Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 300kWORD 85k
Esmaspäev, 16. aprill 2018 - Strasbourg
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Istungi algus
 3.Juhataja avaldus
 4.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 5.Parlamendi koosseis
 6.Volituste kontrollimine
 7.Fraktsioonide koosseis
 8.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 9.Puutumatuse äravõtmise taotluse järgsed meetmed
 10.Euroopa Parlamendi osaistungjärkude ajakava – 2019
 11.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c)
 12.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 13.Parandus (kodukorra artikkel 231)
 14.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 15.Esitatud dokumendid
 16.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 17.Põhjalikumad arupärimised (kodukorra art 130b) (esitamine)
 18.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 19.Tööplaan
 20.Maakasutusest, maakasutuse muutusest ja metsandusest pärinevate kasvuhoonegaaside heidete ja nende gaaside sidumise lisamine 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistikku ***I - Kasvuhoonegaaside heite vähendamise kohustused, et täita Pariisi kokkuleppe alusel võetud kohustused ***I (arutelu)
 21.Pakendid ja pakendijäätmed ***I - Kasutuselt kõrvaldatud sõidukid, patarei- ja akujäätmed ning elektroonikaromud ***I - Jäätmed ***I - Prügilad ***I - Keskkonnaaruandluse menetlusnormid ***I (arutelu)
 22.Seitsmenda keskkonnaalase tegevusprogrammi rakendamine (arutelu)
 23.Sooline võrdõiguslikkus ELi meediasektoris - Naiste ja tütarlaste mõjuvõimu suurendamine digitaalvaldkonna kaudu (arutelu)
 24.Arengukoostöö rahastamisvahendi, humanitaarabi rahastamisvahendi ja Euroopa Arengufondi rakendamine (arutelu)
 25.Valgurikaste taimede kasvatamise edendamise Euroopa strateegia (lühiettekanne)
 26.Arengumaade võla jätkusuutlikkuse suurendamine (lühiettekanne)
 27.Majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse tugevdamine ELis (lühiettekanne)
 28.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 29.Järgmise istungi päevakord
 30.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

1. Istungjärgu jätkamine

Neljapäeval, 15. märtsil 2018 katkestatud istungjärk jätkus.


2. Istungi algus

Istung algas kell 17.04.


3. Juhataja avaldus

Parlamendi president esines avaldusega seoses USA, Ühendkuningriigi ja Prantsusmaa hiljutiste õhurünnakutega Süüria keemiarelvarajatiste pihta.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Udo Bullmann fraktsiooni S&D nimel, Syed Kamall fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Margot Parker fraktsiooni EFDD nimel ja Nicolas Bay fraktsiooni ENF nimel.

°
° ° °

Sõna võtsid Edouard Martin 26. oktoobri 2017. aasta resolutsiooni (seksuaalse ahistamise ja väärkohtlemise vastase võitluse kohta ELis) (26.10.2017 protokollipunkt 10.6) järelmeetmete kohta ja Takis Hadjigeorgiou olukorra kohta Küprosel.


4. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.

°
° ° °

Alberto Cirio oli 15. märtsi 2018. aasta istungil kohal, kuid tema nime ei ole kohalolijate nimekirjas.

°
° ° °

Sõna võtsid Jörg Meuthen 15. mail 2018 toimuva rahvusvahelise perepäeva kohta ja Tomáš Zdechovský selle sõnavõtu kohta.


5. Parlamendi koosseis

Poola ja Rootsi pädevad ametiasutused on teatanud Dobromir Sośnierzi valimisest Euroopa Parlamendi liikmeks alates 22. märtsist 2018 Janusz Korwin-Mikke asemele ja Aleksander Gabelici valimisest Euroopa Parlamendi liikmeks alates 4. aprillist 2018 Jens Nilssoni asemele.

Parlament võttis nende valimise teadmiseks.

Kuna nende mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osalevad Dobromir Sośnierz ja Aleksander Gabelic vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et nad on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles nad kinnitavad, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.

°
° ° °

Gianni Pittella ja Matteo Salvini on teavitanud parlamendi presidenti enda valimisest Itaalia Vabariigi Senati liikmeks ja Lorenzo Fontana enda valimisest Itaalia Saadikutekoja liikmeks; kõik kolm ametissenimetamist jõustusid 23. märtsil 2018.

Parlament võttis teadmiseks, et Euroopa Parlamendi liikmete valimist otsestel ja üldistel valimistel käsitleva akti artikli 7 lõike 2 kohaselt on need ülesanded ühitamatud Euroopa Parlamendi liikme ülesannetega, ja kuulutas Gianni Pittella, Matteo Salvini ja Lorenzo Fontana ametikohad vabaks alates 23. märtsist 2018 ning teavitab sellest pädevaid riiklikke ametiasutusi.

°
° ° °

Jean-Paul Denanot on esitanud kirjaliku avalduse parlamendiliikme ametist tagasiastumiseks alates 11. juunist 2018.

Kodukorra artikli 4 lõigete 1 ja 2 kohaselt kuulutab parlament selle ametikoha vabaks ja teavitab sellest asjaomast liikmesriiki.


6. Volituste kontrollimine

JURI-komisjoni ettepanekul kinnitas parlament Jacques Colombier' mandaadi alates 2. veebruarist 2018.


7. Fraktsioonide koosseis

Laurenţiu Rebega ei ole enam fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliige ja kuulub alates 3. aprillist 2018 fraktsiooni ECR.

Kazimierz Michał Ujazdowski ei ole enam fraktsiooni ECR liige. Ta on alates 13. aprillist 2018 fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliige.


8. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Parlamendi president on saanud fraktsioonidelt PPE, ECR, S&D ja ENF ning fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmetelt taotlused järgmiste ametissenimetamiste kohta:

AFET-komisjon: Dobromir Sośnierz Janusz Korwin-Mikke asemel

REGI-komisjon: Aleksander Gabelic Jens Nilssoni asemel

TRAN-komisjon: Marita Ulvskog Jens Nilssoni asemel

Delegatsioon Valgevenega suhtlemiseks: Aleksander GabelicJens Nilssoni asemel

Delegatsioon parlamendi EL-Armeenia, EL-Aserbaidžaani ja EL-Gruusia koostöökomisjonide juures: Ramona Nicole Mănescu Traian Ungureanu asemel

Delegatsioon Cariforumi-EÜ parlamentaarses komisjonis: André Elissen.

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


9. Puutumatuse äravõtmise taotluse järgsed meetmed

Saksamaa pädevad ametiasutused on teavitanud parlamendi presidenti Grimma ringkonnakohtu otsusest kriminaalmenetluses, mis algatati Hermann Winkleri vastu pärast seda, kui temalt võeti Euroopa Parlamendi 12. aprilli 2016. aasta otsusega puutumatus (12.4.2016 protokollipunkt 5.6).


10. Euroopa Parlamendi osaistungjärkude ajakava – 2019

Esimeeste konverents kiitis neljapäeval, 12. aprillil 2018 toimunud koosolekul heaks Euroopa Parlamendi 2019. aasta osaistungjärkude ajakava projekti järgmiste kuupäevadega:

- 14.–17. jaanuar

- 30. ja 31. jaanuar

- 11.–14. veebruar

- 11.–14. märts

- 25.–28. märts

- 3. ja 4. aprill

- 15.–18. aprill

- 2.–4. juuli

- 15.–18. juuli

- 16.–19. september

- 9. ja 10. oktoober

- 21.–24. oktoober

- 13. ja 14. november

- 25.–28. november

- 16.–19. detsember

Need kuupäevad avaldatakse Europarli veebisaidil.

Muudatusettepaneku esitamise tähtajaks määrati esmaspäeva, 16. aprilli 2018 õhtu kell 19.00.

Hääletus toimub kolmapäeval, 18. aprillil kell 12.00.


11. Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c)

Parlamendi president tegi teatavaks järgmised komisjonide otsused alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi vastavalt kodukorra artikli 69c lõikele 1:

—   TRAN-komisjon raporti alusel, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse konkurentsi kaitsmist lennutranspordisektoris ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 868/2004 (COM(2017)0289 – C8-0183/2017 – 2017/0116(COD)). Raportöör: Markus Pieper (A8-0125/2018);

—   ITRE-komisjon raporti alusel, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2009/73/EÜ maagaasi siseturu ühiseeskirjade kohta (COM(2017)0660 – C8-0394/2018 – 2017/0294(COD)). Raportöör: Jerzy Buzek (A8-0143/2018);

—   ITRE-komisjon raporti alusel, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa ettevõtlusstatistika kohta, millega muudetakse määrust nr 184/2005 ja tunnistatakse kehtetuks kümme ettevõtlusstatistika valdkonna õigusakti (COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD)). Raportöör: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018);

—   EMPL-komisjon raporti alusel, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2004/37/EÜ töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest (COM(2017)0011 – C8-0010/2017 – 2017/0004(COD)). Raportöör: Claude Rolin (A8-0142/2018).

Vastavalt kodukorra artikli 69c lõikele 2 võivad parlamendiliikmed või fraktsioon(id) vastavalt vähemalt keskmisele lävendile taotleda kirjalikult (enne teisipäeva, 17. aprilli 2018 keskööd), et otsused läbirääkimiste alustamise kohta pandaks hääletusele.

Läbirääkimisi võib alustada igal ajal, kui nimetatud tähtaeg on möödunud ja ei ole esitatud taotlust panna läbirääkimiste alustamist käsitlev otsus parlamendis hääletusele.


12. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Vastavalt kodukorra artikli 105 lõikele 6 teavitas komisjonide esimeeste konverentsi esimees parlamendi presidenti sellest, et ei ole esitatud vastuväiteid seoses

- JURI-komisjoni soovitusega mitte esitada vastuväiteid komisjoni 5. märtsi 2018. aasta delegeeritud määrusele, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 2017/1001 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta ning tunnistatakse kehtetuks delegeeritud määrus (EL) 2017/1430 (C(2018)01231; 2018/2618(DEA)) (B8-0187/2018).

Juhul kui ükski fraktsioon või vähemalt miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid ei esita 24 tunni jooksul soovituse kohta vastuväiteid, loetakse see vastuvõetuks. Vastasel juhul pannakse soovitus hääletusele.

Soovitusega on võimalik Europarli veebisaidil tutvuda käesoleva osaistungjärgu lõpuni.


13. Parandus (kodukorra artikkel 231)

ECON-komisjon on edastanud Euroopa Parlamendi poolt vastuvõetud teksti kohta järgmise paranduse:

Parandus (P8_TA(2015)0346(COR01)) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta direktiivis (EL) 2015/2366 makseteenuste kohta siseturul, direktiivide 2002/65/EÜ, 2009/110/EÜ ning 2013/36/EL ja määruse (EL) nr 1093/2010 muutmise ning direktiivi 2007/64/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 337, 23.12.2015, lk 35) – (8. oktoobril 2015. aastal esimesel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukoht eesmärgiga võtta vastu ülalnimetatud direktiiv (P8_TA(2015)0346) (COM(2013)0547 – C7-0230/2013 – 2013/0264(COD)) - ECON-komisjon

Vastavalt kodukorra artikli 231 lõikele 4 loetakse parandus heakskiidetuks, kui 24 tunni jooksul alates selle teatavakstegemisest ei esita fraktsioon või vähemalt miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid taotlust selle hääletusele panemiseks.

Soovitusega on võimalik Europarli veebisaidil tutvuda käesoleva osaistungjärgu lõpuni.


14. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)

President teatas, et kirjutab kolmapäeval, 18. aprillil 2018 koos nõukogu eesistujaga alla järgmistele seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktidele:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus raudteeveo statistika kohta (uuesti sõnastatud) (00008/2018/LEX - C8-0148/2018 - 2017/0146(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/59/EÜ reisijate- või kaubaveol kasutatavate teatavate maanteesõidukite juhtide alus- ja jätkuõppe kohta ning direktiivi 2006/126/EÜ juhilubade kohta (00071/2017/LEX - C8-0147/2018 - 2017/0015(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, milles käsitletakse oskuste ja kvalifikatsioonidega seotud paremate teenuste pakkumise ühist raamistikku (Europass) ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 2241/2004/EÜ (00070/2017/LEX - C8-0146/2018 - 2016/0304(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenuste kohta (00069/2017/LEX - C8-0145/2018 - 2016/0149(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/66/EMÜ, millega kehtestatakse ühenduse meetmed Newcastle'i haiguse tõrjeks (00006/2018/LEX - C8-0142/2018 - 2017/0329(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1295/2013, millega luuakse programm „Loov Euroopa“ (2014–2020) (00005/2018/LEX - C8-0141/2018 - 2017/0163(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus täiendava makromajandusliku finantsabi andmise kohta Gruusiale (00007/2018/LEX - C8-0140/2018 - 2017/0242(COD)).


15. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1) nõukogu ja komisjon

 • Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta (COM(2018)0099 - C8-0102/2018 - 2018/0047(COD))
  President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.Aluslepingu artikli 282 lõike 5 kohaselt konsulteerib president selle ettepaneku asjus Euroopa Keskpangaga.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

ITRE, IMCO, JURI

 • Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ettevõtjatele Euroopa ühisrahastamisteenuste osutajate kohta (COM(2018)0113 - C8-0103/2018 - 2018/0048(COD))
  President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.Aluslepingu artikli 282 lõike 5 kohaselt konsulteerib president selle ettepaneku asjus Euroopa Keskpangaga.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

ITRE, IMCO, JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus õiguse kohta, mida kohaldatakse nõuete loovutamise kehtivusele kolmandate isikute suhtes (COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

nõuandvad komisjonid :

ECON

 • Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega lihtsustatakse ühisinvesteerimisfondide piiriülest turustamist ning muudetakse määrusi (EL) nr 345/2013 ja (EL) nr 346/2013 (COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD))
  President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.Aluslepingu artikli 282 lõike 5 kohaselt konsulteerib president selle ettepaneku asjus Euroopa Keskpangaga.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

BUDG, JURI

 • Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/65/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/61/EL seoses ühisinvesteerimisfondide piiriülese turustamisega (COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD))
  President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.Aluslepingu artikli 282 lõike 5 kohaselt konsulteerib president selle ettepaneku asjus Euroopa Keskpangaga.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

JURI

 • Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 pandikirjadest tulenevate riskipositsioonide osas (COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD))
  President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.Aluslepingu artikli 282 lõike 5 kohaselt konsulteerib president selle ettepaneku asjus Euroopa Keskpangaga.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

JURI

 • Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv pandikirjade emiteerimise ja pandikirjade avaliku järelevalve kohta ning millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ ja 2014/59/EL (COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD))
  President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.Aluslepingu artikli 282 lõike 5 kohaselt konsulteerib president selle ettepaneku asjus Euroopa Keskpangaga.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 810/2009, millega kehtestatakse ühenduse viisaeeskiri (viisaeeskiri) (COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

TRAN

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (kodifitseeritud tekst) (COM(2018)0139 - C8-0116/2018 - 2018/0066(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

 • Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 seoses viivisnõuete kahju miinimumkattega (COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD))
  President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.Aluslepingu artikli 282 lõike 5 kohaselt konsulteerib president selle ettepaneku asjus Euroopa Keskpangaga.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Tööjõuamet (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

BUDG, IMCO, TRAN, JURI, LIBE, FEMM

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepingu (täiendavate eeskirjade kohta seoses Sisejulgeolekufondi osaks oleva välispiiride ja viisade rahastamisvahendiga aastateks 2014–2020) liidu nimel sõlmimise kohta (06222/2018 - C8-0119/2018 - 2018/0032(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET, BUDG

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 168/2013 seoses Euro 5 taseme kohaldamisega kahe-, kolme- ja neljarattaliste sõidukite tüübikinnituse suhtes (COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

ENVI, ITRE, TRAN

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Uus-Meremaa vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (mis käsitleb vastavalt 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII kontsessioonide muutmist Horvaatia Vabariigi loendis selle riigi Euroopa Liiduga ühinemise käigus) sõlmimise kohta (10670/2017 - C8-0121/2018 - 2017/0137(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahelise koostöömemorandumi NAT-I-9406 1. muudatuse liidu nimel allakirjutamise kohta (05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

TRAN

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1343/2011, mis käsitleb teatavaid kalapüüki käsitlevaid sätteid Vahemere üldise kalanduskomisjoni (GFCM) lepinguga hõlmatud piirkonnas (COM(2018)0143 - C8-0123/2018 - 2018/0069(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus püsivate orgaaniliste saasteainete kohta (uuesti sõnastatud) (COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

ITRE, JURI (kodukorra artikkel 104)

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmise kohta (Belgia taotlus – EGF/2017/010BE/Caterpillar) (COM(2018)0156 - C8-0125/2018 - 2018/2043(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

EMPL, REGI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse läänepiirkonna vete ja sellega piirnevate vete kalavarude majandamise ja nende liikide püügi mitmeaastane kava ning millega muudetakse määrust (EÜ) 2016/1139 (millega kehtestatakse Läänemere mitmeaastane kava) ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 811/2004, (EÜ) nr 2166/2005, (EÜ) nr 388/2006, (EÜ) 509/2007 ja (EÜ) 1300/2008 (COM(2018)0149 - C8-0126/2018 - 2018/0074(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega määratakse kindlaks ajavahemik esindajate üheksandaks otseseks ja üldiseks valimiseks Euroopa Parlamenti (07162/2018 - C8-0128/2018 - 2018/0805(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFCO

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2004/37/EÜ töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest (COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

ENVI, JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, milles käsitletakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmist (EGF/2018/000 TA 2018 – Tehniline abi komisjoni algatusel) (COM(2018)0165 - C8-0131/2018 - 2018/2048(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

EMPL, REGI

- Protokolli nr 3 (Euroopa Liidu Kohtu põhikirja kohta) muutmise eelnõu (02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

nõuandvad komisjonid :

AFCO

2) parlamendikomisjonid, raportid

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (uuesti sõnastatud) (COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0378(COD)) – ITRE-komisjon - Raportöör: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse elektrienergia siseturgu (uuesti sõnastatud) (COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD)) – ITRE-komisjon - Raportöör: Krišjānis Kariņš (A8-0042/2018)

- ***I Raport muudetud ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kaupade müügilepingutega seonduvate teatavate aspektide kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2006/2004 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/22/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 1999/44/EÜ (COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD)) – IMCO-komisjon - Raportöör: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv elektrienergia siseturu ühiseeskirjade kohta (uuesti sõnastatud) (COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD)) – ITRE-komisjon - Raportöör: Krišjānis Kariņš (A8-0044/2018)

- Raport konkurentsipoliitika aastaaruande kohta (2017/2191(INI)) – ECON-komisjon - Raportöör: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu protokolli (millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Mauritiuse Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) sõlmimise kohta (12476/2017 - C8-0445/2017 - 2017/0223(NLE)) – PECH-komisjon - Raportöör: Norica Nicolai (A8-0053/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse ühtne digivärav teabe ja menetluste ning abi- ja probleemilahendamisteenuste pakkumiseks ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1024/2012 (COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)) – IMCO-komisjon - Raportöör: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mille eesmärk on anda liikmesriikide konkurentsiasutustele volitused konkurentsieeskirjade täitmise tagamise tõhustamiseks ja tagada siseturu nõuetekohane toimimine (COM(2017)0142 - C8-0119/2017 - 2017/0063(COD)) – ECON-komisjon - Raportöör: Andreas Schwab (A8-0057/2018)

- Raport seitsmenda keskkonnaalase tegevusprogrammi rakendamise kohta (2017/2030(INI)) – ENVI-komisjon - Raportöör: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Euroopa solidaarsuskorpuse õigusraamistik ning muudetakse määrusi (EL) nr 1288/2013, (EL) nr 1293/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1305/2013, (EL) nr 1306/2013 ja otsust nr 1313/2013/EL (COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)) – CULT-komisjon - Raportöör: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

- Raport ELi lamba- ja kitsekasvatussektori praeguse olukorra ja tulevikuväljavaadete kohta (2017/2117(INI)) – AGRI-komisjon - Raportöör: Esther Herranz García (A8-0064/2018)

- Raport Euroopa lähenemiskeeldu käsitleva direktiivi 2011/99/EL rakendamise kohta (2016/2329(INI)) – LIBE-komisjon ja FEMM-komisjon - Raportöörid: Soraya Post ja Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

- Raport Euroopa Lennundusohutusameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2017)0365[[22]] - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Bart Staes (A8-0066/2018)

- Raport Euroopa Pangandusjärelevalve 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2017)0365[[35]] - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Bart Staes (A8-0067/2018)

- Raport Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2017)0365[[11]] - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Bart Staes (A8-0068/2018)

- Raport Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti Büroo 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2017)0365[[39]] - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Bart Staes (A8-0069/2018)

- Raport ühisettevõtte Clean Sky 2 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2017)0365[[46]] - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Brian Hayes (A8-0070/2018)

- Raport biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2017)0365[[47]] - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC)) - CONT-komisjon - Raportöör: Brian Hayes (A8-0071/2018)

- Raport ühisettevõtte ECSEL 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2017)0365[[51]] - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC)) - CONT-komisjon - Raportöör: Brian Hayes (A8-0072/2018)

- Raport kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 2. ühisettevõtte 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2017)0365[[49]] - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC)) - CONT-komisjon - Raportöör: Brian Hayes (A8-0073/2018)

- Raport Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2017)0365[[38]] - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Bart Staes (A8-0074/2018)

- Raport innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2017)0365[[48]] - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Brian Hayes (A8-0075/2018)

- Raport ühisettevõtte Shift2Rail 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2017)0365[[50]] - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Brian Hayes (A8-0076/2018)

- Raport ühisettevõtte SESAR 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2017)0365[[45]] - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Brian Hayes (A8-0077/2018)

- Raport Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2017)0365[[21]] - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Bart Staes (A8-0078/2018)

- Raport Euroopa Raudteeagentuuri (praegu Euroopa Liidu Raudteeamet) 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2017)0365[[26]] - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Bart Staes (A8-0079/2018)

- Raport Euroopa Koolitusfondi 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2017)0365[[20]] - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Bart Staes (A8-0080/2018)

- Raport Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2017)0365[[14]] - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Bart Staes (A8-0081/2018)

- Raport Euroopa GNSSi Agentuuri 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2017)0365[[29]] - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Bart Staes (A8-0082/2018)

- Raport Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2017)0365[[41]] - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Bart Staes (A8-0083/2018)

- Raport Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2017)0365[[16]] - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Bart Staes (A8-0084/2018)

- Raport Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2017)0365[[24]] - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Bart Staes (A8-0085/2018)

- Raport Euroopa Kemikaaliameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2017)0365[[31]] - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Bart Staes (A8-0086/2018)

- Raport Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2017)0365[[34]] - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Bart Staes (A8-0087/2018)

- Raport Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2017)0365[[36]] - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Bart Staes (A8-0088/2018)

- Raport Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, V jagu – Kontrollikoda (COM(2017)0365[[05]] - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)

- Raport Euroopa Keskkonnaameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2017)0365[[15]] - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Bart Staes (A8-0090/2018)

- Raport Euroopa Toiduohutusameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2017)0365[[23]] - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Indrek Tarand (A8-0091/2018)

- Raport Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2017)0365[[12]] - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Bart Staes (A8-0092/2018)

- Raport Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2017)0365[[13]] - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Bart Staes (A8-0093/2018)

- ***I Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa ettevõtlusstatistika kohta, millega muudetakse määrust nr 184/2005 ja tunnistatakse kehtetuks kümme ettevõtlusstatistika valdkonna õigusakti (COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)) – ITRE-komisjon - Raportöör: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

- Raport ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2017)0365[[44]] - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Brian Hayes (A8-0095/2018)

- Raport Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2017)0365[[40]] - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Bart Staes (A8-0096/2018)

- Raport Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (COM(2017)0365[[06]] - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)

- Raport Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti (enne 1. juulit 2016: Euroopa Politseikolledž) (CEPOL) 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2017)0365[[27]] - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Bart Staes (A8-0098/2018)

- Raport Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor (COM(2017)0365[[09]] - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)

- Raport Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VIII jagu – Euroopa Ombudsman (COM(2017)0365[[08]] - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)

- Raport Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2017)0365[[37]] - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Bart Staes (A8-0101/2018)

- Raport Euratomi Tarneagentuuri 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2017)0365[[32]] - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Bart Staes (A8-0102/2018)

- Raport Euroopa Ravimiameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2017)0365[[18]] - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Bart Staes (A8-0103/2018)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Usbekistani Vabariigi vahelisele partnerlus- ja koostöölepingule Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud protokolli liidu ja liikmesriikide nimel sõlmimise kohta (09021/2017 - C8-0243/2017 - 2017/0083(NLE)) – AFET-komisjon - Raportöör: Jozo Radoš (A8-0104/2018)

- Raport Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, I jagu – Euroopa Parlament (COM(2017)0365[[02]] - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Derek Vaughan (A8-0105/2018)

- Raport Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2017)0365[[17]] - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC)) - CONT-komisjon - Raportöör: Bart Staes (A8-0106/2018)

- Raport Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2017)0365[[30]] - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC)) - CONT-komisjon - Raportöör: Bart Staes (A8-0107/2018)

- Raport Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (Frontex) 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2017)0365[[28]] - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Bart Staes (A8-0108/2018)

- Raport Euroopa Politseiameti (Europol) 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2017)0365[[33]] - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Bart Staes (A8-0109/2018)

- *** Soovitus. mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Austraalia vahelise raamlepingu liidu nimel sõlmimise kohta (15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE)) – AFET-komisjon - Raportöör: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

- Raport Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2017)0365[[42]] - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Bart Staes (A8-0111/2018)

- Raport ELi välisrahastamisvahendite rakendamise kohta: 2017. aasta vahearuanne ja 2020. aasta järgne tulevane struktuur (2017/2280(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

- Raport Eurojusti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2017)0365[[19]] - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: BartStaes (A8-0113/2018)

- Raport Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2017)0365[[25]] - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Bart Staes (A8-0114/2018)

- Raport Euroopa Liidu ametite 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise ning tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta (COM(2017)0365[[43]] - C8-0290/2017 - 2017/2179(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Bart Staes (A8-0115/2018)

- Raport Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (COM(2017)0365[[03]] - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)) - CONT-komisjon - Raportöör: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)

- Raport Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VII jagu – Regioonide Komitee (COM(2017)0365[[07]] - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)

- Raport arengukoostöö rahastamisvahendi, humanitaarabi rahastamisvahendi ja Euroopa Arengufondi rakendamise kohta (2017/2258(INI)) - DEVE komisjon - Raportöör: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)

- Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Austraalia vahelise raamlepingu liidu nimel sõlmimise kohta (2017/2227(INI)) – AFET-komisjon - Raportöör: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

- Raport valgurikaste kultuuride edendamise Euroopa strateegia kohta – valgurikaste ja liblikõieliste taimede kasvatamise soodustamine Euroopa põllumajandussektoris (2017/2116(INI)) – AGRI-komisjon - Raportöör: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)

- Raport Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IV jagu – Euroopa Kohus (COM(2017)0365[[04]] - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)

- Raport 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufondi 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Barbara Kappel (A8-0123/2018)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) hariliku maksumaksumäära järgimise kohustuse osas (COM(2017)0783 - C8-0007/2018 - 2017/0349(CNS)) – ECON-komisjon - Raportöör: Roberto Gualtieri (A8-0124/2018)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (mis käsitleb lisasoodustusi põllumajandustoodetega kauplemisel) sõlmimise kohta (13357/2017 - C8-0434/2017 - 2017/0259(NLE)) – INTA-komisjon - Raportöör: Tiziana Beghin (A8-0126/2018)

- Raport liikmesriikide parlamente käsitlevate aluslepingu sätete rakendamise kohta (2016/2149(INI)) – AFCO-komisjon - Raportöör: Paulo Rangel (A8-0127/2018)

- Raport Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, X jagu – Euroopa välisteenistus (COM(2017)0365[[10]] - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Marco Valli (A8-0128/2018)

- Raport arengumaade võla jätkusuutlikkuse suurendamise kohta (2016/2241(INI)) – DEVE-komisjon - Raportöör: Charles Goerens (A8-0129/2018)

- Raport komisjoni 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruannete kohta (COM(2017)0365[[52]] - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Joachim Zeller (A8-0130/2018)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu terrorismi ennetamise Euroopa Nõukogu konventsiooni Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (14494/2017 - C8-0450/2017 - 2017/0265(NLE)) – LIBE-komisjon - Raportöör: Helga Stevens (A8-0131/2018)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu terrorismi ennetamise Euroopa Nõukogu konventsiooni lisaprotokolli Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (14498/2017 - C8-0451/2017 - 2017/0266(NLE)) – LIBE-komisjon - Raportöör: Helga Stevens (A8-0132/2018)

- *** Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu uue psühhoaktiivse aine N-(1-amino-3,3-dimetüül-1-oksobutaan-2-üül)-1-(tsükloheksüülmetüül)-1H-indasool-3-karboksamiidi (ADB-CHMINACA) suhtes kontrollimeetmete kehtestamise kohta (05387/2018 - C8-0028/2018 - 2017/0340(NLE)) – LIBE-komisjon - Raportöör: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0133/2018)

- * Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu uue psühhoaktiivse aine 1-(4-tsüanobutüül)-N-(2-fenüülpropaan-2-üül)-1H-indasool-3-karboksamiidi (CUMYL-4CN-BINACA) suhtes kontrollimeetmete kehtestamise kohta (05392/2018 - C8-0025/2018 - 2017/0344(NLE)) – LIBE-komisjon - Raportöör: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0134/2018)

- Raport Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid (COM(2017)0365[[01]] - C8-0247/2017 - 2017/2136(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Joachim Zeller (A8-0137/2018)

- Raport majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse tugevdamise kohta Euroopa Liidus ja Euroopa Komisjoni seitsmenda aruande kohta (2017/2279(INI)) – REGI-komisjon - Raportöör: Marc Joulaud (A8-0138/2018)

- Raport Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli aastaaruande (2016) kohta (2017/2190(INI)) – CONT-komisjon - Raportöör: Marco Valli (A8-0139/2018)

- * Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta (COM(2017)0677 - C8-0424/2017 - 2017/0305(NLE)) – EMPL-komisjon - Raportöör: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0140/2018)

- Raport subsidiaarsust ja proportsionaalsust käsitlevate 2015. ja 2016. aasta aruannete kohta (COM(2016)0469 - 2017/2010(INI)) – JURI-komisjon - Raportöör: Mady Delvaux (A8-0141/2018)


16. Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 128):

—   (O-000004/2018), mille esitas(id) Agnieszka Kozłowska-Rajewicz FEMM-komisjoni nimel komisjonile naiste ja tütarlaste mõjuvõimu suurendamise kohta digitaalvaldkonna kaudu (2017/3016(RSP)) (B8-0010/2018);

—   (O-000008/2018), mille esitas(id) Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte ja Mireille D'Ornano ENVI-komisjoni nimel nõukogule vaktsineerimisest hoidumise ja vaktsineerimise vähenemise kohta Euroopas (2017/2951(RSP)) (B8-0011/2018);

—   (O-000009/2018), mille esitas(id) Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte ja Mireille D'Ornano ENVI-komisjoni nimel komisjonile vaktsineerimisest hoidumise ja vaktsineerimise vähenemise kohta Euroopas (2017/2951(RSP)) (B8-0012/2018);

—   (O-000015/2018), mille esitas(id) Pavel Svoboda JURI-komisjoni nimel nõukogule tulumaksualase teabe avalikustamise kohta teatavate äriühingute ja filiaalide poolt (2016/0107(COD)) (2018/2552(RSP)) (B8-0013/2018);

—   (O-000020/2018), mille esitas(id) Petra Kammerevert CULT-komisjoni nimel komisjonile Bologna protsessi rakendamise ning ülevaate ja järelmeetmete kohta (2018/2571(RSP)) (B8-0014/2018).


17. Põhjalikumad arupärimised (kodukorra art 130b) (esitamine)

Esitatud on järgmine põhjalikum kirjalikult vastatav arupärimine koos aruteluga (kodukorra art 130b):

—   (O-000022/2018), mille esitas(id) Ivan Jakovčić fraktsiooni ALDE nimel komisjonile: Põhjalikum arupärimine - Olukord Euroopa laevaehitustööstuses (2018/2672(RSP)) (B8-0019/2018).


18. Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Komisjoni teatised parlamendi 2017. aasta novembri I ja II ning detsembri osaistungjärgul vastu võetud resolutsioonidele järgneva tegevuse kohta on kättesaadavad Europarli veebisaidil.


19. Tööplaan

Jagati laiali 2018. aasta aprilli istungjärgu lõplik päevakorra projekt (PE 619.992/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 149a):

Esmaspäev, teisipäev, kolmapäev

Muudatusteta.

Neljapäev

Fraktsioon PPE esitas taotluse lisada hääletuste nimekirja resolutsiooni ettepanek olukorra kohta Moldaavias (arutelu toimus 3. oktoobril 2017) (3.10.2017 protokollipunkt 9).

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel taotluse põhjendamiseks ja Knut Fleckenstein taotluse vastu.

Euroopa Parlament lükkas elektroonilisel hääletusel taotluse tagasi (96 poolt, 170 vastu, erapooletuid 11).

Fraktsioon ENF esitas taotluse lisada päevakorda esimese punktina arutelu Paul Rübigi raporti üle (Euroopa Parlamendi 2019. aasta tulude ja kulude eelarvestuse kohta).

Sõna võtsid Stanisław Żółtek fraktsiooni ENF nimel taotluse põhjendamiseks ja Paul Rübig selle vastu.

Parlament lükkas taotluse nimelisel hääletusel tagasi (38 poolt, 225 vastu, 5 erapooletud).

°
° ° °

Tööplaan kinnitati.


ISTUNGI JUHATAJA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
asepresident

20. Maakasutusest, maakasutuse muutusest ja metsandusest pärinevate kasvuhoonegaaside heidete ja nende gaaside sidumise lisamine 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistikku ***I - Kasvuhoonegaaside heite vähendamise kohustused, et täita Pariisi kokkuleppe alusel võetud kohustused ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega lisatakse maakasutusest, maakasutuse muutusest ja metsandusest pärinevad kasvuhoonegaaside heited ja nende gaaside sidumine 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistikku ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 525/2013 kasvuhoonegaaside heite seire- ja aruandlusmehhanismi ning kliimamuutusi käsitleva muu olulise siseriikliku ja liidu teabe esitamise kohta [COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Norbert Lins (A8-0262/2017)

Arutelu toimus 11. septembril 2017 (11.9.2017 protokollipunkt 21)
Hääletus toimus 13. septembril 2017 (13.9.2017 protokollipunkt 9.8)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse liikmesriikide võetud siduvaid eesmärke kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks aastatel 2021–2030, et tagada vastupidav energialiit ning täita Pariisi kokkuleppe alusel võetud kohustused, ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 525/2013 kasvuhoonegaaside heite seire- ja aruandlusmehhanismi ning kliimamuutusi käsitleva muu teabe esitamise kohta [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

Arutelu toimus 13. juunil 2017 (13.6.2017 protokollipunkt 3)
Hääletus toimus 14. juunil 2017 (14.6.2017 protokollipunkt 8.1)

Norbert Lins ja Gerben-Jan Gerbrandy tutvustasid raporteid.

Sõna võttis Miguel Arias Cañete (komisjoni liige).

Sõna võtsid Florent Marcellesi (DEVE-komisjoni arvamuse koostaja), Marisa Matias (ITRE-komisjoni arvamuse koostaja), Peter Jahr (AGRI-komisjoni arvamuse koostaja), Merja Kyllönen (TRAN-komisjoni arvamuse koostaja), Nicola Caputo (AGRI-komisjoni arvamuse koostaja), Pilar Ayuso fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Miapetra Kumpula-Natri, Miriam Dalli fraktsiooni S&D nimel, Jadwiga Wiśniewska fraktsiooni ECR nimel, Nils Torvalds fraktsiooni ALDE nimel, Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel, Kateřina Konečná fraktsiooni GUE/NGL nimel, Eleonora Evi fraktsiooni EFDD nimel, Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Peter Liese ja Paul Brannen.

ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

Sõna võtsid Fredrick Federley, John Stuart Agnew, Julie Girling ja Ulrike Müller.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Franc Bogovič, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Jan Huitema, Ana Miranda, João Ferreira, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Czesław Adam Siekierski, Eleftherios Synadinos, Marijana Petir, Henna Virkkunen ja Annie Schreijer-Pierik.

Sõna võtsid Miguel Arias Cañete, Norbert Lins ja Gerben-Jan Gerbrandy.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.4.2018 protokollipunkt 6.5 ja 17.4.2018 protokollipunkt 6.6.


21. Pakendid ja pakendijäätmed ***I - Kasutuselt kõrvaldatud sõidukid, patarei- ja akujäätmed ning elektroonikaromud ***I - Jäätmed ***I - Prügilad ***I - Keskkonnaaruandluse menetlusnormid ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohta [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

Arutelu toimus 14. märtsil 2017 (14.3.2017 protokollipunkt 4)
Hääletus toimus 14. märtsil 2017 (14.3.2017 protokollipunkt 6.8)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2000/53/EÜ kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta, direktiivi 2006/66/EÜ, mis käsitleb patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid, ning direktiivi 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete (elektroonikaromude) kohta [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

Arutelu toimus 14. märtsil 2017 (14.3.2017 protokollipunkt 4)
Hääletus toimus 14. märtsil 2017 (14.3.2017 protokollipunkt 6.5)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2008/98/EÜ jäätmete kohta [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

Arutelu toimus 14. märtsil 2017 (14.3.2017 protokollipunkt 4)
Hääletus toimus 14. märtsil 2017 (14.3.2017 protokollipunkt 6.6)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 1999/31/EÜ prügilate kohta [COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

Arutelu toimus 14. märtsil 2017 (14.3.2017 protokollipunkt 4)
Hääletus toimus 14. märtsil 2017 (14.3.2017 protokollipunkt 6.7)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu direktiivi 87/217/EMÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/31/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1257/2013, nõukogu direktiivi 86/278/EMÜ ning nõukogu direktiivi 94/63/EÜ keskkonnaalase aruandluse valdkonna menetlusnormide osas ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 91/692/EMÜ [COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

Simona Bonafè ja Francesc Gambús tutvustasid raporteid.

Sõna võttis Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident).

Sõna võtsid João Ferreira (ITRE-komisjoni arvamuse koostaja), Pavel Telička (ITRE-komisjoni arvamuse koostaja), Miroslav Poche (ITRE-komisjoni arvamuse koostaja), Karl-Heinz Florenz fraktsiooni PPE nimel, Kathleen Van Brempt fraktsiooni S&D nimel, Jadwiga Wiśniewska fraktsiooni ECR nimel, Nils Torvalds fraktsiooni ALDE nimel, Davor Škrlec fraktsiooni Verts/ALE nimel, Kateřina Konečná fraktsiooni GUE/NGL nimel, Piernicola Pedicini fraktsiooni EFDD nimel, Giovanni La Via, Miriam Dalli, Pirkko Ruohonen-Lerner ja Gesine Meissner.

ISTUNGI JUHATAJA: Evelyne GEBHARDT
asepresident

Sõna võtsid Andrzej Grzyb, Massimo Paolucci, Adina-Ioana Vălean, Jo Leinen ja Annie Schreijer-Pierik.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Gabriela Zoană ja Nikolaos Chountis.

Sõna võtsid Karmenu Vella (komisjoni liige), Simona Bonafè ja Francesc Gambús.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 18.4.2018 protokollipunkt 12.718.4.2018 protokollipunkt 12.818.4.2018 protokollipunkt 12.918.4.2018 protokollipunkt 12.10 ja 18.4.2018 protokollipunkt 12.11.


22. Seitsmenda keskkonnaalase tegevusprogrammi rakendamine (arutelu)

Raport seitsmenda keskkonnaalase tegevusprogrammi rakendamise kohta [2017/2030(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)

Daciana Octavia Sârbu tutvustas raportit.

Sõna võttis Karmenu Vella (komisjoni liige).

Sõna võtsid Stanislav Polčák fraktsiooni PPE nimel, Pavel Poc fraktsiooni S&D nimel, Margrete Auken fraktsiooni Verts/ALE nimel, Stefan Eck fraktsiooni GUE/NGL nimel ja Michel Dantin.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias, João Ferreira, Eleonora Evi ja Franc Bogovič.

Sõna võtsid Karmenu Vella ja Daciana Octavia Sârbu.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.4.2018 protokollipunkt 6.9.


23. Sooline võrdõiguslikkus ELi meediasektoris - Naiste ja tütarlaste mõjuvõimu suurendamine digitaalvaldkonna kaudu (arutelu)

Raport soolise võrdõiguslikkuse kohta ELi meediasektoris [2017/2210(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000004/2018), mille esitas(id) Agnieszka Kozłowska-Rajewicz FEMM-komisjoni nimel komisjonile naiste ja tütarlaste mõjuvõimu suurendamise kohta digitaalvaldkonna kaudu (2017/3016(RSP)) (B8-0010/2018)

Michaela Šojdrová tutvustas raportit.

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz esitas küsimuse.

Sõna võttis Věra Jourová (komisjoni liige)

Sõna võtsid Lynn Boylan (EMPL-komisjoni arvamuse koostaja), Iratxe García Pérez fraktsiooni S&D nimel, Jadwiga Wiśniewska fraktsiooni ECR nimel, Filiz Hyusmenova fraktsiooni ALDE nimel, Florent Marcellesi fraktsiooni Verts/ALE nimel, Stefan Eck fraktsiooni GUE/NGL nimel, Mylène Troszczynski fraktsiooni ENF nimel, Dobromir Sośnierz (fraktsioonilise kuuluvuseta), Liliana Rodrigues, Bernd Kölmel ja Julie Ward.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Marijana Petir.

ISTUNGI JUHATAJA: Lívia JÁRÓKA
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Caterina Chinnici, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Linnéa Engström, João Pimenta Lopes, Francis Zammit Dimech, Ruža Tomašić ja Ana Miranda.

Sõna võtsid Věra Jourová ja Michaela Šojdrová.

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—   Agnieszka Kozłowska-Rajewicz FEMM-komisjoni nimel naiste ja tütarlaste mõjuvõimu suurendamise kohta digitaalvaldkonna kaudu (2017/3016(RSP)) (B8-0183/2018).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.4.2018 protokollipunkt 6.10 ja 17.4.2018 protokollipunkt 6.11.


24. Arengukoostöö rahastamisvahendi, humanitaarabi rahastamisvahendi ja Euroopa Arengufondi rakendamine (arutelu)

Raport arengukoostöö rahastamisvahendi, humanitaarabi rahastamisvahendi ja Euroopa Arengufondi rakendamise kohta [2017/2258(INI)] - Arengukomisjon. Raportöör: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)

Enrique Guerrero Salom tutvustas raportit.

Sõna võttis Neven Mimica (komisjoni liige).

Sõna võtsid Jordi Solé (BUDG-komisjoni arvamuse koostaja), Frank Engel fraktsiooni PPE nimel, Linda McAvan fraktsiooni S&D nimel, Eleni Theocharous fraktsiooni ECR nimel, Lola Sánchez Caldentey fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jean-Luc Schaffhauser fraktsiooni ENF nimel ja Bogdan Brunon Wenta.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michel Dantin, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Kateřina Konečná, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot ja João Ferreira.

Sõna võtsid Neven Mimica ja Enrique Guerrero Salom.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.4.2018 protokollipunkt 6.12.


25. Valgurikaste taimede kasvatamise edendamise Euroopa strateegia (lühiettekanne)

Raport valgurikaste kultuuride edendamise Euroopa strateegia kohta – valgurikaste ja liblikõieliste taimede kasvatamise soodustamine Euroopa põllumajandussektoris [2017/2116(INI)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)

Jean-Paul Denanot esines ettekandega.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Tom Vandenkendelaere, Eric Andrieu, Notis Marias, Michel Dantin, Daniel Buda, Stanislav Polčák, Marijana Petir ja Seán Kelly.

Sõna võttis Neven Mimica (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.4.2018 protokollipunkt 6.4.


26. Arengumaade võla jätkusuutlikkuse suurendamine (lühiettekanne)

Raport arengumaade võla jätkusuutlikkuse suurendamise kohta [2016/2241(INI)] - Arengukomisjon. Raportöör: Charles Goerens (A8-0129/2018)

Charles Goerens esines ettekandega.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Bogdan Brunon Wenta, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser ja Stanislav Polčák.

Sõna võttis Neven Mimica (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.4.2018 protokollipunkt 6.13.


27. Majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse tugevdamine ELis (lühiettekanne)

Raport majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse tugevdamise kohta Euroopa Liidus ja Euroopa Komisjoni seitsmenda aruande kohta [2017/2279(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Marc Joulaud (A8-0138/2018)

Marc Joulaud esines ettekandega.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Csaba Sógor, Julie Ward, Ivana Maletić ja Maria Gabriela Zoană.

Sõna võttis Corina Crețu (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.4.2018 protokollipunkt 6.14.


28. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 163 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

Cristian Dan Preda, Wajid Khan, Ryszard Czarnecki, Yana Toom, Jordi Solé, Kateřina Konečná, Martin Sonneborn, Ivana Maletić, Maria Gabriela Zoană, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda, João Ferreira, Seán Kelly, John Howarth, Marek Jurek, Jasenko Selimovic, Miroslavs Mitrofanovs, João Pimenta Lopes, Andrea Bocskor, Jonás Fernández, Lynn Boylan, Michaela Šojdrová, Julie Ward, Jiří Pospíšil, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Csaba Sógor, Răzvan Popa ja Stanislav Polčák.


29. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 619.992/OJMA).


30. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.37.

Klaus Welle

Pavel Telička

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Albiol Guzmán, Christensen, Crowley, Demesmaeker, Drăghici, Händel, Juvin, Kuhn, Le Pen, Maštálka, Ponga, Punset, Thun und Hohenstein, Weber Renate, Zīle, Žitňanská

Viimane päevakajastamine: 22. oktoober 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika