Seznam 
Zápis
PDF 296kWORD 86k
Pondělí, 16. dubna 2018 - Štrasburk
1.Pokračování zasedání
 2.Zahájení denního zasedání
 3.Prohlášení předsednictví
 4.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 5.Složení Parlamentu
 6.Ověření pověřovacích listin
 7.Členství v politických skupinách
 8.Členství ve výborech a v delegacích
 9.Další postup na základě žádosti o zbavení imunity
 10.Harmonogram dílčích zasedání Parlamentu – 2019
 11.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)
 12.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 13.Oprava (článek 231 jednacího řádu)
 14.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)
 15.Předložení dokumentů
 16.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 17.Závažné interpelace (článek 130b jednacího řádu) (předložení)
 18.Další postup na základě usnesení Parlamentu
 19.Plán práce
 20.Zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 ***I – Závazná roční snížení emisí skleníkových plynů za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody ***I (rozprava)
 21.Obaly a obalové odpady ***I – Vozidla s ukončenou životností, odpadní baterie a akumulátory a odpadní elektrická a elektronická zařízení ***I – Odpady ***I – Skládky odpadů *** I – Procesní pravidla v oblasti podávání environmentálních zpráv ***I (rozprava)
 22.Provádění sedmého akčního programu pro životní prostředí (rozprava)
 23.Rovnost žen a mužů v odvětví médií v EU – Emancipace žen a dívek prostřednictvím digitálního sektoru (rozprava)
 24.Provádění nástroje pro rozvojovou spolupráci, nástroje humanitární pomoci a Evropského rozvojového fondu (rozprava)
 25.Evropská strategie na podporu bílkovinných plodin (krátké přednesení)
 26.Zlepšení udržitelnosti dluhu rozvojových zemí (krátké přednesení)
 27.Posílení hospodářské, sociální a územní soudržnosti v Evropské unii (krátké přednesení)
 28.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 29.Pořad jednání příštího denního zasedání
 30.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

1. Pokračování zasedání

Zasedání, které bylo přerušeno ve čtvrtek 15. března 2018, pokračuje.


2. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 17:04.


3. Prohlášení předsednictví

Předseda učinil prohlášení k nedávným americkým, britským a francouzským leteckým útokům na chemické zbraně v Sýrii.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Udo Bullmann za skupinu S&D, Syed Kamall za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Margot Parker za skupinu EFDD, a Nicolas Bay za skupinu ENF.

°
° ° °

Vystoupili: Edouard Martin k opatřením v návaznosti na usnesení ze dne 26. října 2017 o potírání sexuálního obtěžování a zneužívání v EU (bod 10.6 zápisu ze dne 26.10.2017) a Takis Hadjigeorgiou o situaci na Kypru.


4. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.

°
° ° °

Alberto Cirio byl přítomen na denním zasedání dne 15. března 2018, jeho jméno však není uvedeno na prezenční listině.

°
° ° °

Vystoupili Jörg Meuthen k Mezinárodnímu dni rodin, který se bude konat 15. května 2018, a Tomáš Zdechovský k předchozímu vystoupení.


5. Složení Parlamentu

Příslušné polské a švédské orgány oznámily, že Dobromir Sośnierz, kterým je nahrazen Janusz Korwin-Mikke, a Aleksander Gabelic, kterým je nahrazen Jens Nilsson, byli zvoleni poslanci Evropského parlamentu s platností od 22. března, resp. 4. dubna 2018.

Parlament vzal jejich zvolení na vědomí.

Dokud nejsou ověřeny jejich pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedají Dobromir Sośnierz a Aleksander Gabelic v Parlamentu a jeho orgánech a požívají všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinili prohlášení, že nezastávají funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu.

°
° ° °

Gianni Pittella a Matteo Salvini informovali předsedu Parlamentu, že byli zvoleni členy Senátu Italské republiky, a Lorenzo Fontana, že byl zvolen poslancem italského parlamentu. Všichni tři byli zvoleni s platností od 23. března 2018.

Evropský parlament vzal na vědomí, že podle čl. 7 odst. 2 aktu o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách jsou tyto funkce neslučitelné s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu, oznámil uvolnění mandátů, které zaujímali Gianni Pittella, Matteo Salvini a Lorenzo Fontana, s platností od 23. března 2018 a informoval o této skutečnosti příslušné italské orgány.

°
° ° °

Jean-Paul Denanot písemně oznámil, že s platností od 11. června 2018 odstupuje z funkce poslance Parlamentu.

Parlament vzal uvolnění mandátu na vědomí podle čl. 4 odst. 1 a 2 jednacího řádu a informoval o této skutečnosti dotčený členský stát.


6. Ověření pověřovacích listin

Parlament na návrh Výboru pro právní záležitosti potvrdil platnost tohoto mandátu: Jacques Colombier s platností od 2. února 2018.


7. Členství v politických skupinách

Laurenţiu Rebega již nezasedá mezi nezařazenými poslanci a od 3. dubna 2018 se stal členem skupiny ECR.

Kazimierz Michał Ujazdowski již není členem skupiny ECR. Od 13. dubna 2018 zasedá mezi nezařazenými poslanci.


8. Členství ve výborech a v delegacích

Předseda obržel od skupin PPE, ECR, S&D a ENF a od nezařazených poslanců tyto žádosti o jmenování:

výbor AFET: Dobromir Sośnierz, kterým je nahrazen Janusz Korwin-Mikke

výbor REGI: Aleksander Gabelic, kterým je nahrazen Jens Nilsson

výbor TRAN: Marita Ulvskog, kterou je nahrazen Jens Nilsson

Delegace pro vztahy s Běloruskem: Aleksander Gabelic, kterým je nahrazen Jens Nilsson

delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Arménie, EU-Ázerbájdžán a v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Gruzie: Ramona Nicole Mănescu, kterou je nahrazen Traian Ungureanu

delegace v Parlamentním výboru EU-Cariforum: André Elissen.

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.


9. Další postup na základě žádosti o zbavení imunity

Příslušné německé orgány informovaly předsedu Parlamentu o rozhodnutí, které vynesl okresní soud ve městě Grimma ve věci trestního řízení vedeného vůči Hermannu Winklerovi v návaznosti na rozhodnutí Parlamentu ze dne 12. dubna 2016 zbavit jej imunity (bod 5.6 zápisu ze dne 12.4.2016).


10. Harmonogram dílčích zasedání Parlamentu – 2019

Konference předsedů na své schůzi dne 12. dubna 2018 přijala návrh harmonogramu dílčích zasedání na parlamentní rok 2019.

Byly navrženy tyto termíny:

- od 14. do 17. ledna

- 30. a 31. ledna

- od 11. do 14. února

- od 11. do 14. března

- od 25. do 28. března

- 3. a 4. dubna

- od 15. do 18. dubna

- od 2. do 4. července

- od 15. do 18. července

- od 16. do 19. září

- 9. a 10. října

- od 21. do 24. října

- 13. a 14. listopadu

- od 25. do 28. listopadu

- od 16. do 19. prosince

Navržené termíny byly zveřejněny na intranetových stránkách Europarl.

Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů je stanovena na dnešní večer, pondělí 16. dubna 2018 v 19:00.

Hlasování se bude konat ve středu 18. dubna 2018 ve 12:00.


11. Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)

Předseda oznámil rozhodnutí několika výborů zahájit interinstitucionální jednání podle čl. 69c odst. 1 jednacího řádu:

—   výbor TRAN na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně hospodářské soutěže v letecké dopravě a o zrušení nařízení (ES) č. 868/2004 (COM(2017)0289 – C8-0183/2017 – 2017/0116(COD)). Zpravodaj: Markus Pieper (A8-0125/2018);

—   výbor ITRE na základě zprávy o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/73/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem (COM(2017)0660 – C8-0394/2018 – 2017/0294(COD)). Zpravodaj: Jerzy Buzek (A8-0143/2018);

—   výbor ITRE na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských podnikových statistikách, změně nařízení (ES) č. 184/2005 a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik (COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD)). Zpravodaj: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018);

—   výbor EMPL na základě zprávy o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci (COM(2017)0011 – C8-0010/2017 – 2017/0004(COD)). Zpravodaj: Claude Rolin (A8-0142/2018).

Poslanci nebo jedna či více politických skupin dosahující přinejmenším střední prahové hodnoty mohou podle čl. 69c odst. 2 jednacího řádu písemně požádat do půlnoci nadcházejícího dne, úterý 17. dubna 2018, aby se o rozhodnutích zahájit jednání hlasovalo.

Jednání mohou být zahájena kdykoli po uplynutí stanovené lhůty, nebyla-li podána žádost, aby se o rozhodnutí o zahájení jednání v Parlamentu hlasovalo.


12. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Předseda Konference předsedů výborů v souladu s čl. 105 odst. 6 jednacího řádu informoval předsedu Parlamentu, že nebyla vznesena žádná námitka vůči:

- doporučení výboru JURI nevyslovit námitku vůči nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 5. března 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 o ochranné známce Evropské unie a kterým se ruší nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1430 (C(2018)01231 - 2018/2618(DEA)) (B8-0187/2018).

Pokud se do dvaceti čtyř hodin po oznámení v plénu politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty nevysloví proti doporučení, považuje se toto doporučení za schválené. V opačném případě se o něm hlasuje.

Doporučení je po dobu trvání tohoto dílčího zasedání k dispozici na intranetových stránkách Europarl.


13. Oprava (článek 231 jednacího řádu)

Výbor ECON předal následující opravu k textu přijatému Evropským parlamentem:

oprava (P8_TA(2015)0346(COR01)) ke směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje směrnice 2007/64/ES (Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 35) (postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 8. října 2015 k přijetí výše uvedené směrnice) (P8_TA(2015)0346) (COM(2013)0547 – C7-0230/2013 – 2013/0264(COD)) - výbor ECON

Oprava se v souladu s čl. 231 odst. 4 považuje za shválenou, pokud se do dvaceti čtyř hodin politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty nepožádají, aby se o ní hlasovalo.

Oprava je po dobu trvání tohoto dílčího plenárního zasedání k dispozici na internetových stránkách Europarl.


14. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že spolu s předsedou Rady podepíše ve středu 18. dubna 2018 níže uvedené akty přijaté řádným legislativním postupem.

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistice železniční dopravy (přepracované znění) (00008/2018/LEX - C8-0148/2018 - 2017/0146(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/59/ES o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a směrnice 2006/126/ES o řidičských průkazech (00071/2017/LEX - C8-0147/2018 - 2017/0015(COD))

- Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o společném rámci pro poskytování lepších služeb v oblasti dovedností a kvalifikací (Europass) a o zrušení rozhodnutí č. 2241/2004/ES (00070/2017/LEX - C8-0146/2018 - 2016/0304(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o službách přeshraničního dodávání balíků (00069/2017/LEX - C8-0145/2018 - 2016/0149(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 92/66/EHS, kterou se zavádějí opatření Společenství pro tlumení newcastleské choroby (00006/2018/LEX - C8-0142/2018 - 2017/0329(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1295/2013, kterým se zavádí program Kreativní Evropa (2014–2020) (00005/2018/LEX - C8-0141/2018 - 2017/0163(COD))

- Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí další makrofinanční pomoci Gruzii (00007/2018/LEX - C8-0140/2018 - 2017/0242(COD)).


15. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů (COM(2018)0099 - C8-0102/2018 - 2018/0047(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.
Předseda bude v souladu s čl. 282 odst. 5 Smlouvy návrh konzultovat s Evropskou centrální bankou.

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

ITRE, IMCO, JURI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky (COM(2018)0113 - C8-0103/2018 - 2018/0048(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.
Předseda bude v souladu s čl. 282 odst. 5 Smlouvy návrh konzultovat s Evropskou centrální bankou.

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

ITRE, IMCO, JURI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o právu rozhodném pro účinky postoupení pohledávek na třetí strany (COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

ECON

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o usnadnění přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování a o změně nařízení (EU) č. 345/2013 a (EU) č. 346/2013 (COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.
Předseda bude v souladu s čl. 282 odst. 5 Smlouvy návrh konzultovat s Evropskou centrální bankou.

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

BUDG, JURI

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde opřeshraniční distribuci fondů kolektivního investování (COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.
Předseda bude v souladu s čl. 282 odst. 5 Smlouvy návrh konzultovat s Evropskou centrální bankou.

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

JURI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o expozice v krytých dluhopisech (COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.
Předseda bude v souladu s čl. 282 odst. 5 Smlouvy návrh konzultovat s Evropskou centrální bankou.

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

JURI

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o vydávání krytých dluhopisů a veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnic 2009/65/ES a 2014/59/EU (COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.
Předseda bude v souladu s čl. 282 odst. 5 Smlouvy návrh konzultovat s Evropskou centrální bankou.

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

JURI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 810/2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex) (COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

TRAN

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (kodifikované znění) (COM(2018)0139 - C8-0116/2018 - 2018/0066(COD))

předáno

příslušný výbor :

JURI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o minimální krytí ztrát z nevýkonných expozic (COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.
Předseda bude v souladu s čl. 282 odst. 5 Smlouvy návrh konzultovat s Evropskou centrální bankou.

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

JURI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský orgán pro pracovní záležitosti (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

BUDG, IMCO, TRAN, JURI, LIBE, FEMM

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o doplňkových pravidlech týkajících se nástroje pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz jako součásti Fondu pro vnitřní bezpečnost na období 2014–2020 jménem Unie (06222/2018 - C8-0119/2018 - 2018/0032(NLE))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET, BUDG

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení (EU) č. 168/2013, pokud jde o používání úrovně Euro 5 u schvalování typu dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek (COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

ENVI, ITRE, TRAN

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Novým Zélandem podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v průběhu jejího přistoupení k Evropské unii (10670/2017 - C8-0121/2018 - 2017/0137(NLE))

předáno

příslušný výbor :

INTA

- Návrh rozhodnutí Rady o provedení změny 1. memoranda o spolupráci NAT-I-9406 mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií jménem Unie (05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE))

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

TRAN

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1343/2011 o některých ustanoveních pro rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři) (COM(2018)0143 - C8-0123/2018 - 2018/0069(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

PECH

stanovisko :

ENVI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o perzistentních organických zněčišťujících látkách (přepracované znění) (COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE, JURI (článek 104 jednacího řádu)

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Belgie – EGF/2017/010 BE/Caterpillar (COM(2018)0156 - C8-0125/2018 - 2018/2043(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí víceletý plán pro populace ryb v západních vodách a přilehlých vodách a pro rybolov využívající tyto populace, o změně nařízení (EU) 2016/1139, kterým se zavádí víceletý plán pro Baltské moře, a o zrušení nařízení (ES) č. 811/2004, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007 a (ES) č. 1300/2008 (COM(2018)0149 - C8-0126/2018 - 2018/0074(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

PECH

- Návrh rozhodnutí Rady, kterým se stanoví doba konání deváté volby členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách (07162/2018 - C8-0128/2018 - 2018/0805(CNS))

předáno

příslušný výbor :

AFCO

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci (COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

ENVI, JURI

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF/2018/000 TA 2018 – Technická pomoc z podnětu Komise) (COM(2018)0165 - C8-0131/2018 - 2018/2048(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh změn Protokolu č. 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie (02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD))

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

AFCO

2) parlamentními výbory, zprávy

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů (přepracované znění) (COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0378(COD)) - výbor ITRE - Zpravodaj: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vnitřním trhu s elektřinou (přepracované znění) (COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD)) - výbor ITRE - Zpravodaj: Krišjānis Kariņš (A8-0042/2018)

- ***I Zpráva o pozměněném návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých aspektech smluv o prodeji zboží, kterou se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/22/ES a kterou se zrušuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES (COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD)) - výbor IMCO - Zpravodaj: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou (přepracované znění) (COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD)) - výbor ITRE - Zpravodaj: Krišjānis Kariņš (A8-0044/2018)

- Zpráva o výroční zprávě o politice v oblasti hospodářské soutěže (2017/2191(INI)) - výbor ECON - Zpravodaj: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou (12476/2017 - C8-0445/2017 - 2017/0223(NLE)) - výbor PECH - Zpravodajka: Norica Nicolai (A8-0053/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje jednotná digitální brána pro poskytování informací, postupů, asistenčních služeb a služeb pro řešení problémů a kterým se mění nařízení (EU) č. 1024/2012 (COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)) - výbor IMCO - Zpravodajka: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o posílení postavení orgánů pro hospodářskou soutěž v členských státech tak, aby mohly účinněji prosazovat pravidla, a o zajištění řádného fungování vnitřního trhu (COM(2017)0142 - C8-0119/2017 - 2017/0063(COD)) - výbor ECON - Zpravodaj: Andreas Schwab (A8-0057/2018)

- Zpráva o provádění sedmého akčního programu pro životní prostředí (2017/2030(INI)) - výbor ENVI - Zpravodajka: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví právní rámec Evropského sboru solidarity a kterým se mění nařízení (EU) č. 1288/2013, (EU) č. 1293/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013 a rozhodnutí č. 1313/2013/EU (COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)) - výbor CULT - Zpravodajka: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

- Zpráva o současné situaci a výhledu do budoucna odvětví chovu ovcí a koz v Unii (2017/2117(INI)) - výbor AGRI - Zpravodajka: Esther Herranz García (A8-0064/2018)

- Zpráva o uplatňování směrnice 2011/99/EU o evropském ochranném příkazu (2016/2329(INI)) - výbory LIBE a FEMM - Zpravodajky: Soraya Post a Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost letectví na rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365[[22]] - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Bart Staes (A8-0066/2018)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro bankovnictví na rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365[[35]] - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Bart Staes (A8-0067/2018)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365[[11]] - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Bart Staes (A8-0068/2018)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací na rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365[[39]] - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Bart Staes (A8-0069/2018)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Clean Sky 2 na rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365[[46]] - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Brian Hayes (A8-0070/2018)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro průmysl založený na biotechnologiích na rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365[[47]] - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Brian Hayes (A8-0071/2018)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ECSEL na rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365[[51]] - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Brian Hayes (A8-0072/2018)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro palivové články a vodík 2 na rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365[[49]] - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Brian Hayes (A8-0073/2018)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů na rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365[[38]] - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Bart Staes (A8-0074/2018)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 na rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365[[48]] - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Brian Hayes (A8-0075/2018)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Shift2Rail na rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365[[50]] - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Brian Hayes (A8-0076/2018)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku SESAR na rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365[[45]] - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Brian Hayes (A8-0077/2018)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365[[21]] - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Bart Staes (A8-0078/2018)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro železnice (nyní Agentura Evropské unie pro železnice) na rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365[[26]] - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Bart Staes (A8-0079/2018)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365[[20]] - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Bart Staes (A8-0080/2018)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365[[14]] - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Bart Staes (A8-0081/2018)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365[[29]] - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Bart Staes (A8-0082/2018)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365[[41]] - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Bart Staes (A8-0083/2018)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365[[16]] - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Bart Staes (A8-0084/2018)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365[[24]] - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Bart Staes (A8-0085/2018)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365[[31]] - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Bart Staes (A8-0086/2018)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského institutu pro rovnost žen a mužů na rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365[[34]] - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Bart Staes (A8-0087/2018)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění na rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365[[36]] - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Bart Staes (A8-0088/2018)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl V – Účetní dvůr (COM(2017)0365[[05]] - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365[[15]] - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Bart Staes (A8-0090/2018)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365[[23]] - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Indrek Tarand (A8-0091/2018)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365[[12]] - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Bart Staes (A8-0092/2018)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365[[13]] - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Bart Staes (A8-0093/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských podnikových statistikách, změně nařízení (ES) č. 184/2005 a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik (COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)) - výbor ITRE - Zpravodaj: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (jaderná syntéza pro energii) na rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365[[44]] - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Brian Hayes (A8-0095/2018)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského inovačního a technologického institutu na rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365[[40]] - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Bart Staes (A8-0096/2018)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor (COM(2017)0365[[06]] - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)

- Zpráva k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (do 1. července 2016: Evropská policejní akademie) (CEPOL) na rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365[[27]] - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Bart Staes (A8-0098/2018)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů (COM(2017)0365[[09]] - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv (COM(2017)0365[[08]] - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy na rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365[[37]] - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Bart Staes (A8-0101/2018)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Zásobovací agentury Euratomu na rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365[[32]] - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Bart Staes (A8-0102/2018)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365[[18]] - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Bart Staes (A8-0103/2018)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Uzbekistán na straně druhé, s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii jménem Unie a jejích členských států (09021/2017 - C8-0243/2017 - 2017/0083(NLE)) - výbor AFET - Zpravodaj: Jozo Radoš (A8-0104/2018)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl I – Evropský parlament (COM(2017)0365[[02]] - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0105/2018)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365[[17]] - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Bart Staes (A8-0106/2018)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365[[30]] - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Bart Staes (A8-0107/2018)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) na rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365[[28]] - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Bart Staes (A8-0108/2018)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského policejního úřadu (Europol) na rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365[[33]] - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Bart Staes (A8-0109/2018)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Rámcové dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Austrálií na straně druhé jménem Unie (15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE)) - výbor AFET - Zpravodaj: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva na rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365[[42]] - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Bart Staes (A8-0111/2018)

- Zpráva o provádění nástrojů EU pro financování vnější činnosti: přezkum v polovině období v roce 2017 a budoucí uspořádání po roce 2020 (2017/2280(INI)) - výbor AFET - Zpravodajka: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Eurojustu na rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365[[19]] - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Bart Staes (A8-0113/2018)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365[[25]] - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Bart Staes (A8-0114/2018)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu agentur Evropské unie na rozpočtový rok 2016: výkonnost, finanční řízení a kontrola (COM(2017)0365[[43]] - C8-0290/2017 - 2017/2179(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Bart Staes (A8-0115/2018)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl II – Evropská rada a Rada (COM(2017)0365[[03]] - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl VII – Výbor regionů (COM(2017)0365[[07]] - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)

- Zpráva o provádění nástroje pro rozvojovou spolupráci, nástroje humanitární pomoci a Evropského rozvojového fondu (2017/2258(INI)) - výbor DEVE - Zpravodaj: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)

- Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Rámcové dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Austrálií na straně druhé jménem Unie (2017/2227(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

- Zpráva o Evropské strategii na podporu bílkovinných plodin – podpora produkce bílkovinných plodin a luštěnin v evropském odvětví zemědělství (2017/2116(INI)) - výbor AGRI - Zpravodaj: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl IV – Soudní dvůr (COM(2017)0365[[04]] - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu osmého, devátého, desátého a jedenáctého Evropského rozvojového fondu na rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Barbara Kappel (A8-0123/2018)

- * Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o povinnost dodržovat minimální základní sazbu (COM(2017)0783 - C8-0007/2018 - 2017/0349(CNS)) - výbor ECON - Zpravodaj: Roberto Gualtieri (A8-0124/2018)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Norským královstvím o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty (13357/2017 - C8-0434/2017 - 2017/0259(NLE)) - výbor INTA - Zpravodajka: Tiziana Beghin (A8-0126/2018)

- Zpráva o provádění ustanovení Smlouvy, která se týkají vnitrostátních parlamentů (2016/2149(INI)) - výbor AFCO - Zpravodaj: Paulo Rangel (A8-0127/2018)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost (COM(2017)0365[[10]] - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Marco Valli (A8-0128/2018)

- Zpráva o zlepšení udržitelnosti dluhu rozvojových zemí (2016/2241(INI)) - výbor DEVE - Zpravodaj: Charles Goerens (A8-0129/2018)

- Zpráva o zvláštních zprávách Účetního dvora v souvislosti s udělováním absolutoria Komisi za rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365[[52]] - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Joachim Zeller (A8-0130/2018)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Úmluvy Rady Evropy o prevenci terorismu jménem Evropské unie (14494/2017 - C8-0450/2017 - 2017/0265(NLE)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Helga Stevens (A8-0131/2018)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dodatkového protokolu k Úmluvě Rady Evropy o prevenci terorismu jménem Evropské unie (14498/2017 - C8-0451/2017 - 2017/0266(NLE)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Helga Stevens (A8-0132/2018)

- *** Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o podrobení nové psychoaktivní látky N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyklohexylmethyl)-1H-indazol-3-karboxamidu (ADB-CHMINACA) kontrolním opatřením (05387/2018 - C8-0028/2018 - 2017/0340(NLE)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0133/2018)

- * Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o podrobení nové psychoaktivní látky 1-(4-kyanobutyl)-N-(2-fenylpropan-2-yl)-1H-indazol-3-karboxamid (CUMYL-4CN-BINACA) kontrolním opatřením (05392/2018 - C8-0025/2018 - 2017/0344(NLE)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0134/2018)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl III – Komise a výkonné agentury (COM(2017)0365[[01]] - C8-0247/2017 - 2017/2136(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Joachim Zeller (A8-0137/2018)

- Zpráva o posílení hospodářské, sociální a územní soudržnosti v Evropské unii: 7. zpráva Evropské komise (2017/2279(INI)) - výbor REGI - Zpravodaj: Marc Joulaud (A8-0138/2018)

- Zpráva o výroční zprávě o kontrole finančních činností EIB za rok 2016 (2017/2190(INI)) - výbor CONT - Zpravodaj: Marco Valli (A8-0139/2018)

- * Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států (COM(2017)0677 - C8-0424/2017 - 2017/0305(NLE)) - výbor EMPL - Zpravodaj: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0140/2018)

- Zpráva o výročních zprávách za rok 2015 a 2016 o subsidiaritě a proporcionalitě (COM(2016)0469 - 2017/2010(INI)) - výbor JURI - Zpravodajka: Mady Delvaux (A8-0141/2018)


16. Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)

Poslanci předložili následující otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 128 jednacího řádu):

—   (O-000004/2018), kterou pokládá Agnieszka Kozłowska-Rajewicz za výbor FEMM Komisi: Emancipace žen a dívek prostřednictvím digitálního sektoru (2017/3016(RSP)) (B8-0010/2018);

—   (O-000008/2018), kterou pokládají Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte a Mireille D'Ornano za výbor ENVI Radě: Neochota k očkování a pokles proočkovanosti v Evropě (2017/2951(RSP)) (B8-0011/2018);

—   (O-000009/2018), kterou pokládají Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte a Mireille D'Ornano za výbor ENVI Komisi: Neochota k očkování a pokles proočkovanosti v Evropě (2017/2951(RSP)) (B8-0012/2018);

—   (O-000015/2018), kterou pokládá Pavel Svoboda za výbor JURI Radě: Zveřejňování informací o dani z příjmu některými podniky a pobočkami (2016/0107(COD)) (2018/2552(RSP)) (B8-0013/2018);

—   (O-000020/2018), kterou pokládá Petra Kammerevert za výbor CULT Komisi: Provádění boloňského procesu - aktuální stav a navazující opatření (2018/2571(RSP)) (B8-0014/2018).


17. Závažné interpelace (článek 130b jednacího řádu) (předložení)

Byla předložena závažná interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou (článek 130b jednacího řádu):

—   (O-000022/2018), kterou pokládá Ivan Jakovčić za skupinu ALDE Komisi: Závažná interpelace – Situace v evropském loďařském průmyslu (2018/2672(RSP)) (B8-0019/2018).


18. Další postup na základě usnesení Parlamentu

Sdělení Komise o dalším postupu na základě usnesení přijatých Evropským parlamentem na loňském prvním a druhém listopadovém a prosincovém dílčím zasedání jsou k dispozici na internetových stránkách Europarl.


19. Plán práce

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání letošního dubnového plenárního zasedání (PE 619.992/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 149a jednacího řádu):

Pondělí, úterý, středa

beze změny

Čtvrtek

Žádost skupiny PPE, aby byl do hlasování zařazen návrh usnesení o situaci v Moldavsku (rozprava se konala dne 3. října 2017) (bod 9 zápisu ze dne 3.10.2017).

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE s odůvodněním žádosti a Knut Fleckenstein proti žádosti.

Parlament žádost zamítl EH (96 pro, 170 proti, 11 zdržení se).

Žádost skupiny ENF, aby byla jako první bod pořadu jednání zařazena rozprava o zprávě Paul Rübig o odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2019.

Vystoupili: Stanisław Żółtek za skupinu ENF s odůvodněním žádosti a Paul Rübig proti žádosti.

Parlament žádost zamítl JH (38 pro, 225 proti, 5 zdržení se).

°
° ° °

Plán práce byl tímto schválen.


PŘEDSEDNICTVÍ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
místopředseda

20. Zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 ***I – Závazná roční snížení emisí skleníkových plynů za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu [COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Norbert Lins (A8-0262/2017)

Rozprava se konala dne 11. září 2017 (bod 21 zápisu ze dne 11.9.2017)
Rozprava se konala dne 13. září 2017 (bod 9.8 zápisu ze dne 13.9.2017)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o závazném každoročním snižování emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021–2030 pro potřeby odolné energetické unie a za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

Rozprava se konala dne 13. června 2017 (bod 3 zápisu ze dne 13.6.2017)
Rozprava se konala dne 14. června 2017 (bod 8.1 zápisu ze dne 14.6.2017)

Norbert Lins a Gerben-Jan Gerbrandy uvedli zprávy.

Vystoupil Miguel Arias Cañete (člen Komise).

Vystoupili: Florent Marcellesi (zpravodaj výboru DEVE), Marisa Matias (zpravodajka výboru ITRE), Peter Jahr (zpravodaj výboru AGRI), Merja Kyllönen (zpravodajka výboru TRAN), Nicola Caputo (zpravodaj výboru AGRI), Pilar Ayuso za skupinu PPE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Miapetra Kumpula-Natri, Miriam Dalli za skupinu S&D, Jadwiga Wiśniewska za skupinu ECR, Nils Torvalds za skupinu ALDE, Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE, Kateřina Konečná za skupinu GUE/NGL, Eleonora Evi za skupinu EFDD, Lampros Fountoulis – nezařazený poslanec, Peter Liese a Paul Brannen.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

Vystoupili: Fredrick Federley, John Stuart Agnew, Julie Girling a Ulrike Müller.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Franc Bogovič, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Jan Huitema, Ana Miranda, João Ferreira, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Czesław Adam Siekierski, Eleftherios Synadinos, Marijana Petir, Henna Virkkunen a Annie Schreijer-Pierik.

Vystoupili: Miguel Arias Cañete, Norbert Lins a Gerben-Jan Gerbrandy.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.5 zápisu ze dne 17.4.2018 a bod 6.6 zápisu ze dne 17.4.2018.


21. Obaly a obalové odpady ***I – Vozidla s ukončenou životností, odpadní baterie a akumulátory a odpadní elektrická a elektronická zařízení ***I – Odpady ***I – Skládky odpadů *** I – Procesní pravidla v oblasti podávání environmentálních zpráv ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

Rozprava se konala dne 14. března 2017 (bod 4 zápisu ze dne 14.3.2017)
Rozprava se konala dne 14. března 2017 (bod 6.8 zápisu ze dne 14.3.2017)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

Rozprava se konala dne 14. března 2017 (bod 4 zápisu ze dne 14.3.2017)
Rozprava se konala dne 14. března 2017 (bod 6.5 zápisu ze dne 14.3.2017)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

Rozprava se konala dne 14. března 2017 (bod 4 zápisu ze dne 14.3.2017)
Rozprava se konala dne 14. března 2017 (bod 6.6 zápisu ze dne 14.3.2017)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů [COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

Rozprava se konala dne 14. března 2017 (bod 4 zápisu ze dne 14.3.2017)
Rozprava se konala dne 14. března 2017 (bod 6.7 zápisu ze dne 14.3.2017)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice Rady 87/217/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/31/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2013, směrnice Rady 86/278/EHS a směrnice Rady 94/63/ES, pokud jde o procesní pravidla v oblasti podávání environmentálních zpráv, a zrušuje směrnice Rady 91/692/EHS [COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

Simona Bonafè a Francesc Gambús uvedli zprávy.

Vystoupil Frans Timmermans (první místopředseda Komise).

Vystoupili: João Ferreira (zpravodaj výboru ITRE), Pavel Telička (zpravodaj výboru ITRE), Miroslav Poche (zpravodaj výboru ITRE), Karl-Heinz Florenz za skupinu PPE, Kathleen Van Brempt za skupinu S&D, Jadwiga Wiśniewska za skupinu ECR, Nils Torvalds za skupinu ALDE, Davor Škrlec za skupinu Verts/ALE, Kateřina Konečná za skupinu GUE/NGL, Piernicola Pedicini za skupinu EFDD, Giovanni La Via, Miriam Dalli, Pirkko Ruohonen-Lerner a Gesine Meissner.

PŘEDSEDNICTVÍ: Evelyne GEBHARDT
místopředsedkyně

Vystoupili: Andrzej Grzyb, Massimo Paolucci, Adina-Ioana Vălean, Jo Leinen a Annie Schreijer-Pierik.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Gabriela Zoană a Nikolaos Chountis.

Vystoupili: Karmenu Vella (člen Komise), Simona Bonafè a Francesc Gambús.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 12.7 zápisu ze dne 18.4.2018, bod 12.8 zápisu ze dne 18.4.2018, bod 12.9 zápisu ze dne 18.4.2018, bod 12.10 zápisu ze dne 18.4.2018 a bod 12.11 zápisu ze dne 18.4.2018.


22. Provádění sedmého akčního programu pro životní prostředí (rozprava)

Zpráva o provádění sedmého akčního programu pro životní prostředí [2017/2030(INI)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)

Daciana Octavia Sârbu uvedla zprávu.

Vystoupil Karmenu Vella (člen Komise).

Vystoupili: Stanislav Polčák za skupinu PPE, Pavel Poc za skupinu S&D, Margrete Auken za skupinu Verts/ALE, Stefan Eck za skupinu GUE/NGL a Michel Dantin.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias, João Ferreira, Eleonora Evi a Franc Bogovič.

Vystoupili: Karmenu Vella a Daciana Octavia Sârbu.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.9 zápisu ze dne 17.4.2018.


23. Rovnost žen a mužů v odvětví médií v EU – Emancipace žen a dívek prostřednictvím digitálního sektoru (rozprava)

Zpráva o rovnosti žen a mužů v odvětví médií v EU [2017/2210(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000004/2018), kterou pokládá Agnieszka Kozłowska-Rajewicz za výbor FEMM Komisi: Emancipace žen a dívek prostřednictvím digitálního sektoru (2017/3016(RSP)) (B8-0010/2018)

Michaela Šojdrová uvedla zprávu.

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz rozvinula otázku.

Vystoupila Věra Jourová (členka Komise).

Vystoupili: Lynn Boylan (zpravodajka výboru EMPL), Iratxe García Pérez za skupinu S&D, Jadwiga Wiśniewska za skupinu ECR, Filiz Hyusmenova za skupinu ALDE, Florent Marcellesi za skupinu Verts/ALE, Stefan Eck za skupinu GUE/NGL, Mylène Troszczynski za skupinu ENF, Dobromir Sośnierz – nezařazený poslanec, Liliana Rodrigues, Bernd Kölmel a Julie Ward.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásila Marijana Petir.

PŘEDSEDNICTVÍ: Lívia JÁRÓKA
místopředsedkyně

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Caterina Chinnici, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Linnéa Engström, João Pimenta Lopes, Francis Zammit Dimech, Ruža Tomašić a Ana Miranda.

Vystoupily: Věra Jourová a Michaela Šojdrová.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Agnieszka Kozłowska-Rajewicz za výbor FEMM o emancipaci žen a dívek prostřednictvím digitálního sektoru (2017/3016(RSP)) (B8-0183/2018).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.10 zápisu ze dne 17.4.2018 a bod 6.11 zápisu ze dne 17.4.2018.


24. Provádění nástroje pro rozvojovou spolupráci, nástroje humanitární pomoci a Evropského rozvojového fondu (rozprava)

Zpráva o provádění nástroje pro rozvojovou spolupráci, nástroje humanitární pomoci a Evropského rozvojového fondu [2017/2258(INI)] - Výbor pro rozvoj. Zpravodaj: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)

Enrique Guerrero Salom uvedl zprávu.

Vystoupil Neven Mimica (člen Komise).

Vystoupili: Jordi Solé (zpravodaj výboru BUDG), Frank Engel za skupinu PPE, Linda McAvan za skupinu S&D, Eleni Theocharous za skupinu ECR, Lola Sánchez Caldentey za skupinu GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, a Bogdan Brunon Wenta.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michel Dantin, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Kateřina Konečná, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot a João Ferreira.

Vystoupili: Neven Mimica a Enrique Guerrero Salom.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.12 zápisu ze dne 17.4.2018.


25. Evropská strategie na podporu bílkovinných plodin (krátké přednesení)

Zpráva o Evropské strategii na podporu bílkovinných plodin – podpora produkce bílkovinných plodin a luštěnin v evropském odvětví zemědělství [2017/2116(INI)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)

Jean-Paul Denanot uvedl zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Tom Vandenkendelaere, Eric Andrieu, Notis Marias, Michel Dantin, Daniel Buda, Stanislav Polčák, Marijana Petir a Seán Kelly.

Vystoupil Neven Mimica (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 6.4 zápisu ze dne 17.4.2018.


26. Zlepšení udržitelnosti dluhu rozvojových zemí (krátké přednesení)

Zpráva o zlepšení udržitelnosti dluhu rozvojových zemí [2016/2241(INI)] - Výbor pro rozvoj. Zpravodaj: Charles Goerens (A8-0129/2018)

Charles Goerens uvedl zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Bogdan Brunon Wenta, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser a Stanislav Polčák.

Vystoupil Neven Mimica (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 6.13 zápisu ze dne 17.4.2018.


27. Posílení hospodářské, sociální a územní soudržnosti v Evropské unii (krátké přednesení)

Zpráva o posílení hospodářské, sociální a územní soudržnosti v Evropské unii: 7. zpráva Evropské komise [2017/2279(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Marc Joulaud (A8-0138/2018)

Marc Joulaud uvedl zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Csaba Sógor, Julie Ward, Ivana Maletić a Maria Gabriela Zoană.

Vystoupila Corina Crețu (členka Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 6.14 zápisu ze dne 17.4.2018.


28. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament na důležité politické otázky, vystoupili podle článku 163 jednacího řádu s jednominutovým projevem:

Cristian Dan Preda, Wajid Khan, Ryszard Czarnecki, Yana Toom, Jordi Solé, Kateřina Konečná, Martin Sonneborn, Ivana Maletić, Maria Gabriela Zoană, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda, João Ferreira, Seán Kelly, John Howarth, Marek Jurek, Jasenko Selimovic, Miroslavs Mitrofanovs, João Pimenta Lopes, Andrea Bocskor, Jonás Fernández, Lynn Boylan, Michaela Šojdrová, Julie Ward, Jiří Pospíšil, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Csaba Sógor, Răzvan Popa a Stanislav Polčák.


29. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 619.992/OJMA).


30. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 23:37.

Klaus Welle

Pavel Telička

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Albiol Guzmán, Christensen, Crowley, Demesmaeker, Drăghici, Händel, Juvin, Kuhn, Le Pen, Maštálka, Ponga, Punset, Thun und Hohenstein, Weber Renate, Zīle, Žitňanská

Poslední aktualizace: 22. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí