Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0272(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0013/2017

Debatter :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Omröstningar :

PV 14/03/2017 - 6.5
CRE 14/03/2017 - 6.5
PV 18/04/2018 - 12.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0069
P8_TA(2018)0113

Protokoll
Måndagen den 16 april 2018 - Strasbourg

21. Förpackningar och förpackningsavfall ***I – Uttjänta fordon, förbrukade batterier och ackumulatorer samt avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter ***I – Avfall ***I – Deponering av avfall ***I – Förfaranderegler i fråga om miljörapportering ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

Debatten ägde rum den 14 mars 2017 (punkt 4 i protokollet av den 14.3.2017)
Omröstningen hade ägt rum den 14 mars 2017 (punkt 6.8 i protokollet av den 14.3.2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 2000/53/EG om uttjänta fordon, 2006/66/EG om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer och 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

Debatten ägde rum den 14 mars 2017 (punkt 4 i protokollet av den 14.3.2017)
Omröstningen hade ägt rum den 14 mars 2017 (punkt 6.5 i protokollet av den 14.3.2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2008/98/EG om avfall [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

Debatten ägde rum den 14 mars 2017 (punkt 4 i protokollet av den 14.3.2017)
Omröstningen hade ägt rum den 14 mars 2017 (punkt 6.6 i protokollet av den 14.3.2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/31/EG om deponering av avfall [COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

Debatten ägde rum den 14 mars 2017 (punkt 4 i protokollet av den 14.3.2017)
Omröstningen hade ägt rum den 14 mars 2017 (punkt 6.7 i protokollet av den 14.3.2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av rådets direktiv 87/217/EEG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/31/EG, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013, rådets direktiv 86/278/EEG och rådets direktiv 94/63/EG vad gäller förfaranderegler i fråga om miljörapportering, och om upphävande av rådets direktiv 91/692/EEG [COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

Simona Bonafè och Francesc Gambús redogjorde för betänkandena.

Talare: Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande).

Talare: João Ferreira (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Pavel Telička (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Miroslav Poche (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Karl-Heinz Florenz för PPE-gruppen, Kathleen Van Brempt för S&D-gruppen, Jadwiga Wiśniewska för ECR-gruppen, Nils Torvalds för ALDE-gruppen, Davor Škrlec för Verts/ALE-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, Piernicola Pedicini för EFDD-gruppen, Giovanni La Via, Miriam Dalli, Pirkko Ruohonen-Lerner och Gesine Meissner.

ORDFÖRANDESKAP: Evelyne GEBHARDT
Vice talman

Talare: Andrzej Grzyb, Massimo Paolucci, Adina-Ioana Vălean, Jo Leinen och Annie Schreijer-Pierik.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Gabriela Zoană och Nikolaos Chountis.

Talare: Karmenu Vella (ledamot av kommissionen), Simona Bonafè och Francesc Gambús.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.7 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.8 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.9 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.10 i protokollet av den 18.4.2018 och punkt 12.11 i protokollet av den 18.4.2018.

Senaste uppdatering: 22 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy