Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0272(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0013/2017

Συζήτηση :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2017 - 6.5
CRE 14/03/2017 - 6.5
PV 18/04/2018 - 12.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0069
P8_TA(2018)0113

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 16 Απριλίου 2018 - Στρασβούργο

21. Συσκευασίες και απορρίμματα συσκευασίας ***I - Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ***I - Απόβλητα ***I - Υγειονομική ταφή των αποβλήτων ***I - Διαδικαστικοί κανόνες στον τομέα των περιβαλλοντικών εκθέσεων ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας για τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 14 Μαρτίου 2017 (σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2017)
Η ψηφοφορία διεξήχθη στις 14 Μαρτίου 2017 (σημείο 6.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2017)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, και 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 14 Μαρτίου 2017 (σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2017)
Η ψηφοφορία διεξήχθη στις 14 Μαρτίου 2017 (σημείο 6.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2017)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/98/EΚ για τα απόβλητα [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 14 Μαρτίου 2017 (σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2017)
Η ψηφοφορία διεξήχθη στις 14 Μαρτίου 2017 (σημείο 6.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2017)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων [COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 14 Μαρτίου 2017 (σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2017)
Η ψηφοφορία διεξήχθη στις 14 Μαρτίου 2017 (σημείο 6.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2017)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 87/217/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της οδηγίας 2009/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1257/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της οδηγίας 86/278/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 94/63/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τους διαδικαστικούς κανόνες στον τομέα των περιβαλλοντικών εκθέσεων καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας 91/692/ΕΟΚ του Συμβουλίου [COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

Οι Simona Bonafè και Francesc Gambús παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει ο Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι João Ferreira (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Pavel Telička (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Miroslav Poche (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Karl-Heinz Florenz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kathleen Van Brempt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jadwiga Wiśniewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Nils Torvalds, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Davor Škrlec, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Kateřina Konečná, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Giovanni La Via, Miriam Dalli, Pirkko Ruohonen-Lerner και Gesine Meissner.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Evelyne GEBHARDT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Andrzej Grzyb, Massimo Paolucci, Adina-Ioana Vălean, Jo Leinen και Annie Schreijer-Pierik.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Μαρία Σπυράκη, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Linnéa Engström, Γεώργιος Επιτήδειος, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Gabriela Zoană και Νικόλαος Χουντής.

Παρεμβαίνουν οι Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής), Simona Bonafè και Francesc Gambús.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018 και σημείο 12.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 22 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου