Indeks 
Protokol
PDF 299kWORD 85k
Mandag den 16. april 2018 - Strasbourg
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Erklæring fra formanden
 4.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 5.Parlamentets sammensætning
 6.Valgs prøvelse
 7.De politiske gruppers sammensætning
 8.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 9.Reaktion på anmodning om ophævelse af immunitet
 10.Parlamentets mødekalender - 2019
 11.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)
 12.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 13.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231)
 14.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 15.Modtagne dokumenter
 16.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 17.Større forespørgsler (forretningsordenens artikel 130b) (modtaget dokument)
 18.Kommissionens reaktion på Parlamentets beslutninger
 19.Arbejdsplan
 20.Medtagelse af drivhusgassemissioner og optag fra arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug i klima- og energirammen for 2030 ***I - Bindende årlige reduktioner af drivhusgasemissionerne for at opfylde forpligtelserne i henhold til Parisaftalen ***I (forhandling)
 21.Emballage og emballageaffald ***I - Udrangerede køretøjer, udtjente batterier og akkumulatorer og affald af elektrisk og elektronisk udstyr ***I - Affald ***I – Deponering af affald ***I - Procedureregler på området miljørapportering ***I (forhandling)
 22.Gennemførelse af det syvende miljøhandlingsprogram (forhandling)
 23.Ligestilling inden for mediesektoren i EU - Styrkelse af kvinders og pigers position gennem den digitale sektor (forhandling)
 24.Gennemførelse af instrumentet for udviklingssamarbejde, instrumentet for humanitær bistand og Den Europæiske Udviklingsfond (forhandling)
 25.En europæisk strategi til fremme af proteinafgrøder (kortfattet forelæggelse)
 26.Forbedring af udviklingslandenes gældsbæredygtighed (kortfattet forelæggelse)
 27.Styrkelse af den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed i EU (kortfattet forelæggelse)
 28.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 29.Dagsorden for næste møde
 30.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden erklærede sessionen, som blev afbrudt torsdag den 15. marts 2018, for genoptaget.


2. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 17.04.


3. Erklæring fra formanden

Formanden afgav en erklæring om de seneste amerikanske, britiske og franske angreb mod kemiske våben i Syrien.

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Udo Bullmann for S&D-Gruppen, Syed Kamall for ECR-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, Margot Parker for EFDD-Gruppen, og Nicolas Bay for ENF-Gruppen.

°
° ° °

Talere: Edouard Martin om opfølgningen på vedtagelsen af beslutning af 26. oktober 2017 om bekæmpelse af seksuel chikane og misbrug i EU (punkt 10.6 i protokollen af 26.10.2017) og Takis Hadjigeorgiou om situationen i Cypern.


4. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.

°
° ° °

Alberto Cirio havde været til stede på mødet den 15. marts 2018, men hans navn fremgik ikke af tilstedeværelseslisten.

°
° ° °

Talere: Jörg Meuthen, om den internationale familiedag, der ville finde sted den 15. maj 2018, og Tomáš Zdechovský, om det foregående indlæg.


5. Parlamentets sammensætning

De kompetente polske og svenske myndigheder havde meddelt, at Dobromir Sośnierz og Aleksander Gabelic var blevet valgt til Europa-Parlamentet med virkning fra hhv. den 22. marts og 4. april 2018 i stedet for henholdsvis Janusz Korwin-Mikke og Jens Nilsson.

Parlamentet noterede sig valget af dem.

Dobromir Sośnierz og Aleksander Gabelic deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe deres mandater endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt de forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at de ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.

°
° ° °

Gianni Pittella og Matteo Salvini havde meddelt formanden, at de var blevet valgt til medlemmer af det italienske Senat, og Lorenzo Fontana meddelte, at han var blevet valgt til det italienske deputeretkammer, alle tre med virkning fra den 23. marts 2018.

I overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, i akten om almindelige direkte valg af medlemmerne i Europa-Parlamentet konstaterede Parlamentet, at disse hverv var uforenelige med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet, og konstaterede, at Gianni Pittella, Matteo Salvini og Lorenzo Fontanas mandater var ledige med virkning fra den 23. marts 2018, og underrettede de kompetente nationale myndigheder herom.

°
° ° °

Jean-Paul Denanot havde skriftligt nedlagt sit mandat som medlem af Europa-Parlamentet med virkning fra den 11. juni 2018.

Parlamentet konstaterede i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 4, stk. 1 og 2, at mandatet var ledigt, og underrettede den kompetente medlemsstat herom.


6. Valgs prøvelse

På forslag af JURI besluttede Parlamentet at godkende Jacques Colombiers mandat med virkning fra den 2. februar 2018.


7. De politiske gruppers sammensætning

Laurenţiu Rebega var ikke længere at finde blandt løsgængerne, men havde tilsluttet sig ECR-Gruppen med virkning fra den 3. april 2018.

Kazimierz Michał Ujazdowski var ikke længere medlem du ECR-Gruppen. Han var at finde blandt løsgængerne med virkning fra den 13. april 2018.


8. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra PPE-, ECR-, S&D- og ENF-Gruppen samt fra løsgængerne modtaget følgende anmodninger om udnævnelser:

AFET: Dobromir Sośnierz i stedet for Janusz Korwin-Mikke

REGI: Aleksander Gabelic i stedet for Jens Nilsson

TRAN: Marita Ulvskog i stedet for Jens Nilsson

Delegationen for Forbindelserne med Hviderusland: Aleksander Gabelic i stedet for Jens Nilsson

Delegationen til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Armenien, EU-Aserbajdsjan og EU-Georgien: Ramona Nicole Mănescu i stedet for Traian Ungureanu

Delegationen til Det Parlamentariske Cariforum/EF-udvalg: André Elissen.

Disse udnævnelser ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


9. Reaktion på anmodning om ophævelse af immunitet

De kompetente tyske myndigheder havde orienteret formanden om afgørelsen fra distriksdomtolen i Grimma i en straffesag mod Hermann Winkler, efter at hans immunitet var blevet ophævet ved Parlamentets afgørelse af 12. april 2016 (punkt 5.6 i protokollen af 12.4.2016).


10. Parlamentets mødekalender - 2019

Formandskonferencen havde på sit møde den 12. april 2018 vedtaget forslaget til mødekalender for 2019.

Mødeperioderne foresloges afholdt som følger:

- fra 14. til 17. januar

- den 30. og 31. januar

- fra 11. til 14. februar

- fra 11. til 14. marts

- fra 25. til 28. marts

- den 3. og 4. april

- fra 15. til 18. april

- fra 2. til 4. juli

- fra 15. til 18. juli

- fra 16. til 19. september

- den 9. og 10. oktober

- fra 21. til 24. oktober

- den 13. og 14. november

- fra 25. til 28. november

- fra 16. til 19. december

Disse datoer var blevet offentliggjort på Europarl.

Datoen for indgivelse af ændringsforslag var fastsat til samme aften, mandag den 16. april kl. 19.00.

Afstemningen ville finde sted onsdag den 18. april kl. 12.00.


11. Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)

Formanden meddelte, at flere udvalg havde vedtaget at indlede interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 69c, stk. 1:

—   TRAN, på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om sikring af konkurrencen inden for lufttransport og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 868/2004 (COM(2017)0289 – C8-0183/2017 – 2017/0116(COD)). Ordfører: Markus Pieper (A8-0125/2018)

—   ITRE, på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2009/73/EF om fælles regler for det indre marked for naturgas (COM(2017)0660 – C8-0394/2018 – 2017/0294(COD)). Ordfører: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

—   ITRE, på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæisk erhvervsstatistik, om ændring af forordning (EF) nr. 184/2005 og om ophævelse af 10 retsakter på området erhvervsstatistik (COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD)). Ordfører: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

—   EMPL, på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2004/37/EF om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener (COM(2017)0011 – C8-0010/2017 – 2017/0004(COD)). Ordfører: Claude Rolin (A8-0142/2018).

I overensstemmelse med artikel 69c, stk. 2, kan et antal medlemmer eller en eller flere politiske grupper, der mindst når op på den middelhøje tærskel, skriftligt og inden midnat den efterfølgende dag, tirsdag den 17. april 2018, anmode om, at et udvalgs afgørelse om at indlede forhandlinger sættes under afstemning.

Der kan indledes forhandlinger på ethvert tidspunkt efter udløbet af den fastsatte frist, såfremt der ikke er fremsat en anmodning om en afstemning i Parlamentet om afgørelsen om at indlede forhandlinger.


12. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Formanden for Udvalgsformandskonferencen havde i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 105, stk. 6, orienteret Parlamentets formand om, at der ikke var gjort indsigelse mod:

- Henstilling til afgørelse fra JURI om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 5. marts 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 om EU-varemærker og om ophævelse af delegeret forordning (EU) 2017/1430 (C(2018)01231 - 2018/2618(DEA)) (B8-0187/2018).

Såfremt ingen politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, inden for en frist på 24 timer gør indsigelse mod denne henstilling, anses den for vedtaget. Den vil i modsat fald blive sat under afstemning.

Henstillingen kan findes på websiden »Europarl« under den indeværende mødeperiode.


13. Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231)

Udvalget ECON havde fremsendt følgende berigtigelse til en tekst vedtaget af Europa-Parlamentet:

Berigtigelse (P8_TA(2015)0346(COR01)) til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366 af 25. november 2015 om betalingstjenester i det indre marked, om ændring af direktiv 2002/65/EF, 2009/110/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010 og om ophævelse af direktiv 2007/64/EF (EUT L 337 af 23.12.2015, s. 35) - (Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 8. oktober 2015 med henblik på vedtagelse af ovennævnte direktiv) (P8_TA(2015)0346) (COM(2013)0547 – C7-0230/2013 – 2013/0264(COD)) - ECON

Denne berigtigelse anses i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 231, stk. 4, for vedtaget, medmindre en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, senest 24 timer efter meddelelsen anmoder om, at den sættes under afstemning.

Berigtigelsen foreligger på Europarl under den indeværende mødeperiode.


14. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)

Formanden meddelte, at han onsdag den 18. april 2018 sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om statistik over jernbanetransport (omarbejdning) (00008/2018/LEX - C8-0148/2018 - 2017/0146(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/59/EF om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport eller personbefordring ad vej, og direktiv 2006/126/EF om kørekort (00071/2017/LEX - C8-0147/2018 - 2017/0015(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om en fælles ramme for bedre tjenester vedrørende færdigheder og kvalifikationer (Europass) og om ophævelse af beslutning nr. 2241/2004/EF (00070/2017/LEX - C8-0146/2018 - 2016/0304(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om grænseoverskridende pakkeleveringstjenester (00069/2017/LEX - C8-0145/2018 - 2016/0149(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/66/EØF om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af Newcastle disease (00006/2018/LEX - C8-0142/2018 - 2017/0329(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1295/2013 om oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2014-2020) (00005/2018/LEX - C8-0141/2018 - 2017/0163(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om yderligere makrofinansiel bistand til Georgien (00007/2018/LEX - C8-0140/2018 - 2017/0242(COD)).


15. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter (COM(2018)0099 - C8-0102/2018 - 2018/0047(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

I overensstemmelse med traktatens artikel 282, stk. 5, ville formanden høre Den Europæiske Centralbank.

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

ITRE, IMCO, JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske crowdfundingtjenesteudbydere for erhvervslivet (COM(2018)0113 - C8-0103/2018 - 2018/0048(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

I overensstemmelse med traktatens artikel 282, stk. 5, ville formanden høre Den Europæiske Centralbank.

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

ITRE, IMCO, JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om, hvilken lovgivning der finder anvendelse med hensyn til virkningerne for tredjepart af overdragelse af fordringer (COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

ECON

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om lettere distribution af kollektive investeringsfonde på tværs af grænserne og om ændring af forordning (EU) nr. 345/2013 og (EU) nr. 346/2013 (COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

I overensstemmelse med traktatens artikel 282, stk. 5, ville formanden høre Den Europæiske Centralbank.

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

BUDG, JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF og 2011/61/EU for så vidt angår distribution af kollektive investeringsfonde på tværs af grænserne (COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

I overensstemmelse med traktatens artikel 282, stk. 5, ville formanden høre Den Europæiske Centralbank.

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår eksponeringer i form af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer (COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

I overensstemmelse med traktatens artikel 282, stk. 5, ville formanden høre Den Europæiske Centralbank.

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, om offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og om ændring af direktiv 2009/65/EF og direktiv 2014/59/EU (COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

I overensstemmelse med traktatens artikel 282, stk. 5, ville formanden høre Den Europæiske Centralbank.

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 om en fællesskabskodeks for visa (visumkodeks) (COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

TRAN

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (kodifikation) (COM(2018)0139 - C8-0116/2018 - 2018/0066(COD))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår krav til minimumsdækning af tab for misligholdte eksponeringer (COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

I overensstemmelse med traktatens artikel 282, stk. 5, ville formanden høre Den Europæiske Centralbank.

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

BUDG, IMCO, TRAN, JURI, LIBE, FEMM

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om supplerende regler vedrørende instrumentet for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik som en del af Fonden for Intern Sikkerhed for perioden 2014-2020 (06222/2018 - C8-0119/2018 - 2018/0032(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET, BUDG

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 168/2013 for så vidt angår anvendelsen af Euro 5-trinnet ved typegodkendelse af to- eller trehjulede køretøjer samt quadricykler (COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

ENVI, ITRE, TRAN

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og New Zealand i henhold til artikel XXIV:6 og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelserne i Republikken Kroatiens toldtarif i tilslutning til dette lands tiltrædelse af Den Europæiske Union (10670/2017 - C8-0121/2018 - 2017/0137(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af ændring 1 til samarbejdsmemorandum NAT-I-9406 mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union (05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

TRAN

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1343/2011 om visse bestemmelser for fiskeri i aftaleområdet for GFCM (Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet) (COM(2018)0143 - C8-0123/2018 - 2018/0069(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

PECH

rådg.udv. :

ENVI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om persistente organiske miljøgifte (omarbejdning) (COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

ITRE, JURI (forretningsordenens artikel 104)

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på baggrund af en ansøgning fra Belgien — EGF/2017/010 BE/Caterpillar (COM(2018)0156 - C8-0125/2018 - 2018/2043(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

EMPL, REGI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig plan for fiskebestandene i de vestlige farvande og tilstødende farvande og for fiskeriet efter disse bestande, om ændring af forordning (EU) 2016/1139 om en flerårig plan for Østersøen og om ophævelse af forordning (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007 og (EF) nr. 1300/2008 (COM(2018)0149 - C8-0126/2018 - 2018/0074(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

PECH

- Forslag til Rådets afgørelse om fastsættelse af perioden for det niende almindelige direkte valg af repræsentanterne i Europa-Parlamentet (07162/2018 - C8-0128/2018 - 2018/0805(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

AFCO

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2004/37/EF om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener (COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

ENVI, JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF/2018/000 TA 2018 - teknisk bistand på Kommissionens initiativ) (COM(2018)0165 - C8-0131/2018 - 2018/2048(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

EMPL, REGI

- Udkast til ændring af protokol nr. 3 vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol (02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

AFCO

2) fra udvalgene følgende betænkninger:

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energitilsynsmyndigheder (omarbejdning) (COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0378(COD)) - ITRE - Ordfører: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det indre marked for elektricitet (omarbejdning) (COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD)) - ITRE - Ordfører: Krišjānis Kariņš (A8-0042/2018)

- ***I Betænkning om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse aspekter af aftaler om salg af varer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/22/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF (COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD)) - IMCO - Ordfører: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles regler for det indre marked for elektricitet (omarbejdning) (COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD)) - ITRE - Ordfører: Krišjānis Kariņš (A8-0044/2018)

- Betænkning om den årlige beretning om EU's konkurrencepolitik (2017/2191(INI)) - ECON - Ordfører: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)

- *** Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Mauritius (12476/2017 - C8-0445/2017 - 2017/0223(NLE)) - PECH - Ordfører: Norica Nicolai (A8-0053/2018)

- ***I Betænkning om forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en fælles digital portal til levering af oplysninger, procedurer, bistands- og problemløsningstjenester og om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 (COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)) - IMCO - Ordfører: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om styrkelse af de nationale konkurrencemyndigheders forudsætninger for at håndhæve konkurrencereglerne effektivt og sikring af et velfungerende indre marked (COM(2017)0142 - C8-0119/2017 - 2017/0063(COD)) - ECON - Ordfører: Andreas Schwab (A8-0057/2018)

- Betænkning om gennemførelse af det syvende miljøhandlingsprogram (2017/2030(INI)) - ENVI - Ordfører: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af de retlige rammer for det europæiske solidaritetskorps og om ændring af forordning (EU) nr. 1288/2013, forordning (EU) nr. 1293/2013, forordning (EU) nr. 1303/2013, forordning (EU) nr. 1305/2013, forordning (EU) nr. 1306/2013 og afgørelse nr. 1313/2013/EU (COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)) - CULT - Ordfører: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

- Betænkning om den aktuelle situation og fremtidsperspektiverne for fåre- og gedesektoren i EU (2017/2117(INI)) - AGRI - Ordfører: Esther Herranz García (A8-0064/2018)

- Betænkning om gennemførelsen af direktiv 2011/99/EU om den europæiske beskyttelsesordre (2016/2329(INI)) - LIBE - FEMM udvalg - Ordførere: Soraya Post og Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2016 (COM(2017)0365[[22]] - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC)) - CONT - Ordfører: Bart Staes (A8-0066/2018)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2016 (COM(2017)0365[[35]] - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC)) - CONT - Ordfører: Bart Staes (A8-0067/2018)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2016 (COM(2017)0365[[11]] - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC)) - CONT - Ordfører: Bart Staes (A8-0068/2018)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for regnskabsåret 2016 (COM(2017)0365[[39]] - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC)) - CONT - Ordfører: Bart Staes (A8-0069/2018)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Clean Sky 2 for regnskabsåret 2016 (COM(2017)0365[[46]] - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC)) - CONT - Ordfører: Brian Hayes (A8-0070/2018)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2016 (COM(2017)0365[[47]] - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC)) - CONT - Ordfører: Brian Hayes (A8-0071/2018)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet ECSEL for regnskabsåret 2016 (COM(2017)0365[[51]] - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC)) - CONT - Ordfører: Brian Hayes (A8-0072/2018)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 for regnskabsåret 2016 (COM(2017)0365[[49]] - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC)) - CONT - Ordfører: Brian Hayes (A8-0073/2018)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2016 (COM(2017)0365[[38]] - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC)) - CONT - Ordfører: Bart Staes (A8-0074/2018)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 for regnskabsåret 2016 (COM(2017)0365[[48]] - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC)) - CONT - Ordfører: Brian Hayes (A8-0075/2018)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Shift2Rail for regnskabsåret 2016 (COM(2017)0365[[50]] - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC)) - CONT - Ordfører: Brian Hayes (A8-0076/2018)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2016 (COM(2017)0365[[45]] - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC)) - CONT - Ordfører: Brian Hayes (A8-0077/2018)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2016 (COM(2017)0365[[21]] - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC)) - CONT - Ordfører: Bart Staes (A8-0078/2018)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Jernbaneagentur (nu Den Europæiske Unions Jernbaneagentur) for regnskabsåret 2016 (COM(2017)0365[[26]] - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC)) – CONT - Ordfører: Bart Staes (A8-0079/2018)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2016 (COM(2017)0365[[20]] - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC)) - CONT - Ordfører: Bart Staes (A8-0080/2018)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016 (COM(2017)0365[[14]] - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC)) - CONT - Ordfører: Bart Staes (A8-0081/2018)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2016 (COM(2017)0365[[29]] - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC)) - CONT - Ordfører: Bart Staes (A8-0082/2018)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2016 (COM(2017)0365[[41]] - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)) - CONT - Ordfører: Bart Staes (A8-0083/2018)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2016 (COM(2017)0365[[16]] - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC)) - CONT - Ordfører: Bart Staes (A8-0084/2018)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2016 (COM(2017)0365[[24]] - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC)) - CONT - Ordfører: Bart Staes (A8-0085/2018)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2016 (COM(2017)0365[[31]] - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC)) - CONT - Ordfører: Bart Staes (A8-0086/2018)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2016 (COM(2017)0365[[34]] - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC)) – CONT - Ordfører: Bart Staes (A8-0087/2018)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 (COM(2017)0365[[36]] - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC)) - CONT - Ordfører: Bart Staes (A8-0088/2018)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion V – Revisionsretten (COM(2017)0365[[05]] - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC)) - CONT - Ordfører: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2016 (COM(2017)0365[[15]] - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC)) - CONT - Ordfører: Bart Staes (A8-0090/2018)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2016 (COM(2017)0365[[23]] - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC)) - CONT - Ordfører: Indrek Tarand (A8-0091/2018)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2016 (COM(2017)0365[[12]] - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC)) - CONT - Ordfører: Bart Staes (A8-0092/2018)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2016 (COM(2017)0365[[13]] - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC)) - CONT - Ordfører: Bart Staes (A8-0093/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 184/2005 og om ophævelse af 10 retsakter på området erhvervsstatistik (COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)) - ITRE - Ordfører: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2016 (COM(2017)0365[[44]] - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC)) - CONT - Ordfører: Brian Hayes (A8-0095/2018)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2016 (COM(2017)0365[[40]] - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC)) - CONT - Ordfører: Bart Staes (A8-0096/2018)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion VI – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (COM(2017)0365[[06]] - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC)) - CONT - Ordfører: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (inden 1. juli 2016: Det Europæiske Politiakademi) (Cepol) for regnskabsåret 2016 (COM(2017)0365[[27]] - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC)) – CONT - Ordfører: Bart Staes (A8-0098/2018)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion IX - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (COM(2017)0365[[09]] - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC)) - CONT - Ordfører: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion VIII – Den Europæiske Ombudsmand (COM(2017)0365[[08]] - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC)) - CONT - Ordfører: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed for regnskabsåret 2016 (COM(2017)0365[[37]] - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC)) - CONT - Ordfører: Bart Staes (A8-0101/2018)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2016 (COM(2017)0365[[32]] - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC)) - CONT - Ordfører: Bart Staes (A8-0102/2018)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2016 (COM(2017)0365[[18]] - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC)) – CONT - Ordfører: Bart Staes (A8-0103/2018)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens og medlemsstaternes vegne af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen om oprettelse af et partnerskab mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Usbekistan på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (09021/2017 - C8-0243/2017 - 2017/0083(NLE)) – AFET - Ordfører: Jozo Radoš (A8-0104/2018)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion I – Europa-Parlamentet (COM(2017)0365[[02]] - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC)) – CONT - Ordfører: Derek Vaughan (A8-0105/2018)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2016 (COM(2017)0365[[17]] - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC)) - CONT - Ordfører: Bart Staes (A8-0106/2018)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2016 (COM(2017)0365[[30]] - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC)) - CONT - Ordfører: Bart Staes (A8-0107/2018)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) for regnskabsåret 2016 (COM(2017)0365[[28]] - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC)) - CONT - Ordfører: Bart Staes (A8-0108/2018)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Politienhed (Europol) for regnskabsåret 2016 (COM(2017)0365[[33]] - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC)) - CONT - Ordfører: Bart Staes (A8-0109/2018)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af rammeaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Australien på den anden side (15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE)) - AFET - Ordfører: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed for regnskabsåret 2016 (COM(2017)0365[[42]] - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC)) - CONT - Ordfører: Bart Staes (A8-0111/2018)

- Betænkning om gennemførelsen af EU's eksterne finansieringsinstrumenter: midtvejsevalueringen i 2017 og den fremtidige arkitektur for perioden efter 2020 (2017/2280(INI)) - AFET - Ordfører: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Eurojust for regnskabsåret 2016 (COM(2017)0365[[19]] - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC)) – CONT - Ordfører: Bart Staes (A8-0113/2018)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2016 (COM(2017)0365[[25]] - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC)) - CONT - Ordfører: Bart Staes (A8-0114/2018)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions agenturer for regnskabsåret 2016: resultater, økonomisk forvaltning og kontrol (COM(2017)0365[[43]] - C8-0290/2017 - 2017/2179(DEC)) – CONT - Ordfører: Bart Staes (A8-0115/2018)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion II - Det Europæiske Råd og Rådet (COM(2017)0365[[03]] - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)) – CONT - Ordfører: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion VII - Regionsudvalget (COM(2017)0365[[07]] - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC)) – CONT - Ordfører: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)

- Betænkning om gennemførelsen af instrumentet for udviklingssamarbejde, instrumentet for humanitær bistand og Den Europæiske Udviklingsfond (2017/2258(INI)) - DEVE - Ordfører: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)

- Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af rammeaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Australien på den anden side (2017/2227(INI)) - AFET - Ordfører: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

- Betænkning om en europæisk strategi til fremme af proteinafgrøder - Fremme af produktionen af proteinafgrøder og bælgplanter i EU's landbrugssektor (2017/2116(INI)) - AGRI - Ordfører: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion IV – Domstolen (COM(2017)0365[[04]] - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC)) - CONT - Ordfører: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for 8., 9., 10. og 11. Europæiske Udviklingsfond for regnskabsåret 2016 (COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC)) - CONT - Ordfører: Barbara Kappel (A8-0123/2018)

- * Betænkning om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen til at overholde et minimumsniveau for normalsatsen (COM(2017)0783 - C8-0007/2018 - 2017/0349(CNS)) - ECON - Ordfører: Roberto Gualtieri (A8-0124/2018)

- *** Henstilling til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om yderligere handelspræferencer for landbrugsprodukter (13357/2017 - C8-0434/2017 - 2017/0259(NLE)) - INTA - Ordfører: Tiziana Beghin (A8-0126/2018)

- Betænkning om gennemførelsen af traktatens bestemmelser om de nationale parlamenter (2016/2149(INI)) - AFCO - Ordfører: Paulo Rangel (A8-0127/2018)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion X - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (COM(2017)0365[[10]] - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC)) - CONT - Ordfører: Marco Valli (A8-0128/2018)

- Betænkning om forbedring af udviklingslandenes gældsbæredygtighed (2016/2241(INI)) - DEVE - Ordfører: Charles Goerens (A8-0129/2018)

- Betænkning om Revisionsrettens særberetninger i forbindelse med decharge til Kommissionen for regnskabsåret 2016 (COM(2017)0365[[52]] - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC)) - CONT - Ordfører: Joachim Zeller (A8-0130/2018)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (14494/2017 - C8-0450/2017 - 2017/0265(NLE)) - LIBE - Ordfører: Helga Stevens (A8-0131/2018)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af tillægsprotokollen til Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (14498/2017 - C8-0451/2017 - 2017/0266(NLE)) - LIBE udvalg - Ordfører: Helga Stevens (A8-0132/2018)

- *** Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om at underkaste det nye psykoaktive stof N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazol-3-carboxamid (ADB-CHMINACA) kontrolforanstaltninger (05387/2018 - C8-0028/2018 - 2017/0340(NLE)) - LIBE - Ordfører: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0133/2018)

- * Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om at underkaste det nye psykoaktive stof 1-(4-cyanobutyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indazol-3-carboxamid (CUMYL-4CN-BINACA) kontrolforanstaltninger (05392/2018 - C8-0025/2018 - 2017/0344(NLE)) - LIBE - Ordfører: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0134/2018)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne (COM(2017)0365[[01]] - C8-0247/2017 - 2017/2136(DEC)) - CONT - Ordfører: Joachim Zeller (A8-0137/2018)

- Betænkning om styrkelse af den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed i Den Europæiske Union: den 7. rapport fra Europa-Kommissionen (2017/2279(INI)) - REGI - Ordfører: Marc Joulaud (A8-0138/2018)

- Betænkning om den årlige rapport om kontrol med EIB's finansielle aktiviteter for 2016 (2017/2190(INI)) - CONT - Ordfører: Marco Valli (A8-0139/2018)

- * Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker (COM(2017)0677 - C8-0424/2017 - 2017/0305(NLE)) - EMPL - Ordfører: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0140/2018)

- Betænkning om årsrapporterne 2015-2016 om nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet (COM(2016)0469 - 2017/2010(INI)) - JURI - Ordfører: Mady Delvaux (A8-0141/2018)


16. Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)

Medlemmerne havde indgivet følgende forespørgsler til mundtlig besvarelse (forretningsordenens artikel 128):

—   (O-000004/2018) af Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, for FEMM, til Kommissionen: Styrkelse af kvinders og pigers position inden for den digitale sektor (2017/3016(RSP)) (B8-0010/2018)

—   (O-000008/2018) af Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte og Mireille D'Ornano, for ENVI, til Rådet: Vaccinationsmodstand og nedgang i vaccinationsraterne i Europa (2017/2951(RSP)) (B8-0011/2018)

—   (O-000009/2018) af Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte og Mireille D'Ornano, for ENVI, til Kommissionen: Vaccinationsmodstand og nedgang i vaccinationsraterne i Europa (2017/2951(RSP)) (B8-0012/2018)

—   (O-000015/2018) af Pavel Svoboda, for JURI, til Rådet: Offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer (2016/0107(COD)) (2018/2552(RSP)) (B8-0013/2018)

—   (O-000020/2018) af Petra Kammerevert, for CULT, til Kommissionen: Gennemførelsen af Bolognaprocessen - status og opfølgning (2018/2571(RSP)) (B8-0014/2018).


17. Større forespørgsler (forretningsordenens artikel 130b) (modtaget dokument)

Der var indgivet følgende større forespørgsel til skriftlig besvarelse med forhandling (forretningsordenens artikel 130b):

—   (O-000022/2018) af Ivan Jakovčić for ALDE-Gruppen, til Kommissionen: Større forespørgsel - Situationen i den europæiske skibsbygningsindustri (2018/2672(RSP)) (B8-0019/2018).


18. Kommissionens reaktion på Parlamentets beslutninger

Kommissionens meddelelser om dens reaktion på Parlamentets beslutninger fra mødeperioderne november I, II og december 2017 forelå på Europarl.


19. Arbejdsplan

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden i april 2018 (PE 619.992/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 149):

Mandag, tirsdag, onsdag

Ingen ændringer.

Torsdag

Anmodning fra PPE-Gruppen om under afstemningstiden at opføre et beslutningsforslag om situationen i Moldova (forhandlingen havde fundet sted den 3. oktober 2017) (punkt 9 i protokollen af 3.10.2017).

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, der begrundede anmodningen, og Knut Fleckenstein, der talte imod anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen ved VE (96 for, 170 imod, 11 hverken/eller).

Anmodning fra ENF-Gruppen om som første punkt på dagsordenen at tilføje et forhandling om Paul Rübigs betænkning om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2019.

Talere: Stanisław Żółtek for ENF-Gruppen, der begrundede anmodningen, og Paul Rübig, der talte imod anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen ved AN (38 for, 225 imod, 5 hverken/eller).

°
° ° °

Arbejdsplanen fastsattes således.


FORSÆDE: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
næstformand

20. Medtagelse af drivhusgassemissioner og optag fra arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug i klima- og energirammen for 2030 ***I - Bindende årlige reduktioner af drivhusgasemissionerne for at opfylde forpligtelserne i henhold til Parisaftalen ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medtagelse af drivhusgassemissioner og optag fra arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug i klima- og energirammen for 2030 og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013 om en mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og andre oplysninger vedrørende klimaændringer [COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Norbert Lins (A8-0262/2017)

Forhandlingen fandt sted den 11. september 2017 (punkt 21 i protokollen af 11.9.2017)
Afstemningen fandt sted den 13. september 2017 (punkt 9.8 i protokollen af 13.9.2017)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om bindende årlige reduktioner af drivhusgasemissionerne fra medlemsstaterne fra 2021 til 2030 for en modstandsdygtig energiunion og for at opfylde forpligtelserne i henhold til Parisaftalen og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 525/2013 om en mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og rapportering af andre oplysninger vedrørende klimaændringer [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

Forhandlingen fandt sted den 13. juni 2017 (punkt 3 i protokollen af 13.6.2017)
Afstemningen fandt sted den 14. juni 2017 (punkt 8.1 i protokollen af 14.6.2017)

Norbert Lins og Gerben-Jan Gerbrandy forelagde betænkningerne.

Indlæg af Miguel Arias Cañete (medlem af Kommissionen).

Talere: Florent Marcellesi (ordfører for udtalelse fra DEVE), Marisa Matias (ordfører for udtalelse fra ITRE), Peter Jahr (ordfører for udtalelse fra AGRI), Merja Kyllönen (ordfører for udtalelse fra TRAN), Nicola Caputo (ordfører for udtalelse fra AGRI), Pilar Ayuso for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Miapetra Kumpula-Natri, Miriam Dalli for S&D-Gruppen, Jadwiga Wiśniewska for ECR-Gruppen, Nils Torvalds for ALDE-Gruppen, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, Kateřina Konečná for GUE/NGL-Gruppen, Eleonora Evi for EFDD-Gruppen, Lampros Fountoulis, løsgænger, Peter Liese og Paul Brannen.

FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

Talere: Fredrick Federley, John Stuart Agnew, Julie Girling og Ulrike Müller.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Franc Bogovič, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Jan Huitema, Ana Miranda, João Ferreira, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Czesław Adam Siekierski, Eleftherios Synadinos, Marijana Petir, Henna Virkkunen og Annie Schreijer-Pierik.

Talere: Miguel Arias Cañete, Norbert Lins og Gerben-Jan Gerbrandy.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.5 i protokollen af 17.4.2018 og punkt 6.6 i protokollen af 17.4.2018.


21. Emballage og emballageaffald ***I - Udrangerede køretøjer, udtjente batterier og akkumulatorer og affald af elektrisk og elektronisk udstyr ***I - Affald ***I – Deponering af affald ***I - Procedureregler på området miljørapportering ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

Forhandlingen fandt sted den 14. marts 2017 (punkt 4 i protokollen af 14.3.2017)
Afstemningen fandt sted den 14. marts 2017 (punkt 6.8 i protokollen af 14.3.2017)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2000/53/EF om udrangerede køretøjer, 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer og 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

Forhandlingen fandt sted den 14. marts 2017 (punkt 4 i protokollen af 14.3.2017)
Afstemningen fandt sted den 14. marts 2017 (punkt 6.5 i protokollen af 14.3.2017)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

Forhandlingen fandt sted den 14. marts 2017 (punkt 4 i protokollen af 14.3.2017)
Afstemningen fandt sted den 14. marts 2017 (punkt 6.6 i protokollen af 14.3.2017)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 1999/31/EF om deponering af affald [COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

Forhandlingen fandt sted den 14. marts 2017 (punkt 4 i protokollen af 14.3.2017)
Afstemningen fandt sted den 14. marts 2017 (punkt 6.7 i protokollen af 14.3.2017)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af Rådets direktiv 87/217/EØF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/31/EF, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1257/2013, Rådets direktiv 86/278/EØF og Rådets direktiv 94/63/EF, hvad angår procedurereglerne på området miljørapportering, og om ophævelse af Rådets direktiv 91/692/EØF [COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

Simona Bonafè og Francesc Gambús forelagde betænkningerne.

Indlæg af Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen).

Talere: João Ferreira (ordfører for udtalelse fra ITRE), Pavel Telička (ordfører for udtalelse fra ITRE), Miroslav Poche (ordfører for udtalelse fra ITRE), Karl-Heinz Florenz for PPE-Gruppen, Kathleen Van Brempt for S&D-Gruppen, Jadwiga Wiśniewska for ECR-Gruppen, Nils Torvalds for ALDE-Gruppen, Davor Škrlec for Verts/ALE-Gruppen, Kateřina Konečná for GUE/NGL-Gruppen, Piernicola Pedicini for EFDD-Gruppen, Giovanni La Via, Miriam Dalli, Pirkko Ruohonen-Lerner og Gesine Meissner.

FORSÆDE: Evelyne GEBHARDT
næstformand

Talere: Andrzej Grzyb, Massimo Paolucci, Adina-Ioana Vălean, Jo Leinen og Annie Schreijer-Pierik.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Gabriela Zoană og Nikolaos Chountis.

Talere: Karmenu Vella (medlem af Kommissionen), Simona Bonafè og Francesc Gambús.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 12.7 i protokollen af 18.4.2018, punkt 12.8 i protokollen af 18.4.2018, punkt 12.9 i protokollen af 18.4.2018, punkt 12.10 i protokollen af 18.4.2018 og punkt 12.11 i protokollen af 18.4.2018.


22. Gennemførelse af det syvende miljøhandlingsprogram (forhandling)

Betænkning om gennemførelsen af det syvende miljøhandlingsprogram [2017/2030(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)

Daciana Octavia Sârbu forelagde betænkningen.

Indlæg af Karmenu Vella (medlem af Kommissionen).

Talere: Stanislav Polčák for PPE-Gruppen, Pavel Poc for S&D-Gruppen, Margrete Auken for Verts/ALE-Gruppen, Stefan Eck for GUE/NGL-Gruppen og Michel Dantin.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias, João Ferreira, Eleonora Evi og Franc Bogovič.

Talere: Karmenu Vella og Daciana Octavia Sârbu.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.9 i protokollen af 17.4.2018.


23. Ligestilling inden for mediesektoren i EU - Styrkelse af kvinders og pigers position gennem den digitale sektor (forhandling)

Betænkning om ligestilling inden for mediesektoren i EU [2017/2210(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000004/2018) af Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, for FEMM, til Kommissionen: Styrkelse af kvinders og pigers position inden for den digitale sektor (2017/3016(RSP)) (B8-0010/2018)

Michaela Šojdrová forelagde betænkningen.

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz begrundede spørgsmålet.

Indlæg af Věra Jourová (medlem af Kommissionen)

Talere: Lynn Boylan (ordfører for udtalelse fra EMPL), Iratxe García Pérez for S&D-Gruppen, Jadwiga Wiśniewska for ECR-Gruppen, Filiz Hyusmenova for ALDE-Gruppen, Florent Marcellesi for Verts/ALE-Gruppen, Stefan Eck for GUE/NGL-Gruppen, Mylène Troszczynski for ENF-Gruppen, Dobromir Sośnierz, løsgænger, Liliana Rodrigues, Bernd Kölmel og Julie Ward.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Marijana Petir.

FORSÆDE: Lívia JÁRÓKA
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Caterina Chinnici, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Linnéa Engström, João Pimenta Lopes, Francis Zammit Dimech, Ruža Tomašić og Ana Miranda.

Talere: Věra Jourová og Michaela Šojdrová.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

—   Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, for FEMM, om styrkelse af kvinders og pigers position inden for den digitale sektor (2017/3016(RSP)) (B8-0183/2018).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.10 i protokollen af 17.4.2018 og punkt 6.11 i protokollen af 17.4.2018.


24. Gennemførelse af instrumentet for udviklingssamarbejde, instrumentet for humanitær bistand og Den Europæiske Udviklingsfond (forhandling)

Betænkning om gennemførelsen af instrumentet for udviklingssamarbejde, instrumentet for humanitær bistand og Den Europæiske Udviklingsfond [2017/2258(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)

Enrique Guerrero Salom forelagde betænkningen.

Indlæg af Neven Mimica (medlem af Kommissionen).

Talere: Jordi Solé (ordfører for udtalelse fra BUDG), Frank Engel for PPE-Gruppen, Linda McAvan for S&D-Gruppen, Eleni Theocharous for ECR-Gruppen, Lola Sánchez Caldentey for GUE/NGL-Gruppen, Jean-Luc Schaffhauser for ENF-Gruppen, og Bogdan Brunon Wenta.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michel Dantin, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Kateřina Konečná, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot og João Ferreira.

Talere: Neven Mimica og Enrique Guerrero Salom.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.12 i protokollen af 17.4.2018.


25. En europæisk strategi til fremme af proteinafgrøder (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om en europæisk strategi til fremme af proteinafgrøder – Fremme af produktionen af proteinafgrøder og bælgplanter i EU's landbrugssektor [2017/2116(INI)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)

Jean-Paul Denanot foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Tom Vandenkendelaere, Eric Andrieu, Notis Marias, Michel Dantin, Daniel Buda, Stanislav Polčák, Marijana Petir og Seán Kelly.

Indlæg af Neven Mimica (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.4 i protokollen af 17.4.2018.


26. Forbedring af udviklingslandenes gældsbæredygtighed (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om forbedring af udviklingslandenes gældsbæredygtighed [2016/2241(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Charles Goerens (A8-0129/2018)

Charles Goerens foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Bogdan Brunon Wenta, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser og Stanislav Polčák.

Indlæg af Neven Mimica (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.13 i protokollen af 17.4.2018.


27. Styrkelse af den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed i EU (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om styrkelse af den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed i Den Europæiske Union: den 7. rapport fra Europa-Kommissionen [2017/2279(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Marc Joulaud (A8-0138/2018)

Marc Joulaud foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Csaba Sógor, Julie Ward, Ivana Maletić og Maria Gabriela Zoană.

Indlæg af Corina Crețu (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.14 i protokollen af 17.4.2018.


28. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 163:

Cristian Dan Preda, Wajid Khan, Ryszard Czarnecki, Yana Toom, Jordi Solé, Kateřina Konečná, Martin Sonneborn, Ivana Maletić, Maria Gabriela Zoană, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda, João Ferreira, Seán Kelly, John Howarth, Marek Jurek, Jasenko Selimovic, Miroslavs Mitrofanovs, João Pimenta Lopes, Andrea Bocskor, Jonás Fernández, Lynn Boylan, Michaela Šojdrová, Julie Ward, Jiří Pospíšil, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Csaba Sógor, Răzvan Popa og Stanislav Polčák.


29. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 619.992/OJMA).


30. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.37.

Klaus Welle

Pavel Telička

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Albiol Guzmán, Christensen, Crowley, Demesmaeker, Drăghici, Händel, Juvin, Kuhn, Le Pen, Maštálka, Ponga, Punset, Thun und Hohenstein, Weber Renate, Zīle, Žitňanská

Seneste opdatering: 22. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik