Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 16 Απριλίου 2018 - Στρασβούργο
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Δήλωση της Προεδρίας
 4.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 5.Σύνθεση του Σώματος
 6.Έλεγχος των εντολών
 7.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 8.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 9.Συνέχεια που δόθηκε σε αίτηση για άρση της ασυλίας
 10.Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου 2019
 11.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού)
 12.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 13.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού)
 14.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 15.Κατάθεση εγγράφων
 16.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 17.Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (άρθρο 130β του Κανονισμού) (κατάθεση)
 18.Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 19.Διάταξη των εργασιών
 20.Συμπερίληψη των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και των απορροφήσεων από τη χρήση γης, τις αλλαγές στη χρήση γης και τη δασοπονία εντός του πλαισίου για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030 ***I - Δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού ***I (συζήτηση)
 21.Συσκευασίες και απορρίμματα συσκευασίας ***I - Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ***I - Απόβλητα ***I - Υγειονομική ταφή των αποβλήτων ***I - Διαδικαστικοί κανόνες στον τομέα των περιβαλλοντικών εκθέσεων ***I (συζήτηση)
 22.Εφαρμογή του 7ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον (συζήτηση)
 23.Ισότητα των φύλων στον τομέα των μέσων ενημέρωσης της ΕΕ - Ενδυνάμωση της θέσης των γυναικών και των κοριτσιών μέσω του ψηφιακού τομέα (συζήτηση)
 24.Εφαρμογή του Μηχανισμού Αναπτυξιακής Συνεργασίας, του Μέσου Ανθρωπιστικής Βοήθειας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (συζήτηση)
 25.Μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την προώθηση των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών (σύντομη παρουσίαση)
 26.Βελτίωση της βιωσιμότητας του χρέους των αναπτυσσόμενων χωρών (σύντομη παρουσίαση)
 27.Ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση (σύντομη παρουσίαση)
 28.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 29.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 30.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (290 kb) Κατάσταση παρόντων (60 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (26 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (95 kb) Κατάσταση παρόντων (11 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (24 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (322 kb) Κατάσταση παρόντων (79 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (402 kb) 
Τελευταία ενημέρωση: 22 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου