Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 299kWORD 85k
Maanantai 16. huhtikuuta 2018 - Strasbourg
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Puhemiehen julkilausuma
 4.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 5.Parlamentin kokoonpano
 6.Valtakirjojen tarkastus
 7.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 8.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 9.Koskemattomuuden pidättämistä koskevan pyynnön johdosta toteutetut toimet
 10.Parlamentin istuntokalenteri vuodeksi 2019
 11.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)
 12.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 13.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)
 14.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)
 15.Vastaanotetut asiakirjat
 16.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 17.Ensisijaiset tiedustelut (työjärjestyksen 130 b artikla) (vastaanotetut asiakirjat)
 18.Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 19.Käsittelyjärjestys
 20.Maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja metsätaloudesta aiheutuvien kasvihuonekaasujen päästöjen ja poistumien sisällyttäminen vuoteen 2030 ulottuviin ilmasto- ja energiapolitiikan puitteisiin ***I - Sitovat vuotuiset kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset Pariisin sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi ***I (keskustelu)
 21.Pakkaukset ja pakkausjätteet ***I - Romuajoneuvot, käytetyt paristot ja akut sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu ***I - Jätteet ***I - Kaatopaikat ***I - Ympäristöalan seurantaa koskevat menettelysäännöt ***I (keskustelu)
 22.Seitsemännen ympäristöalan toimintaohjelman toteuttaminen (keskustelu)
 23.Sukupuolten tasa-arvo EU:n media-alalla - Naisten ja tyttöjen vaikutusmahdollisuuksien lisääminen digitaalialan kautta (keskustelu)
 24.Kehitysyhteistyön rahoitusvälineen, humanitaarisen avun välineen ja Euroopan kehitysrahaston täytäntöönpano (keskustelu)
 25.Unionin strategia valkuaiskasvien viljelyn edistämiseksi (lyhyt esittely)
 26.Kehitysmaiden velan kestävyyden parantaminen (lyhyt esittely)
 27.Taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden vahvistaminen EU:ssa (lyhyt esittely)
 28.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 29.Seuraavan istunnon esityslista
 30.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Torstaina 15. maaliskuuta 2018 keskeytetty istuntokausi avattiin uudelleen.


2. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 17.04.


3. Puhemiehen julkilausuma

Puhemies antoi julkilausuman viimeaikaisista iskuista, joita amerikkalaiset, britit ja ranskalaiset ovat kohdistaneet kemiallisiin aseisiin Syyriassa.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Udo Bullmann S&D-ryhmän puolesta, Syed Kamall ECR-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Margot Parker EFDD-ryhmän puolesta ja Nicolas Bay ENF-ryhmän puolesta.

°
° ° °

Puheenvuorot: Edouard Martin seksuaalisen häirinnän ja hyväksikäytön torjumisesta EU:ssa 26. lokakuuta 2017 annetun päätöslauselman (istunnon pöytäkirja 26.10.2017, kohta 10.6) johdosta toteutetuista toimista ja Takis Hadjigeorgiou Kyproksen tilanteesta.


4. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.

°
° ° °

Alberto Cirio oli läsnä 15. maaliskuuta 2018 pidetyssä istunnossa, mutta hänen nimensä ei ole läsnäololistassa.

°
° ° °

Puheenvuorot: Jörg Meuthen 15. toukokuuta 2018 pidettävästä Kansainvälisestä perheiden päivästä ja Tomáš Zdechovský edellisestä puheenvuorosta.


5. Parlamentin kokoonpano

Puolan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Dobromir Sośnierz on tullut valituksi Euroopan parlamenttiin Janusz Korwin-Mikken tilalle 22. maaliskuuta 2018 alkaen, ja Ruotsin viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Aleksander Gabelic on tullut valituksi Euroopan parlamenttiin Jens Nilssonin tilalle 4. huhtikuuta 2018 alkaen.

Parlamentti pani heidän valintansa merkille.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenten valtakirjoja ei ole tarkastettu tai niitä koskevia muistutuksia ratkaistu, Dobromir Sośnierz ja Aleksander Gabelic osallistuvat parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että he ovat tätä ennen ilmoittaneet, ettei heillä ole Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä.

°
° ° °

Gianni Pittella ja Matteo Salvini ovat ilmoittaneet puhemiehelle valinnastaan Italian tasavallan senaatin jäseniksi ja Lorenzo Fontana valinnastaan Italian edustajainhuoneen jäseneksi. Kaikkien kolmen jäsenyydet tulivat voimaan 23. maaliskuuta 2018.

Parlamentti pani merkille, että jäsenten valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä, välittömillä vaaleilla annetun säädöksen 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti nämä tehtävät ovat yhteensopimattomia Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa, minkä johdosta parlamentti totesi Gianni Pittellan, Matteo Salvinin ja Lorenzo Fontanan edustajantoimien vapautuneen 23. maaliskuuta 2018, ja antaa siitä tiedon asianomaisille kansallisille viranomaisille.

°
° ° °

Jean-Paul Denanot on kirjallisesti ilmoittanut luopuvansa edustajantoimestaan 11. kesäkuuta 2018 alkaen.

Parlamentti totesi työjärjestyksen 4 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti edustajantoimen vapautuneen ja antaa siitä tiedon asianomaiselle jäsenvaltiolle.


6. Valtakirjojen tarkastus

Parlamentti päätti JURI-valiokunnan ehdotuksesta julistaa Jacques Colombierin valtakirjan päteväksi 2. helmikuuta 2018 alkaen.


7. Poliittisten ryhmien kokoonpano

Laurenţiu Rebega ei enää kuulu sitoutumattomiin jäseniin. Hän on liittynyt ECR-ryhmään 3. huhtikuuta 2018.

Kazimierz Michał Ujazdowski ei enää ole ECR-ryhmän jäsen. Hän kuuluu sitoutumattomiin jäseniin 13. huhtikuuta 2018 alkaen.


8. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut PPE-, ECR-, S&D- ja ENF-ryhmiltä sekä sitoutumattomilta jäseniltä seuraavat nimityksiä koskevat pyynnöt:

AFET-valiokunta: Janusz Korwin-Mikken tilalle Dobromir Sośnierz

REGI-valiokunta: Jens Nilssonin tilalle Aleksander Gabelic

TRAN-valiokunta: Jens Nilssonin tilalle Marita Ulvskog

suhteista Valko-Venäjään vastaava valtuuskunta: Jens Nilssonin tilalle Aleksander Gabelic

valtuuskunta EU:n ja Armenian ja EU:n ja Azerbaidzanin parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa sekä EU:n ja Georgian parlamentaarisessa assosiaatiovaliokunnassa: Traian Ungureanun tilalle Ramona Nicole Mănescu

valtuuskunta Cariforum–EU- parlamentaarisessa valiokunnassa: André Elissen.

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


9. Koskemattomuuden pidättämistä koskevan pyynnön johdosta toteutetut toimet

Saksan toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut puhemiehelle Grimman aluetuomioistuimen päätöksestä Hermann Winklerin vastaisessa rikosoikeudellisessa menettelyssä, joka käynnistettiin sen jälkeen, kun Euroopan parlamentti oli päättänyt 12. huhtikuuta 2016 pidättää hänen koskemattomuutensa (istunnon pöytäkirja 12.4.2016, kohta 5.6).


10. Parlamentin istuntokalenteri vuodeksi 2019

Puheenjohtajakokous hyväksyi torstaina 12. huhtikuuta 2018 pitämässään kokouksessa ehdotuksen vuoden 2019 istuntokalenteriksi, joka on seuraava:

- 14.–17. tammikuuta

- 30. ja 31. tammikuuta

- 11.–14. helmikuuta

- 11.–14. maaliskuuta

- 25.–28. maaliskuuta

- 3. ja 4. huhtikuuta

- 15.–18. huhtikuuta

- 2.–4. heinäkuuta

- 15.–18. heinäkuuta

- 16.–19. syyskuuta

- 9. ja 10. lokakuuta

- 21.–24. lokakuuta

- 13. ja 14. marraskuuta

- 25.–28. marraskuuta

- 16.–19. joulukuuta

Päivämäärät on julkaistu Europarl-verkkosivustolla.

Tarkistusten käsiteltäväksi jättämisen määräaika: tänä iltana maanantaina 16. huhtikuuta 2018 klo 19.00.

Äänestys: keskiviikkona 18. huhtikuuta klo 12.00.


11. Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)

Puhemies ilmoitti valiokuntien tekemistä päätöksistä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut työjärjestyksen 69 c artiklan 1 kohdan mukaisesti seuraavien mietintöjen pohjalta:

—   TRAN-valiokunta: mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kilpailun turvaamisesta ilmakuljetuksissa ja asetuksen (EY) N:o 868/2004 kumoamisesta (COM(2017)0289 – C8-0183/2017 – 2017/0116(COD)). Esittelijä: Markus Pieper (A8-0125/2018)

—   ITRE-valiokunta: mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä annetun direktiivin 2009/73/EY muuttamisesta (COM(2017)0660 – C8-0394/2018 – 2017/0294(COD)). Esittelijä: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

—   ITRE-valiokunta: mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan yritystilastoista, asetuksen (EY) N:o 184/2005 muuttamisesta ja kymmenen säädöksen kumoamisesta yritystilastojen alalla (COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD)). Esittelijä: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

—   EMPL-valiokunta: mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta (COM(2017)0011 – C8-0010/2017 – 2017/0004(COD)). Esittelijä: Claude Rolin (A8-0142/2018).

Työjärjestyksen 69 c artiklan 2 kohdan mukaisesti vähintään keskitason vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä tai yksi tai useampi poliittinen ryhmä voivat huomenna tiistaina 17. huhtikuuta 2018 ennen puoltayötä esittää kirjallisen pyynnön siitä, että päätöksistä aloittaa neuvottelut äänestetään.

Neuvottelut voidaan aloittaa koska tahansa sen jälkeen, kun tämä määräaika on päättynyt eikä pyyntöä toimittaa parlamentissa äänestys neuvottelujen aloittamista koskevasta päätöksestä ole esitetty.


12. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan mukaisesti valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtaja on ilmoittanut parlamentin puhemiehelle, että seuraavia suosituksia ei ollut vastustettu:

- JURI-valiokunnan suositus olla vastustamatta Euroopan unionin tavaramerkistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 täydentämisestä ja delegoidun asetuksen (EU) 2017/1430 kumoamisesta 5. maaliskuuta 2018 annettua komission delegoitua asetusta (C(2018)01231 - 2018/2618(DEA)) (B8-0187/2018).

Mikäli poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä ei vastusta tätä suositusta 24 tunnin kuluessa, se katsotaan hyväksytyksi. Muussa tapauksessa suosituksesta äänestetään.

Suositus on saatavilla Europarl-verkkosivustolla tämän istuntojakson ajan.


13. Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)

ECON-valiokunta on välittänyt seuraavan oikaisun Euroopan parlamentin hyväksymään tekstiin:

Oikaisu (P8_TA(2015)0346(COR01)) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin (EU) 2015/2366, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, maksupalveluista sisämarkkinoilla, direktiivien 2002/65/EY, 2009/110/EY ja 2013/36/EU ja asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta sekä direktiivin 2007/64/EY kumoamisesta (EUVL L 337, 23.12.2015, s. 35) – (ensimmäisessä käsittelyssä 8. lokakuuta 2015 vahvistettu Euroopan parlamentin kanta edellä mainitun direktiivin antamiseksi) (P8_TA(2015)0346) (COM(2013)0547 – C7-0230/2013 – 2013/0264(COD)) – ECON-valiokunta

Työjärjestyksen 231 artiklan 4 kohdan mukaisesti oikaisu katsotaan hyväksytyksi, ellei poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä pyydä 24 tunnin kuluessa ilmoituksesta, että asiasta äänestetään.

Oikaisu on saatavilla Europarl-verkkosivustolla tämän istuntojakson ajan.


14. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)

Puhemies ilmoitti, että hän allekirjoittaa keskiviikkona 18. huhtikuuta 2018 yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetut säädökset:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus rautatieliikenteen tilastoista (uudelleenlaadittu teksti) (00008/2018/LEX - C8-0148/2018 - 2017/0146(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi maanteiden tavara- ja henkilöliikenteeseen tarkoitettujen tiettyjen ajoneuvojen kuljettajien perustason ammattipätevyydestä ja jatkokoulutuksesta annetun direktiivin 2003/59/EY ja ajokorteista annetun direktiivin 2006/126/EY muuttamisesta (00071/2017/LEX - C8-0147/2018 - 2017/0015(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös yhteisistä puitteista parempien palvelujen tarjoamiseksi taitojen ja tutkintojen alalla (Europass) ja päätöksen N:o 2241/2004/EY kumoamisesta (00070/2017/LEX - C8-0146/2018 - 2016/0304(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus rajatylittävistä pakettipalveluista (00069/2017/LEX - C8-0145/2018 - 2016/0149(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi yhteisön toimenpiteistä Newcastlen taudin torjumiseksi annetun neuvoston direktiivin 92/66/ETY muuttamisesta (00006/2018/LEX - C8-0142/2018 - 2017/0329(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Luova Eurooppa -ohjelman (2014–2020) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1295/2013 muuttamisesta (00005/2018/LEX - C8-0141/2018 - 2017/0163(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Georgialle (00007/2018/LEX - C8-0140/2018 - 2017/0242(COD)).


15. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2014/65/EU muuttamisesta (COM(2018)0099 - C8-0102/2018 - 2018/0047(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.
Puhemies kuulee perussopimuksen 282 artiklan 5 kohdan määräysten mukaisesti Euroopan keskuspankkia tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

ITRE, IMCO, JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yrityksille suunnatun joukkorahoituspalvelun eurooppalaisista tarjoajista (COM(2018)0113 - C8-0103/2018 - 2018/0048(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.
Puhemies kuulee perussopimuksen 282 artiklan 5 kohdan määräysten mukaisesti Euroopan keskuspankkia tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

ITRE, IMCO, JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi saatavien siirrosta kolmansille osapuolille aiheutuviin vaikutuksiin sovellettavasta laista (COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

ECON

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajat ylittävän kollektiivisten sijoitusrahastojen markkinoinnin helpottamisesta ja asetusten (EU) N:o 345/2013 ja (EU) N:o 346/2013 muuttamisesta (COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan keskuspankkia tästä ehdotuksesta.
Puhemies kuulee perussopimuksen 282 artiklan 5 kohdan määräysten mukaisesti Euroopan keskuspankkia tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

BUDG, JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta kollektiivisten sijoitusrahastojen rajatylittävän markkinoinnin osalta (COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.
Puhemies kuulee perussopimuksen 282 artiklan 5 kohdan määräysten mukaisesti Euroopan keskuspankkia tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta katettujen joukkolainojen osalta (COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.
Puhemies kuulee perussopimuksen 282 artiklan 5 kohdan määräysten mukaisesti Euroopan keskuspankkia tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskusta ja katettujen joukkolainojen julkisesta valvonnasta sekä direktiivin 2009/65/EY ja direktiivin 2014/59/EU muuttamisesta (COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.
Puhemies kuulee perussopimuksen 282 artiklan 5 kohdan määräysten mukaisesti Euroopan keskuspankkia tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta annetun asetuksen (EY) N:o 810/2009 (viisumisäännöstö) muuttamisesta (COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

TRAN

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (kodifikaatio) (COM(2018)0139 - C8-0116/2018 - 2018/0066(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse järjestämättömiin vastuisiin liittyvien tappioiden kattamisen vähimmäisvaatimuksista (COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.
Puhemies kuulee perussopimuksen 282 artiklan 5 kohdan määräysten mukaisesti Euroopan keskuspankkia tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan työviranomaisen perustamisesta (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

BUDG, IMCO, TRAN, JURI, LIBE, FEMM

- Ehdotus neuvoston päätökseksi ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä sääntöjä vuosiksi 2014–2020 koskevan Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen tekemisestä unionin puolesta (06222/2018 - C8-0119/2018 - 2018/0032(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET, BUDG

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 168/2013 muuttamisesta kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen ja nelipyörien tyyppihyväksyntään sovellettavan Euro 5-vaiheen osalta (COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

ENVI, ITRE, TRAN

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Uuden-Seelannin välillä vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisesti Kroatian tasavallan myönnytysluettelossa olevien myönnytysten muuttamisesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen vuoksi kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä (10670/2017 - C8-0121/2018 - 2017/0137(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välisen yhteistyöpöytäkirjan NAT-I-9406 muutoksen 1 tekemisestä unionin puolesta (05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

TRAN

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eräistä kalastusta koskevista säännöksistä GFCM:n (Välimeren yleisen kalastuskomission) sopimusalueella annetun asetuksen (EU) N:o 1343/2011 muuttamisesta (COM(2018)0143 - C8-0123/2018 - 2018/0069(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

lausuntoa varten:

ENVI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi pysyvistä orgaanisista yhdisteistä (uudelleenlaadittu) (COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

ITRE, JURI (työjärjestyksen 104 artikla)

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta Belgian hakemuksen johdosta – EGF/2017/010 BE/Caterpillar (COM(2018)0156 - C8-0125/2018 - 2018/2043(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

EMPL, REGI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi läntisten vesialueiden ja niiden lähivesialueiden kalakantoja koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta, Itämerta koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta annetun asetuksen (EU) 2016/1139 muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 811/2004, (EY) N:o 2166/2005, (EY) N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007 ja (EY) N:o 1300/2008 kumoamisesta (COM(2018)0149 - C8-0126/2018 - 2018/0074(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan parlamenttiin valittavien edustajien yhdeksänsien yleisten ja välittömien vaalien ajankohdan määräämisestä (07162/2018 - C8-0128/2018 - 2018/0805(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFCO

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta (COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

ENVI, JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2018/000 TA 2018 – komission aloitteesta annettava tekninen tuki) (COM(2018)0165 - C8-0131/2018 - 2018/2048(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

EMPL, REGI

- Ehdotus Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan N:o 3 muuttamiseksi (02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

AFCO

2) parlamentin valiokunnilta mietinnöt

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston perustamisesta (uudelleenlaadittu) (COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0378(COD)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sähkön sisämarkkinoista (uudelleenlaadittu) (COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Krišjānis Kariņš (A8-0042/2018)

- ***I Mietintö muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietyistä tavarakauppaa koskeviin sopimuksiin liittyvistä seikoista, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/44/EY kumoamisesta (COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD)) - IMCO-valiokunta - Esittelijä: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä (uudelleenlaadittu) (COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Krišjānis Kariņš (A8-0044/2018)

- Mietintö EU:n kilpailupolitiikkaa koskevasta vuosikertomuksesta (2017/2191(INI)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä (12476/2017 - C8-0445/2017 - 2017/0223(NLE)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: Norica Nicolai (A8-0053/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietoja, menettelyjä sekä neuvonta- ja ongelmanratkaisupalveluja tarjoavan yhteisen digitaalisen palveluväylän perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttamisesta (COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)) - IMCO-valiokunta - Esittelijä: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten täytäntöönpanovalmiuksien parantamiseksi ja sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi (COM(2017)0142 - C8-0119/2017 - 2017/0063(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Andreas Schwab (A8-0057/2018)

- Mietintö seitsemännen ympäristöalan toimintaohjelman toteuttamisesta (2017/2030(INI)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevasta oikeudellisesta kehyksestä sekä asetusten (EU) N:o 1288/2013, (EU) N:o 1293/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1306/2013 sekä päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta (COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)) - CULT-valiokunta - Esittelijä: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

- Mietintö EU:n lammas- ja vuohialan nykytilanteesta ja tulevaisuudennäkymistä (2017/2117(INI)) - AGRI-valiokunta - Esittelijä: Esther Herranz García (A8-0064/2018)

- Mietintö eurooppalaisesta suojelumääräyksestä annetun direktiivin 2011/99/EU täytäntöönpanosta (2016/2329(INI)) - LIBE- ja FEMM-valiokunta - Esittelijät: Soraya Post ja Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lentoturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 (COM(2017)0365[[22]] - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Bart Staes (A8-0066/2018)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan pankkiviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 (COM(2017)0365[[35]] - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Bart Staes (A8-0067/2018)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 (COM(2017)0365[[11]] - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Bart Staes (A8-0068/2018)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 (COM(2017)0365[[39]] - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Bart Staes (A8-0069/2018)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Clean Sky 2 -yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 (COM(2017)0365[[46]] - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Brian Hayes (A8-0070/2018)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 (COM(2017)0365[[47]] - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Brian Hayes (A8-0071/2018)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ECSEL-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 (COM(2017)0365[[51]] - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Brian Hayes (A8-0072/2018)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 (COM(2017)0365[[49]] - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Brian Hayes (A8-0073/2018)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 (COM(2017)0365[[38]] - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Bart Staes (A8-0074/2018)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä toisen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 (COM(2017)0365[[48]] - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Brian Hayes (A8-0075/2018)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Shift2Rail-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 (COM(2017)0365[[50]] - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Brian Hayes (A8-0076/2018)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä SESAR-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 (COM(2017)0365[[45]] - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Brian Hayes (A8-0077/2018)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan meriturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 (COM(2017)0365[[21]] - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Bart Staes (A8-0078/2018)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan rautatieviraston (nyt Euroopan unionin rautatievirasto) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 (COM(2017)0365[[26]] - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Bart Staes (A8-0079/2018)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan koulutussäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 (COM(2017)0365[[20]] - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Bart Staes (A8-0080/2018)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 (COM(2017)0365[[14]] - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Bart Staes (A8-0081/2018)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan GNSS-viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 (COM(2017)0365[[29]] - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Bart Staes (A8-0082/2018)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 (COM(2017)0365[[41]] - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Bart Staes (A8-0083/2018)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 (COM(2017)0365[[16]] - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Bart Staes (A8-0084/2018)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tautienehkäisy- ja-valvontakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 (COM(2017)0365[[24]] - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Bart Staes (A8-0085/2018)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kemikaaliviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 (COM(2017)0365[[31]] - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Bart Staes (A8-0086/2018)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tasa-arvoinstituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 (COM(2017)0365[[34]] - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Bart Staes (A8-0087/2018)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 (COM(2017)0365[[36]] - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Bart Staes (A8-0088/2018)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka V – Tilintarkastustuomioistuin (COM(2017)0365[[05]] - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ympäristökeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 (COM(2017)0365[[15]] - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Bart Staes (A8-0090/2018)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 (COM(2017)0365[[23]] - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Indrek Tarand (A8-0091/2018)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 (COM(2017)0365[[12]] - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Bart Staes (A8-0092/2018)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin perusoikeusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 (COM(2017)0365[[13]] - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Bart Staes (A8-0093/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan yritystilastoista, asetuksen (EY) N:o 184/2005 muuttamisesta ja kymmenen säädöksen kumoamisesta yritystilastojen alalla (COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 (COM(2017)0365[[44]] - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Brian Hayes (A8-0095/2018)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 (COM(2017)0365[[40]] - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Bart Staes (A8-0096/2018)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (COM(2017)0365[[06]] - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston (ennen 1. heinäkuuta 2016: Euroopan poliisiakatemia) (CEPOL) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 (COM(2017)0365[[27]] - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Bart Staes (A8-0098/2018)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu (COM(2017)0365[[09]] - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka VIII – Euroopan oikeusasiamies (COM(2017)0365[[08]] - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 (COM(2017)0365[[37]] - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Bart Staes (A8-0101/2018)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euratomin hankintakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 (COM(2017)0365[[32]] - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Bart Staes (A8-0102/2018)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lääkeviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 (COM(2017)0365[[18]] - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Bart Staes (A8-0103/2018)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi kumppanuuden perustamisesta tehtyyn Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Uzbekistanin tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan tekemisestä unionin ja jäsenvaltioiden puolesta (09021/2017 - C8-0243/2017 - 2017/0083(NLE)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Jozo Radoš (A8-0104/2018)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka I – Euroopan parlamentti (COM(2017)0365[[02]] - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Derek Vaughan (A8-0105/2018)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 (COM(2017)0365[[17]] - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Bart Staes (A8-0106/2018)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 (COM(2017)0365[[30]] - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Bart Staes (A8-0107/2018)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 (COM(2017)0365[[28]] - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Bart Staes (A8-0108/2018)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan poliisiviraston (Europol) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 (COM(2017)0365[[33]] - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Bart Staes (A8-0109/2018)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Australian välisen puitesopimuksen tekemisestä unionin puolesta (15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 (COM(2017)0365[[42]] - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Bart Staes (A8-0111/2018)

- Mietintö EU:n ulkoisen rahoituksen välineiden täytäntöönpanosta: vuoden 2017 väliarviointi ja tuleva rakenne vuoden 2020 jälkeen (2017/2280(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Eurojust-yksikön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 (COM(2017)0365[[19]] - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Bart Staes (A8-0113/2018)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 (COM(2017)0365[[25]] - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Bart Staes (A8-0114/2018)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin virastojen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016: toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja sen valvonta (COM(2017)0365[[43]] - C8-0290/2017 - 2017/2179(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Bart Staes (A8-0115/2018)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (COM(2017)0365[[03]] - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka VII – Alueiden komitea (COM(2017)0365[[07]] - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)

- Mietintö kehitysyhteistyön rahoitusvälineen, humanitaarisen avun välineen ja Euroopan kehitysrahaston täytäntöönpanosta (2017/2258(INI)) - DEVE-valiokunta - Esittelijä: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)

- Mietintö johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Australian välisen puitesopimuksen tekemisestä unionin puolesta (2017/2227(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

- Mietintö unionin strategiasta valkuaiskasvien viljelyn edistämiseksi: valkuais- ja palkokasvien tuotannon lisääminen unionin maataloudessa (2017/2116(INI)) - AGRI-valiokunta - Esittelijä: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka IV – Tuomioistuin (COM(2017)0365[[04]] - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä kahdeksannen, yhdeksännen, kymmenennen ja yhdennentoista Euroopan kehitysrahaston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 (COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Barbara Kappel (A8-0123/2018)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta yleisen verokannan vähimmäistason noudattamista koskevan velvoitteen osalta (COM(2017)0783 - C8-0007/2018 - 2017/0349(CNS)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Roberto Gualtieri (A8-0124/2018)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Norjan kuningaskunnan välillä lisäetuuksista maataloustuotteiden kaupassa kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä (13357/2017 - C8-0434/2017 - 2017/0259(NLE)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Tiziana Beghin (A8-0126/2018)

- Mietintö perussopimusten määräysten täytäntöönpanosta kansallisten parlamenttien osalta (2016/2149(INI)) - AFCO-valiokunta - Esittelijä: Paulo Rangel (A8-0127/2018)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka X – Euroopan ulkosuhdehallinto (COM(2017)0365[[10]] - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Marco Valli (A8-0128/2018)

- Mietintö kehitysmaiden velan kestävyyden parantamisesta (2016/2241(INI)) - DEVE-valiokunta - Esittelijä: Charles Goerens (A8-0129/2018)

- Mietintö tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksista komissiota koskevassa varainhoitovuoden 2016 vastuuvapausmenettelyssä (COM(2017)0365[[52]] - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Joachim Zeller (A8-0130/2018)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (14494/2017 - C8-0450/2017 - 2017/0265(NLE)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Helga Stevens (A8-0131/2018)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta (14498/2017 - C8-0451/2017 - 2017/0266(NLE)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Helga Stevens (A8-0132/2018)

- *** Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi uuden psykoaktiivisen aineen N-(1-amino-3,3-dimetyyli-1-oksobutan-2-yyli)-1-(sykloheksyylimetyyli)-1H-indatsoli-3-karboksamidi (ADB-CHMINACA) saattamisesta valvontatoimenpiteiden piiriin (05387/2018 - C8-0028/2018 - 2017/0340(NLE)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0133/2018)

- * Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi uuden psykoaktiivisen aineen 1-(4-syanobutyyli)-N-(2-fenyylipropan-2-yyli)-1H-indatsoli-3-karboksiamidi (CUMYL-4CN-BINACA) saattamisesta valvontatoimenpiteiden piiriin (05392/2018 - C8-0025/2018 - 2017/0344(NLE)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0134/2018)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot (COM(2017)0365[[01]] - C8-0247/2017 - 2017/2136(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Joachim Zeller (A8-0137/2018)

- Mietintö taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden vahvistamisesta Euroopan unionissa: Euroopan komission seitsemäs kertomus (2017/2279(INI)) - REGI-valiokunta - Esittelijä: Marc Joulaud (A8-0138/2018)

- Mietintö vuosittaisesta kertomuksesta Euroopan investointipankin rahoitustoiminnan valvonnasta 2016 (2017/2190(INI)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Marco Valli (A8-0139/2018)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista (COM(2017)0677 - C8-0424/2017 - 2017/0305(NLE)) - EMPL-valiokunta - Esittelijä: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0140/2018)

- Mietintö toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita koskevista vuosikertomuksista 2015 ja 2016 (COM(2016)0469 - 2017/2010(INI)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Mady Delvaux (A8-0141/2018)


16. Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat suullisesti vastattavat kysymykset on vastaanotettu jäseniltä (työjärjestyksen 128 artikla):

—   (O-000004/2018) Agnieszka Kozłowska-Rajewicz FEMM-valiokunnan puolesta komissiolle: Naisten ja tyttöjen vaikutusmahdollisuuksien lisääminen digitaalialan kautta (2017/3016(RSP)) (B8-0010/2018)

—   (O-000008/2018) Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte ja Mireille D'Ornano ENVI-valiokunnan puolesta neuvostolle: Rokotusvastaisuus ja rokotuskattavuuden lasku Euroopassa (2017/2951(RSP)) (B8-0011/2018)

—   (O-000009/2018) Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte ja Mireille D'Ornano ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Rokotusvastaisuus ja rokotuskattavuuden lasku Euroopassa (2017/2951(RSP)) (B8-0012/2018)

—   (O-000015/2018) Pavel Svoboda JURI-valiokunnan puolesta neuvostolle: Tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittaminen (2016/0107(COD)) (2018/2552(RSP)) (B8-0013/2018)

—   (O-000020/2018) Petra Kammerevert CULT-valiokunnan puolesta komissiolle: Bolognan prosessin tilanne ja seuranta (2018/2571(RSP)) (B8-0014/2018).


17. Ensisijaiset tiedustelut (työjärjestyksen 130 b artikla) (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraava kirjallisesti vastattava ensisijainen tiedustelu, josta keskustellaan, on jätetty käsiteltäväksi (työjärjestyksen 130 b artikla):

—   (O-000022/2018) Ivan Jakovčić ALDE-ryhmän puolesta komissiolle: Ensisijainen tiedustelu - Euroopan laivanrakennusteollisuuden tila (2018/2672(RSP)) (B8-0019/2018).


18. Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Komission ilmoitukset toimista, joihin on ryhdytty parlamentin marraskuun I ja II sekä joulukuun 2017 istuntojaksojen aikana hyväksymien päätöslauselmien johdosta, ovat saatavilla Europarl-verkkosivustolla.


19. Käsittelyjärjestys

Huhtikuun 2018 istuntojen lopullinen esityslistaluonnos (PE 619.992/PDOJ) on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 149 a artikla):

Maanantai, tiistai ja keskiviikko

Muutoksia ei ehdotettu.

Torstai

PPE-ryhmä pyysi, että äänestyksiin otetaan päätöslauselmaesitys Moldavian tilanteesta (keskustelu käytiin 3. lokakuuta 2017) (istunnon pöytäkirja 3.10.2017, kohta 9).

Puheenvuorot: PPE-ryhmän puolesta Cristian Dan Preda, joka perusteli pyynnön, ja Knut Fleckenstein, joka vastusti pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön KÄ:ssä (96 puolesta, 170 vastaan, 11 tyhjää).

ENF-ryhmä pyysi, että esityslistan ensimmäiseksi kohdaksi lisätään keskustelu Paul Rübigin mietinnöstä Euroopan parlamentin tuloja ja menoja koskevasta ennakkoarviosta varainhoitovuodeksi 2019.

Puheenvuorot: ENF-ryhmän puolesta Stanisław Żółtek, joka perusteli pyynnön, ja Paul Rübig, joka vastusti pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön NHÄ:ssä (38 puolesta, 225 vastaan, 5 tyhjää).

°
° ° °

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.


Puhetta johti
varapuhemies Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

20. Maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja metsätaloudesta aiheutuvien kasvihuonekaasujen päästöjen ja poistumien sisällyttäminen vuoteen 2030 ulottuviin ilmasto- ja energiapolitiikan puitteisiin ***I - Sitovat vuotuiset kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset Pariisin sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja metsätaloudesta aiheutuvien kasvihuonekaasujen päästöjen ja poistumien sisällyttämisestä vuoteen 2030 ulottuviin EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan puitteisiin sekä järjestelmästä kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja niistä raportoimiseksi sekä muista ilmastonmuutosta koskevista tiedoista raportoimiseksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 525/2013 muuttamisesta [COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Norbert Lins (A8-0262/2017)

Keskustelu käytiin 11. syyskuuta 2017 (istunnon pöytäkirja 11.9.2017, kohta 21)
Äänestys toimitettiin 13. syyskuuta 2017 (istunnon pöytäkirja 13.9.2017, kohta 9.8)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sitovista vuotuisista kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksistä jäsenvaltioissa vuosina 2021–2030 joustavaa energiaunionia varten ja Pariisin sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi sekä järjestelmästä kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja niistä raportoimiseksi sekä muista ilmastonmuutosta koskevista tiedoista raportoimiseksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 525/2013 muuttamisesta [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

Keskustelu käytiin 13. kesäkuuta 2017 (istunnon pöytäkirja 13.6.2017, kohta 3)
Äänestys toimitettiin 14. kesäkuuta 2017 (istunnon pöytäkirja 14.6.2017, kohta 8.1)

Norbert Lins ja Gerben-Jan Gerbrandy esittelivät mietinnöt.

Miguel Arias Cañete (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Florent Marcellesi (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Marisa Matias (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Peter Jahr (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Merja Kyllönen (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), Nicola Caputo (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), PPE-ryhmän puolesta Pilar Ayuso, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Miapetra Kumpula-Natri, Miriam Dalli S&D-ryhmän puolesta, Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta, Nils Torvalds ALDE-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, Kateřina Konečná GUE/NGL-ryhmän puolesta, Eleonora Evi EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lampros Fountoulis, Peter Liese ja Paul Brannen.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

Puheenvuorot: Fredrick Federley, John Stuart Agnew, Julie Girling ja Ulrike Müller.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Franc Bogovič, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Jan Huitema, Ana Miranda, João Ferreira, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Czesław Adam Siekierski, Eleftherios Synadinos, Marijana Petir, Henna Virkkunen ja Annie Schreijer-Pierik.

Puheenvuorot: Miguel Arias Cañete, Norbert Lins ja Gerben-Jan Gerbrandy.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.4.2018, kohta 6.5 ja istunnon pöytäkirja 17.4.2018, kohta 6.6.


21. Pakkaukset ja pakkausjätteet ***I - Romuajoneuvot, käytetyt paristot ja akut sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu ***I - Jätteet ***I - Kaatopaikat ***I - Ympäristöalan seurantaa koskevat menettelysäännöt ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun direktiivin 94/62/EY muuttamisesta [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

Keskustelu käytiin 14. maaliskuuta 2017 (istunnon pöytäkirja 14.3.2017, kohta 4)
Äänestys toimitettiin 14. maaliskuuta 2017 (istunnon pöytäkirja 14.3.2017, kohta 6.8)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi romuajoneuvoista annetun direktiivin 2000/53/EY, paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista annetun direktiivin 2006/66/EY ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin 2012/19/EU muuttamisesta [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

Keskustelu käytiin 14. maaliskuuta 2017 (istunnon pöytäkirja 14.3.2017, kohta 4)
Äänestys toimitettiin 14. maaliskuuta 2017 (istunnon pöytäkirja 14.3.2017, kohta 6.5)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jätteistä annetun direktiivin 2008/98/EY muuttamisesta [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

Keskustelu käytiin 14. maaliskuuta 2017 (istunnon pöytäkirja 14.3.2017, kohta 4)
Äänestys toimitettiin 14. maaliskuuta 2017 (istunnon pöytäkirja 14.3.2017, kohta 6.6)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kaatopaikoista annetun direktiivin 1999/31/EY muuttamisesta [COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

Keskustelu käytiin 14. maaliskuuta 2017 (istunnon pöytäkirja 14.3.2017, kohta 4)
Äänestys toimitettiin 14. maaliskuuta 2017 (istunnon pöytäkirja 14.3.2017, kohta 6.7)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi neuvoston direktiivin 87/217/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/31/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1257/2013, neuvoston direktiivin 86/278/ETY ja neuvoston direktiivin 94/63/EY muuttamisesta ympäristöalan seurantaa koskevien menettelysääntöjen osalta sekä neuvoston direktiivin 91/692/ETY kumoamisesta [COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

Simona Bonafè ja Francesc Gambús esittelivät mietinnöt.

Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: João Ferreira (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Pavel Telička (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Miroslav Poche (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Karl-Heinz Florenz PPE-ryhmän puolesta, Kathleen Van Brempt S&D-ryhmän puolesta, Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta, Nils Torvalds ALDE-ryhmän puolesta, Davor Škrlec Verts/ALE-ryhmän puolesta, Kateřina Konečná GUE/NGL-ryhmän puolesta, Piernicola Pedicini EFDD-ryhmän puolesta, Giovanni La Via, Miriam Dalli, Pirkko Ruohonen-Lerner ja Gesine Meissner.

Puhetta johti
varapuhemies Evelyne GEBHARDT

Puheenvuorot: Andrzej Grzyb, Massimo Paolucci, Adina-Ioana Vălean, Jo Leinen ja Annie Schreijer-Pierik.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Gabriela Zoană ja Nikolaos Chountis.

Puheenvuorot: Karmenu Vella (komission jäsen), Simona Bonafè ja Francesc Gambús.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.4.2018, kohta 12.7, istunnon pöytäkirja 18.4.2018, kohta 12.8, istunnon pöytäkirja 18.4.2018, kohta 12.9, istunnon pöytäkirja 18.4.2018, kohta 12.10 ja istunnon pöytäkirja 18.4.2018, kohta 12.11.


22. Seitsemännen ympäristöalan toimintaohjelman toteuttaminen (keskustelu)

Mietintö seitsemännen ympäristöalan toimintaohjelman toteuttamisesta [2017/2030(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)

Daciana Octavia Sârbu esitteli mietinnön.

Karmenu Vella (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Stanislav Polčák PPE-ryhmän puolesta, Pavel Poc S&D-ryhmän puolesta, Margrete Auken Verts/Ale-ryhmän puolesta, Stefan Eck GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Michel Dantin.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias, João Ferreira, Eleonora Evi ja Franc Bogovič.

Puheenvuorot: Karmenu Vella ja Daciana Octavia Sârbu.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.4.2018, kohta 6.9.


23. Sukupuolten tasa-arvo EU:n media-alalla - Naisten ja tyttöjen vaikutusmahdollisuuksien lisääminen digitaalialan kautta (keskustelu)

Mietintö sukupuolten tasa-arvosta EU:n media-alalla [2017/2210(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000004/2018) Agnieszka Kozłowska-Rajewicz FEMM-valiokunnan puolesta komissiolle: Naisten ja tyttöjen vaikutusmahdollisuuksien lisääminen digitaalialan kautta (2017/3016(RSP)) (B8-0010/2018)

Michaela Šojdrová esitteli mietinnön.

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz esitteli kysymyksen.

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Lynn Boylan (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Iratxe García Pérez S&D-ryhmän puolesta, Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta, Filiz Hyusmenova ALDE-ryhmän puolesta, Florent Marcellesi Verts/ALE-ryhmän puolesta, Stefan Eck GUE/NGL-ryhmän puolesta, Mylène Troszczynski ENF-ryhmän puolesta, Dobromir Sośnierzsitoutumaton Dobromir Sośnierz, Dobromir SośnierzDobromir SośnierzDobromir SośnierzLiliana Rodrigues, Bernd Kölmel ja Julie Ward.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Marijana Petir.

Puhetta johti
varapuhemies Lívia JÁRÓKA

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Caterina Chinnici, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Linnéa Engström, João Pimenta Lopes, Francis Zammit Dimech, Ruža Tomašić ja Ana Miranda.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Michaela Šojdrová.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Agnieszka Kozłowska-Rajewicz FEMM-valiokunnan puolesta naisten ja tyttöjen vaikutusmahdollisuuksien lisäämisestä digitaalialan kautta (2017/3016(RSP)) (B8-0183/2018).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.4.2018, kohta 6.10 ja istunnon pöytäkirja 17.4.2018, kohta 6.11.


24. Kehitysyhteistyön rahoitusvälineen, humanitaarisen avun välineen ja Euroopan kehitysrahaston täytäntöönpano (keskustelu)

Mietintö kehitysyhteistyön rahoitusvälineen, humanitaarisen avun välineen ja Euroopan kehitysrahaston täytäntöönpanosta [2017/2258(INI)] - Kehitysvaliokunta. Esittelijä: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)

Enrique Guerrero Salom esitteli mietinnön.

Neven Mimica (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Jordi Solé (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Frank Engel PPE-ryhmän puolesta, Linda McAvan S&D-ryhmän puolesta, Eleni Theocharous ECR-ryhmän puolesta, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jean-Luc Schaffhauser ENF-ryhmän puolesta ja Bogdan Brunon Wenta.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michel Dantin, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Kateřina Konečná, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot ja João Ferreira.

Puheenvuorot: Neven Mimica ja Enrique Guerrero Salom.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.4.2018, kohta 6.12.


25. Unionin strategia valkuaiskasvien viljelyn edistämiseksi (lyhyt esittely)

Mietintö unionin strategiasta valkuaiskasvien viljelyn edistämiseksi: valkuais- ja palkokasvien tuotannon lisääminen unionin maataloudessa [2017/2116(INI)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)

Jean-Paul Denanot esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Tom Vandenkendelaere, Eric Andrieu, Notis Marias, Michel Dantin, Daniel Buda, Stanislav Polčák, Marijana Petir ja Seán Kelly.

Neven Mimica (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.4.2018, kohta 6.4.


26. Kehitysmaiden velan kestävyyden parantaminen (lyhyt esittely)

Mietintö kehitysmaiden velan kestävyyden parantamisesta [2016/2241(INI)] - Kehitysvaliokunta. Esittelijä: Charles Goerens (A8-0129/2018)

Charles Goerens esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Bogdan Brunon Wenta, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser ja Stanislav Polčák.

Neven Mimica (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.4.2018, kohta 6.13.


27. Taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden vahvistaminen EU:ssa (lyhyt esittely)

Mietintö taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden vahvistamisesta Euroopan unionissa: komission seitsemäs kertomus [2017/2279(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Marc Joulaud (A8-0138/2018)

Marc Joulaud esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Csaba Sógor, Julie Ward, Ivana Maletić ja Maria Gabriela Zoană.

Corina Crețu (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.4.2018, kohta 6.14.


28. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Puhemies myönsi työjärjestyksen 163 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron seuraaville jäsenille, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan:

Cristian Dan Preda, Wajid Khan, Ryszard Czarnecki, Yana Toom, Jordi Solé, Kateřina Konečná, Martin Sonneborn, Ivana Maletić, Maria Gabriela Zoană, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda, João Ferreira, Seán Kelly, John Howarth, Marek Jurek, Jasenko Selimovic, Miroslavs Mitrofanovs, João Pimenta Lopes, Andrea Bocskor, Jonás Fernández, Lynn Boylan, Michaela Šojdrová, Julie Ward, Jiří Pospíšil, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Csaba Sógor, Răzvan Popa ja Stanislav Polčák.


29. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 619.992/OJMA).


30. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.37.

Klaus Welle

Pavel Telička

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Albiol Guzmán, Christensen, Crowley, Demesmaeker, Drăghici, Händel, Juvin, Kuhn, Le Pen, Maštálka, Ponga, Punset, Thun und Hohenstein, Weber Renate, Zīle, Žitňanská

Päivitetty viimeksi: 22. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö