Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0231(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0208/2017

Разисквания :

PV 13/06/2017 - 3
CRE 13/06/2017 - 3
PV 16/04/2018 - 20
CRE 16/04/2018 - 20

Гласувания :

PV 14/06/2017 - 8.1
CRE 14/06/2017 - 8.1
Обяснение на вота
PV 17/04/2018 - 6.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0256
P8_TA(2018)0097

Протокол
Понеделник, 16 април 2018 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Заместник-председател

20. Включване на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г. ***I - Задължителни годишни намаления на емисиите на парникови газове в изпълнение на поетите ангажименти по силата на Парижкото споразумение ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за включването на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г. и за изменение на Регламент № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и на друга информация, свързана с изменението на климата [COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Norbert Lins (A8-0262/2017)

Разискването се състоя на 11 септември 2017 г. (точка 21 от протокола от 11.9.2017 г.)
Гласуването се състоя на 13 септември 2017 г. (точка 9.8 от протокола от 13.9.2017 г.)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно задължителните годишни намаления на емисиите на парникови газове за държавите членки от 2021 до 2030 г. в подкрепа на устойчив енергиен съюз и в изпълнение на поетите ангажименти по силата на Парижкото споразумение, и за изменение на Регламент № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и на друга информация, свързана с изменението на климата [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

Разискването се състоя на 13 юни 2017 г. (точка 3 от протокола от 13.6.2017 г.)
Гласуването се състоя на 14 юни 2017 г. (точка 8.1 от протокола от 14.6.2017 г.)

Norbert Lins и Gerben-Jan Gerbrandy представиха докладите.

Изказа се Miguel Arias Cañete (член на Комисията).

Изказаха се: Florent Marcellesi (докладчик по становището на комисията DEVE), Marisa Matias (докладчик по становището на комисията ITRE), Peter Jahr (докладчик по становището на комисията AGRI), Merja Kyllönen (докладчик по становището на комисията TRAN), Nicola Caputo (докладчик по становището на комисията AGRI), Pilar Ayuso, от името на групата PPE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Miapetra Kumpula-Natri, Miriam Dalli, от името на групата S&D, Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, Nils Torvalds, от името на групата ALDE, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, Eleonora Evi, от името на групата EFDD, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, Peter Liese и Paul Brannen.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

Изказаха се: Fredrick Federley, John Stuart Agnew, Julie Girling и Ulrike Müller.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Franc Bogovič, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Jan Huitema, Ana Miranda, João Ferreira, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Czesław Adam Siekierski, Eleftherios Synadinos, Marijana Petir, Henna Virkkunen и Annie Schreijer-Pierik.

Изказаха се: Miguel Arias Cañete, Norbert Lins и Gerben-Jan Gerbrandy.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.5 от протокола от 17.4.2018 г и точка 6.6 от протокола от 17.4.2018 г г.

Последно осъвременяване: 22 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност