Vorige 
 Volgende 
RCVVOTESPVTACRE
Notulen
Maandag 16 april 2018 - Straatsburg
 1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Verklaring van de Voorzitter
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 5.Samenstelling Parlement
 6.Onderzoek geloofsbrieven
 7.Samenstelling fracties
 8.Samenstelling commissies en delegaties
 9.Aan een verzoek om opheffing van de immuniteit gegeven gevolg
 10.Vergaderrooster van het Parlement - 2019
 11.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)
 12.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 13.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)
 14.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 15.Ingekomen stukken
 16.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 17.Uitgebreide interpellaties (artikel 130 ter van het Reglement) (indiening)
 18.Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 19.Regeling van de werkzaamheden
 20.Opname van broeikasgasemissies en -verwijderingen door landgebruik, veranderingen in landgebruik en bosbouw in het klimaat- en energiekader 2030 ***I - Bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties om aan de verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs te voldoen ***I (debat)
 21.Verpakking en verpakkingsafval ***I - Autowrakken, afgedankte batterijen en accu’s en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur ***I - Afvalstoffen ***I – Het storten van afvalstoffen ***I - Procedureregels inzake rapportage op milieugebied ***I (debat)
 22.Uitvoering van het zevende milieuactieprogramma (debat)
 23.Gendergelijkheid in de mediasector in de EU - Versterken van de positie van vrouwen en meisjes via de digitale sector (debat)
 24.Tenuitvoerlegging van het financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking, het instrument voor humanitaire hulp en het Europees Ontwikkelingsfonds (debat)
 25.Een Europese strategie voor de bevordering van eiwithoudende gewassen (korte presentatie)
 26.Het verbeteren van de schuldhoudbaarheid van ontwikkelingslanden (korte presentatie)
 27.Versterking van de economische, sociale en territoriale cohesie in de EU (korte presentatie)
 28.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 29.Agenda van de volgende vergadering
 30.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (245 kb) Presentielijst (60 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (26 kb) 
 
Notulen (86 kb) Presentielijst (11 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (23 kb) 
 
Notulen (305 kb) Presentielijst (69 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (387 kb) 
Laatst bijgewerkt op: 22 oktober 2018Juridische mededeling - Privacybeleid