Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/0272(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0013/2017

Rozpravy :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Hlasovanie :

PV 14/03/2017 - 6.5
CRE 14/03/2017 - 6.5
PV 18/04/2018 - 12.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0069
P8_TA(2018)0113

Zápisnica
Pondelok, 16. apríla 2018 - Štrasburg

21. Obaly a odpady z obalov ***I – Vozidlá po dobe životnosti, použité batérie a akumulátory a odpad z elektrických a elektronických zariadení ***I – Odpad ***I – Skládky odpadov ***I – Procesné pravidlá týkajúce sa podávania správ v oblasti životného prostredia ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

Rozprava sa konala dňa 14. marca 2017 (bod 4 zápisnice zo dňa 14.3.2017)
Hlasovanie sa uskutočnilo dňa 14. marca 2017 (bod 6.8 zápisnice zo dňa 14.3.2017)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti, smernica 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch a smernica 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

Rozprava sa konala dňa 14. marca 2017 (bod 4 zápisnice zo dňa 14.3.2017)
Hlasovanie sa uskutočnilo dňa 14. marca 2017 (bod 6.5 zápisnice zo dňa 14.3.2017)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES o odpade [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

Rozprava sa konala dňa 14. marca 2017 (bod 4 zápisnice zo dňa 14.3.2017)
Hlasovanie sa uskutočnilo dňa 14. marca 2017 (bod 6.6 zápisnice zo dňa 14.3.2017)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 1999/31/ES o skládkach odpadov [COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

Rozprava sa konala dňa 14. marca 2017 (bod 4 zápisnice zo dňa 14.3.2017)
Hlasovanie sa uskutočnilo dňa 14. marca 2017 (bod 6.7 zápisnice zo dňa 14.3.2017)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení smernica Rady 87/217/EHS, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1257/2013, smernica Rady 86/278/EHS a smernica Rady 94/63/ES, pokiaľ ide o procesné pravidlá týkajúce sa podávania správ v oblasti životného prostredia, a ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/692/EHS [COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

Simona Bonafè a Francesc Gambús uviedli svoje správy

V rozprave vystúpil Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: João Ferreira (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Pavel Telička (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Miroslav Poche (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Karl-Heinz Florenz v mene skupiny PPE, Kathleen Van Brempt v mene skupiny S&D, Jadwiga Wiśniewska v mene skupiny ECR, Nils Torvalds v mene skupiny ALDE, Davor Škrlec v mene skupiny Verts/ALE, Kateřina Konečná v mene skupiny GUE/NGL, Piernicola Pedicini v mene skupiny EFDD, Giovanni La Via, Miriam Dalli, Pirkko Ruohonen-Lerner a Gesine Meissner.

PREDSEDNÍCTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Andrzej Grzyb, Massimo Paolucci, Adina-Ioana Vălean, Jo Leinen a Annie Schreijer-Pierik.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Gabriela Zoană a Nikolaos Chountis.

V rozprave vystúpili: Karmenu Vella (člen Komisie), Simona Bonafè a Francesc Gambús.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.7 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.8 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.9 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.10 zápisnice zo dňa 18.4.2018 a bod 12.11 zápisnice zo dňa 18.4.2018.

Posledná úprava: 22. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia