Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 16 април 2018 г. - Страсбург

19. Ред на работа
Пълни стенографски протоколи

Окончателният проект на дневен ред за пленарното заседание през април 2018 г. (PE 619.992/PDOJ) беше раздаден и бяха предложени следните промени в него (член 149а от Правилника за дейността):

Понеделник, вторник, сряда

Няма предложения за промени.

Четвъртък

Искане на групата PPE за вписване във времето за гласуване на предложението за резолюция относно положението в Молдова (разискването се състоя на 3 октомври 2017 г.) (точка 9 от протокола от 3.10.2017 г).

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, който обоснова искането, и Knut Fleckenstein против искането.

С електронно гласуване (96 гласа „за“, 170 гласа „против“, 11 гласа „въздържал се“ ) Парламентът отхвърли искането.

Искане на групата ENF за добавяне, като първа точка в дневния ред, на разискване относно доклада Paul Rübig относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2019 година.

Изказаха се: Stanisław Żółtek, от името на групата ENF, който обоснова искането, и Paul Rübig против искането.

С поименно гласуване (38 гласа „за“, 225 гласа „против“, 5 гласа „въздържал се“) Парламентът отхвърли искането.

°
° ° °

С това редът на работа е определен.

Последно осъвременяване: 22 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност