0114/2018)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna agencij Evropske unije za proračunsko leto 2016: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor (COM(2017)0365[[43]] - C8-0290/2017 - 2017/2179(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Bart Staes (A8-0115/2018)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek II – Evropski svet in Svet (COM(2017)0365[[03]] - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)) - odbor CONT - Poročevalka: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek VII – Odbor regij (COM(2017)0365[[07]] - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC)) - odbor CONT - Poročevalka: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)

- Poročilo o izvajanju instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja, instrumenta za humanitarno pomoč in Evropskega razvojnega sklada (2017/2258(INI)) - odbor DEVE - Poročevalec: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)

- Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Okvirnega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Avstralijo na drugi strani (2017/2227(INI)) - odbor AFET - Poročevalec: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

- Poročilo o evropski strategiji za spodbujanje beljakovinskih poljščin – spodbujanje pridelave beljakovinskih rastlin in stročnic v evropskem kmetijskem sektorju (2017/2116(INI)) - odbor AGRI - Poročevalec: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek IV – Sodišče Evropske unije (COM(2017)0365[[04]] - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC)) - odbor CONT - Poročevalka: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna osmega, devetega, desetega in enajstega Evropskega razvojnega sklada za proračunsko leto 2016 (COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC)) - odbor CONT - Poročevalka: Barbara Kappel (A8-0123/2018)

- * Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost v zvezi z obveznostjo spoštovanja najnižje splošne stopnje (COM(2017)0783 - C8-0007/2018 - 2017/0349(CNS)) - odbor ECON - Poročevalec: Roberto Gualtieri (A8-0124/2018)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Kraljevino Norveško o dodatnih trgovinskih preferencialih za kmetijske proizvode (13357/2017 - C8-0434/2017 - 2017/0259(NLE)) - odbor INTA - Poročevalka: Tiziana Beghin (A8-0126/2018)

- Poročilo o izvajanju določb Pogodbe, ki zadevajo nacionalne parlamente (2016/2149(INI)) - odbor AFCO - Poročevalec: Paulo Rangel (A8-0127/2018)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek X – Evropska služba za zunanje delovanje (COM(2017)0365[[10]] - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Marco Valli (A8-0128/2018)

- Poročilo o krepitvi vzdržnosti zadolževanja v državah v razvoju (2016/2241(INI)) - odbor DEVE - Poročevalec: Charles Goerens (A8-0129/2018)

- Poročilo o posebnih poročilih Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za leto 2016 (COM(2017)0365[[52]] - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Joachim Zeller (A8-0130/2018)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju terorizma v imenu Evropske unije (14494/2017 - C8-0450/2017 - 2017/0265(NLE)) - odbor LIBE - Poročevalka: Helga Stevens (A8-0131/2018)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Dodatnega protokola h Konvenciji Sveta Evrope o preprečevanju terorizma v imenu Evropske unije (14498/2017 - C8-0451/2017 - 2017/0266(NLE)) - odbor LIBE - Poročevalka: Helga Stevens (A8-0132/2018)

- *** Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o uvedbi nadzornih ukrepov za novo psihoaktivno snov N-(1-amino-3,3-dimetil-1-oksobutan-2-il)-1-(cikloheksilmetil)-1H-indazol-3-karboksamid (ADB-CHMINACA) (05387/2018 - C8-0028/2018 - 2017/0340(NLE)) - odbor LIBE - Poročevalka: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0133/2018)

- * Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o uvedbi nadzornih ukrepov za novo psihoaktivno snov 1-(4-cianobutil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazol-3-karboksamid (CUMYL-4CN-BINACA) (05392/2018 - C8-0025/2018 - 2017/0344(NLE)) - odbor LIBE - Poročevalka: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0134/2018)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije (COM(2017)0365[[01]] - C8-0247/2017 - 2017/2136(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Joachim Zeller (A8-0137/2018)

- Poročilo o krepitvi ekonomske, socialne in teritorialne kohezije v Evropski uniji: sedmo poročilo Evropske komisije (2017/2279(INI)) - odbor REGI - Poročevalec: Marc Joulaud (A8-0138/2018)

- Poročilo o letnem poročilu o nadzoru nad finančnimi dejavnostmi EIB za leto 2016 (2017/2190(INI)) - odbor CONT - Poročevalec: Marco Valli (A8-0139/2018)

- * Poročilo o predlogu sklepa Sveta o smernicah za politike zaposlovanja držav članic (COM(2017)0677 - C8-0424/2017 - 2017/0305(NLE)) - odbor EMPL - Poročevalec: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0140/2018)

- Poročilo o letnih poročilih o subsidiarnosti in sorazmernosti za leti 2015 in 2016 (COM(2016)0469 - 2017/2010(INI)) - odbor JURI - Poročevalka: Mady Delvaux (A8-0141/2018)

Zadnja posodobitev: 22. oktober 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov