Показалец 
Протокол
PDF 324kWORD 91k
Понеделник, 16 април 2018 г. - Страсбург
1.Възобновяване на сесията
 2.Откриване на заседанието
 3.Изявление на председателството
 4.Одобряване на протокола от предишното заседание
 5.Състав на Парламента
 6.Проверка на пълномощията
 7.Състав на политическите групи
 8.Състав на комисиите и делегациите
 9.Предприети действия вследствие на искане за снемане на имунитет
 10.График на месечните сесии на Парламента - 2019 г.
 11.Преговори преди първото четене в Парламента (член 69 в от Правилника за дейността)
 12.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 13.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)
 14.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 15.Внесени документи
 16.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 17.Запитвания, последвани от разисквания (член 130б от Правилника за дейността) (внасяне)
 18.Действия, предприети вследствие на резолюции на Парламента
 19.Ред на работа
 20.Включване на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г. ***I - Задължителни годишни намаления на емисиите на парникови газове в изпълнение на поетите ангажименти по силата на Парижкото споразумение ***I (разискване)
 21.Опаковки и отпадъци от опаковки ***I - Излезли от употреба превозни средства, отпадъци от батерии и акумулатори и отпадъци от електрическо и електронно оборудване ***I - Отпадъци ***I - Депониране на отпадъци ***I - Процедурни правила при докладването в областта на околната среда ***I (разискване)
 22.Прилагане на Седмата програма за действие за околната среда (разискване)
 23.Равенството между половете в медийния сектор в ЕС - Овластяване на жените и момичетата чрез цифровия сектор (разискване)
 24.Прилагане на Инструмента за сътрудничество за развитие, Инструмента за хуманитарна помощ и Европейския фонд за развитие (разискване)
 25.Европейска стратегия за насърчаване на протеиновите култури (кратко представяне)
 26.Засилване на устойчивостта на обслужването на дълга от развиващите се държави (кратко представяне)
 27.Укрепване на икономическото, социалното и териториалното сближаване в ЕС (кратко представяне)
 28.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 29.Дневен ред на следващото заседание
 30.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

1. Възобновяване на сесията

Сесията, прекъсната в четвъртък, 15 март 2018 г., беше възобновена.


2. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 17.04 ч.


3. Изявление на председателството

Председателят направи изявление относно неотдавнашните удари, извършени от САЩ, Обединеното кралство и Франция върху химически оръжия в Сирия.

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, Udo Bullmann, от името на групата S&D, Syed Kamall, от името на групата ECR, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Margot Parker, от името на групата EFDD, и Nicolas Bay, от името на групата ENF.

°
° ° °

Изказаха се: Edouard Martin, относно последващите действия във връзка с приемането на 26 октомври 2017 г. на резолюцията относно борбата срещу сексуалния тормоз и сексуалната злоупотреба в ЕС (точка 10.6 от протокола от 26.10.2017 г.) и Takis Hadjigeorgiou, относно положението в Кипър.


4. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.

°
° ° °

Alberto Cirio е присъствал на заседанието от 15 март 2018 г., но неговото име не е отбелязано в присъствения списък.

°
° ° °

Изказаха се: Jörg Meuthen, относно Международния ден на семейството, който ще се проведе на 15 май 2018 г., и Tomáš Zdechovský, относно предходното изказване.


5. Състав на Парламента

Компетентните органи на Полша и Швеция уведомиха за избирането на Dobromir Sośnierz и Aleksander Gabelic за членове на ЕП, считано от 22 март и от 4 април 2018 г., на мястото съответно на Janusz Korwin-Mikke и Jens Nilsson.

Парламентът приема за сведение избирането им.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверка на техните пълномощия или до произнасянето на решение по възникнал спор, Dobromir Sośnierz и Aleksander Gabelic заемат своите места в Парламента и неговите органи и се ползват с всички произтичащи от това права, при условие че са подали предварително писмена декларация, че не заемат длъжности, несъвместими с положението на член на Европейския парламент.

°
° ° °

Gianni Pittella и Matteo Salvini уведомиха председателя за избирането си за членове на Сената на Италианската република, а Lorenzo Fontana уведоми за избирането си за член на италианската Камара на депутатите, считано от 23 март 2018 г. и за тримата.

Парламентът отбелязва, че съгласно член 7, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори тези длъжности са несъвместими с длъжностите на член на Европейския парламент, обявява местата на Gianni Pittella, Matteo Salvini и Lorenzo Fontana за свободни, считано от 23 март 2018 г., и уведомява за това компетентните национални органи.

°
° ° °

Jean-Paul Denanot уведоми писмено за своята оставка в качеството си на член на Парламента, която влиза в сила от 11 юни 2018 г.

В съответствие с член 4, параграфи 1 и 2 от Правилника за дейността Парламентът обявява мястото за свободно и уведомява за това съответната държава членка.


6. Проверка на пълномощията

По предложение на комисията по правни въпроси Парламентът реши да утвърди мандата на Jacques Colombier, считано от 2 февруари 2018 г.


7. Състав на политическите групи

Laurenţiu Rebega вече не е независим член на ЕП и се присъединява към групата ECR, считано от 3 април 2018 г.

Kazimierz Michał Ujazdowski вече не е член на групата ECR. Той се числи към независимите членове на ЕП, считано от 13 април 2018 г.


8. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групите PPE, ECR, S&D и ENF, както и от независимите членове на ЕП, следните искания за назначения:

комисия AFET: Dobromir Sośnierz на мястото на Janusz Korwin-Mikke

комисия REGI: Aleksander Gabelic на мястото на Jens Nilsson

комисия TRAN: Marita Ulvskog на мястото на Jens Nilsson

Делегация за връзки с Беларус: Aleksander Gabelic на мястото на Jens Nilsson

Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Армения, ЕС-Азербайджан и ЕС-Грузия: Ramona Nicole Mănescu на мястото на Traian Ungureanu

Делегация в Парламентарния комитет Карифорум-ЕС: André Elissen.

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.


9. Предприети действия вследствие на искане за снемане на имунитет

Компетентният орган на Германия уведоми председателя за решението, постановено от Районния съд в Грима по наказателно производство, образувано срещу Hermann Winkler вследствие на снемането на имунитета му с решение на Европейския парламент от 12 април 2016 г. (точка 5.6 от протокола от 12.4.2016 г).


10. График на месечните сесии на Парламента - 2019 г.

На заседанието си в четвъртък, 12 април 2018 г., Председателският съвет прие проекта на график на месечните сесии през парламентарната 2019 г.

Датите са определени, както следва:

- от 14 до 17 януари

- 30 и 31 януари

- от 11 до 14 февруари

- от 11 до 14 март

- от 25 до 28 март

- 3 и 4 април

- от 15 до 18 април

- от 2 до 4 юли

- от 15 до 18 юли

- от 16 до 19 септември

- 9 и 10 октомври

- от 21 до 24 октомври

- 13 и 14 ноември

- от 25 до 28 ноември

- от 16 до 19 декември

Тези дати са публикувани на сайта Europarl.

Крайният срок за внасяне на изменения е определен за тази вечер, понеделник, 16 април 2018 г., в 19.00 ч.

Гласуването ще се проведе в сряда, 18 април, в 12.00 ч.


11. Преговори преди първото четене в Парламента (член 69 в от Правилника за дейността)

Председателят съобщи решенията на няколко комисии да започнат междуинституционални преговори съгласно член 69в, параграф 1 от Правилника за дейността:

—   комисия TRAN, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за защита на конкуренцията във въздушния транспорт и за отмяна на Регламент (ЕО) № 868/2004 (COM(2017)0289 – C8-0183/2017 – 2017/0116(COD)). Докладчик: Markus Pieper (A8-0125/2018);

—   комисия ITRE, въз основа на доклада относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/73/ЕО относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ (COM(2017)0660 – C8-0394/2018 – 2017/0294(COD)). Докладчик: Jerzy Buzek (A8-0143/2018);

—   комисия ITRE, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската бизнес статистика за изменение на Регламент (ЕО) № 184/2005 и за отмяна на 10 правни акта в областта на бизнес статистиката (COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD)). Докладчик: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018);

—   комисия EMPL, въз основа на доклада относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа (COM(2017)0011 – C8-0010/2017 – 2017/0004(COD)). Докладчик: Claude Rolin (A8-0142/2018).

Съгласно член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността членове на ЕП или политическа (-и) група (-и), достигащи поне средния праг, могат да поискат в писмена форма преди полунощ утре, вторник, 17 април 2018 г., поставянето на гласуване на дадено решение за започване на преговори.

Преговорите могат да започнат по всяко време след изтичане на крайния срок, при условие че не е отправено искане за гласуване в Парламента относно решението за започване на преговори.


12. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

В съответствие с член 105, параграф 6 от Правилника за дейността, председателят на Съвета на председателите на комисии уведоми председателя на Парламента, че не е било повдигнато възражение срещу:

- препоръката на комисията JURI да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 5 март 2018 г. за допълване на Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета относно марката на Европейския съюз и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) 2017/1430 (C(2018)01231 - 2018/2618(DEA)) (B8-0187/2018).

Ако в срок от двадесет и четири часа след обявяването на пленарно заседание политическа група или най-малко четиридесет членове на Парламента не възразят срещу препоръката, предложената препоръка се счита за приета. В противен случай тя се подлага на гласуване.

Препоръката е достъпна на сайта Europarl за периода на настоящата сесия.


13. Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)

Комисията ECON предаде следната поправка към текст, приет от Европейския парламент:

Поправка (P8_TA(2015)0346(COR01)) на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 година за платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2009/110/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (EС) № 1093/2010 и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО (ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 35) - (позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 8 октомври 2015 г., с оглед на приемането на гореспоменатата директива) (P8_TA(2015)0346) (COM(2013)0547 – C7-0230/2013 – 2013/0264(COD)) - комисия ECON

В съответствие с член 231, параграф 4 от Правилника за дейността поправката се счита за приета, освен ако най-късно до 24 часа от обявяването ѝ политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, пожелаят да бъде поставена на гласуване.

Поправката е достъпна на сайта Europarl за периода на настоящата сесия.


14. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)

Председателят уведоми, че съвместно с председателя на Съвета ще подпише в сряда,18 април 2018 г., следните актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура:

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката за железопътния транспорт (преработен текст) (00008/2018/LEX - C8-0148/2018 - 2017/0146(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/59/ЕО относно начална квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни средства за превоз на товари или пътници и на Директива 2006/126/ЕО относно свидетелства за управление на превозни средства (00071/2017/LEX - C8-0147/2018 - 2017/0015(COD))

- Решение на Европейския парламент и на Съвета относно обща рамка за предоставяне на по-добри услуги в областта на уменията и квалификациите („Европас“) и за отмяна на Решение № 2241/2004/ЕО (00070/2017/LEX - C8-0146/2018 - 2016/0304(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно услугите за трансгранична доставка на колетни пратки (00069/2017/LEX - C8-0145/2018 - 2016/0149(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 92/66/ЕИО на Съвета за въвеждането на мерки на Общността за борба с нюкасълската болест (00006/2018/LEX - C8-0142/2018 - 2017/0329(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1295/2013 за създаване на програма „Творческа Европа“ (2014 – 2020 г.) (00005/2018/LEX - C8-0141/2018 - 2017/0163(COD))

- Решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Грузия (00007/2018/LEX - C8-0140/2018 - 2017/0242(COD)).


15. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти (COM(2018)0099 - C8-0102/2018 - 2018/0047(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

В съответствие с член 282, параграф 5 от Договора председателят ще се консултира факултативно с Европейската централна банка относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

ITRE, IMCO, JURI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейските доставчици на услуги за колективно финансиране (ЕДУКФ) за бизнеса (COM(2018)0113 - C8-0103/2018 - 2018/0048(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

В съответствие с член 282, параграф 5 от Договора председателят ще се консултира факултативно с Европейската централна банка относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

ITRE, IMCO, JURI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно приложимото право към действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания (COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

ECON

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за улесняване на трансграничното разпространение на колективни инвестиционни фондове, както и за изменение на регламенти (ЕС) № 345/2013 и (ЕС) № 346/2013 (COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

В съответствие с член 282, параграф 5 от Договора председателят ще се консултира факултативно с Европейската централна банка относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

BUDG, JURI

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на трансграничното разпространение на колективни инвестиционни фондове (COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

В съответствие с член 282, параграф 5 от Договора председателят ще се консултира факултативно с Европейската централна банка относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

JURI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на експозициите под формата на покрити облигации (COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

В съответствие с член 282, параграф 5 от Договора председателят ще се консултира факултативно с Европейската централна банка относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

JURI

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях и за изменение на Директива 2009/65/ЕО и Директива 2014/59/ЕС (COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

В съответствие с член 282, параграф 5 от Договора председателят ще се консултира факултативно с Европейската централна банка относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

JURI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 810/2009 за създаване на Визов кодекс на Общността (Визов кодекс) (COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

TRAN

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани се освободени от това изискване (кодифициран текст) (COM(2018)0139 - C8-0116/2018 - 2018/0066(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на минималното покритие за загуби за необслужвани експозиции (COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

В съответствие с член 282, параграф 5 от Договора председателят ще се консултира факултативно с Европейската централна банка относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

JURI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски орган по труда (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

BUDG, IMCO, TRAN, JURI, LIBE, FEMM

- Предложение за решение на Съвета за сключване от името на Съюза на Споразумението между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за допълнителни правила във връзка с инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014 – 2020 г. (06222/2018 - C8-0119/2018 - 2018/0032(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET, BUDG

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 168/2013 по отношение на прилагането на норма Евро 5 към одобряването на типа на дву-, три- и четириколесните превозни средства (COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

подпомагаща :

ENVI, ITRE, TRAN

- Предложение за решение на Съвета за сключване на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Нова Зеландия в съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъка на Република Хърватия в процеса на присъединяването ѝ към Европейския съюз (10670/2017 - C8-0121/2018 - 2017/0137(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

- Предложение за решение на Съвета за сключване от името на Съюза на изменение 1 на Меморандум за сътрудничество NAT-I-9406 между Съединените американски щати и Европейския съюз (05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

TRAN

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) №1343/2011 относно определени разпоредби за риболова в зоната по Споразумението за GFCM (Генералната комисия по рибарство в Средиземно море) (COM(2018)0143 - C8-0123/2018 - 2018/0069(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

подпомагаща :

ENVI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивите органични замърсители (преработен текст) (COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

ITRE, JURI (член 104 от Правилника за дейността)

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Белгия — EGF/2017/010 BE/Caterpillar (COM(2018)0156 - C8-0125/2018 - 2018/2043(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL, REGI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на многогодишен план за рибните запаси в западните води и съседните на тях води и за видовете риболов, които експлоатират тези запаси, за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1139 за създаване на многогодишен план за Балтийско море и за отмяна на регламенти (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007 и (ЕО) № 1300/2008 (COM(2018)0149 - C8-0126/2018 - 2018/0074(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

- Предложение за решение на Съвета за определяне на периода за деветите преки всеобщи избори на представители в Европейския парламент (07162/2018 - C8-0128/2018 - 2018/0805(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFCO

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа (COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

ENVI, JURI

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (EGF/2018/000 TA 2018 – Техническа помощ по инициатива на Комисията) (COM(2018)0165 - C8-0131/2018 - 2018/2048(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL, REGI

- Проект за изменение на Протокол № 3 относно статута на Съда на Европейския съюз (02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

AFCO

2) от парламентарни комисии доклади

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия (преработен) (COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0378(COD)) - ITRE - Докладчик: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

- ***I Доклад относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния пазар на електроенергия (преработен текст) (COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD)) - ITRE - Докладчик: Krišjānis Kariņš (A8-0042/2018)

- ***I Доклад относно измененото предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на договорите за онлайн продажби и други продажби на стоки от разстояние, за изменение на Регламент(ЕО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2009/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD)) - IMCO - Докладчик: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия (преработен текст) (COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD)) - ITRE - Докладчик: Krišjānis Kariņš (A8-0044/2018)

- Доклад относно Годишния доклад относно политиката в областта на конкуренцията (2017/2191(INI)) - ECON - Докладчик: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Протокола за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Мавриций (12476/2017 - C8-0445/2017 - 2017/0223(NLE)) - PECH - Докладчик: Norica Nicolai (A8-0053/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на единен цифров портал за предоставяне на информация, процедури и услуги за оказване на съдействие и решаване на проблеми и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 (COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)) - IMCO - Докладчик: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на по-големи възможности на органите за защита на конкуренцията на държавите членки, за да бъдат по-ефективни в правоприлагането, и за гарантиране на правилното функциониране на вътрешния пазар (COM(2017)0142 - C8-0119/2017 - 2017/0063(COD)) - ECON - Докладчик: Andreas Schwab (A8-0057/2018)

- Доклад относно прилагането на Седмата програма за действие за околната среда (2017/2030(INI)) - ENVI - Докладчик: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правната рамка на Европейския корпус за солидарност и за изменение на регламенти (ЕС) № 1288/2013, (ЕС) № 1293/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и Решение № 1313/2013/ЕС (COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)) - CULT - Докладчик: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

- Доклад относно актуалната ситуация и перспективите на овцевъдството и козевъдството в ЕС (2017/2117(INI)) - AGRI - Докладчик: Esther Herranz García (A8-0064/2018)

- Доклад относно изпълнението на Директива 2011/99/ЕС относно европейската заповед за защита (2016/2329(INI)) - LIBE и FEMM - Докладчици: Soraya Post и Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2016 година (COM(2017)0365[[22]] - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC)) - CONT - Докладчик: Bart Staes (A8-0066/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския банков орган за финансовата 2016 година (COM(2017)0365[[35]] - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC)) - CONT - Докладчик: Bart Staes (A8-0067/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2016 година (COM(2017)0365[[11]] - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC)) - CONT - Докладчик: Bart Staes (A8-0068/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за финансовата 2016 година (COM(2017)0365[[39]] - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC)) - CONT - Докладчик: Bart Staes (A8-0069/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ за финансовата 2016 година (COM(2017)0365[[46]] - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC)) - CONT - Докладчик: Brian Hayes (A8-0070/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ за финансовата 2016 година (COM(2017)0365[[47]] - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC)) - CONT - Докладчик: Brian Hayes (A8-0071/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ECSEL за финансовата 2016 година (COM(2017)0365[[51]] - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC)) - CONT - Докладчик: Brian Hayes (A8-0072/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ за финансовата 2016 година (COM(2017)0365[[49]] - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC)) - CONT - Докладчик: Brian Hayes (A8-0073/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2016 година (COM(2017)0365[[38]] - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC)) - CONT - Докладчик: Bart Staes (A8-0074/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие на втората инициатива за иновативни лекарства за финансовата 2016 година (COM(2017)0365[[48]] - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC)) - CONT - Докладчик: Brian Hayes (A8-0075/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие Shift2Rail за финансовата 2016 година (COM(2017)0365[[50]] - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC)) - CONT - Докладчик: Brian Hayes (A8-0076/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие SESAR за финансовата 2016 година (COM(2017)0365[[45]] - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC)) - CONT - Докладчик: Brian Hayes (A8-0077/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2016 година (COM(2017)0365[[21]] - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC)) - CONT - Докладчик: Bart Staes (A8-0078/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската железопътна агенция (сега Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз) за финансовата 2016 година (COM(2017)0365[[26]] - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC)) - CONT - Докладчик: Bart Staes (A8-0079/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за финансовата 2016 година (COM(2017)0365[[20]] - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC)) - CONT - Докладчик: Bart Staes (A8-0080/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2016 година (COM(2017)0365[[14]] - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC)) - CONT - Докладчик: Bart Staes (A8-0081/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2016 година (COM(2017)0365[[29]] - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC)) - CONT - Докладчик: Bart Staes (A8-0082/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2016 година (COM(2017)0365[[41]] - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)) - CONT - Докладчик: Bart Staes (A8-0083/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2016 година (COM(2017)0365[[16]] - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC)) - CONT - Докладчик: Bart Staes (A8-0084/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2016 година (COM(2017)0365[[24]] - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC)) - CONT - Докладчик: Bart Staes (A8-0085/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по химикали за финансовата 2016 година (COM(2017)0365[[31]] - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC)) - CONT - Докладчик: Bart Staes (A8-0086/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2016 година (COM(2017)0365[[34]] - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC)) - CONT - Докладчик: Bart Staes (A8-0087/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2016 година (COM(2017)0365[[36]] - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC)) - CONT - Докладчик: Bart Staes (A8-0088/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел V ‒ Сметна палата (COM(2017)0365[[05]] - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC)) - CONT - Докладчик: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2016 година (COM(2017)0365[[15]] - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC)) - CONT - Докладчик: Bart Staes (A8-0090/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2016 година (COM(2017)0365[[23]] - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC)) - CONT - Докладчик: Indrek Tarand (A8-0091/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2016 година (COM(2017)0365[[12]] - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC)) - CONT - Докладчик: Bart Staes (A8-0092/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2016 година (COM(2017)0365[[13]] - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC)) - CONT - Докладчик: Bart Staes (A8-0093/2018)

- ***I Доклад Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската бизнес статистика за изменение на Регламент (ЕО) № 184/2005 и за отмяна на 10 правни акта в областта на бизнес статистиката (COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)) - ITRE - Докладчик: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2016 година (COM(2017)0365[[44]] - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC)) - CONT - Докладчик: Brian Hayes (A8-0095/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2016 година (COM(2017)0365[[40]] - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC)) - CONT - Докладчик: Bart Staes (A8-0096/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел VI ‒ Европейски икономически и социален комитет (COM(2017)0365[[06]] - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC)) - CONT - Докладчик: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (преди 1 юли 2016 г.: Европейски полицейски колеж) (CEPOL) за финансовата 2016 година (COM(2017)0365[[27]] - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC)) - CONT - Докладчик: Bart Staes (A8-0098/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел IX – Европейски надзорен орган по защита на данните (COM(2017)0365[[09]] - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC)) - CONT - Докладчик: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел VIII ‒ Европейски омбудсман (COM(2017)0365[[08]] - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC)) - CONT - Докладчик: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2016 година (COM(2017)0365[[37]] - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC)) - CONT - Докладчик: Bart Staes (A8-0101/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2016 година (COM(2017)0365[[32]] - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC)) - CONT - Докладчик: Bart Staes (A8-0102/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2016 година (COM(2017)0365[[18]] - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC)) - CONT - Докладчик: Bart Staes (A8-0103/2018)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза и държавите членки, на Протокола към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Узбекистан, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (09021/2017 - C8-0243/2017 - 2017/0083(NLE)) - AFET - Докладчик: Jozo Radoš (A8-0104/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел I ‒ Европейски парламент (COM(2017)0365[[02]] - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC)) - CONT - Докладчик: Derek Vaughan (A8-0105/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2016 година (COM(2017)0365[[17]] - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC)) - CONT - Докладчик: Bart Staes (A8-0106/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2016 година (COM(2017)0365[[30]] - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC)) - CONT - Докладчик: Bart Staes (A8-0107/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) за финансовата 2016 година (COM(2017)0365[[28]] - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC)) - CONT - Докладчик: Bart Staes (A8-0108/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) за финансовата 2016 година (COM(2017)0365[[33]] - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC)) - CONT - Докладчик: Bart Staes (A8-0109/2018)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Австралия, от друга страна (15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE)) - AFET - Докладчик: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие за финансовата 2016 година (COM(2017)0365[[42]] - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC)) - CONT - Докладчик: Bart Staes (A8-0111/2018)

- Доклад относно изпълнението на инструментите на ЕС за външно финансиране: междинен преглед за 2017 г. и бъдеща структура за периода след 2020 г. (2017/2280(INI)) - AFET - Докладчик: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2016 година (COM(2017)0365[[19]] - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC)) - CONT - Докладчик: Bart Staes (A8-0113/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2016 година (COM(2017)0365[[25]] - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC)) - CONT - Докладчик: Bart Staes (A8-0114/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2016 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол (COM(2017)0365[[43]] - C8-0290/2017 - 2017/2179(DEC)) - CONT - Докладчик: Bart Staes (A8-0115/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет (COM(2017)0365[[03]] - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)) - CONT - Докладчик: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел VII ‒ Комитет на регионите (COM(2017)0365[[07]] - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC)) - CONT - Докладчик: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)

- Доклад относно прилагането на Инструмента за сътрудничество за развитие, Инструмента за хуманитарна помощ и Европейския фонд за развитие (2017/2258(INI)) - DEVE - Докладчик: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)

- Доклад съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Австралия, от друга страна (2017/2227(INI)) - AFET - Докладчик: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

- Доклад относно европейска стратегия за насърчаване на протеиновите култури – поощряване на производството на богати на протеин растения и бобови растения в рамките на европейския селскостопански сектор (2017/2116(INI)) - AGRI - Докладчик: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел IV ‒ Съд на Европейския съюз (COM(2017)0365[[04]] - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC)) - CONT - Докладчик: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие за финансовата 2016 година (COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC)) - CONT - Докладчик: Barbara Kappel (A8-0123/2018)

- * Доклад относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на задължението за спазване на минимален размер на данъчната ставка (COM(2017)0783 - C8-0007/2018 - 2017/0349(CNS)) - ECON - Докладчик: Roberto Gualtieri (A8-0124/2018)

- *** Препоръка относно предложението за решение на Съвета за сключване на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Норвегия относно допълнителни търговски преференции за селскостопански продукти (13357/2017 - C8-0434/2017 - 2017/0259(NLE)) - INTA - Докладчик: Tiziana Beghin (A8-0126/2018)

- Доклад относно прилагането на разпоредбите на Договора относно националните парламенти (2016/2149(INI)) - AFCO - Докладчик: Paulo Rangel (A8-0127/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел X ‒ Европейска служба за външна дейност (COM(2017)0365[[10]] - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC)) - CONT - Докладчик: Marco Valli (A8-0128/2018)

- Доклад относно засилване на устойчивостта на обслужването на дълга от развиващите се държави (2016/2241(INI)) - DEVE - Докладчик: Charles Goerens (A8-0129/2018)

- Доклад относно специалните доклади на Сметната палата в рамките на освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (COM(2017)0365[[52]] - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC)) - CONT - Докладчик: Joachim Zeller (A8-0130/2018)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване на тероризма (14494/2017 - C8-0450/2017 - 2017/0265(NLE)) - LIBE - Докладчик: Helga Stevens (A8-0131/2018)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Допълнителния протокол към Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване на тероризма (14498/2017 - C8-0451/2017 - 2017/0266(NLE)) - LIBE - Докладчик: Helga Stevens (A8-0132/2018)

- *** Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за въвеждане на мерки за контрол по отношение на новото психоактивно вещество N-(1-амино-3,3-диметил-1-оксобутан-2-ил)-1-(циклохексилметил)-1H-индазол-3-карбоксамид (ADB-CHMINACA) (05387/2018 - C8-0028/2018 - 2017/0340(NLE)) - LIBE - Докладчик: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0133/2018)

- * Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за въвеждане на мерки за контрол по отношение на новото психоактивно вещество 1-(4-цианобутил)-N-(2-фенилпропан-2-ил)-1H-индазол-3-карбоксамид (CUMYL-4CN-BINACA) (05392/2018 - C8-0025/2018 - 2017/0344(NLE)) - LIBE - Докладчик: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0134/2018)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции (COM(2017)0365[[01]] - C8-0247/2017 - 2017/2136(DEC)) - CONT - Докладчик: Joachim Zeller (A8-0137/2018)

- Доклад относно укрепването на икономическото, социалното и териториалното сближаване в Европейския съюз: 7-и доклад на Европейската комисия (2017/2279(INI)) - REGI - Докладчик: Marc Joulaud (A8-0138/2018)

- Доклад относно годишния доклад относно контрола на финансовите дейности на ЕИБ за 2016 г. (2017/2190(INI)) - CONT - Докладчик: Marco Valli (A8-0139/2018)

- * Доклад относно предложението за решение на Съвета относно насоки за политиките за заетост на държавите членки (COM(2017)0677 - C8-0424/2017 - 2017/0305(NLE)) - EMPL - Докладчик: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0140/2018)

- Доклад относно годишните доклади за 2015 – 2016 г. относно субсидиарността и пропорционалността (COM(2016)0469 - 2017/2010(INI)) - JURI - Докладчик: Mady Delvaux (A8-0141/2018)


16. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Внесени са следните въпроси с искане за устен отговор от членовете на Парламента (член 128 от Правилника за дейността):

—   (O-000004/2018), зададен от Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, от името на комисията FEMM, към Комисията: Овластяване на жените и момичетата чрез цифровия сектор (2017/3016(RSP)) (B8-0010/2018);

—   (O-000008/2018), зададен от Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte и Mireille D'Ornano, от името на комисията ENVI, към Съвета: Обществените колебания относно ваксините и намаляването на равнищата на ваксинация в Европа (2017/2951(RSP)) (B8-0011/2018);

—   (O-000009/2018), зададен от Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte и Mireille D'Ornano, от името на комисията ENVI, към Комисията: Обществените колебания относно ваксините и намаляването на равнищата на ваксинация в Европа (2017/2951(RSP)) (B8-0012/2018);

—   (O-000015/2018), зададен от Pavel Svoboda, от името на комисията JURI, към Съвета: Оповестяване на информация относно корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове (2016/0107(COD)) (2018/2552(RSP)) (B8-0013/2018);

—   (O-000020/2018), зададен от Petra Kammerevert, от името на комисията CULT, към Комисията: Изпълнението на процеса от Болоня - актуално състояние и последващи действия (2018/2571(RSP)) (B8-0014/2018).


17. Запитвания, последвани от разисквания (член 130б от Правилника за дейността) (внасяне)

Внесено е следното запитване с искане за писмен отговор, последвано от разисквания (член 130 б от Правилника за дейността):

—   (O-000022/2018), зададен от Ivan Jakovčić, от името на групата ALDE, към Комисията: Запитване - положението в европейския корабостроителен сектор (2018/2672(RSP)) (B8-0019/2018).


18. Действия, предприети вследствие на резолюции на Парламента

Съобщенията на Комисията относно предприетите действия вследствие на резолюциите на Парламента, приети по време на месечните сесии през ноември I и II и декември 2017 г. са на разположение на сайта Séance en direct.


19. Ред на работа

Окончателният проект на дневен ред за пленарното заседание през април 2018 г. (PE 619.992/PDOJ) беше раздаден и бяха предложени следните промени в него (член 149а от Правилника за дейността):

Понеделник, вторник, сряда

Няма предложения за промени.

Четвъртък

Искане на групата PPE за вписване във времето за гласуване на предложението за резолюция относно положението в Молдова (разискването се състоя на 3 октомври 2017 г.) (точка 9 от протокола от 3.10.2017 г).

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, който обоснова искането, и Knut Fleckenstein против искането.

С електронно гласуване (96 гласа „за“, 170 гласа „против“, 11 гласа „въздържал се“ ) Парламентът отхвърли искането.

Искане на групата ENF за добавяне, като първа точка в дневния ред, на разискване относно доклада Paul Rübig относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2019 година.

Изказаха се: Stanisław Żółtek, от името на групата ENF, който обоснова искането, и Paul Rübig против искането.

С поименно гласуване (38 гласа „за“, 225 гласа „против“, 5 гласа „въздържал се“) Парламентът отхвърли искането.

°
° ° °

С това редът на работа е определен.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Заместник-председател

20. Включване на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г. ***I - Задължителни годишни намаления на емисиите на парникови газове в изпълнение на поетите ангажименти по силата на Парижкото споразумение ***I (разискване)

Доклад относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за включването на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г. и за изменение на Регламент № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и на друга информация, свързана с изменението на климата [COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Norbert Lins (A8-0262/2017)

Разискването се състоя на 11 септември 2017 г. (точка 21 от протокола от 11.9.2017 г.)
Гласуването се състоя на 13 септември 2017 г. (точка 9.8 от протокола от 13.9.2017 г.)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно задължителните годишни намаления на емисиите на парникови газове за държавите членки от 2021 до 2030 г. в подкрепа на устойчив енергиен съюз и в изпълнение на поетите ангажименти по силата на Парижкото споразумение, и за изменение на Регламент № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и на друга информация, свързана с изменението на климата [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

Разискването се състоя на 13 юни 2017 г. (точка 3 от протокола от 13.6.2017 г.)
Гласуването се състоя на 14 юни 2017 г. (точка 8.1 от протокола от 14.6.2017 г.)

Norbert Lins и Gerben-Jan Gerbrandy представиха докладите.

Изказа се Miguel Arias Cañete (член на Комисията).

Изказаха се: Florent Marcellesi (докладчик по становището на комисията DEVE), Marisa Matias (докладчик по становището на комисията ITRE), Peter Jahr (докладчик по становището на комисията AGRI), Merja Kyllönen (докладчик по становището на комисията TRAN), Nicola Caputo (докладчик по становището на комисията AGRI), Pilar Ayuso, от името на групата PPE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Miapetra Kumpula-Natri, Miriam Dalli, от името на групата S&D, Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, Nils Torvalds, от името на групата ALDE, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, Eleonora Evi, от името на групата EFDD, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, Peter Liese и Paul Brannen.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

Изказаха се: Fredrick Federley, John Stuart Agnew, Julie Girling и Ulrike Müller.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Franc Bogovič, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Jan Huitema, Ana Miranda, João Ferreira, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Czesław Adam Siekierski, Eleftherios Synadinos, Marijana Petir, Henna Virkkunen и Annie Schreijer-Pierik.

Изказаха се: Miguel Arias Cañete, Norbert Lins и Gerben-Jan Gerbrandy.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.5 от протокола от 17.4.2018 г и точка 6.6 от протокола от 17.4.2018 г г.


21. Опаковки и отпадъци от опаковки ***I - Излезли от употреба превозни средства, отпадъци от батерии и акумулатори и отпадъци от електрическо и електронно оборудване ***I - Отпадъци ***I - Депониране на отпадъци ***I - Процедурни правила при докладването в областта на околната среда ***I (разискване)

Доклад относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

Разискването се проведе на 14 март 2017 г. (точка 4 от протокола от 14.3.2017 г.)
Гласуването се състоя на 14 март 2017 г. (точка 6.8 от протокола от 14.3.2017 г.)

Доклад относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 2000/53/EО относно излезлите от употреба превозни средства, 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и 2012/19/EС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

Разискването се проведе на 14 март 2017 г. (точка 4 от протокола от 14.3.2017 г.)
Гласуването се състоя на 14 март 2017 г. (точка 6.5 от протокола от 14.3.2017 г.)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

Разискването се проведе на 14 март 2017 г. (точка 4 от протокола от 14.3.2017 г.)
Гласуването се състоя на 14 март 2017 г. (точка 6.6 от протокола от 14.3.2017 г.)

Доклад относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци [COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

Разискването се проведе на 14 март 2017 г. (точка 4 от протокола от 14.3.2017 г.)
Гласуването се състоя на 14 март 2017 г. (точка 6.7 от протокола от 14.3.2017 г.)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 87/217/ЕИО на Съвета, Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Директива 2009/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕС) № 1257/2013 на Европейския парламент и на Съвета, Директива 86/278/ЕИО на Съвета и Директива 94/63/ЕО на Съвета по отношение на процедурните правила при докладването в областта на околната среда и за отмяна на Директива 91/692/ЕИО на Съвета [COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

Simona Bonafè и Francesc Gambús представиха докладите.

Изказа се Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: João Ferreira (докладчик по становището на комисията ITRE), Pavel Telička (докладчик по становището на комисията ITRE), Miroslav Poche (докладчик по становището на комисията ITRE), Karl-Heinz Florenz, от името на групата PPE, Kathleen Van Brempt, от името на групата S&D, Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, Nils Torvalds, от името на групата ALDE, Davor Škrlec, от името на групата Verts/ALE, Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, Piernicola Pedicini, от името на групата EFDD, Giovanni La Via, Miriam Dalli, Pirkko Ruohonen-Lerner и Gesine Meissner.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Evelyne GEBHARDT
Заместник-председател

Изказаха се: Andrzej Grzyb, Massimo Paolucci, Adina-Ioana Vălean, Jo Leinen и Annie Schreijer-Pierik.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Gabriela Zoană и Nikolaos Chountis.

Изказаха се: Karmenu Vella (член на Комисията), Simona Bonafè и Francesc Gambús.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.7 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.8 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.9 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.10 от протокола от 18.4.2018 г и точка 12.11 от протокола от 18.4.2018 г.


22. Прилагане на Седмата програма за действие за околната среда (разискване)

Доклад относно прилагането на Седмата програма за действие за околната среда [2017/2030(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)

Daciana Octavia Sârbu представи доклада.

Изказа се Karmenu Vella (член на Комисията).

Изказаха се: Stanislav Polčák, от името на групата PPE, Pavel Poc, от името на групата S&D, Margrete Auken, от името на групата Verts/ALE, Stefan Eck, от името на групата GUE/NGL, и Michel Dantin.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias, João Ferreira, Eleonora Evi и Franc Bogovič.

Изказаха се: Karmenu Vella и Daciana Octavia Sârbu.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.9 от протокола от 17.4.2018 г.


23. Равенството между половете в медийния сектор в ЕС - Овластяване на жените и момичетата чрез цифровия сектор (разискване)

Доклад относно равенството между половете в медийния сектор в ЕС [2017/2210(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000004/2018), зададен от Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, от името на комисията FEMM, към Комисията: Овластяване на жените и момичетата чрез цифровия сектор (2017/3016(RSP)) (B8-0010/2018)

Michaela Šojdrová представи доклада.

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz разви въпроса.

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Изказаха се: Lynn Boylan (докладчик по становището на комисията EMPL), Iratxe García Pérez, от името на групата S&D, Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, Филиз Хюсменова, от името на групата ALDE, Florent Marcellesi, от името на групата Verts/ALE, Stefan Eck, от името на групата GUE/NGL, Mylène Troszczynski, от името на групата ENF, Dobromir Sośnierz, независим член на ЕП, Liliana Rodrigues, Bernd Kölmel и Julie Ward.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Marijana Petir.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Lívia JÁRÓKA
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Caterina Chinnici, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Linnéa Engström, João Pimenta Lopes, Francis Zammit Dimech, Ruža Tomašić и Ana Miranda.

Изказаха се: Věra Jourová и Michaela Šojdrová.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, от името на комисията FEMM, относно овластяването на жените и момичетата чрез цифровия сектор (2017/3016(RSP)) (B8-0183/2018).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.10 от протокола от 17.4.2018 г и точка 6.11 от протокола от 17.4.2018 г г.


24. Прилагане на Инструмента за сътрудничество за развитие, Инструмента за хуманитарна помощ и Европейския фонд за развитие (разискване)

Доклад относно прилагането на Инструмента за сътрудничество за развитие, Инструмента за хуманитарна помощ и Европейския фонд за развитие [2017/2258(INI)] - Комисия по развитие. Докладчик: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)

Enrique Guerrero Salom представи доклада.

Изказа се Neven Mimica (член на Комисията).

Изказаха се: Jordi Solé (докладчик по становището на комисията BUDG), Frank Engel, от името на групата PPE, Linda McAvan, от името на групата S&D, Eleni Theocharous, от името на групата ECR, Lola Sánchez Caldentey, от името на групата GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, и Bogdan Brunon Wenta.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michel Dantin, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Kateřina Konečná, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot и João Ferreira.

Изказаха се: Neven Mimica и Enrique Guerrero Salom.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.12 от протокола от 17.4.2018 г.


25. Европейска стратегия за насърчаване на протеиновите култури (кратко представяне)

Доклад относно европейска стратегия за насърчаване на протеиновите култури – поощряване на производството на богати на протеин растения и бобови растения в рамките на европейския селскостопански сектор [2017/2116(INI)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)

Jean-Paul Denanot направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Tom Vandenkendelaere, Eric Andrieu, Notis Marias, Michel Dantin, Daniel Buda, Stanislav Polčák, Marijana Petir и Seán Kelly.

Изказа се Neven Mimica (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 6.4 от протокола от 17.4.2018 г.


26. Засилване на устойчивостта на обслужването на дълга от развиващите се държави (кратко представяне)

Доклад относно засилване на устойчивостта на обслужването на дълга от развиващите се държави [2016/2241(INI)] - Комисия по развитие. Докладчик: Charles Goerens (A8-0129/2018)

Charles Goerens направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Bogdan Brunon Wenta, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser и Stanislav Polčák.

Изказа се Neven Mimica (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 6.13 от протокола от 17.4.2018 г.


27. Укрепване на икономическото, социалното и териториалното сближаване в ЕС (кратко представяне)

Доклад относно укрепването на икономическото, социалното и териториалното сближаване в Европейския съюз: 7-и доклад на Европейската комисия [2017/2279(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Marc Joulaud (A8-0138/2018)

Marc Joulaud направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Csaba Sógor, Julie Ward, Ivana Maletić и Maria Gabriela Zoană.

Изказа се Corina Crețu (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 6.14 от протокола от 17.4.2018 г г.


28. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да обърнат вниманието на Парламента към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания съгласно член 163 от Правилника за дейността:

Cristian Dan Preda, Wajid Khan, Ryszard Czarnecki, Yana Toom, Jordi Solé, Kateřina Konečná, Martin Sonneborn, Ivana Maletić, Maria Gabriela Zoană, Ангел Джамбазки, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda, João Ferreira, Seán Kelly, John Howarth, Marek Jurek, Jasenko Selimovic, Miroslavs Mitrofanovs, João Pimenta Lopes, Andrea Bocskor, Jonás Fernández, Lynn Boylan, Michaela Šojdrová, Julie Ward, Jiří Pospíšil, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Csaba Sógor, Răzvan Popa и Stanislav Polčák.


29. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 619.992/OJMA).


30. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 23.37 ч.

Klaus Welle

Pavel Telička

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Адемов, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Али, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Бареков, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Курумбашев, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meuthen, Michel, Michels, Михайлова, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, Noichl, Новаков, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Радев, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Albiol Guzmán, Christensen, Crowley, Demesmaeker, Drăghici, Händel, Juvin, Kuhn, Le Pen, Maštálka, Ponga, Punset, Thun und Hohenstein, Weber Renate, Zīle, Žitňanská

Последно осъвременяване: 22 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност