Rodyklė 
Protokolas
PDF 302kWORD 87k
Pirmadienis, 2018 m. balandžio 16 d. - Strasbūras
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Posėdžio pradžia
 3.Pirmininko pareiškimas
 4.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 5.Parlamento sudėtis
 6.Įgaliojimų tikrinimas
 7.Frakcijų sudėtis
 8.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 9.Veiksmai, kurių imtasi dėl prašymo atšaukti imunitetą
 10.2019 m. Parlamento plenarinių sesijų kalendorius
 11.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)
 12.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 13.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)
 14.Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)
 15.Gauti dokumentai
 16.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)
 17.Platesnės apimties klausimai (Darbo tvarkos taisyklių 130b straipsnis) (pateikimas)
 18.Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento rezoliucijas
 19.Darbų programa
 20.Šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų ir šalinamų dėl žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės, kiekio įtraukimas į 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategiją ***I - Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų metinio kiekio sumažinimas siekiant vykdyti įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą ***I (diskusijos)
 21.Pakuotės ir pakuočių atliekos ***I - Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės, baterijų ir akumuliatorių atliekos ir elektros ir elektroninės įrangos atliekos ***I - Atliekos ***I - Lyčių lygybė ES žiniasklaidos sektoriuje ***I - Procedūrinės taisyklės aplinkosaugos ataskaitų srityje ***I (diskusijos)
 22.Septintosios aplinkosaugos veiksmų programos įgyvendinimas (diskusijos)
 23.Lyčių lygybė ES žiniasklaidos sektoriuje - Moterų ir mergaičių įgalinimas per skaitmeninį sektorių (diskusijos)
 24.Vystomojo bendradarbiavimo priemonės, humanitarinės pagalbos priemonės ir Europos plėtros fondo įgyvendinimas (diskusijos)
 25.Europos baltyminių augalų propagavimo strategija (trumpas pristatymas)
 26.Besivystančių šalių skolos tvarumo gerinimas (trumpas pristatymas)
 27.Ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos stiprinimas ES (trumpas pristatymas)
 28.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 29.Kito posėdžio darbotvarkė
 30.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

1. Sesijos atnaujinimas

Atnaujinta 2018 m. kovo 15 d., ketvirtadienis, atidėta sesija.


2. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 17.04 val.


3. Pirmininko pareiškimas

Pirmininkas padarė pareiškimą dėl neseniai JAV, Jungtinės Karalystės ir Prancūzijos suduotų smūgių Sirijos cheminių ginklų bazėms.

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Udo Bullmann S&D frakcijos vardu, Syed Kamall ECR frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, Margot Parker EFDD frakcijos vardu, ir Nicolas Bay ENF frakcijos vardu.

°
° ° °

Kalbėjo: Edouard Martin dėl tolesnių veiksmų, 2017 m. spalio 26 d. priėmus rezoliuciją dėl kovos su seksualiniu priekabiavimu ir prievarta ES (2017 10 26 protokolo 10.6 punktas), ir Takis Hadjigeorgiou dėl padėties Kipre.


4. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.

°
° ° °

Alberto Cirio dalyvavo 2018 m. kovo 15 d. posėdyje, tačiau jo pavardės nėra dalyvių sąraše.

°
° ° °

Kalbėjo: Jörg Meuthen dėl Tarptautinės šeimų dienos, kuri vyks 2018 m. gegužės 15 d. ir Tomáš Zdechovský dėl ankstesnio pasisakymo.


5. Parlamento sudėtis

Lenkijos ir Švedijos kompetentingos valdžios institucijos pranešė apie Dobromir Sośnierz ir Aleksander Gabelic, kurie atitinkamai nuo kovo 22 d. ir balandžio 4 d. pakeis Janusz Korwin-Mikke ir Jens Nilsson, išrinkimą Parlamento nariais.

Parlamentas atkreipė dėmesį tai, kad jie buvo išrinkti.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kol Dobromir Sośnierz et Aleksander Gabelic įgaliojimai nebus patikrinti ir nebus priimtas sprendimas dėl ginčų, jie eis savo pareigas Parlamente ir jo organuose ir galės naudotis visomis su tuo susijusiomis teisėmis, jei prieš tai pateikė rašytinę deklaraciją, kad neužima pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario veikla.

°
° ° °

Gianni Pittella ir Matteo Salvini pranešė Pirmininkui, kad buvo išrinkti Italijos Respublikos Senato nariais, o Lorenzo Fontana – kad buvo išrinktas Italijos Respublikos Deputatų Rūmų nariu, visi trys nuo 2018 m. kovo 23 d.

Parlamentas atkreipė dėmesį tai, kad remiantis Aktu dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 7 straipsnio 2 dalimi šios pareigos nesuderinamos su Europos Parlamento nario pareigomis, konstatavo, kad nuo 2018 m. kovo 23 d. Gianni Pittella, Matteo Salvini ir Lorenzo Fontana vietos yra laisvos, ir apie tai informavo kompetentingas nacionalines institucijas.

°
° ° °

Jean-Paul Denanot raštu pranešė apie savo atsistatydinimą iš Europos Parlamento nario pareigų nuo 2018 m. birželio 11 d.

Vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 1 ir 2 punktais Parlamentas konstatavo, kad Parlamento nario vieta yra laisva ir apie tai pranešė atitinkamai valstybei narei.


6. Įgaliojimų tikrinimas

JURI komiteto teikimu Parlamentas nusprendė nuo 2018 m. vasario 2 d. patvirtinti Jacques Colombier įgaliojimus.


7. Frakcijų sudėtis

Laurenţiu Rebega nebepriklauso nepkrilausomiems nariams ir nuo 2018 m. balandžio 3 d. prisijungė prie ECR frakcijos.

Kazimierz Michał Ujazdowski nebėra ECR frakcijos narys. Jis priklauso nepriklausomiems nariams nuo 2018 m. balandžio 13 d.


8. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šiuos PPE, ECR, S&D ir ENF frakcijų bei nepriklausomų narių prašymus dėl paskyrimo:

AFET komitetas: Dobromir Sośnierz vietoj Janusz Korwin-Mikke

REGI komitetas: Aleksander Gabelic vietoj Jens Nilsson

TRAN komitetas: Marita Ulvskog vietoj Jens Nilsson

Delegacija ryšiams su Baltarusija: Aleksander Gabelic vietoj Jens Nilsson

Delegacija ES ir Armėnijos ir ES ir Azerbaidžano parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose ir ES ir Gruzijos parlamentiniame asociacijos komitete: Ramona Nicole Mănescu vietoj Traian Ungureanu

Delegacija Cariforum ir ES parlamentiniame komitete: André Elissen.

Šie paskyrimai bus laikomi patvirtintais, jei iki protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


9. Veiksmai, kurių imtasi dėl prašymo atšaukti imunitetą

Kompetentinga Vokietijos institucija informavo Pirmininką apie Grimos apygardos teismo priimtą sprendimą, nagrinėjant Hermannui Winkleriui iškeltą baudžiamąją bylą po to, kai Europos Parlamento 2016 m. balandžio 12 d. sprendimu buvo panaikintas jo imunitetas (2016 04 12 protokolo 5.6 punktas).


10. 2019 m. Parlamento plenarinių sesijų kalendorius

Pirmininkų sueiga 2018 m. balandžio 12 d. posėdyje patvirtino 2019 m. Parlamento plenarinių sesijų kalendorių.

Jos vyks šiomis datomis:

- sausio 14–17 d.,

- sausio 30–31 d.,

- vasario 11–14 d.,

- kovo 11–14 d.,

- kovo 25–28 d.,

- balandžio 3–4 d.,

- balandžio 15–18 d.,

- liepos 2–4 d.,

- liepos 15–18 d.,

- rugsėjo 16–19 d.,

- spalio 9–10 d.,

- spalio 21–24 d.,

- lapkričio 13–14 d.,

- lapkričio 25–28 d.,

- gruoždio 16–19 d.

Šios datos pasklebtos svetainėje Europarl.

Pakeitimų pateikimo terminas nustatytas iki šio vakaro, 2018 m. balandžio 16 d., pirmadienio, 19.00 val.

Balsavymas vyks balandžio 18 d., trečiadienį, 12.00 val.


11. Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)

Pirmininkas pranešė apie kelių komitetų sprendimus pradėti tarpinstitucines derybas pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 1 dalį:

—   TRAN komitetas, remdamasis pranešimu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl konkurencijos apsaugos oro transporto sektoriuje, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 868/2004 (COM(2017)0289 – C8-0183/2017 – 2017/0116(COD)). Pranešėjas: Markus Pieper (A8-0125/2018);

—   ITRE komitetas, ramdamasis pranešimu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/73/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių (COM(2017)0660 – C8-0394/2018 – 2017/0294(COD)). Pranešėjas: Jerzy Buzek (A8-0143/2018);

—   ITRE komitetas, remdamasis pranešimu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos verslo statistikos, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 184/2005 ir panaikinama dešimt verslo statistikos srities teisės aktų (COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD)). Pranešėjas: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018);

—   EMPL komitetas, remdamasis pranešimu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe (COM(2017)0011 – C8-0010/2017 – 2017/0004(COD)). Pranešėjas: Claude Rolin (A8-0142/2018).

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalį ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiantis Parlamento narių skaičius arba frakcija ar frakcijos gali iki rytojaus, 2018 m. balandžio 17 d., antradienio, vidurnakčio raštu paprašyti, kad dėl sprendimo pradėti derybas būtų balsuojama.

Derybos gali būti pradėtos bet kuriuo metu pasibaigus šiam terminui, jei nepateikiamas prašymas balsuoti Parlamente dėl sprendimo pradėti derybas.


12. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalį Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkas pranešė Parlamento pirmininkui, kad nebuvo pareikšta jokių prieštaravimų dėl:

- JURI komiteto rekomendacija neprieštarauti 2018 m. kovo 5 d. Komisijos deleguotajam reglamentui (ES), kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo ir panaikinamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/1430 (C(2018)01231 - 2018/2618(DEA)) (B8-0187/2018).

Jei per dvidešimt keturias valandas šiai rekomendacijai nepareikš prieštaravimų nė viena frakcija arba ne mažiau kaip apatinę ribą siekiantis Parlamento narių skaičius, ji bus laikoma patvirtinta. Priešingu atveju dėl jos bus balsuojama.

Su rekomendacija šios sesijos laikotarpiu galima susipažinti interneto svetainėje Europarl.


13. Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)

ECON komitetas perdavė šį Europos Parlamento priimto teksto klaidų ištaisymą:

2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/2366 dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2002/65/EB, 2009/110/EB ir 2013/36/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 ir panaikinama Direktyva 2007/64/EB Klaidų ištaisymas (P8_TA(2015)0346(COR01)) (OL L 337, 2015 12 23, p. 35) - (Europos Parlamento pozicija, priimta 2015 m. spalio 8 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti pirmiau minėtą direktyvą) (P8_TA(2015)0346) (COM(2013)0547 – C7-0230/2013 – 2013/0264(COD)) - ECON komitetas

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 231 straipnio 4 dalį šis klaidų ištaisymas laikomas patvirtintu, išskyrus atvejus, kai ne vėliau kaip per dvidešimt keturias valandas po jo paskelbimo frakcija arba ne mažiau kaip apatinę ribą siekiantis Parlamento narių skaičius paprašo dėl jo balsuoti.

Su klaidų ištaisymu šios sesijos laikotarpiu galima susipažinti interneto svetainėje Europarl.


14. Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)

Pirmininkas pranešė, kad kartu su Tarybos pirmininku 2018 m. balandžio 18 d., trečiadienį, pasirašys šiuos teisės aktus, priimtus pagal įprastą teisėkūros procedūrą:

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl geležinkelių transporto statistikos (nauja redakcija) (00008/2018/LEX - C8-0148/2018 - 2017/0146(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/59/EB dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir kvalifikacijos kėlimo ir Direktyva 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų (00071/2017/LEX - C8-0147/2018 - 2017/0015(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas dėl bendros geresnių paslaugų, susijusių su įgūdžiais ir kvalifikacijomis, teikimo sistemos („Europass“), kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 2241/2004/EB (00070/2017/LEX - C8-0146/2018 - 2016/0304(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų (00069/2017/LEX - C8-0145/2018 - 2016/0149(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 92/66/EEB, nustatanti Bendrijos Niukaslio ligos kontrolės priemones (00006/2018/LEX - C8-0142/2018 - 2017/0329(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1295/2013, kuriuo sukuriama programa „Kūrybiška Europa“ (2014–2020 m.) (00005/2018/LEX - C8-0141/2018 - 2017/0163(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas dėl tolesnio makrofinansinės paramos teikimo Gruzijai (00007/2018/LEX - C8-0140/2018 - 2017/0242(COD)).


15. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų (COM(2018)0099 - C8-0102/2018 - 2018/0047(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.
Pagal Sutarties 282 straipsnio 5 dalį Pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos Centriniu Banku.

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

Nuomonė :

ITRE, IMCO, JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos sutelktinio finansavimo paslaugų verslui teikėjų (COM(2018)0113 - C8-0103/2018 - 2018/0048(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.
Pagal Sutarties 282 straipsnio 5 dalį Pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos Centriniu Banku.

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

Nuomonė :

ITRE, IMCO, JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl teisės, taikytinos nustatant reikalavimų perleidimo pasekmes tretiesiems asmenims (COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

Nuomonė :

ECON

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl palankesnių sąlygų tarpvalstybiniu mastu platinti kolektyvinio investavimo fondų investicinius vienetus ar akcijas sudarymo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 345/2013 ir (ES) Nr. 346/2013 (COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.
Pagal Sutarties 282 straipsnio 5 dalį Pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos Centriniu Banku.

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

Nuomonė :

BUDG, JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/ES nuostatos dėl kolektyvinio investavimo fondų investicinių vienetų ar akcijų platinimo tarpvalstybiniu mastu (COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.
Pagal Sutarties 282 straipsnio 5 dalį Pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos Centriniu Banku.

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

Nuomonė :

JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 nuostatos, susijusios su padengtųjų obligacijų pozicijomis (COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.
Pagal Sutarties 282 straipsnio 5 dalį Pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos Centriniu Banku.

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

Nuomonė :

JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl padengtųjų obligacijų emisijų ir viešosios priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB ir 2014/59/ES (COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.
Pagal Sutarties 282 straipsnio 5 dalį Pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos Centriniu Banku.

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

Nuomonė :

JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 810/2009, nustatantis Bendrijos vizų kodeksą (Vizų kodeksas) (COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

Nuomonė :

TRAN

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (kodifikuotaredakcija) (COM(2018)0139 - C8-0116/2018 - 2018/0066(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl neveiksnių pozicijų nuostolių minimalaus padengimo lygio iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 575/2013 (COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.
Pagal Sutarties 282 straipsnio 5 dalį Pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos Centriniu Banku.

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

Nuomonė :

JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Europos darbo institucija (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

Nuomonė :

BUDG, IMCO, TRAN, JURI, LIBE, FEMM

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl papildomų taisyklių dėl išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonės kaip Vidaus saugumo fondo dalies 2014–2020 m. laikotarpiu sudarymo Sąjungos vardu (06222/2018 - C8-0119/2018 - 2018/0032(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

Nuomonė :

AFET, BUDG

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl „Euro 5“ etapo taikymo dviračių bei triračių transporto priemonių ir keturračių tipo patvirtinimui iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 168/2013 (COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

Nuomonė :

ENVI, ITRE, TRAN

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Naujosios Zelandijos susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų pakeitimo Kroatijos Respublikos sąraše jai stojant į Europos Sąjungą sudarymo (10670/2017 - C8-0121/2018 - 2017/0137(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos bendradarbiavimo memorandumo NAT-I-9406 1 dalinio pakeitimo sudarymo Sąjungos vardu (05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

Nuomonė :

TRAN

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011 dėl tam tikrų žvejybos BVJŽK (Bendrosios Viduržemio jūros žvejybos komisijos) susitarimo rajone nuostatų (COM(2018)0143 - C8-0123/2018 - 2018/0069(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

Nuomonė :

ENVI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl patvariųjų organinių teršalų (nauja redakcija) (COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

Nuomonė :

ITRE, JURI (Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnis)

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Belgijos paraiška „EGF/2017/010 BE/Caterpillar“) (COM(2018)0156 - C8-0125/2018 - 2018/2043(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

Nuomonė :

EMPL, REGI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas daugiametis vakarų vandenų ir gretimų vandenų žuvų išteklių ir tų išteklių žvejybos valdymo planas, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/1139, kuriuo nustatomas Baltijos jūros daugiametis planas, ir panaikinami reglamentai (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007 ir (EB) Nr. 1300/2008 (COM(2018)0149 - C8-0126/2018 - 2018/0074(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo, kuriuo nustatomas atstovų į Europos Parlamentą devintųjų rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise laikotarpis (07162/2018 - C8-0128/2018 - 2018/0805(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

AFCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe (COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

Nuomonė :

ENVI, JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (EGF/2018/000 TA 2018 – Komisijos iniciatyva teikiama techninė pagalba) (COM(2018)0165 - C8-0131/2018 - 2018/2048(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

Nuomonė :

EMPL, REGI

- Protokolo Nr. 3 dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto pakeitimų projektas (02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

Nuomonė :

AFCO

2) Parlamento komitetų pranešimai

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (nauja redakcija) (COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0378(COD)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl elektros energijos vidaus rinkos (nauja redakcija) (COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Krišjānis Kariņš (A8-0042/2018)

- ***I Pranešimas dėl pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikrų prekių pardavimo sutarčių aspektų, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/22/EB, kuria panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB (COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD)) - IMCO komitetas - Pranešėjas: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių (nauja redakcija) (COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Krišjānis Kariņš (A8-0044/2018)

- Pranešimas dėl metinės konkurencijos politikos ataskaitos (2017/2191(INI)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos ir Mauricijaus Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo projekto (12476/2017 - C8-0445/2017 - 2017/0223(NLE)) - PECH komitetas - Pranešėja: Norica Nicolai (A8-0053/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrųjų skaitmeninių vartų sukūrimo informacijai teikti, procedūroms atlikti ir pagalbos bei problemų sprendimo paslaugoms teikti, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 (COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)) - IMCO komitetas - Pranešėja: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

- ***I Pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria siekiama valstybių narių konkurencijos institucijoms suteikti įgaliojimus, kad jos būtų veiksmingesnės vykdymo užtikrinimo institucijos ir užtikrintų tinkamą vidaus rinkos veikimą (COM(2017)0142 - C8-0119/2017 - 2017/0063(COD)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Andreas Schwab (A8-0057/2018)

- Pranešimas dėl 7-osios aplinkosaugos veiksmų programos įgyvendinimo (2017/2030(INI)) - ENVI komitetas - Pranešėja: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma Europos solidarumo korpuso teisinė sistema ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1288/2013, (ES) Nr. 1293/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 ir Sprendimas Nr. 1313/2013/ES (COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)) - CULT komitetas - Pranešėja: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

- Pranešimas dėl dabartinės avininkystės ir ožkininkystės sektorių padėties ir ateities perspektyvų Sąjungoje (2017/2117(INI)) - AGRI komitetas - Pranešėja: Esther Herranz García (A8-0064/2018)

- Pranešimas dėl Direktyvos 2011/99/ES dėl Europos apsaugos orderio įgyvendinimo (2016/2329(INI)) – komitetai LIBE ir FEMM - Pranešėjos: Soraya Post ir Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

- Pranešimas dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2017)0365[[22]] - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Bart Staes (A8-0066/2018)

- Pranešimas dėl Europos bankininkystės institucijos 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2017)0365[[35]] - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Bart Staes (A8-0067/2018)

- Pranešimas dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2017)0365[[11]] - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Bart Staes (A8-0068/2018)

- Pranešimas dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2017)0365[[39]] - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Bart Staes (A8-0069/2018)

- Pranešimas dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2017)0365[[46]] - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Brian Hayes (A8-0070/2018)

- Pranešimas dėl Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2017)0365[[47]] - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Brian Hayes (A8-0071/2018)

- Pranešimas dėl bendrosios įmonės ECSEL 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2017)0365[[51]] - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Brian Hayes (A8-0072/2018)

- Pranešimas dėl II kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2017)0365[[49]] - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Brian Hayes (A8-0073/2018)

- Pranešimas dėl Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2017)0365[[38]] - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Bart Staes (A8-0074/2018)

- Pranešimas dėl II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2017)0365[[48]] - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Brian Hayes (A8-0075/2018)

- Pranešimas dėl bendrosios įmonės „Shift2Rail“ 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2017)0365[[50]] - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Brian Hayes (A8-0076/2018)

- Pranešimas dėl bendros įmonės SESAR 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2017)0365[[45]] - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Brian Hayes (A8-0077/2018)

- Pranešimas dėl Europos jūrų saugumo agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2017)0365[[21]] - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Bart Staes (A8-0078/2018)

- Pranešimas dėl Europos geležinkelio agentūros (dabar – Europos Sąjungos geležinkelių agentūra) 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2017)0365[[26]] - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Bart Staes (A8-0079/2018)

- Pranešimas dėl Europos mokymo fondo 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2017)0365[[20]] - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Bart Staes (A8-0080/2018)

- Pranešimas dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2017)0365[[14]] - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Bart Staes (A8-0081/2018)

- Pranešimas dėl Europos GNSS agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2017)0365[[29]] - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Bart Staes (A8-0082/2018)

- Pranešimas dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2017)0365[[41]] - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Bart Staes (A8-0083/2018)

- Pranešimas dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2017)0365[[16]] - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Bart Staes (A8-0084/2018)

- Pranešimas dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2017)0365[[24]] - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Bart Staes (A8-0085/2018)

- Pranešimas dėl Europos cheminių medžiagų agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2017)0365[[31]] - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Bart Staes (A8-0086/2018)

- Pranešimas dėl Europos lyčių lygybės instituto 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2017)0365[[34]] - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Bart Staes (A8-0087/2018)

- Pranešimas dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2017)0365[[36]] - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Bart Staes (A8-0088/2018)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, V skirsnis – Audito Rūmai (COM(2017)0365[[05]] - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)

- Pranešimas dėl Europos aplinkos agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2017)0365[[15]] - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Bart Staes (A8-0090/2018)

- Pranešimas dėl Europos maisto saugos tarnybos 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2017)0365[[23]] - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Indrek Tarand (A8-0091/2018)

- Pranešimas dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2017)0365[[12]] - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Bart Staes (A8-0092/2018)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2017)0365[[13]] - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Bart Staes (A8-0093/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos verslo statistikos, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 184/2005 ir panaikinama dešimt verslo statistikos srities teisės aktų (COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

- Pranešimas dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2017)0365[[44]] - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Brian Hayes (A8-0095/2018)

- Pranešimas dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2017)0365[[40]] - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Bart Staes (A8-0096/2018)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VI skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (COM(2017)0365[[06]] - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros (iki 2016 m. liepos 1 d. – Europos policijos koledžo) 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2017)0365[[27]] - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Bart Staes (A8-0098/2018)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IX skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (COM(2017)0365[[09]] - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VIII skirsnis – Europos ombudsmenas (COM(2017)0365[[08]] - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)

- Pranešimas dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2017)0365[[37]] - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Bart Staes (A8-0101/2018)

- Pranešimas dėl Euratomo tiekimo agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2017)0365[[32]] - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Bart Staes (A8-0102/2018)

- Pranešimas dėl Europos vaistų agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2017)0365[[18]] - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Bart Staes (A8-0103/2018)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Uzbekistano Respublikos partnerystę, protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Sąjungos ir valstybių narių vardu projekto (09021/2017 - C8-0243/2017 - 2017/0083(NLE)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Jozo Radoš (A8-0104/2018)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, I skirsnis – Europos Parlamentas (COM(2017)0365[[02]] - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Derek Vaughan (A8-0105/2018)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2017)0365[[17]] - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Bart Staes (A8-0106/2018)

- Pranešimas dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2017)0365[[30]] - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Bart Staes (A8-0107/2018)

- Pranešimas dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (FRONTEX) 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2017)0365[[28]] - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Bart Staes (A8-0108/2018)

- Pranešimas dėl Europos policijos biuro (Europolo) 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2017)0365[[33]] - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Bart Staes (A8-0109/2018)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Australijos bendrojo susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto (15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

- Pranešimas dėl Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2017)0365[[42]] - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Bart Staes (A8-0111/2018)

- Pranešimas ES išorės finansavimo priemonių įgyvendinimas: 2017 m. laikotarpio vidurio peržiūra ir būsima struktūra po 2020 m. (2017/2280(INI)) - AFET komitetas - Pranešėja: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

- Pranešimas dėl Eurojusto 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2017)0365[[19]] - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Bart Staes (A8-0113/2018)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2017)0365[[25]] - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Bart Staes (A8-0114/2018)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos agentūrų 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo: veikla, finansų valdymas ir kontrolė (COM(2017)0365[[43]] - C8-0290/2017 - 2017/2179(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Bart Staes (A8-0115/2018)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba (COM(2017)0365[[03]] - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VII skirsnis – Regionų komitetas (COM(2017)0365[[07]] - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)

- Pranešimas dėl vystomojo bendradarbiavimo priemonės, humanitarinės pagalbos priemonės ir Europos plėtros fondo įgyvendinimo (2017/2258(INI)) - DEVE komitetas - Pranešėjas: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)

- Pranešimas su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Australijos bendrojo susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto (2017/2227(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

- Pranešimas Europos baltyminių augalų propagavimo strategija. Baltymių ir ankštinių augalų auginimo Europos žemės ūkio sektoriuje skatinimas (2017/2116(INI)) - AGRI komitetas - Pranešėjas: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IV skirsnis – Teisingumo Teismas (COM(2017)0365[[04]] - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)

- Pranešimas dėl aštuntojo, devintojo, dešimtojo ir vienuoliktojo Europos plėtros fondų 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Barbara Kappel (A8-0123/2018)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatos dėl prievolės taikyti minimalų standartinį tarifą (COM(2017)0783 - C8-0007/2018 - 2017/0349(CNS)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Roberto Gualtieri (A8-0124/2018)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimo pasikeičiant laiškais dėl papildomų prekybos žemės ūkio produktais lengvatų sudarymo projekto (13357/2017 - C8-0434/2017 - 2017/0259(NLE)) - INTA komitetas - Pranešėja: Tiziana Beghin (A8-0126/2018)

- Pranešimas dėl Sutarties nuostatų dėl nacionalinių parlamentų įgyvendinimo (2016/2149(INI)) - AFCO komitetas - Pranešėjas: Paulo Rangel (A8-0127/2018)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, X skirsnis – Europos išorės veiksmų tarnyba (COM(2017)0365[[10]] - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Marco Valli (A8-0128/2018)

- Pranešimas dėl besivystančių šalių skolos tvarumo didinimo (2016/2241(INI)) - DEVE komitetas - Pranešėjas: Charles Goerens (A8-0129/2018)

- Pranešimas dėl Audito Rūmų specialiųjų ataskaitų vykdant Komisijos 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą (COM(2017)0365[[52]] - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Joachim Zeller (A8-0130/2018)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Tarybos konvencijos dėl terorizmo prevencijos sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto (14494/2017 - C8-0450/2017 - 2017/0265(NLE)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Helga Stevens (A8-0131/2018)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Tarybos konvencijos dėl terorizmo prevencijos papildomo protokolo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto (14498/2017 - C8-0451/2017 - 2017/0266(NLE)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Helga Stevens (A8-0132/2018)

- *** Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl kontrolės priemonių taikymo naujai psichoaktyviajai medžiagai N-(1-amino-3,3-dimetil-1-oksobutan-2-il)-1-(cikloheksilmetil)-1H-indazol-3-karboksamidui (ADB-CHMINACA) projekto (05387/2018 - C8-0028/2018 - 2017/0340(NLE)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0133/2018)

- * Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl kontrolės priemonių taikymo naujai psichoaktyviajai medžiagai 1-(4-cianobutil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazol-3-karboksamidui (CUMYL-4CN-BINACA) projekto (05392/2018 - C8-0025/2018 - 2017/0344(NLE)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0134/2018)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos (COM(2017)0365[[01]] - C8-0247/2017 - 2017/2136(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Joachim Zeller (A8-0137/2018)

- Pranešimas Ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos stiprinimas Europos Sąjungoje: septintoji Europos Komisijos ataskaita (2017/2279(INI)) - REGI komitetas - Pranešėjas: Marc Joulaud (A8-0138/2018)

- Pranešimas dėl metinio pranešimo dėl 2016 m. EIB finansinės veiklos kontrolės (2017/2190(INI)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Marco Valli (A8-0139/2018)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių (COM(2017)0677 - C8-0424/2017 - 2017/0305(NLE)) - EMPL komitetas - Pranešėjas: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0140/2018)

- Pranešimas dėl metinių 2015 ir 2016 m. subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo ataskaitų (COM(2016)0469 - 2017/2010(INI)) - JURI komitetas - Pranešėja: Mady Delvaux (A8-0141/2018)


16. Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)

Parlamento nariai pateikė šiuos klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu (Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis):

—   (O-000004/2018), kurį pateikė Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, FEMM komiteto vardu, Komisijai: Moterų ir mergaičių įgalinimas per skaitmeninį sektorių (2017/3016(RSP)) (B8-0010/2018);

—   (O-000008/2018), kurį pateikė Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte ir Mireille D'Ornano, ENVI komiteto vardu, Tarybai: Nepasitikėjimas skiepais ir sumažėjęs pasiskiepijusių žmonių skaičius Europoje (2017/2951(RSP)) (B8-0011/2018);

—   (O-000009/2018), kurį pateikė Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte ir Mireille D'Ornano, ENVI komiteto vardu, Komisijai: Nepasitikėjimas skiepais ir sumažėjęs pasiskiepijusių žmonių skaičius Europoje (2017/2951(RSP)) (B8-0012/2018);

—   (O-000015/2018) kurį pateikė Pavel Svoboda, JURI komiteto vardu, Tarybai: Tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimas (2016/0107(COD)) (2018/2552(RSP)) (B8-0013/2018);

—   (O-000020/2018), kurį pateikė Petra Kammerevert, CULT komiteto vardu, Komisijai: Bolonijos proceso įgyvendinimas. Dabartinė padėtis ir tolesni veiksmai (2018/2571(RSP)) (B8-0014/2018).


17. Platesnės apimties klausimai (Darbo tvarkos taisyklių 130b straipsnis) (pateikimas)

Platesnės apimties klausimai, į kuriuos atsakoma raštu ir dėl kurių diskutuojama (Darbo tvarkos taisyklių 130b straipsnis)

—   (O-000022/2018) kurį pateikė Ivan Jakovčić ALDE frakcijos vardu, Komisijai: Platesnės apimties klausimas - Europos laivų statybos pramonės padėtis (2018/2672(RSP)) (B8-0019/2018).


18. Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento rezoliucijas

Su Komisijos komunikatais dėl veiksmų, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento per 2017 m. lapkričio I, II ir gruodžio mėn. sesijas priimtas rezoliucijas, galima susipažinti tinklalapyje Europarl.


19. Darbų programa

Buvo išdalytas galutinis plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas avril 2018 (PE 619.992/PDOJ) ir pasiūlyti šie jo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 149a straipsnis):

Pirmadienis, antradienio, trečiadienio

Pakeitimų nepasiūlyta.

Ketvirtadienis

PPE frakcijos prašymas, kuriuo siekiama įtraukti į balsavimą pasiūlymą dėl rezoliucijos dėl padėties Moldovoje (diskusijos vyko 2017 m. spalio 3 d.) (2017 10 03 protokolo 9 punktas).

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, jis pagrindė prašymą, ir Knut Fleckenstein, jis pasisakė prieš prašymą.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (96 balsavo už, 170 – prieš, 11 susilaikė) atmetė prašymą.

ENF frakcijos prašymas, kuriuo siekiama pirmu punktu į darbotvarkę įtraukti diskusijas dėl Paul Rübig pranešimo dėl Europos Parlamento 2019 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos

Kalbėjo: Stanisław Żółtek ENF frakcijos vardu, jis pagrindė prašymą, ir Paul Rübig, jis pasisakė prieš prašymą.

Vardiniu balsavimu (38 už, 225 prieš, 5 susilaikė) Parlamentas atmetė prašymą.

°
° ° °

Darbų programa patvirtinta.


PIRMININKAVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Pirmininko pavaduotojas

20. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų ir šalinamų dėl žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės, kiekio įtraukimas į 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategiją ***I - Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų metinio kiekio sumažinimas siekiant vykdyti įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų ir šalinamų dėl žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės, kiekio įtraukimo į 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategiją, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 525/2013 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios informacijos teikimo mechanizmo [COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Norbert Lins (A8-0262/2017)

Diskusijos vyko 2017 m. rugsėjo 11 d. (2017 09 11 protokolo 21 punktas)
Balsavimas vyko 2017 m. rugsėjo 13 d. (2017 09 13 protokolo 9.8 punktas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo, kuriant atsparią energetikos sąjungą ir siekiant vykdyti įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą, valstybėms narėms nustatomi įpareigojimai 2021–2030 m. laikotarpiu sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų metinį kiekį ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 525/2013 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios nacionalinio bei Sąjungos lygmens informacijos teikimo mechanizmo [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

Diskusijos vyko 2017 m. birželio 13 d. (2017 06 13 protokolo 3 punktas)
Balsavimas vyko 2017 m. birželio 14 d. (2017 06 14 protokolo 8.1 punktas)

Norbert Lins ir Gerben-Jan Gerbrandy pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo Miguel Arias Cañete (Komisijos narys).

Kalbėjo: Florent Marcellesi (DEVE komiteto nuomonės referentas), Marisa Matias (ITRE komiteto nuomonės referentė), Peter Jahr (AGRI komiteto nuomonės referentas), Merja Kyllönen (TRAN komiteto nuomonės referentė), Nicola Caputo (AGRI komiteto nuomonės referentas), Pilar Ayuso PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Miapetra Kumpula-Natri), Miriam Dalli S&D frakcijos vardu, Jadwiga Wiśniewska ECR frakcijos vardu, Nils Torvalds ALDE frakcijos vardu, Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu, Kateřina Konečná GUE/NGL frakcijos vardu, Eleonora Evi EFDD frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Lampros Fountoulis, Peter Liese ir Paul Brannen.

PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Fredrick Federley, John Stuart Agnew, Julie Girling ir Ulrike Müller.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Franc Bogovič, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Jan Huitema, Ana Miranda, João Ferreira, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Czesław Adam Siekierski, Eleftherios Synadinos, Marijana Petir, Henna Virkkunen ir Annie Schreijer-Pierik.

Kalbėjo: Miguel Arias Cañete, Norbert Lins ir Gerben-Jan Gerbrandy.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 04 17 protokolo 6.5 punktas ir 2018 04 17 protokolo 6.6 punktas


21. Pakuotės ir pakuočių atliekos ***I - Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės, baterijų ir akumuliatorių atliekos ir elektros ir elektroninės įrangos atliekos ***I - Atliekos ***I - Lyčių lygybė ES žiniasklaidos sektoriuje ***I - Procedūrinės taisyklės aplinkosaugos ataskaitų srityje ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

Diskusijos vyko 2017 m. kovo 14 d. (2017 03 14 protokolo 4 punktas)
Balsavimas vyko 2017 m. kovo 14 d. (2017 03 14 protokolo 6.8 punktas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

Diskusijos vyko 2017 m. kovo 14 d. (2017 03 14 protokolo 4 punktas)
Balsavimas vyko 2017 m. kovo 14 d. (2017 03 14 protokolo 6.5 punktas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2008/98/EB dėl atliekų [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

Diskusijos vyko 2017 m. kovo 14 d. (2017 03 14 protokolo 4 punktas)
Balsavimas vyko 2017 m. kovo 14 d. (2017 03 14 protokolo 6.6 punktas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 1999/13/EB dėl atliekų sąvartynų [COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

Diskusijos vyko 2017 m. kovo 14 d. (2017 03 14 protokolo 4 punktas)
Balsavimas vyko 2017 m. kovo 14 d. (2017 03 14 protokolo 6.7 punktas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 87/217/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/31/EB, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1257/2013, Tarybos direktyvos 86/278/EEB ir Tarybos direktyvos 94/63/EB nuostatos dėl aplinkos srities ataskaitų teikimo procedūrinių taisyklių ir panaikinama Tarybos direktyva 91/692/EEB [COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

Simona Bonafè ir Francesc Gambús pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas).

Kalbėjo: João Ferreira (ITRE komiteto nuomonės referentas), Pavel Telička (ITRE komiteto nuomonės referentas), Miroslav Poche (ITRE komiteto nuomonės referentas), Karl-Heinz Florenz PPE frakcijos vardu, Kathleen Van Brempt S&D frakcijos vardu, Jadwiga Wiśniewska ECR frakcijos vardu, Nils Torvalds ALDE frakcijos vardu, Davor Škrlec Verts/ALE frakcijos vardu, Kateřina Konečná GUE/NGL frakcijos vardu, Piernicola Pedicini EFDD frakcijos vardu, Giovanni La Via, Miriam Dalli, Pirkko Ruohonen-Lerner ir Gesine Meissner.

PIRMININKAVO: Evelyne GEBHARDT
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Andrzej Grzyb, Massimo Paolucci, Adina-Ioana Vălean, Jo Leinen ir Annie Schreijer-Pierik.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Gabriela Zoană ir Nikolaos Chountis.

Kalbėjo: Karmenu Vella (Komisijos narys), Simona Bonafè ir Francesc Gambús.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 04 18 protokolo 12.7 punktas, 2018 04 18 protokolo 12.8 punktas, 2018 04 18 protokolo 12.9 punktas, 2018 04 18 protokolo 12.10 punktas ir 2018 04 18 protokolo 12.11 punktas


22. Septintosios aplinkosaugos veiksmų programos įgyvendinimas (diskusijos)

Pranešimas dėl Septintosios aplinkosaugos veiksmų programos įgyvendinimo [2017/2030(INI)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)

Daciana Octavia Sârbu pristatė pranešimą.

Kalbėjo Karmenu Vella (Komisijos narys).

Kalbėjo: Stanislav Polčák PPE frakcijos vardu, Pavel Poc S&D frakcijos vardu, Margrete Auken, Verts/ALE frakcijos vardu, Stefan Eck GUE/NGL frakcijos vardu, ir Michel Dantin.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias, João Ferreira, Eleonora Evi ir Franc Bogovič.

Kalbėjo: Karmenu Vella ir Daciana Octavia Sârbu.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 04 17 protokolo 6.9 punktas


23. Lyčių lygybė ES žiniasklaidos sektoriuje - Moterų ir mergaičių įgalinimas per skaitmeninį sektorių (diskusijos)

Pranešimas dėl lyčių lygybės ES žiniasklaidos sektoriuje [2017/2210(INI)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėja: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000004/2018) kurį pateikė Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, FEMM komiteto vardu, Komisijai: Moterų ir mergaičių įgalinimas per skaitmeninį sektorių (2017/3016(RSP)) (B8-0010/2018)

Michaela Šojdrová pristatė pranešimą.

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz pristatė klausimą.

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos narė).

Kalbėjo: Lynn Boylan (EMPL komiteto nuomonės referentė), Iratxe García Pérez S&D frakcijos vardu, Jadwiga Wiśniewska ECR frakcijos vardu, Filiz Hyusmenova ALDE frakcijos vardu, Florent Marcellesi Verts/ALE frakcijos vardu, Stefan Eck GUE/NGL frakcijos vardu, Mylène Troszczynski ENF frakcijos vardu, Dobromir SośnierzDobromir Sośnierz, nepriklausomas Parlamento narys, Dobromir SośnierzDobromir SośnierzDobromir SośnierzLiliana Rodrigues, Bernd Kölmel ir Julie Ward.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Marijana Petir.

PIRMININKAVO: Lívia JÁRÓKA
Pirmininko pavaduotoja

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Caterina Chinnici, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Linnéa Engström, João Pimenta Lopes, Francis Zammit Dimech, Ruža Tomašić ir Ana Miranda.

Kalbėjo: Věra Jourová ir Michaela Šojdrová.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį:

—   Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, FEMM komiteto vardu, dėl moterų ir mergaičių įgalėjimo pasitelkiant skaitmeninį sektorių (2017/3016(RSP)) (B8-0183/2018).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 04 17 protokolo 6.10 punktas ir 2018 04 17 protokolo 6.11 punktas


24. Vystomojo bendradarbiavimo priemonės, humanitarinės pagalbos priemonės ir Europos plėtros fondo įgyvendinimas (diskusijos)

pranešimas dėl vystomojo bendradarbiavimo priemonės, humanitarinės pagalbos priemonės ir Europos plėtros fondo įgyvendinimo [2017/2258(INI)] - Vystymosi komitetas. Pranešėjas: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)

Enrique Guerrero Salom pristatė pranešimą.

Kalbėjo Neven Mimica (Komisijos narys).

Kalbėjo: Jordi Solé (BUDG komiteto nuomonės referentas), Frank Engel PPE frakcijos vardu, Linda McAvan S&D frakcijos vardu, Eleni Theocharous ECR frakcijos vardu, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL frakcijos vardu, Jean-Luc Schaffhauser ENF frakcijos vardu, ir Bogdan Brunon Wenta.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michel Dantin, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Kateřina Konečná, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot ir João Ferreira.

Kalbėjo: Neven Mimica ir Enrique Guerrero Salom.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 04 17 protokolo 6.12 punktas


25. Europos baltyminių augalų propagavimo strategija (trumpas pristatymas)

Pranešimas „Europos baltymingų augalų propagavimo strategija. Baltymingų ir ankštinių augalų auginimo Europos žemės ūkio sektoriuje skatinimas“ [2017/2116(INI)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)

Jean-Paul Denanot padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Tom Vandenkendelaere, Eric Andrieu, Notis Marias, Michel Dantin, Daniel Buda, Stanislav Polčák, Marijana Petir ir Seán Kelly.

Kalbėjo Neven Mimica (Komisijos narys).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2018 04 17 protokolo 6.4 punktas


26. Besivystančių šalių skolos tvarumo gerinimas (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl besivystančių šalių skolos tvarumo gerinimo [2016/2241(INI)] - Vystymosi komitetas. Pranešėjas: Charles Goerens (A8-0129/2018)

Charles Goerens padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Bogdan Brunon Wenta, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser ir Stanislav Polčák.

Kalbėjo Neven Mimica (Komisijos narys).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2018 04 17 protokolo 6.13 punktas


27. Ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos stiprinimas ES (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos stiprinimo Europos Sąjungoje: septintoji Europos Komisijos ataskaita [2017/2279(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Marc Joulaud (A8-0138/2018)

Marc Joulaud padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Csaba Sógor, Julie Ward, Ivana Maletić ir Maria Gabriela Zoană.

Kalbėjo Corina Crețu (Komisijos narė).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2018 04 17 protokolo 6.14 punktas


28. Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnį po vieną minutę kalbėjo šie Parlamento nariai, siekiantys atkreipti Parlamento dėmesį į svarbius politinius klausimus:

Cristian Dan Preda, Wajid Khan, Ryszard Czarnecki, Yana Toom, Jordi Solé, Kateřina Konečná, Martin Sonneborn, Ivana Maletić, Maria Gabriela Zoană, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda, João Ferreira, Seán Kelly, John Howarth, Marek Jurek, Jasenko Selimovic, Miroslavs Mitrofanovs, João Pimenta Lopes, Andrea Bocskor, Jonás Fernández, Lynn Boylan, Michaela Šojdrová, Julie Ward, Jiří Pospíšil, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Csaba Sógor, Răzvan Popa ir Stanislav Polčák.


29. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 619.992/OJMA).


30. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.37 val.

Klaus Welle

Pavel Telička

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Albiol Guzmán, Christensen, Crowley, Demesmaeker, Drăghici, Händel, Juvin, Kuhn, Le Pen, Maštálka, Ponga, Punset, Thun und Hohenstein, Weber Renate, Zīle, Žitňanská

Atnaujinta: 2018 m. spalio 22 d.Teisinė informacija - Privatumo politika