Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Esmaspäev, 16. aprill 2018 - Strasbourg
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Istungi algus
 3.Juhataja avaldus
 4.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 5.Parlamendi koosseis
 6.Volituste kontrollimine
 7.Fraktsioonide koosseis
 8.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 9.Puutumatuse äravõtmise taotluse järgsed meetmed
 10.Euroopa Parlamendi osaistungjärkude ajakava – 2019
 11.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c)
 12.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 13.Parandus (kodukorra artikkel 231)
 14.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 15.Esitatud dokumendid
 16.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 17.Põhjalikumad arupärimised (kodukorra art 130b) (esitamine)
 18.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 19.Tööplaan
 20.Maakasutusest, maakasutuse muutusest ja metsandusest pärinevate kasvuhoonegaaside heidete ja nende gaaside sidumise lisamine 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistikku ***I - Kasvuhoonegaaside heite vähendamise kohustused, et täita Pariisi kokkuleppe alusel võetud kohustused ***I (arutelu)
 21.Pakendid ja pakendijäätmed ***I - Kasutuselt kõrvaldatud sõidukid, patarei- ja akujäätmed ning elektroonikaromud ***I - Jäätmed ***I - Prügilad ***I - Keskkonnaaruandluse menetlusnormid ***I (arutelu)
 22.Seitsmenda keskkonnaalase tegevusprogrammi rakendamine (arutelu)
 23.Sooline võrdõiguslikkus ELi meediasektoris - Naiste ja tütarlaste mõjuvõimu suurendamine digitaalvaldkonna kaudu (arutelu)
 24.Arengukoostöö rahastamisvahendi, humanitaarabi rahastamisvahendi ja Euroopa Arengufondi rakendamine (arutelu)
 25.Valgurikaste taimede kasvatamise edendamise Euroopa strateegia (lühiettekanne)
 26.Arengumaade võla jätkusuutlikkuse suurendamine (lühiettekanne)
 27.Majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse tugevdamine ELis (lühiettekanne)
 28.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 29.Järgmise istungi päevakord
 30.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (238 kb) Kohalolijate nimekiri (60 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (26 kb) 
 
Protokoll (85 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (24 kb) 
 
Protokoll (300 kb) Kohalolijate nimekiri (70 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (316 kb) 
Viimane päevakajastamine: 22. oktoober 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika