Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0231(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0208/2017

Debatter :

PV 13/06/2017 - 3
CRE 13/06/2017 - 3
PV 16/04/2018 - 20
CRE 16/04/2018 - 20

Omröstningar :

PV 14/06/2017 - 8.1
CRE 14/06/2017 - 8.1
Röstförklaringar
PV 17/04/2018 - 6.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0256
P8_TA(2018)0097

Protokoll
Måndagen den 16 april 2018 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vice talman

20. Inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk inom ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 ***I – Bindande årliga minskningar av växthusgasutsläpp för att fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk i ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning nr 525/2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information som är relevant för klimatförändringen [COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Norbert Lins (A8-0262/2017)

Debatten hade ägt rum den 11 september 2017 (punkt 21 i protokollet av den 11.9.2017)
Omröstningen hade ägt rum den 13 september 2017 (punkt 9.8 i protokollet av den 13.9.2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om bindande årliga minskningar av medlemsstaternas växthusgasutsläpp 2021–2030 för att skapa en motståndskraftig energiunion och fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 525/2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och annan information som är relevant för klimatförändringen [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

Debatten hade ägt rum den 13 juni 2017 (punkt 3 i protokollet av den 13.6.2017)
Omröstningen hade ägt rum den 14 juni 2017 (punkt 8.1 i protokollet av den 14.6.2017)

Norbert Lins och Gerben-Jan Gerbrandy redogjorde för betänkandena.

Talare: Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen).

Talare: Florent Marcellesi (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Marisa Matias (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Peter Jahr (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Merja Kyllönen (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Nicola Caputo (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Pilar Ayuso för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Miapetra Kumpula-Natri, Miriam Dalli för S&D-gruppen, Jadwiga Wiśniewska för ECR-gruppen, Nils Torvalds för ALDE-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, Eleonora Evi för EFDD-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Peter Liese och Paul Brannen.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Talare: Fredrick Federley, John Stuart Agnew, Julie Girling och Ulrike Müller.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Franc Bogovič, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Jan Huitema, Ana Miranda, João Ferreira, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Czesław Adam Siekierski, Eleftherios Synadinos, Marijana Petir, Henna Virkkunen och Annie Schreijer-Pierik.

Talare: Miguel Arias Cañete, Norbert Lins och Gerben-Jan Gerbrandy.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.5 i protokollet av den 17.4.2018 och punkt 6.6 i protokollet av den 17.4.2018.

Senaste uppdatering: 22 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy