Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/0272(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A8-0013/2017

Debaty :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Głosowanie :

PV 14/03/2017 - 6.5
CRE 14/03/2017 - 6.5
PV 18/04/2018 - 12.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0069
P8_TA(2018)0113

Protokół
Poniedziałek, 16 kwietnia 2018 r. - Strasburg

21. Opakowania i odpady opakowaniowe ***I - Pojazdy wycofane z eksploatacji, zużyte baterie i akumulatory oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ***I - Odpady ***I - Składowanie odpadów ***I - Przepisy proceduralne w obszarze sprawozdawczości w dziedzinie środowiska ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

Debata odbyła się dnia 14 marca 2017 r. (pkt 4 protokołu z dnia 14.3.2017)
Głosowanie odbyło się dnia 14 marca 2017 r. (pkt 6.8 protokołu z dnia 14.3.2017)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów i 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

Debata odbyła się dnia 14 marca 2017 r. (pkt 4 protokołu z dnia 14.3.2017)
Głosowanie odbyło się dnia 14 marca 2017 r. (pkt 6.5 protokołu z dnia 14.3.2017)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów [COM(2015)0595 - C8-0382/2015- 2015/0275(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

Debata odbyła się dnia 14 marca 2017 r. (pkt 4 protokołu z dnia 14.3.2017)
Głosowanie odbyło się dnia 14 marca 2017 r. (pkt 6.6 protokołu z dnia 14.3.2017)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów [COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

Debata odbyła się dnia 14 marca 2017 r. (pkt 4 protokołu z dnia 14.3.2017)
Głosowanie odbyło się dnia 14 marca 2017 r. (pkt 6.7 protokołu z dnia 14.3.2017)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 87/217/EWG, dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2013, dyrektywę Rady 86/278/EWG i dyrektywę 94/63/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przepisów proceduralnych w zakresie sprawozdawczości w dziedzinie środowiska oraz uchylającej dyrektywę Rady 91/692/EWG [COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

Simona Bonafè i Francesc Gambús przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrał Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: João Ferreira (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Pavel Telička (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Miroslav Poche (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Karl-Heinz Florenz w imieniu grupy PPE, Kathleen Van Brempt w imieniu grupy S&D, Jadwiga Wiśniewska w imieniu grupy ECR, Nils Torvalds w imieniu grupy ALDE, Davor Škrlec w imieniu grupy Verts/ALE, Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL, Piernicola Pedicini w imieniu grupy EFDD, Giovanni La Via, Miriam Dalli, Pirkko Ruohonen-Lerner i Gesine Meissner.

PRZEWODNICTWO: Evelyne GEBHARDT
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Andrzej Grzyb, Massimo Paolucci, Adina-Ioana Vălean, Jo Leinen i Annie Schreijer-Pierik.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Gabriela Zoană i Nikolaos Chountis.

Głos zabrali: Karmenu Vella (członek Komisji), Simona Bonafè i Francesc Gambús.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.7 protokołu z dnia 18.4.2018, pkt 12.8 protokołu z dnia 18.4.2018, pkt 12.9 protokołu z dnia 18.4.2018, pkt 12.10 protokołu z dnia 18.4.2018 i pkt 12.11 protokołu z dnia 18.4.2018.

Ostatnia aktualizacja: 22 października 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności