Index 
Jegyzőkönyv
PDF 310kWORD 86k
2018. április 16., Hétfő - Strasbourg
1.Az ülésszak folytatása
 2.Az ülés megnyitása
 3.Az elnök nyilatkozata
 4.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 5.A Parlament tagjai
 6.Mandátumvizsgálat
 7.A képviselőcsoportok tagjai
 8.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 9.A képviselői mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelem következtében meghozott intézkedések
 10.A Parlament ülésnaptára - 2019
 11.Tárgyalások a Parlament első olvasata előtt (az eljárási szabályzat 69c. cikke)
 12.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 13.Helyesbítés (az eljárási szabályzat 231. cikke)
 14.A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)
 15.Dokumentumok benyújtása
 16.Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)
 17.Nagyobb interpellációk (az eljárási szabályzat 130b. cikke) (benyújtás)
 18.A Parlament állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések
 19.Ügyrend
 20.A földhasználathoz, a földhasználat-megváltoztatáshoz és az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak és -elnyelésnek a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai keretbe történő beillesztése ***I - A Párizsi Megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében kötelezően teljesítendő éves üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentések ***I (vita)
 21.Csomagolás és csomagolási hulladék ***I - Elhasználódott járművek, hulladékelemek és -akkumulátorok, valamint elektromos és elektronikus berendezések hulladékai ***I - Hulladékok ***I - A környezetvédelmi jelentéstételre vonatkozó eljárási szabályok ***I (vita)
 22.A hetedik környezetvédelmi cselekvési program végrehajtása (vita)
 23.A nemek közötti egyenlőség uniós médiaszektoron belüli helyzete - A nők és lányok szerepvállalásának a digitális ágazaton keresztül történő növelése (vita)
 24.A fejlesztési együttműködési eszköz, a humanitárius segítségnyújtási eszköz és az Európai Fejlesztési Alap végrehajtása (vita)
 25.A fehérjenövények termesztésének ösztönzésére irányuló európai stratégia (rövid ismertetés)
 26.Az adósság fenntarthatóságának javítása a fejlődő országokban (rövid ismertetés)
 27.A gazdasági, társadalmi és területi kohézió Unión belüli megerősítése (rövid ismertetés)
 28.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 29.A következő ülésnap napirendje
 30.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

1. Az ülésszak folytatása

A 2018. március 15-én, csütörtökön megszakított ülés folytatódik.


2. Az ülés megnyitása

Az ülést 17.04-kor nyitják meg.


3. Az elnök nyilatkozata

Az elnök nyilatkozatot tesz a szíriai vegyi fegyverek elleni, nemrégiben történt amerikai, brit és francia légicsapásokról.

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Udo Bullmann, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Syed Kamall, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Margot Parker, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, és Nicolas Bay, a(z) ENF képviselőcsoport nevében.

°
° ° °

Felszólal: Edouard Martin a zaklatással és szexuális visszaélésekkel szembeni uniós küzdelemről szóló 2017. október 26-i állásfoglalás elfogadását követő történésekről (2017.10.26-i jegyzőkönyv, 10.6. pont ) és Takis Hadjigeorgiou a ciprusi helyzetről.


4. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.

°
° ° °

Alberto Cirio jelen volt a 2018. március 15-i ülésen, de neve nem szerepel a jelenléti íven.

°
° ° °

Felszólal: Jörg Meuthen a Családok Nemzetközi Napjáról, melyre 2018. május 15-én fog sor kerülni, és Tomáš Zdechovský az előző felszólalás kapcsán.


5. A Parlament tagjai

Az illetékes lengyel és svéd hatóságok közölték, hogy Janusz Korwin-Mikke és Jens Nilsson helyett 2018. március 22-i, illetve április 4-i hatállyal megválasztották az Európai Parlamentbe Dobromir Sośnierzet et Aleksander Gabelicet.

A Parlament tudomásul veszi megválasztásukat.

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Dobromir Sośnierz et Aleksander Gabelic elfoglalhatják helyüket a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őket, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesznek, amely szerint nem folytatnak az európai parlamenti képviselői tisztséggel összeférhetetlen tevékenységet.

°
° ° °

Gianni Pittella és Matteo Salvini közölték az elnökkel, hogy megválasztották őket az Olasz Köztársaság Szenátusa tagjainak, Lorenzo Fontana pedig, hogy megválasztották őt az olasz képviselőházba, mindhármukat 2018. március 23-i hatállyal.

A Parlament az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány 7. cikke (2) bekezdésének megfelelően tudomásul veszi, hogy ezek a megbízatások nem egyeztethetők össze az európai parlamenti képviselői megbízatással, 2018. március 23-i hatállyal megállapítja Gianni Pittella, Matteo Salvini és Lorenzo Fontana képviselői helyének megüresedését és tájékoztatja erről az illetékes nemzeti hatóságokat.

°
° ° °

Jean-Paul Denanot írásban közölte, hogy 2018. június 11-i hatállyal lemond parlamenti képviselői mandátumáról.

Az eljárási szabályzat 4. cikkének (1) és (2) bekezdése értelmében az elnök megállapítja képviselői helyének megüresedését és tájékoztatja erről az érintett tagállamot.


6. Mandátumvizsgálat

A JURI bizottság javaslatára a Parlament úgy határoz, hogy 2018. február 2-i hatállyal érvényesnek tekinti Jacques Colombier mandátumát.


7. A képviselőcsoportok tagjai

Laurenţiu Rebega immár nem független képviselő, hiszen 2018. április 3-i hatállyal csatlakozott az ECR képviselőcsoporthoz.

Kazimierz Michał Ujazdowski immár nem tagja az ECR képviselőcsoportnak. 2018. április 13-ától kezdve a független képviselők között foglal helyet.


8. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

A PPE, az ECR, az S&D és az ENF képviselőcsoport, valamint a független képviselők az alábbi kinevezési kérelmeket juttatták el az elnöknek::

AFET bizottság: Janusz Korwin-Mikke helyére Dobromir Sośnierz

REGI bizottság: Jens Nilsson helyére Aleksander Gabelic

TRAN bizottság: Jens Nilsson helyére Marita Ulvskog

A Belarusszal ápolt kapcsolatokért felelős küldöttség: Jens Nilsson helyére Aleksander Gabelic

Az EU-Örményország, EU-Azerbajdzsán, EU-Grúzia parlamenti együttműködési bizottságokba delegált küldöttség: Traian Ungureanu helyére Ramona Nicole Mănescu

A Cariforum-EU Parlamenti Bizottságba delegált küldöttség: André Elissen.

E kinevezések akkor minősülnek ratifikáltnak, ha nem tesznek ellenük ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


9. A képviselői mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelem következtében meghozott intézkedések

Az illetékes német hatóság tájékoztatta az elnököt egy, a Hermann Winkler mentelmi jogának felfüggesztéséről szóló 2016. április 12-i európai parlamenti határozatot (2016.4.12-i jegyzőkönyv, 5.6. pont ) követően indított büntetőeljárásban a grimmai kerületi bíróság által hozott határozatról.


10. A Parlament ülésnaptára - 2019

Az Elnökök Értekezlete 2018. április 12-i, csütörtöki ülésén elfogadta a Parlament 2019. évi ülésnaptárának tervezetét.

Az időpontok az alábbiak:

- január 14–17.

- január 30. és 31.

- február 11–14.

- március 11–14.

- március 25–28.

- április 3. és 4.

- április 15–18.

- július 2–4.

- július 15–18.

- szeptember 16–19.

- október 9. és 10.

- október 21–24.

- november 13. és 14.

- november 25–28.

- december 16–19.

Az időpontokat közzétették az Europarl honlapon.

A módosítások benyújtásának határideje 2018. április 16., hétfő este 19.00.

A szavazásra április 18-án, szerdán, 12.00 órakor kerül sor.


11. Tárgyalások a Parlament első olvasata előtt (az eljárási szabályzat 69c. cikke)

Az elnök bejelenti, hogy az eljárási szabályzat 69c. cikkének (1) bekezdése alapján több bizottság úgy határozott, hogy intézményközi tárgyalásokat kezd:

—   TRAN bizottság, a légi közlekedés területén zajló verseny védelméről és a 868/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2017)0289 – C8-0183/2017 – 2017/0116(COD)). Előadó: Markus Pieper (A8-0125/2018);

—   ITRE bizottság, a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló 2009/73/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2017)0660 – C8-0394/2018 – 2017/0294(COD)). Előadó: Jerzy Buzek (A8-0143/2018);

—   ITRE bizottság, Javaslat az európai vállalkozásstatisztikáról, a 184/2005/EK rendelet módosításáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlament és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD)). Előadó: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018);

—   EMPL bizottság, a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2017)0011 – C8-0010/2017 – 2017/0004(COD)). Előadó: Claude Rolin (A8-0142/2018).

Az eljárási szabályzat 69c. cikkének (2) bekezdése alapján legalább a közepes érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő vagy képviselőcsoport írásban kérheti, holnap, 2018. április 17., kedd éjfél előtt, hogy bocsássák szavazásra a tárgyalások megkezdéséről szóló határozatokat.

A tárgyalások e határidő leteltével bármikor megkezdhetők, amennyiben nem nyújtottak be arra vonatkozó kérelmet, hogy a Parlament szavazzon a tárgyalások megkezdéséről.


12. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az eljárási szabályzat 105. cikke (6) bekezdésének megfelelően a Bizottsági Elnökök Értekezletének elnöke arról tájékoztatta a Parlament elnökét, hogy nem érkezett kifogás az alábbi ajánlások ellen:

- A JURI bizottság ajánlása az európai uniós védjegyről szóló (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről és az (EU) 2017/1430 felhatalmazáson alapuló rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. március 5-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzésére (C(2018)01231 - 2018/2618(DEA)) (B8-0187/2018).

Amennyiben az ajánlás ellen nem tesz kifogást 24 órán belül valamely képviselőcsoport vagy a legalább a minimális küszöbértéket elérő számú képviselő az elfogadottnak lesz tekintendő. Ellenkező esetben szavazásra fogják bocsátani.

Az ajánlás a jelen ülésszak ideje alatt elérhető az Europarl honlapon.


13. Helyesbítés (az eljárási szabályzat 231. cikke)

Az ECON Bizottság az alábbi helyesbítést nyújtotta be az Európai Parlament által elfogadott egyik szöveghez:

Helyesbítés a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és a 1093/2010/EU rendelet módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. november 25-i (EU) 2015/2366 európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (P8_TA(2015)0346(COR01)) (HL L 337., 2015.12.23., 35. o.) - (az Európai Parlament által 2015. október 8-án a fent említett irányelv elfogadására tekintettel első olvasatban elfogadott álláspont (P8_TA(2015)0346) (COM(2013)0547 – C7-0230/2013 – 2013/0264(COD)) - ECON bizottság

Az eljárási szabályzat 231. cikkének (4) bekezdése értelmében a helyesbítést elfogadottnak kell tekinteni, kivéve, ha 24 órán belül egy képviselőcsoport, vagy legalább a minimális küszöbértéket elérő számú képviselő kéri, hogy bocsássák azt szavazásra.

A helyesbítés a jelenlegi ülésszak időtartama alatt az Europarl oldalon érhető el.


14. A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)

Az elnök közli, hogy 2018. április 18-án, szerdán a Tanács elnökével közösen az alábbi, a rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályokat írja alá:

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a vasúti közlekedés statisztikájáról (átdolgozás) (00008/2018/LEX - C8-0148/2018 - 2017/0146(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az egyes közúti árufuvarozást vagy személyszállítást végző járművek vezetőinek alapképzéséről és továbbképzéséről szóló 2003/59/EK irányelv és a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK irányelv módosításáról (00071/2017/LEX - C8-0147/2018 - 2017/0015(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács határozata a készségekkel és képesítésekkel kapcsolatban nyújtott jobb szolgáltatások közös keretrendszeréről (Europass) és a 2241/2004/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (00070/2017/LEX - C8-0146/2018 - 2016/0304(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatásokról (00069/2017/LEX - C8-0145/2018 - 2016/0149(COD))

- Az Európai parlament és a Tanács irányelve a Newcastle-betegség (baromfipestis) elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedések bevezetéséről szóló 92/66/EGK irányelv módosításáról (00006/2018/LEX - C8-0142/2018 - 2017/0329(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a Kreatív Európa program (2014–2020) létrehozásáról szóló 1295/2013/EU rendelet módosításáról (00005/2018/LEX - C8-0141/2018 - 2017/0163(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács határozata a Grúziának nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatásról (00007/2018/LEX - C8-0140/2018 - 2017/0242(COD)).


15. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- A pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat (COM(2018)0099 - C8-0102/2018 - 2018/0047(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

A Szerződés 282. cikke (5) bekezdésének megfelelően az elnök konzultálni fog a javaslatról az Európai Központi Bankkal.

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

ITRE, IMCO, JURI

- Javaslat az európai közösségi finanszírozási üzleti szolgáltatókról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0113 - C8-0103/2018 - 2018/0048(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

A Szerződés 282. cikke (5) bekezdésének megfelelően az elnök konzultálni fog a javaslatról az Európai Központi Bankkal.

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

ITRE, IMCO, JURI

- Javaslat a követelések engedményezésének harmadik felekre kifejtett hatásaira alkalmazandó jogról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

JURI

vélemény :

ECON

- A kollektív befektetési alapok határokon átnyúló forgalmazásának megkönnyítéséről, valamint a 345/2013/EU és a 346/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

A Szerződés 282. cikke (5) bekezdésének megfelelően az elnök konzultálni fog a javaslatról az Európai Központi Bankkal.

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

BUDG, JURI

- A 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a kollektív befektetési alapok határokon átnyúló forgalmazása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

A Szerződés 282. cikke (5) bekezdésének megfelelően az elnök konzultálni fog a javaslatról az Európai Központi Bankkal.

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

JURI

- Javaslat az 575/2013/EU rendelet fedezett kötvények formájában fennálló kitettségek tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

A Szerződés 282. cikke (5) bekezdésének megfelelően az elnök konzultálni fog a javaslatról az Európai Központi Bankkal.

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

JURI

- Javaslat a fedezett kötvények kibocsátásáról és a fedezett kötvények közfelügyeletéről, továbbá a 2009/65/EK irányelv és a 2014/59/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

A Szerződés 282. cikke (5) bekezdésének megfelelően az elnök konzultálni fog a javaslatról az Európai Központi Bankkal.

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

JURI

- Javaslat a Közösségi Vízumkódex (vízumkódex) létrehozásáról szóló 810/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

TRAN

- A külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról (kodifikált szöveg) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (COM(2018)0139 - C8-0116/2018 - 2018/0066(COD))

utalva

illetékes :

JURI

- Javaslat az 575/2013/EU rendeletnek a nemteljesítő kitettségekre vonatkozó minimális veszteségfedezet tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

A Szerződés 282. cikke (5) bekezdésének megfelelően az elnök konzultálni fog a javaslatról az Európai Központi Bankkal.

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

JURI

- Javaslat az Európai Munkaügyi Hatóság létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

EMPL

vélemény :

BUDG, IMCO, TRAN, JURI, LIBE, FEMM

- Javaslat az Európai Unió és a Svájci Államszövetség közötti, a 2014 és 2020 közötti időszakra szóló, a Belső Biztonsági Alap részét képező, a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó kiegészítő szabályokról szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (06222/2018 - C8-0119/2018 - 2018/0032(NLE))

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

AFET, BUDG

- Javaslat a 168/2013/EUrendeletnek az Euro5 környezetvédelmi szintnek a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárok típusjóváhagyásához való alkalmazása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

IMCO

vélemény :

ENVI, ITRE, TRAN

- Javaslat az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja, valamint XXVIII. cikke alapján a Horvát Köztársaság engedményes listáin szereplő engedményeknek Horvátország Európai Unióhoz való csatlakozása során történő módosításáról szóló, az Európai Unió és Új-Zéland között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra (10670/2017 - C8-0121/2018 - 2017/0137(NLE))

utalva

illetékes :

INTA

- Javaslat az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió közötti NAT-I-9406 együttműködési megállapodás 1. módosításának az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE))

utalva

illetékes :

ITRE

vélemény :

TRAN

- Javaslat a GFCM (Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság) megállapodás hatálya alá tartozó területen folytatott halászattal kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 1343/2011/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0143 - C8-0123/2018 - 2018/0069(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

PECH

vélemény :

ENVI

- Javaslat a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (átdolgozás) (COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

ITRE, JURI (az eljárási szabályzat 104. cikke)

- Javaslat Belgium EGF/2017/010 BE/Caterpillar referenciaszámú kérelme nyomán az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2018)0156 - C8-0125/2018 - 2018/2043(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

EMPL, REGI

- Javaslat a nyugati vizek és a szomszédos vizek halállományaira és az ezen állományok halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról, a Balti-tengerre vonatkozó többéves terv létrehozásáról szóló (EU) 2016/1139 rendelet módosításáról, valamint a 811/2004/EK, a 2166/2005/EK, a 388/2006/EK, az 509/2007/EK és az 1300/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0149 - C8-0126/2018 - 2018/0074(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

PECH

- Javaslat a közvetlen és általános választójog alapján a kilencedik alkalommal megrendezésre kerülő európai parlamenti képviselői választások időszakának meghatározásáról szóló tanácsi határozatra (07162/2018 - C8-0128/2018 - 2018/0805(CNS))

utalva

illetékes :

AFCO

- Javaslat a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EKirányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

EMPL

vélemény :

ENVI, JURI

- Javaslat az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (EGF/2018/000 TA 2018 - Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére) szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2018)0165 - C8-0131/2018 - 2018/2048(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

EMPL, REGI

- Az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló 3. jegyzőkönyv módosításainak tervezete (02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD))

utalva

illetékes :

JURI

vélemény :

AFCO

2) a parlamenti bizottságok, jelentések

- ***I Jelentés az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynöksége létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0378(COD)) - ITRE bizottság - Előadó: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

- ***I Jelentés a villamos energia belső piacáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD)) - ITRE bizottság - Előadó: Krišjānis Kariņš (A8-0042/2018)

- ***I Jelentés az áruk értékesítésére irányuló szerződések egyes vonatkozásairól, a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2009/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló módosított javaslatról (COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD)) - IMCO bizottság - Előadó: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

- ***I Jelentés a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD)) - ITRE bizottság - Előadó: Krišjānis Kariņš (A8-0044/2018)

- Jelentés a versenypolitikáról szóló éves jelentésről (2017/2191(INI)) - ECON bizottság - Előadó: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)

- *** Ajánlás az Európai Unió és a Mauritiusi Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (12476/2017 - C8-0445/2017 - 2017/0223(NLE)) - PECH bizottság - Előadó: Norica Nicolai (A8-0053/2018)

- ***I Jelentés az információkhoz, az eljárásokhoz, valamint a segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokhoz hozzáférést biztosító egységes digitális ügyfélkapu létrehozásáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)) - IMCO bizottság - Előadó: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

- ***I Jelentés a tagállami versenyhatóságok helyzetének a hatékonyabb jogalkalmazás és a belső piac megfelelő működésének biztosítása céljából történő megerősítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2017)0142 - C8-0119/2017 - 2017/0063(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Andreas Schwab (A8-0057/2018)

- Jelentés a 7. környezetvédelmi cselekvési program végrehajtásáról (2017/2030(INI)) - ENVI bizottság - Előadó: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)

- ***I Jelentés az Európai Szolidaritási Testület jogi keretének meghatározásáról, továbbá az 1288/2013/EU rendelet, az 1293/2013/EU rendelet, az 1303/2013/EU rendelet, az 1305/2013/EU rendelet, az 1306/2013/EU rendelet és az 1313/2013/EU határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)) - CULT bizottság - Előadó: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

- Jelentés az uniós juh- és kecskeágazat jelenlegi helyzetéről és jövőbeli kilátásairól (2017/2117(INI)) - AGRI bizottság - Előadó: Esther Herranz García (A8-0064/2018)

- Vélemény az európai védelmi határozatról szóló 2011/99/EU irányelv végrehajtásáról (2016/2329(INI)) - LIBE és FEMM bizottság - Előadó: Soraya Post - Előadók: Soraya Post és Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

- Jelentés az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2017)0365[[22]] - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Bart Staes (A8-0066/2018)

- Jelentés az Európai Bankhatóság 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2017)0365[[35]] - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Bart Staes (A8-0067/2018)

- Jelentés az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2017)0365[[11]] - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Bart Staes (A8-0068/2018)

- Jelentés az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2017)0365[[39]] - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Bart Staes (A8-0069/2018)

- Jelentés a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2017)0365[[46]] - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Brian Hayes (A8-0070/2018)

- Jelentés a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2017)0365[[47]] - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Brian Hayes (A8-0071/2018)

- Jelentés az ECSEL közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2017)0365[[51]] - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Brian Hayes (A8-0072/2018)

- Jelentés a második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2017)0365[[49]] - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Brian Hayes (A8-0073/2018)

- Jelentés az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2017)0365[[38]] - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Bart Staes (A8-0074/2018)

- Jelentés az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2017)0365[[48]] - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Brian Hayes (A8-0075/2018)

- Jelentés a Shift2Rail közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2017)0365[[50]] - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Brian Hayes (A8-0076/2018)

- Jelentés a SESAR közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2017)0365[[45]] - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Brian Hayes (A8-0077/2018)

- Jelentés az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2017)0365[[21]] - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Bart Staes (A8-0078/2018)

- Jelentés az Európai Vasúti Ügynökség (jelenlegi nevén az Európai Unió Vasúti Ügynöksége) 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2017)0365[[26]] - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Bart Staes (A8-0079/2018)

- Jelentés az Európai Képzési Alapítvány 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2017)0365[[20]] - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Bart Staes (A8-0080/2018)

- Jelentés a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2017)0365[[14]] - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Bart Staes (A8-0081/2018)

- Jelentés az Európai GNSS Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2017)0365[[29]] - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Bart Staes (A8-0082/2018)

- Jelentés az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2017)0365[[41]] - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Bart Staes (A8-0083/2018)

- Jelentés az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2017)0365[[16]] - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Bart Staes (A8-0084/2018)

- Jelentés az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2017)0365[[24]] - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Bart Staes (A8-0085/2018)

- Jelentés az Európai Vegyianyag-ügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2017)0365[[31]] - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Bart Staes (A8-0086/2018)

- Jelentés a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2017)0365[[34]] - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Bart Staes (A8-0087/2018)

- Jelentés az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2017)0365[[36]] - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Bart Staes (A8-0088/2018)

- Jelentés az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, V. szakasz – Számvevőszék (COM(2017)0365[[05]] - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)

- Jelentés az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2017)0365[[15]] - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Bart Staes (A8-0090/2018)

- Jelentés az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2017)0365[[23]] - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Indrek Tarand (A8-0091/2018)

- Jelentés az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2017)0365[[12]] - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Bart Staes (A8-0092/2018)

- Jelentés az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2017)0365[[13]] - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Bart Staes (A8-0093/2018)

- ***I Jelentés az európai vállalkozásstatisztikáról, a 184/2005/EK rendelet módosításáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)) - ITRE bizottság - Előadó: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

- Jelentés a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2017)0365[[44]] - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Brian Hayes (A8-0095/2018)

- Jelentés az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2017)0365[[40]] - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Bart Staes (A8-0096/2018)

- Jelentés az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (COM(2017)0365[[06]] - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)

- Jelentés az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (2016. január 1-je előtt: Európai Rendőrakadémia (CEPOL)) 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2017)0365[[27]] - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Bart Staes (A8-0098/2018)

- Jelentés az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IX. szakasz – Európai adatvédelmi biztos (COM(2017)0365[[09]] - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)

- Jelentés az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VIII. szakasz – Európai ombudsman (COM(2017)0365[[08]] - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)

- Jelentés az Európai Értékpapírpiaci Hatóság 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2017)0365[[37]] - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Bart Staes (A8-0101/2018)

- Jelentés az Euratom Ellátási Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2017)0365[[32]] - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Bart Staes (A8-0102/2018)

- Jelentés az Európai Gyógyszerügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2017)0365[[18]] - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Bart Staes (A8-0103/2018)

- *** Ajánlás az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Üzbég Köztársaság közötti partnerséget létrehozó partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyvnek az Unió és a tagállamok nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (09021/2017 - C8-0243/2017 - 2017/0083(NLE)) - AFET bizottság - Előadó: Jozo Radoš (A8-0104/2018)

- Jelentés az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, I. szakasz - Európai Parlament (COM(2017)0365[[02]] - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Derek Vaughan (A8-0105/2018)

- Jelentés az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2017)0365[[17]] - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Bart Staes (A8-0106/2018)

- Jelentés az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2017)0365[[30]] - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Bart Staes (A8-0107/2018)

- Jelentés az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2017)0365[[28]] - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Bart Staes (A8-0108/2018)

- Jelentés az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2017)0365[[33]] - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Bart Staes (A8-0109/2018)

- *** Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Ausztrália közötti keretmegállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE)) - AFET bizottság - Előadó: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

- Jelentés a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2017)0365[[42]] - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Bart Staes (A8-0111/2018)

- Jelentés az EU külső finanszírozási eszközeinek végrehajtásáról: 2017. évi félidős felülvizsgálat és a 2020 utáni időszakra vonatkozó jövőbeli architektúra (2017/2280(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

- Jelentés az Európai Igazságügyi Együttműködési Egység (Eurojust) 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2017)0365[[19]] - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Bart Staes (A8-0113/2018)

- Jelentés az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2017)0365[[25]] - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Bart Staes (A8-0114/2018)

- Jelentés az uniós ügynökségek 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről: teljesítmény, pénzgazdálkodás és ellenőrzés (COM(2017)0365[[43]] - C8-0290/2017 - 2017/2179(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Bart Staes (A8-0115/2018)

- Jelentés az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács (COM(2017)0365[[03]] - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)

- Jelentés az Európai Unió a 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VII. szakasz – Régiók Bizottsága (COM(2017)0365[[07]] - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)

- Jelentés a fejlesztési együttműködési eszköz, a humanitárius segítségnyújtási eszköz és az Európai Fejlesztési Alap végrehajtásáról (2017/2258(INI)) - DEVE bizottság - Előadó: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)

- Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Ausztrália közötti keretmegállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (2017/2227(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

- Jelentés a fehérjenövények termesztésének ösztönzésére irányuló európai stratégiáról – a fehérje- és hüvelyes növények termesztésének ösztönzése az európai mezőgazdasági ágazatban (2017/2116(INI)) - AGRI bizottság - Előadó: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)

- Jelentés az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IV. szakasz – Bíróság (COM(2017)0365[[04]] - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)

- Jelentés a nyolcadik, kilencedik, tizedik és tizenegyedik Európai Fejlesztési Alap 2013. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Barbara Kappel (A8-0123/2018)

- * Jelentés a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a minimális általános adómérték tiszteletben tartására vonatkozó kötelezettség tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2017)0783 - C8-0007/2018 - 2017/0349(CNS)) - ECON bizottság - Előadó: Roberto Gualtieri (A8-0124/2018)

- *** Ajánlás a mezőgazdasági termékekre alkalmazandó kiegészítő kereskedelmi kedvezményekről szóló, az Európai Unió és a Norvég Királyság között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (13357/2017 - C8-0434/2017 - 2017/0259(NLE)) - INTA bizottság - Előadó: Tiziana Beghin (A8-0126/2018)

- Jelentés a Szerződés nemzeti parlamentekre vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásáról (2016/2149(INI)) - AFCO bizottság - Előadó: Paulo Rangel (A8-0127/2018)

- Jelentés az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, X. szakasz – Európai Külügyi Szolgálat (COM(2017)0365[[10]] - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Marco Valli (A8-0128/2018)

- Jelentés az adósság fenntarthatóságának javításáról a fejlődő országokban (2016/2241(INI)) - DEVE bizottság - Előadó: Charles Goerens (A8-0129/2018)

- Jelentés a Bizottság 2016. évi mentesítéséhez kapcsolódó számvevőszéki különjelentésekről (COM(2017)0365[[52]] - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Joachim Zeller (A8-0130/2018)

- *** Ajánlás az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló egyezményének az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (14494/2017 - C8-0450/2017 - 2017/0265(NLE)) - LIBE bizottság - Előadó: Helga Stevens (A8-0131/2018)

- *** Ajánlás az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló egyezménye kiegészítő jegyzőkönyvének az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (14498/2017 - C8-0451/2017 - 2017/0266(NLE)) - LIBE bizottság - Előadó: Helga Stevens (A8-0132/2018)

- *** Jelentés az N-(1-amino-3,3-dimetil-1-oxobután-2-il)-1-(ciklohexil-metil)-1H-indazol-3-karboxamid (ADB-CHMINACA) új pszichoaktív anyag ellenőrzési intézkedéseknek való alávetéséről szóló tanácsi végrehajtási határozatról (05387/2018 - C8-0028/2018 - 2017/0340(NLE)) - LIBE bizottság - Előadó: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0133/2018)

- * Jelentés Javaslat az 1-(4-ciano-butil)-N-(2-fenilpropán-2-il)-1H-indazol-3-karboxamid (CUMYL-4CN-BINACA) új pszichoaktív anyag ellenőrzési intézkedéseknek való alávetéséről szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről (05392/2018 - C8-0025/2018 - 2017/0344(NLE)) - LIBE bizottság - Előadó: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0134/2018)

- Jelentés az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, III. szakasz – Bizottság és végrehajtó ügynökségek (COM(2017)0365[[01]] - C8-0247/2017 - 2017/2136(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Joachim Zeller (A8-0137/2018)

- Jelentés a gazdasági, társadalmi és területi kohézió Európai Unión belüli megerősítéséről: az Európai Bizottság hetedik jelentése (2017/2279(INI)) - REGI bizottság - Előadó: Marc Joulaud (A8-0138/2018)

- Jelentés az EBB 2016. évi pénzügyi tevékenységeinek ellenőrzéséről szóló éves jelentésről (2017/2190(INI)) - CONT bizottság - Előadó: Marco Valli (A8-0139/2018)

- * Jelentés a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2017)0677 - C8-0424/2017 - 2017/0305(NLE)) - EMPL bizottság - Előadó: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0140/2018)

- Jelentés a szubszidiaritásról és az arányosságról szóló 2015–2016. évi éves jelentésekről (COM(2016)0469 - 2017/2010(INI)) - JURI bizottság - Előadó: Mady Delvaux (A8-0141/2018)


16. Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)

A képviselők az alábbi szóbeli választ igénylő kérdéseket nyújtották be (az eljárási szabályzat 128. cikke):

—   (O-000004/2018) felteszi: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, a FEMM bizottság nevében, a Bizottsághoz: A nők és lányok szerepvállalásának a digitális ágazaton keresztül történő növelése (2017/3016(RSP)) (B8-0010/2018);

—   (O-000008/2018) felteszi: Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte és Mireille D'Ornano, az ENVI bizottság nevében, a Tanácshoz: A védőoltásokkal szembeni bizalmatlanság és az átoltottsági ráta európai csökkenése (2017/2951(RSP)) (B8-0011/2018);

—   (O-000009/2018) felteszi: Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte és Mireille D'Ornano, az ENVI bizottság nevében, a Bizottsághoz: A védőoltásokkal szembeni bizalmatlanság és az átoltottsági ráta európai csökkenése (2017/2951(RSP)) (B8-0012/2018);

—   (O-000015/2018) felteszi: Pavel Svoboda, a JURI bizottság nevében, a Tanácshoz: A társaságiadó-információk egyes vállalkozások és fióktelepek általi közzététele (2016/0107(COD)) (2018/2552(RSP)) (B8-0013/2018);

—   (O-000020/2018) felteszi: Petra Kammerevert, a CULT bizottság nevében, a Bizottsághoz: A bolognai folyamat végrehajtása - jelenlegi helyzet és nyomon követés (2018/2571(RSP)) (B8-0014/2018).


17. Nagyobb interpellációk (az eljárási szabályzat 130b. cikke) (benyújtás)

Az alábbi írásbeli választ igénylő nagyobb interpellációt nyújtották be, amelyet vita követ (az eljárási szabályzat 130b. cikke)

—   (O-000022/2018) felteszi: Ivan Jakovčić, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Nagyobb interpelláció - Az európai hajógyártási ágazat helyzete (2018/2672(RSP)) (B8-0019/2018).


18. A Parlament állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések

A Parlament által a 2017. novemberi I. és II., valamint a decemberi ülés során elfogadott állásfoglalásokkal kapcsolatos további intézkedésekről szóló bizottsági közlemények rendelkezésre állnak az Europarl internetoldalon.


19. Ügyrend

A 2018. áprilisi plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 619.992/PDOJ) kiosztották, amelyhez a következő módosításokat javasolták (az eljárási szabályzat 149a. cikke):

Hétfő, kedd, szerda

Nincs javasolt változtatás.

Csütörtök

A PPE képviselőcsoport kéri, hogy szavazzanak a moldovai helyzetről szóló állásfoglalásra irányuló javaslatról (a vitára 2017. október 3-án került sor) (2017.10.3-i jegyzőkönyv, 9. pont ).

Felszólal: Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében indokolja a kérését, és Knut Fleckenstein ellenzi azt.

A Parlament elektronikus szavazással elutasítja a kérelmet (96 mellette, 170 ellene, 11 tartózkodás).

Az ENF képviselőcsoport kéri, hogy első napirendi pontként illesszenek be egy vitát Paul Rübig jelentéséről az Európai Parlament 2019. évi kiadásainak és bevételeinek tervezetéről.

Felszólal: Stanisław Żółtek, a(z) ENF képviselőcsoport nevében indokolja a kérést, és Paul Rübig ellenzi azt.

A Parlament név szerinti szavazással elutasítja a kérelmet (38 mellette, 225 ellene, 5 tartózkodás).

°
° ° °

Az ügyrendet megállapítják.


ELNÖKÖL:
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO alelnök

20. A földhasználathoz, a földhasználat-megváltoztatáshoz és az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak és -elnyelésnek a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai keretbe történő beillesztése ***I - A Párizsi Megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében kötelezően teljesítendő éves üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentések ***I (vita)

Jelentés a földhasználathoz, a földhasználat-megváltoztatáshoz és az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak és -elnyelésnek a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai keretbe történő beillesztéséről, valamint az üvegházhatásúgáz-kibocsátás és az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információk nyomon követésének és bejelentésének rendszeréről szóló 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról [COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Norbert Lins (A8-0262/2017)

A vita időpontja: 2017. szeptember 11. (2017.9.11-i jegyzőkönyv, 21. pont )
A szavazásra az alábbi időpontban került sor: 2017. szeptember 13. (2017.9.13-i jegyzőkönyv, 9.8. pont )

Jelentés a stabil és alkalmazkodóképes energiaunió megvalósítása és a Párizsi Megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében a tagállamok által 2021-től 2030-ig kötelezően teljesítendő éves üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentések meghatározásáról, valamint az üvegházhatásúgáz-kibocsátás és az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információk nyomon követésének és bejelentésének rendszeréről szóló 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

A vita időpontja: 2017. június 13. (2017.6.13-i jegyzőkönyv, 3. pont )
A szavazásra az alábbi időpontban került sor: 2017. június 14.(2017.6.14-i jegyzőkönyv, 8.1. pont )

Norbert Lins és Gerben-Jan Gerbrandy előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Miguel Arias Cañete (a Bizottság tagja).

Felszólal: Florent Marcellesi (a DEVE bizottság véleményének előadója), Marisa Matias (az ITRE bizottság véleményének előadója), Peter Jahr (az AGRI bizottság véleményének előadója), Merja Kyllönen (a TRAN bizottság véleményének előadója), Nicola Caputo (az AGRI bizottság véleményének előadója), Pilar Ayuso, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Miapetra Kumpula-Natri, Miriam Dalli, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jadwiga Wiśniewska, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Nils Torvalds, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Bas Eickhout, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Kateřina Konečná, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Eleonora Evi, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Lampros Fountoulis, független, Peter Liese és Paul Brannen.

ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

Felszólal: Fredrick Federley, John Stuart Agnew, Julie Girling és Ulrike Müller.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Franc Bogovič, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Jan Huitema, Ana Miranda, João Ferreira, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Czesław Adam Siekierski, Eleftherios Synadinos, Marijana Petir, Henna Virkkunen és Annie Schreijer-Pierik.

Felszólal: Miguel Arias Cañete, Norbert Lins és Gerben-Jan Gerbrandy.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.4.17-i jegyzőkönyv, 6.5. pont és 2018.4.17-i jegyzőkönyv, 6.6. pont .


21. Csomagolás és csomagolási hulladék ***I - Elhasználódott járművek, hulladékelemek és -akkumulátorok, valamint elektromos és elektronikus berendezések hulladékai ***I - Hulladékok ***I - A környezetvédelmi jelentéstételre vonatkozó eljárási szabályok ***I (vita)

Jelentés a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

A vita időpontja: 2017. március 14. (2017.3.14-i jegyzőkönyv, 4. pont )
A szavazásra az alábbi időpontban került sor: 2017. március 14. (2017.3.14-i jegyzőkönyv, 6.8. pont )

Jelentés az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK irányelv, az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról szóló 2006/66/EK irányelv, valamint az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

A vita időpontja: 2017. március 14. (2017.3.14-i jegyzőkönyv, 4. pont )
A szavazásra az alábbi időpontban került sor: 2017. március 14. (2017.3.14-i jegyzőkönyv, 6.5. pont )

Jelentés a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv módosítására irányuló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

A vita időpontja: 2017. március 14. (2017.3.14-i jegyzőkönyv, 4. pont )
A szavazásra az alábbi időpontban került sor: 2017. március 14. (2017.3.14-i jegyzőkönyv, 6.6. pont )

Jelentés a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

A vita időpontja: 2017. március 14. (2017.3.14-i jegyzőkönyv, 4. pont )
A szavazásra az alábbi időpontban került sor: 2017. március 14. (2017.3.14-i jegyzőkönyv, 6.7. pont )

Jelentés a 87/217/EGK tanácsi irányelvnek, a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, a 2009/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, az 1257/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, a 86/278/EGK tanácsi irányelvnek és a 94/63/EK tanácsi irányelvnek a környezetvédelmi jelentéstételre vonatkozó eljárási szabályok tekintetében történő módosításáról, valamint a 91/692/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

Simona Bonafè és Francesc Gambús előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Frans Timmermans (a Bizottság első alelnöke).

Felszólal: João Ferreira (az ITRE bizottság véleményének előadója), Pavel Telička (az ITRE bizottság véleményének előadója), Miroslav Poche (az ITRE bizottság véleményének előadója), Karl-Heinz Florenz, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Kathleen Van Brempt, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jadwiga Wiśniewska, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Nils Torvalds, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Davor Škrlec, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Kateřina Konečná, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Piernicola Pedicini, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Giovanni La Via, Miriam Dalli, Pirkko Ruohonen-Lerner és Gesine Meissner.

ELNÖKÖL:
Evelyne GEBHARDT alelnök

Felszólal: Andrzej Grzyb, Massimo Paolucci, Adina-Ioana Vălean, Jo Leinen és Annie Schreijer-Pierik.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Gabriela Zoană és Nikolaos Chountis.

Felszólal: Karmenu Vella (a Bizottság tagja), Simona Bonafè és Francesc Gambús.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.4.18-i jegyzőkönyv, 12.7. pont , 2018.4.18-i jegyzőkönyv, 12.8. pont , 2018.4.18-i jegyzőkönyv, 12.9. pont , 2018.4.18-i jegyzőkönyv, 12.10. pont és 2018.4.18-i jegyzőkönyv, 12.11. pont .


22. A hetedik környezetvédelmi cselekvési program végrehajtása (vita)

Jelentés a hetedik környezetvédelmi cselekvési program végrehajtásáról [2017/2030(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)

Daciana Octavia Sârbu előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Karmenu Vella (a Bizottság tagja).

Felszólal: Stanislav Polčák, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Pavel Poc, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Margrete Auken, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Stefan Eck, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, és Michel Dantin.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias, João Ferreira, Eleonora Evi és Franc Bogovič.

Felszólal: Karmenu Vella és Daciana Octavia Sârbu.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.4.17-i jegyzőkönyv, 6.9. pont .


23. A nemek közötti egyenlőség uniós médiaszektoron belüli helyzete - A nők és lányok szerepvállalásának a digitális ágazaton keresztül történő növelése (vita)

Jelentés a nemek közötti egyenlőség uniós médiaszektoron belüli helyzetéről [2017/2210(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000004/2018) felteszi: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, a FEMM bizottság nevében, a Bizottsághoz: A nők és lányok szerepvállalásának a digitális ágazaton keresztül történő növelése (2017/3016(RSP)) (B8-0010/2018)

Michaela Šojdrová előterjeszti a jelentést.

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz kifejti a kérdést.

Felszólal: Věra Jourová (a Bizottság tagja).

Felszólal: Lynn Boylan (az EMPL bizottság véleményének előadója), Iratxe García Pérez, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jadwiga Wiśniewska, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Filiz Hyusmenova, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Florent Marcellesi, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Stefan Eck, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Mylène Troszczynski, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Dobromir Sośnierz, független, Liliana Rodrigues, Bernd Kölmel és Julie Ward.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Marijana Petir.

ELNÖKÖL:
Lívia JÁRÓKA alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Caterina Chinnici, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Linnéa Engström, João Pimenta Lopes, Francis Zammit Dimech, Ruža Tomašić és Ana Miranda.

Felszólal: Věra Jourová és Michaela Šojdrová.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

—   Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, a FEMM bizottság nevében, a nők és lányok szerepvállalásának a digitális ágazaton keresztül történő növeléséről (2017/3016(RSP)) (B8-0183/2018).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.4.17-i jegyzőkönyv, 6.10. pont és 2018.4.17-i jegyzőkönyv, 6.11. pont .


24. A fejlesztési együttműködési eszköz, a humanitárius segítségnyújtási eszköz és az Európai Fejlesztési Alap végrehajtása (vita)

Jelentés a fejlesztési együttműködési eszköz, a humanitárius segítségnyújtási eszköz és az Európai Fejlesztési Alap végrehajtásáról [2017/2258(INI)] - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)

Enrique Guerrero Salom előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Neven Mimica (a Bizottság tagja).

Felszólal: Jordi Solé (a BUDG bizottság véleményének előadója), Frank Engel, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Linda McAvan, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Eleni Theocharous, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Lola Sánchez Caldentey, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jean-Luc Schaffhauser, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, és Bogdan Brunon Wenta.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michel Dantin, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Kateřina Konečná, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot és João Ferreira.

Felszólal: Neven Mimica és Enrique Guerrero Salom.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.4.17-i jegyzőkönyv, 6.12. pont .


25. A fehérjenövények termesztésének ösztönzésére irányuló európai stratégia (rövid ismertetés)

Jelentés a fehérjenövények termesztésének ösztönzésére irányuló európai stratégiáról – a fehérje- és hüvelyes növények termesztésének ösztönzése az európai mezőgazdasági ágazatban [2017/2116(INI)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)

Jean-Paul Denanot rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Tom Vandenkendelaere, Eric Andrieu, Notis Marias, Michel Dantin, Daniel Buda, Stanislav Polčák, Marijana Petir és Seán Kelly.

Felszólal: Neven Mimica (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2018.4.17-i jegyzőkönyv, 6.4. pont .


26. Az adósság fenntarthatóságának javítása a fejlődő országokban (rövid ismertetés)

Jelentés az adósság fenntarthatóságának javításáról a fejlődő országokban [2016/2241(INI)] - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Charles Goerens (A8-0129/2018)

Charles Goerens rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Bogdan Brunon Wenta, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser és Stanislav Polčák.

Felszólal: Neven Mimica (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2018.4.17-i jegyzőkönyv, 6.13. pont .


27. A gazdasági, társadalmi és területi kohézió Unión belüli megerősítése (rövid ismertetés)

Jelentés a gazdasági, társadalmi és területi kohézió Európai Unión belüli megerősítéséről: az Európai Bizottság hetedik jelentése [2017/2279(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Marc Joulaud (A8-0138/2018)

Marc Joulaud rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Csaba Sógor, Julie Ward, Ivana Maletić és Maria Gabriela Zoană.

Felszólal: Corina Crețu (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2018.4.17-i jegyzőkönyv, 6.14. pont .


28. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az eljárási szabályzat 163. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

Cristian Dan Preda, Wajid Khan, Ryszard Czarnecki, Yana Toom, Jordi Solé, Kateřina Konečná, Martin Sonneborn, Ivana Maletić, Maria Gabriela Zoană, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda, João Ferreira, Seán Kelly, John Howarth, Marek Jurek, Jasenko Selimovic, Miroslavs Mitrofanovs, João Pimenta Lopes, Andrea Bocskor, Jonás Fernández, Lynn Boylan, Michaela Šojdrová, Julie Ward, Jiří Pospíšil, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Csaba Sógor, Răzvan Popa és Stanislav Polčák.


29. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 619.992/OJMA).


30. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.37-kor berekesztik.

Klaus Welle

Pavel Telička

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Albiol Guzmán, Christensen, Crowley, Demesmaeker, Drăghici, Händel, Juvin, Kuhn, Le Pen, Maštálka, Ponga, Punset, Thun und Hohenstein, Weber Renate, Zīle, Žitňanská

Utolsó frissítés: 2018. október 22.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat