Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0231(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0208/2017

Συζήτηση :

PV 13/06/2017 - 3
CRE 13/06/2017 - 3
PV 16/04/2018 - 20
CRE 16/04/2018 - 20

Ψηφοφορία :

PV 14/06/2017 - 8.1
CRE 14/06/2017 - 8.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 17/04/2018 - 6.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0256
P8_TA(2018)0097

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 16 Απριλίου 2018 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Αντιπρόεδρος

20. Συμπερίληψη των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και των απορροφήσεων από τη χρήση γης, τις αλλαγές στη χρήση γης και τη δασοπονία εντός του πλαισίου για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030 ***I - Δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη συμπερίληψη των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και των απορροφήσεων από δραστηριότητες χρήσης γης, αλλαγής χρήσης γης και δασοπονίας εντός του πλαισίου για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030, καθώς και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών που αφορούν την κλιματική αλλαγή [COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Norbert Lins (A8-0262/2017)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 11 Σεπτεμβρίου 2017 (σημείο 21 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.9.2017)
Η ψηφοφορία διεξήχθη στις 13 Σεπτεμβρίου 2017 (σημείο 9.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.9.2017)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 2021 έως το 2030 για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση και την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών που αφορούν την κλιματική αλλαγή [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 13 Ιουνίου 2017 (σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.6.2017)
Η ψηφοφορία διεξήχθη στις 14 Ιουνίου 2017 (σημείο 8.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.6.2017)

Οι Norbert Lins και Gerben-Jan Gerbrandy παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει ο Miguel Arias Cañete (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Florent Marcellesi (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Marisa Matias (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Peter Jahr (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Merja Kyllönen (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Nicola Caputo (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Pilar Ayuso, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Miapetra Kumpula-Natri, Miriam Dalli, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jadwiga Wiśniewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Nils Torvalds, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Kateřina Konečná, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Eleonora Evi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, Peter Liese και Paul Brannen.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Fredrick Federley, John Stuart Agnew, Julie Girling και Ulrike Müller.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Franc Bogovič, Doru-Claudian Frunzulică, Νότης Μαριάς, Jan Huitema, Ana Miranda, João Ferreira, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Czesław Adam Siekierski, Ελευθέριος Συναδινός, Marijana Petir, Henna Virkkunen και Annie Schreijer-Pierik.

Παρεμβαίνουν οι Miguel Arias Cañete, Norbert Lins και Gerben-Jan Gerbrandy.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.4.2018 και σημείο 6.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.4.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 22 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου