Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0231(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A8-0208/2017

Debaty :

PV 13/06/2017 - 3
CRE 13/06/2017 - 3
PV 16/04/2018 - 20
CRE 16/04/2018 - 20

Głosowanie :

PV 14/06/2017 - 8.1
CRE 14/06/2017 - 8.1
Wyjaśnienia do głosowania
PV 17/04/2018 - 6.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0256
P8_TA(2018)0097

Protokół
Poniedziałek, 16 kwietnia 2018 r. - Strasburg

PRZEWODNICTWO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Wiceprzewodniczący

20. Włączenie emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 ***I - Roczne wiążące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w celu wywiązania się ze zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie włączenia emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 i zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 w sprawie mechanizmu monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zgłaszania innych informacji mających znaczenie dla zmiany klimatu [COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Norbert Lins (A8-0262/2017)

Debata odbyła się dnia 11 września 2017 r. (pkt 21 protokołu z dnia 11.9.2017)
Głosowanie odbyło się dnia 13 września 2017 r. (pkt 9.8 protokołu z dnia 13.9.2017)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rocznych wiążących ograniczeń emisji gazów cieplarnianych przez państwa członkowskie w latach 2021–2030 na rzecz stabilnej unii energetycznej i w celu wywiązania się ze zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego, oraz zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 525/2013 w sprawie mechanizmu monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zgłaszania innych informacji mających znaczenie dla zmiany klimatu [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

Debata odbyła się dnia 13 czerwca 2017 r. (pkt 3 protokołu z dnia 13.6.2017)
Głosowanie odbyło się dnia 14 czerwca 2017 r. (pkt 8.1 protokołu z dnia 14.6.2017)

Norbert Lins i Gerben-Jan Gerbrandy przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrał Miguel Arias Cañete (członek Komisji).

Głos zabrali: Florent Marcellesi (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Marisa Matias (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ITRE), Peter Jahr (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI), Merja Kyllönen (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej TRAN), Nicola Caputo (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI), Pilar Ayuso w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Miapetra Kumpula-Natri, Miriam Dalli w imieniu grupy S&D, Jadwiga Wiśniewska w imieniu grupy ECR, Nils Torvalds w imieniu grupy ALDE, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL, Eleonora Evi w imieniu grupy EFDD, Lampros Fountoulis niezrzeszony, Peter Liese i Paul Brannen.

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Fredrick Federley, John Stuart Agnew, Julie Girling i Ulrike Müller.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Franc Bogovič, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Jan Huitema, Ana Miranda, João Ferreira, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Czesław Adam Siekierski, Eleftherios Synadinos, Marijana Petir, Henna Virkkunen i Annie Schreijer-Pierik.

Głos zabrali: Miguel Arias Cañete, Norbert Lins i Gerben-Jan Gerbrandy.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.5 protokołu z dnia 17.4.2018 i pkt 6.6 protokołu z dnia 17.4.2018.

Ostatnia aktualizacja: 22 października 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności