Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Måndagen den 16 april 2018 - Strasbourg
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Uttalande av talmannen
 4.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 5.Parlamentets sammansättning
 6.Valprövning
 7.De politiska gruppernas sammansättning
 8.Utskottens och delegationernas sammansättning
 9.Åtgärder till följd av en begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet
 10.Parlamentets sammanträdeskalender – 2019
 11.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)
 12.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 13.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)
 14.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 15.Inkomna dokument
 16.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 17.Större interpellationer (artikel 130b i arbetsordningen) (inkomna dokument)
 18.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner
 19.Arbetsplan
 20.Inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk inom ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 ***I – Bindande årliga minskningar av växthusgasutsläpp för att fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet ***I (debatt)
 21.Förpackningar och förpackningsavfall ***I – Uttjänta fordon, förbrukade batterier och ackumulatorer samt avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter ***I – Avfall ***I – Deponering av avfall ***I – Förfaranderegler i fråga om miljörapportering ***I (debatt)
 22.Genomförandet av det sjunde miljöhandlingsprogrammet (debatt)
 23.Jämställdhet inom mediesektorn i EU - Ökat inflytande för kvinnor och flickor med hjälp av den digitala sektorn (debatt)
 24.Genomförandet av instrumentet för utvecklingssamarbete, instrumentet för humanitärt bistånd och Europeiska utvecklingsfonden (debatt)
 25.En europeisk strategi för främjande av proteingrödor (kortfattad redogörelse)
 26.En mer hållbar skuldsättning för utvecklingsländerna (kortfattad redogörelse)
 27.Starkare ekonomisk, social och territoriell sammanhållning i EU (kortfattad redogörelse)
 28.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 29.Föredragningslista för nästa sammanträde
 30.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (244 kb) Närvarolista (60 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (26 kb) 
 
Protokoll (84 kb) Närvarolista (11 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (23 kb) 
 
Protokoll (298 kb) Närvarolista (70 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (392 kb) 
Senaste uppdatering: 22 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy