Indekss 
Protokols
PDF 298kWORD 85k
Pirmdiena, 2018. gada 16. aprīlis - Strasbūra
1.Sesijas atsākšana
 2.Sēdes atklāšana
 3.Priekšsēdētāja paziņojums
 4.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 5.Parlamenta sastāvs
 6.Pilnvaru pārbaude
 7.Politisko grupu sastāvs
 8.Komiteju un delegāciju sastāvs
 9.Saistībā ar pieprasījumu atcelt imunitāti veiktie pasākumi
 10.Parlamenta 2019. gada sesiju kalendārs
 11.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants)
 12.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 13.Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants)
 14.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)
 15.Dokumentu iesniegšana
 16.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)
 17.Plašas interpelācijas (Reglamenta 130.b pants) (iesniegšana)
 18.Saistībā ar Parlamenta rezolūcijām veiktie pasākumi
 19.Darba kārtība
 20.Zemes izmantošanā, zemes izmantošanas maiņā un mežsaimniecībā radušos siltumnīcefekta gāzu emisiju un piesaistījumu iekļaušana klimata un enerģētikas politikas satvarā laikposmam līdz 2030. gadam ***I - Saistoši ikgadēji siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājumi nolūkā izpildīt Parīzes nolīgumā paredzētās saistības ***I (debates)
 21.Iepakojums un izlietotais iepakojums ***I - Nolietoti transportlīdzekļi, bateriju un akumulatoru atkritumi un elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi ***I - Atkritumi ***I - Atkritumu poligoni ***I - Procedurāli noteikumi vides ziņojumu sniegšanas jomā ***I (debates)
 22.Septītās vides rīcības programmas īstenošana (debates)
 23.Dzimumu līdztiesība plašsaziņas līdzekļu nozarē Eiropas Savienībā - Sieviešu un meiteņu ietekmes palielināšana ar digitālās nozares starpniecību (debates)
 24.Attīstības sadarbības instrumenta, humānās palīdzības instrumenta un Eiropas Attīstības fonda īstenošana (debates)
 25.Eiropas stratēģija proteīnaugu popularizēšanai (īss izklāsts)
 26.Jaunattīstības valstu parāda atmaksājamības uzlabošana (īss izklāsts)
 27.Ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas stiprināšana Eiropas Savienībā (īss izklāsts)
 28.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 29.Nākamās sēdes darba kārtība
 30.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

1. Sesijas atsākšana

Tika atsākta 2018. gada 15. martā pārtrauktā sesija.


2. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 17.04.


3. Priekšsēdētāja paziņojums

Priekšsēdētājs uzstājās ar paziņojumu par ASV, Lielbritānijas un Francijas nesen veiktajiem triecieniem Sīrijā, kas bija vērsti pret ķīmisko ieroču izmantošanu.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Udo Bullmann S&D grupas vārdā, Syed Kamall ECR grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, Margot Parker EFDD grupas vārdā un Nicolas Bay ENF grupas vārdā.

°
° ° °

Uzstājās Edouard Martin, runājot par turpmākajiem pasākumiem, kas veicami saistībā ar 2017. gada 26. oktobrī pieņemto rezolūciju par seksuālās uzmākšanās un izmantošanas apkarošanu Eiropas Savienībā (26.10.2017. protokola 10.6. punkts), un Takis Hadjigeorgiou, runājot par stāvokli Kiprā.


4. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.

°
° ° °

Alberto Cirio bija klāt 2018. gada 15. marta sēdē, bet viņa vārda nav apmeklējumu reģistrā.

°
° ° °

Uzstājās Jörg Meuthen, runājot par Starptautisko ģimenes dienu, kas tiks atzīmēta 2018. gada 15. maijā, un Tomáš Zdechovský, komentējot iepriekšējā runātāja teikto.


5. Parlamenta sastāvs

Polijas un Zviedrijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Dobromir Sośnierz un Aleksander Gabelic ir iecelti par Eiropas Parlamenta deputātiem attiecīgi Janusz Korwin-Mikke un Jens Nilsson vietā, sākot ar attiecīgi 2018. gada 22. martu un 4. aprīli.

Parlaments pieņēma zināšanai viņu iecelšanu amatā.

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr Dobromir Sośnierz un Aleksander Gabelic pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav pieņemts lēmums par domstarpībām, un ar noteikumu, ka viņi pirms tam ir parakstījuši rakstisku deklarāciju, ka neieņem nevienu ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu nesavienojamu amatu, viņi darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās un uz viņiem attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības.

°
° ° °

Gianni Pittella un Matteo Salvini ir paziņojuši priekšsēdētājam par to, ka ir ievēlēti par Itālijas Republikas Senāta locekļiem, un Lorenzo Fontana — par to, ka ir ievēlēts par Itālijas Deputātu kameras locekli, sākot ar 2018. gada 23. martu.

Parlaments pieņēma zināšanai to, ka saskaņā ar 7. panta 2. punktu Aktā par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās šie pienākumi nav savienojami ar Eiropas Parlamenta deputāta amatu, paziņoja, ka Gianni Pittella, Matteo Salvini un Lorenzo Fontana vietas ir atbrīvojušās, sākot ar 2018. gada 23. martu, un informēja attiecīgās dalībvalstu iestādes.

°
° ° °

Jean-Paul Denanot ir rakstiski paziņojis par atkāpšanos no Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanas, sākot ar 2018. gada 11. jūniju.

Parlaments saskaņā ar Reglamenta 4. panta 1. un 2. punktu ņēma vērā, ka šī deputāta vieta ir atbrīvojusies, un informēja par to attiecīgo dalībvalsti.


6. Pilnvaru pārbaude

Pēc JURI komitejas priekšlikuma Parlaments nolēma apstiprināt Jacques Colombier mandātu, sākot ar 2018. gada 2. februāri.


7. Politisko grupu sastāvs

Laurenţiu Rebega no 2018. gada 3. aprīļa ir pievienojies ECR grupai un vairs nav pie politiskajām grupām nepiederošs deputāts.

Kazimierz Michał Ujazdowski ir izstājies no ECR grupas un, sākot ar 2018. gada 13. aprīli, ir pie politiskajām grupām nepiederošs deputāts.


8. Komiteju un delegāciju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis PPE, ECR, S&D un ENF grupas, kā arī pie politiskajām grupām nepiederošo deputātu pieprasījumus iecelt turpmāk minētos deputātus šādos amatos:

AFET komiteja: Dobromir Sośnierz – Janusz Korwin-Mikke vietā;

REGI komiteja: Aleksander GabelicJens Nilsson vietā;

TRAN komiteja: Marita UlvskogJens Nilsson vietā;

Delegācija attiecībām ar Baltkrieviju: Aleksander GabelicJens Nilsson vietā;

Delegācija ES un Armēnijas un ES un Azerbaidžānas parlamentārās sadarbības komitejās, kā arī ES un Gruzijas parlamentārās asociācijas komitejā: Ramona Nicole MănescuTraian Ungureanu vietā;

Delegācija Cariforum valstu un ES parlamentārajā komitejā: André Elissen.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


9. Saistībā ar pieprasījumu atcelt imunitāti veiktie pasākumi

Vācijas kompetentā iestāde ir informējusi priekšsēdētāju par Grimmas reģionālās tiesas lēmumu kriminālprocesā, kas tika ierosināts pret Hermann Winkler pēc tam, kad saskaņā ar Eiropas Parlamenta 2016. gada 12. aprīļa lēmumu (12.4.2016. protokola 5.6. punkts) tika atcelta viņa imunitāte.


10. Parlamenta 2019. gada sesiju kalendārs

Priekšsēdētāju konference 2018. gada 12. aprīļa sanāksmē pieņēma Parlamenta 2019. gada sesiju kalendāra projektu, kurā ierosināti šādi sesiju datumi:

- 14.–17. janvāris,

- 30. un 31. janvāris,

- 11.–14. februāris,

- 11.–14. marts,

- 25.–28. marts,

- 3. un 4. aprīlis,

- 15.–18. aprīlis,

- 2.–4. jūlijs,

- 15.–18. jūlijs,

- 16.–19. septembris,

- 9. un 10. oktobris,

- 21.–24. oktobris,

- 13. un 14. novembris,

- 25.–28. novembris,

- 16.–19. decembris.

Šie datumi ir publicēti tīmekļa vietnē “Europarl”.

Grozījumu iesniegšanas termiņš: pirmdiena, 2018. gada 16. aprīlis, plkst. 19.00.

Balsojums: trešdien, 2018. gada 18. aprīlī, plkst 12.00.


11. Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants)

Priekšsēdētājs paziņoja par vairāku komiteju lēmumiem sākt iestāžu sarunas saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 1. punktu:

—   TRAN komiteja, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par konkurences aizsardzību gaisa transportā un Regulas (EK) Nr. 868/2004 atcelšanu (COM(2017)0289 – C8-0183/2017 – 2017/0116(COD)). Referents: Markus Pieper (A8-0125/2018);

—   ITRE komiteja, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2009/73/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu (COM(2017)0660 – C8-0394/2018 – 2017/0294(COD)). Referents: Jerzy Buzek (A8-0143/2018);

—   ITRE komiteja, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas uzņēmējdarbības statistiku, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 184/2005 un atceļ 10 tiesību aktus uzņēmējdarbības statistikas jomā (COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD)). Referents: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018);

—   EMPL komiteja, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā (COM(2017)0011 – C8-0010/2017 – 2017/0004(COD)). Referents: Claude Rolin (A8-0142/2018).

Saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 2. punktu deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz vidējo obligāto minimumu, vai viena vai vairākas politiskās grupas var līdz nākamās dienas, 2018. gada 17. aprīļa, pusnaktij rakstiski pieprasīt, lai lēmumi par sarunu sākšanu tiktu izvirzīti balsošanai.

Ja minētajā termiņā nav iesniegts neviens pieprasījums balsot Parlamentā par lēmumu sākt sarunas, tās var sākt jebkurā laikā pēc šā termiņa beigām.


12. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Saskaņā ar Reglamenta 105. panta 6. punktu Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājs ir paziņojis Parlamenta priekšsēdētājam, ka nav izteikti iebildumi pret turpmāk minētajiem ieteikumiem.

- JURI komitejas ieteikums par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2018. gada 5. marta deleģēto regulu, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1001 par Eiropas Savienības preču zīmi un atceļ Deleģēto Regulu (ES) 2017/1430 (C(2018)01231 - 2018/2618(DEA)) (B8-0187/2018).

Ja kāda politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, 24 stundu laikā nebūs iebilduši pret šo ieteikumu, to uzskatīs par apstiprinātu. Pretējā gadījumā to iesniegs balsošanai.

Ieteikums ir pieejams tīmekļa vietnē “Europarl” attiecīgās sesijas laikā.


13. Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants)

ECON komiteja ir iesniegusi turpmāk minēto kļūdu labojumu Eiropas Parlamenta pieņemtā tekstā:

Kļūdu labojums (P8_TA(2015)0346(COR01)) Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra Direktīvā (ES) 2015/2366 par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko groza Direktīvas 2002/65/EK, 2009/110/EK un 2013/36/ES un Regulu (ES) Nr. 1093/2010 un atceļ Direktīvu 2007/64/EK (OV L 337, 23.12.2015., 35. lpp.) - (Eiropas Parlamenta nostājā, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2015. gada 8. oktobrī, lai pieņemtu iepriekš minēto direktīvu (P8_TA(2015)0346) (COM(2013)0547 – C7-0230/2013 – 2013/0264(COD)) - ECON komiteja.

Saskaņā ar Reglamenta 231. panta 4. punktu šo kļūdu labojumu uzskata par apstiprinātu, ja ne vēlāk kā 24 stundas pēc tā izsludināšanas kāda no politiskajām grupām vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, nav pieprasījuši par to balsot.

Kļūdu labojums ir pieejams tīmekļa vietnē “Europarl” attiecīgās sesijas laikā.


14. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju trešdien, 2018. gada 18. aprīlī parakstīs turpmāk minētos tiesību aktus, kas pieņemti saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru:

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par dzelzceļa transporta statistiku (pārstrādāta redakcija) (00008/2018/LEX - C8-0148/2018 - 2017/0146(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar ko groza Direktīvu 2003/59/EK par dažu kravu vai pasažieru pārvadāšanai paredzētu autotransporta līdzekļu vadītāju sākotnējās kvalifikācijas iegūšanu un periodisku apmācību un Direktīvu 2006/126/EK par vadītāju apliecībām (00071/2017/LEX - C8-0147/2018 - 2017/0015(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums par kopēju sistēmu labāku pakalpojumu sniegšanai attiecībā uz prasmēm un kvalifikācijām (Europass) un ar ko atceļ Lēmumu Nr. 2241/2004/EK (00070/2017/LEX - C8-0146/2018 - 2016/0304(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par pārrobežu paku piegādes pakalpojumiem (00069/2017/LEX - C8-0145/2018 - 2016/0149(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar kuru groza Padomes Direktīvu 92/66/EEK, ar ko ievieš Kopienas pasākumus Ņūkāslas slimības kontrolei (00006/2018/LEX - C8-0142/2018 - 2017/0329(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1295/2013, ar ko izveido programmu “Radošā Eiropa” (2014.–2020. gads) (00005/2018/LEX - C8-0141/2018 - 2017/0163(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums, ar ko piešķir turpmāku makrofinansiālo palīdzību Gruzijai (00007/2018/LEX - C8-0140/2018 - 2017/0242(COD)).


15. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem (COM(2018)0099 - C8-0102/2018 – 2018/0047(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

Saskaņā ar Līguma 282. panta 5. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Centrālo banku.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

ITRE, IMCO, JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem (EKFPS) uzņēmumiem (COM(2018)0113 - C8-0103/2018 – 2018/0048(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

Saskaņā ar Līguma 282. panta 5. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Centrālo banku.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

ITRE, IMCO, JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par tiesību aktiem, kas piemērojami prasījumu cesijas sekām attiecībā uz trešām personām (COM(2018)0096 - C8-0109/2018 – 2018/0044(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

ECON

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kolektīvo ieguldījumu fondu pārrobežu izplatīšanas atvieglošanu un ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 345/2013 un Regulu (ES) Nr. 346/2013 (COM(2018)0110 - C8-0110/2018 – 2018/0045(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

Saskaņā ar Līguma 282. panta 5. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Centrālo banku.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

BUDG, JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/65/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/61/ES attiecībā uz kolektīvo ieguldījumu fondu pārrobežu izplatīšanu (COM(2018)0092 - C8-0111/2018 – 2018/0041(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

Saskaņā ar Līguma 282. panta 5. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Centrālo banku.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz riska darījumiem segto obligāciju veidā groza Regulu (ES) Nr. 575/2013 (COM(2018)0093 - C8-0112/2018 – 2018/0042(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu un 138. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

Saskaņā ar Līguma 282. panta 5. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Centrālo banku.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par segto obligāciju emisiju un segto obligāciju publisko uzraudzību un ar ko groza Direktīvu 2009/65/EK un Direktīvu 2014/59/ES (COM(2018)0094 - C8-0113/2018 – 2018/0043(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu un 138. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

Saskaņā ar Līguma 282. panta 5. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Centrālo banku.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 810/2009, ar ko izveido Kopienas Vīzu kodeksu (Vīzu kodekss) (COM(2018)0252 - C8-0114/2018 – 2018/0061(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

TRAN

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru valstspiederīgajiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru valstspiederīgajiem šī prasība neattiecas (kodificēta redakcija) (COM(2018)0139 - C8-0116/2018 – 2018/0066(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz zaudējumu seguma minimumu nerezultatīviem riska darījumiem groza Regulu (ES) Nr. 575/2013 (COM(2018)0134 - C8-0117/2018 – 2018/0060(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

Saskaņā ar Līguma 282. panta 5. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Centrālo banku.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Darba iestādi (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 – 2018/0064(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu un 138. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

BUDG, IMCO, TRAN, JURI, LIBE, FEMM

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju par papildu noteikumiem 2014.–2020. gada laikposmam saistībā ar finansiāla atbalsta instrumentu ārējām robežām un vīzām, kas ir daļa no Iekšējās drošības fonda (06222/2018 - C8-0119/2018 – 2018/0032(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET, BUDG

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 168/2013 groza attiecībā uz Euro5 posma piemērošanu divu riteņu vai trīs riteņu transportlīdzekļu un kvadriciklu tipa apstiprināšanai (COM(2018)0137 - C8-0120/2018 – 2018/0065(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

atzinums:

ENVI, ITRE, TRAN

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Jaunzēlandi saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) XXIV panta 6. punktu un XXVIII pantu attiecībā uz koncesiju grozīšanu Horvātijas Republikas saistību sarakstos sakarā ar tās pievienošanos Eiropas Savienībai (10670/2017 - C8-0121/2018 – 2017/0137(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Sadarbības memoranda NAT-I-9406 starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Savienību 1. grozījumu (05800/2018 - C8-0122/2018 – 2018/0009(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

TRAN

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1343/2011 par atsevišķiem noteikumiem attiecībā uz zveju Vidusjūras Vispārējās zivsaimniecības komisijas (GFCM) nolīguma apgabalā (COM(2018)0143 - C8-0123/2018 – 2018/0069(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

atzinums:

ENVI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem (pārstrādāta redakcija) (COM(2018)0144 - C8-0124/2018 – 2018/0070(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu un 138. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

ITRE, JURI (Reglamenta 104. pants)

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saistībā ar Beļģijas pieteikumu EGF/2017/010 BE/Caterpillar (COM(2018)0156 - C8-0125/2018 – 2018/2043(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

EMPL, REGI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru izveido daudzgadu plānu zivju krājumiem rietumu ūdeņos un blakusesošajos ūdeņos un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto, un groza Regulu (ES)2016/1139, ar ko izveido daudzgadu plānu attiecībā uz Baltijas jūru, un atceļ Regulas (EK) Nr. 811/2004, (EK) Nr. 2166/2005, (EK) Nr. 388/2006, (EK) Nr. 509/2007 un (EK) Nr. 1300/2008 (COM(2018)0149 - C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

- Priekšlikums Padomes lēmumam, ar ko nosaka laikposmu devītajai pārstāvju ievēlēšanai Eiropas Parlamentā vispārējās tiešās vēlēšanās (07162/2018 - C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFCO

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā (COM(2018)0171 - C8-0130/2018 – 2018/0081(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu un 138. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

ENVI, JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (EGF/2018/000 TA 2018 – tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas) (COM(2018)0165 - C8-0131/2018 – 2018/2048(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

EMPL, REGI

- Grozījumi 3. protokolā par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem (02360/2018 - C8-0132/2018 – 2018/0900(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

AFCO

2. Parlamenta komiteju ziņojumi

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūru (pārstrādāta redakcija) (COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0378(COD)) - ITRE komiteja - Referents: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par elektroenerģijas iekšējo tirgu (pārstrādāta redakcija) (COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD)) - ITRE komiteja - Referents: Krišjānis Kariņš (A8-0042/2018).

- ***I Ziņojums par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dažiem preču pārdošanas līgumu aspektiem, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/22/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/44/EK (COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD)) - IMCO komiteja - Referents: Pascal Arimont (A8-0043/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu (pārstrādāta redakcija) (COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD)) - ITRE komiteja - Referents: Krišjānis Kariņš (A8-0044/2018).

- Ziņojums attiecībā uz gada ziņojumu par ES konkurences politiku (2017/2191(INI)) - ECON komiteja - Referents: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēti Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Maurīcijas Republiku (12476/2017 - C8-0445/2017 - 2017/0223(NLE)) - PECH komiteja - Referente: Norica Nicolai (A8-0053/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par vienotas digitālās vārtejas izveidi informācijas, procedūru, palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojumu sniegšanai un par Regulas (ES) Nr. 1024/2012 grozījumiem (COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)) - IMCO komiteja - Referente: Marlene Mizzi (A8-0054/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par apstākļu nodrošināšanu nolūkā dot dalībvalstu konkurences iestādēm iespēju efektīvāk izpildīt konkurences noteikumus un par iekšējā tirgus pienācīgas darbības nodrošināšanu (COM(2017)0142 - C8-0119/2017 - 2017/0063(COD)) - ECON komiteja - Referents: Andreas Schwab (A8-0057/2018).

- Ziņojums par Septītās vides rīcības programmas īstenošanu (2017/2030(INI)) - ENVI komiteja - Referente: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz Eiropas Solidaritātes korpusa tiesisko regulējumu un groza Regulu (ES) Nr. 1288/2013, (ES) Nr. 1293/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 un Lēmumu Nr. 1313/2013/ES (COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)) - CULT komiteja - Referente: Helga Trüpel (A8-0060/2018).

- Ziņojums par ES aitu un kazu nozares pašreizējo stāvokli un turpmākajām perspektīvām (2017/2117(INI)) - AGRI komiteja - Referente: Esther Herranz García (A8-0064/2018).

- Ziņojums par Direktīvas 2011/99/ES par Eiropas aizsardzības rīkojumu īstenošanu (2016/2329(INI)) - LIBE un FEMM komitejas - Referentes: Soraya Post un Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018).

- Ziņojums par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2017)0365[[22]] - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Bart Staes (A8-0066/2018).

- Ziņojums par Eiropas Banku iestādes 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2017)0365[[35]] - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Bart Staes (A8-0067/2018).

- Ziņojums par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2017)0365[[11]] - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Bart Staes (A8-0068/2018).

- Ziņojums par Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2017)0365[[39]] - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Bart Staes (A8-0069/2018).

- Ziņojums par kopuzņēmuma “Clean Sky 2” 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2017)0365[[46]] - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Brian Hayes (A8-0070/2018).

- Ziņojums par biorūpniecības kopuzņēmuma 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2017)0365[[47]] - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Brian Hayes (A8-0071/2018).

- Ziņojums par kopuzņēmuma ECSEL 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2017)0365[[51]] - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Brian Hayes (A8-0072/2018).

- Ziņojums par kopuzņēmuma „Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2017)0365[[49]] - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Brian Hayes (A8-0073/2018).

- Ziņojums par Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2017)0365[[38]] - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Bart Staes (A8-0074/2018).

- Ziņojums par kopuzņēmuma „2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2017)0365[[48]] - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Brian Hayes (A8-0075/2018).

- Ziņojums par kopuzņēmuma Shift2Rail 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2017)0365[[50]] - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Brian Hayes (A8-0076/2018).

- Ziņojums par SESAR kopuzņēmuma 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2017)0365[[45]] - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Brian Hayes (A8-0077/2018).

- Ziņojums par Eiropas Jūras drošības aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2017)0365[[21]] - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Bart Staes (A8-0078/2018)

- Ziņojums par Eiropas Dzelzceļa aģentūras (tagad Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra) 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2017)0365[[26]] - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Bart Staes (A8-0079/2018).

- Ziņojums par Eiropas Izglītības fonda 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2017)0365[[20]] - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Bart Staes (A8-0080/2018).

- Ziņojums par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2017)0365[[14]] - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Bart Staes (A8-0081/2018).

- Ziņojums par Eiropas GNSS aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2017)0365[[29]] - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Bart Staes (A8-0082/2018).

- Ziņojums par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2017)0365[[41]] - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Bart Staes (A8-0083/2018).

- Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2017)0365[[16]] - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Bart Staes (A8-0084/2018).

- Ziņojums par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2017)0365[[24]] - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Bart Staes (A8-0085/2018).

- Ziņojums par Eiropas Ķimikāliju aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2017)0365[[31]] - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Bart Staes (A8-0086/2018).

- Ziņojums par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2017)0365[[34]] - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Bart Staes (A8-0087/2018).

- Ziņojums par Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2017)0365[[36]] - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Bart Staes (A8-0088/2018).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, V iedaļa – Revīzijas palāta (COM(2017)0365[[05]] - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC)) - CONT komiteja - Referente: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018).

- Ziņojums par Eiropas Vides aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2017)0365[[15]] - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Bart Staes (A8-0090/2018).

- Ziņojums par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2017)0365[[23]] - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Indrek Tarand (A8-0091/2018).

- Ziņojums par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2017)0365[[12]] - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Bart Staes (A8-0092/2018).

- Ziņojums par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2017)0365[[13]] - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Bart Staes (A8-0093/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas uzņēmējdarbības statistiku, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 184/2005 un atceļ 10 tiesību aktus uzņēmējdarbības statistikas jomā (COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)) - ITRE komiteja - Referents: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018).

- Ziņojums par ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2017)0365[[44]] - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Brian Hayes (A8-0095/2018).

- Ziņojums par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2017)0365[[40]] - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Bart Staes (A8-0096/2018).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VI iedaļa – Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (COM(2017)0365[[06]] - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC)) - CONT komiteja - Referente: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018).

- Ziņojums par Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūras (līdz 2016. gada 1. jūlijam: Eiropas Policijas akadēmija) (CEPOL) 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2017)0365[[27]] - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Bart Staes (A8-0098/2018).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IX iedaļa – Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (COM(2017)0365[[09]] - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC)) - CONT komiteja - Referente: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VIII iedaļa – Eiropas Ombuds (COM(2017)0365[[08]] - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC)) - CONT komiteja - Referente: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018).

- Ziņojums par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2017)0365[[37]] - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Bart Staes (A8-0101/2018).

- Ziņojums par Euratom Apgādes aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2017)0365[[32]] - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Bart Staes (A8-0102/2018).

- Ziņojums par Eiropas Zāļu aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2017)0365[[18]] - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Bart Staes (A8-0103/2018).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības un dalībvalstu vārdā noslēgtu protokolu Partnerības un sadarbības nolīgumam, ar ko izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Uzbekistānas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (09021/2017 - C8-0243/2017 - 2017/0083(NLE)) - AFET komiteja - Referents: Jozo Radoš (A8-0104/2018).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, I iedaļa — Eiropas Parlaments (COM(2017)0365[[02]] - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Derek Vaughan (A8-0105/2018).

- Ziņojums par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2017)0365[[17]] - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Bart Staes (A8-0106/2018).

- Ziņojums par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2017)0365[[30]] - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Bart Staes (A8-0107/2018).

- Ziņojums par Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (Frontex) 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2017)0365[[28]] - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Bart Staes (A8-0108/2018).

- Ziņojums par Eiropas Policijas biroja (Eiropola) 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2017)0365[[33]] - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Bart Staes (A8-0109/2018).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Austrāliju, no otras puses (15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE)) - AFET komiteja - Referents: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018).

- Ziņojums par Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2017)0365[[42]] - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Bart Staes (A8-0111/2018).

- Ziņojums par ES ārējās finansēšanas instrumentu īstenošanu: vidusposma novērtēšanu 2017. gadā un turpmāko struktūru pēc 2020. gada (2017/2280(INI)) - AFET komiteja - Referente: Marietje Schaake (A8-0112/2018).

- Ziņojums par Eurojust 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2017)0365[[19]] - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Bart Staes (A8-0113/2018).

- Ziņojums par Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2017)0365[[25]] - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Bart Staes (A8-0114/2018).

- Ziņojums par Eiropas Savienības aģentūru 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu — sniegums, finanšu pārvaldība un kontrole (COM(2017)0365[[43]] - C8-0290/2017 - 2017/2179(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Bart Staes (A8-0115/2018).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa – Eiropadome un Padome (COM(2017)0365[[03]] - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)) - CONT komiteja - Referente: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VII iedaļa – Reģionu komiteja (COM(2017)0365[[07]] - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC)) - CONT komiteja - Referente: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018).

- Ziņojums par attīstības sadarbības instrumenta, humānās palīdzības instrumenta un Eiropas Attīstības fonda īstenošanu (2017/2258(INI)) - DEVE komiteja - Referents: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018).

- Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Austrāliju, no otras puses (2017/2227(INI)) - AFET komiteja - Referents: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018).

- Ziņojums par Eiropas stratēģiju proteīnaugu popularizēšanai — proteīnaugu un pākšaugu ražošanas veicināšana Eiropas lauksaimniecības nozarē (2017/2116(INI)) - AGRI komiteja - Referents: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IV iedaļa – Tiesa (COM(2017)0365[[04]] - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC)) - CONT komiteja - Referente: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018).

- Ziņojums par astotā, devītā, desmitā un vienpadsmitā Eiropas Attīstības fonda 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC)) - CONT komiteja - Referente: Barbara Kappel (A8-0123/2018).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz minimālās pamatlikmes ievērošanas pienākumu groza Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (COM(2017)0783 - C8-0007/2018 - 2017/0349(CNS)) - ECON komiteja - Referents: Roberto Gualtieri (A8-0124/2018).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Norvēģijas Karalisti par lauksaimniecības produktu tirdzniecības papildu preferencēm (13357/2017 - C8-0434/2017 - 2017/0259(NLE)) - INTA komiteja - Referente: Tiziana Beghin (A8-0126/2018).

- Ziņojums par Līguma noteikumu par dalībvalstu parlamentiem īstenošanu (2016/2149(INI)) - AFCO komiteja - Referents: Paulo Rangel (A8-0127/2018).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, X iedaļa – Eiropas Ārējās darbības dienests (COM(2017)0365[[10]] - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Marco Valli (A8-0128/2018).

- Ziņojums par jaunattīstības valstu parāda atmaksājamības uzlabošanu (2016/2241(INI)) - DEVE komiteja - Referents: Charles Goerens (A8-0129/2018).

- Ziņojums par Revīzijas palātas īpašajiem ziņojumiem saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2016. finanšu gada budžeta izpildi (COM(2017)0365[[52]] - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Joachim Zeller (A8-0130/2018).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Eiropas Padomes Konvenciju par terorisma novēršanu (14494/2017 - C8-0450/2017 - 2017/0265(NLE)) - LIBE komiteja - Referente: Helga Stevens (A8-0131/2018).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu papildu protokolu Eiropas Padomes Konvencijai par terorisma novēršanu (14498/2017 - C8-0451/2017 - 2017/0266(NLE)) - LIBE komiteja - Referente: Helga Stevens (A8-0132/2018).

- *** Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par kontroles pasākumu piemērošanu jaunajai psihoaktīvajai vielai N-(1-amino-3,3-dimetil-1-oksobutān-2-il)-1-(cikloheksilmetil)-1H-indazol-3-karboksamīdam (ADB-CHMINACA) (05387/2018 - C8-0028/2018 - 2017/0340(NLE)) - LIBE komiteja - Referente: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0133/2018).

- * Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par kontroles pasākumu piemērošanu jaunajai psihoaktīvajai vielai 1-(4-cianobutil)-N-(2-fenilpropān-2-il)-1H-indazol-3-karboksamīdam (CUMYL-4CN-BINACA) (05392/2018 - C8-0025/2018 - 2017/0344(NLE)) - LIBE komiteja - Referente: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0134/2018).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa – Komisija un izpildaģentūras (COM(2017)0365[[01]] - C8-0247/2017 - 2017/2136(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Joachim Zeller (A8-0137/2018).

- Ziņojums Ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas stiprināšana Eiropas Savienībā: Eiropas Komisijas septītais ziņojums (2017/2279(INI)) - REGI komiteja - Referents: Marc Joulaud (A8-0138/2018).

- Ziņojums par 2016. gada ziņojumu par EIB finansiālās darbības kontroli (2017/2190(INI)) - CONT komiteja - Referents: Marco Valli (A8-0139/2018).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm (COM(2017)0677 - C8-0424/2017 - 2017/0305(NLE)) - EMPL komiteja - Referents: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0140/2018).

- Ziņojums par 2015. un 2016. gada ziņojumiem par subsidiaritāti un proporcionalitāti (COM(2016)0469 - 2017/2010(INI)) - JURI komiteja - Referente: Mady Delvaux (A8-0141/2018).


16. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)

Deputāti ir iesnieguši turpmāk minētos jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski (Reglamenta 128. pants):

—   (O-000004/2018), kuru uzdeva Agnieszka Kozłowska-Rajewicz FEMM komitejas vārdā Komisijai: Sieviešu un meiteņu ietekmes palielināšana ar digitālās nozares starpniecību (2017/3016(RSP)) (B8-0010/2018);

—   (O-000008/2018), kuru uzdeva Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte un Mireille D'Ornano ENVI komitejas vārdā Padomei: Vilcināšanās vakcinēties un vakcinācijas līmeņa pazemināšanās Eiropā (2017/2951(RSP)) (B8-0011/2018);

—   (O-000009/2018), kuru uzdeva Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte un Mireille D'Ornano ENVI komitejas vārdā Komisijai: Vilcināšanās vakcinēties un vakcinācijas līmeņa pazemināšanās Eiropā (2017/2951(RSP)) (B8-0012/2018);

—   (O-000015/2018), kuru uzdeva Pavel Svoboda JURI komitejas vārdā Padomei: Par ienākuma nodokļa informācijas atklāšanu, ko veic konkrēti uzņēmumi un filiāles (2016/0107(COD)) (2018/2552(RSP)) (B8-0013/2018);

—   (O-000020/2018), kuru uzdeva Petra Kammerevert CULT komitejas vārdā Komisijai: Boloņas procesa īstenošana - pašreizējais stāvoklis un turpmākie pasākumi (2018/2571(RSP)) (B8-0014/2018).


17. Plašas interpelācijas (Reglamenta 130.b pants) (iesniegšana)

Bija iesniegta plaša interpelācija, uz kuru jāatbild rakstiski un kurai seko debates (Reglamenta 130.b pants):

—   (O-000022/2018), kuru iesniedza Ivan Jakovčić ALDE grupas vārdā Komisijai: Plaša interpelācija - Stāvoklis Eiropas kuģubūves nozarē (2018/2672(RSP)) (B8-0019/2018).


18. Saistībā ar Parlamenta rezolūcijām veiktie pasākumi

Komisijas paziņojumi par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Parlamenta 2017. gada novembra pirmajā un otrajā sesijā un decembra sesijā pieņemtajām rezolūcijām, ir pieejami vietnē “Europarl.


19. Darba kārtība

Bija izdalīts 2018. gada aprīļa plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 619.992/PDOJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 149.a pants).

Pirmdiena, otrdiena, trešdiena

Grozījumi nebija ierosināti.

Ceturtdiena

PPE grupa bija iesniegusi pieprasījumu iekļaut balsošanas laikā priekšlikumu rezolūcijai par stāvokli Moldovā (debates notika 2017. gada 3. oktobrī) (3.10.2017. protokola 9. punkts).

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, un Knut Fleckenstein, iebilstot pret to.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu noraidīja (96 par, 170 pret, 11 atturas).

ENF grupa bija iesniegusi pieprasījumu iekļaut darba kārtībā kā pirmo punktu debates par Paul Rübig ziņojumu par Eiropas Parlamenta ieņēmumu un izdevumu tāmi 2019. finanšu gadam.

Uzstājās Stanisław Żółtek ENF grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, un Paul Rübig, iebilstot pret to.

Balsojot pēc saraksta, Parlaments pieprasījumu noraidīja (38 par, 225 pret, 5 atturas).

°
° ° °

Līdz ar to darba kārtība bija noteikta.


SĒDI VADA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Priekšsēdētāja vietnieks

20. Zemes izmantošanā, zemes izmantošanas maiņā un mežsaimniecībā radušos siltumnīcefekta gāzu emisiju un piesaistījumu iekļaušana klimata un enerģētikas politikas satvarā laikposmam līdz 2030. gadam ***I - Saistoši ikgadēji siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājumi nolūkā izpildīt Parīzes nolīgumā paredzētās saistības ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par zemes izmantošanā, zemes izmantošanas maiņā un mežsaimniecībā radušos siltumnīcefekta gāzu emisiju un piesaistījumu iekļaušanu klimata un enerģētikas politikas satvarā laikposmam līdz 2030. gadam un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 525/2013 par mehānismu siltumnīcefekta gāzu emisiju pārraudzībai un ziņošanai un citas informācijas ziņošanai saistībā ar klimata pārmaiņām [COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Norbert Lins (A8-0262/2017).

Debates notika 2017. gada 11. septembrī (11.9.2017. protokola 21. punkts).
Balsošana notika 2017. gada 13. septembrī (13.9.2017. protokola 9.8. punkts).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par saistošiem ikgadējiem siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājumiem, kas dalībvalstīm jāpanāk no 2021. līdz 2030. gadam nolūkā izveidot noturīgu Enerģētikas savienību un izpildīt Parīzes nolīgumā paredzētās saistības, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 525/2013 par mehānismu siltumnīcefekta gāzu emisiju pārraudzībai un ziņošanai un citas informācijas ziņošanai saistībā ar klimata pārmaiņām [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017).

Debates notika 2017. gada 13. jūnijā (13.6.2017. protokola 3. punkts).
Balsošana notika 2017. gada 14. jūnijā (14.6.2017. protokola 8.1. punkts).

Norbert Lins un Gerben-Jan Gerbrandy iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Miguel Arias Cañete (Komisijas loceklis).

Uzstājās Florent Marcellesi (DEVE komitejas atzinuma sagatavotājs), Marisa Matias (ITRE komitejas atzinuma sagatavotāja), Peter Jahr (AGRI komitejas atzinuma sagatavotājs), Merja Kyllönen (TRAN komitejas atzinuma sagatavotāja), Nicola Caputo (AGRI komitejas atzinuma sagatavotājs), Pilar Ayuso PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Miapetra Kumpula-Natri, Miriam Dalli S&D grupas vārdā, Jadwiga Wiśniewska ECR grupas vārdā, Nils Torvalds ALDE grupas vārdā, Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā, Kateřina Konečná GUE/NGL grupas vārdā, Eleonora Evi EFDD grupas vārdā, Lampros Fountoulis, pie grupām nepiederošs deputāts, Peter Liese un Paul Brannen.

SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Fredrick Federley, John Stuart Agnew, Julie Girling un Ulrike Müller.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Franc Bogovič, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Jan Huitema, Ana Miranda, João Ferreira, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Czesław Adam Siekierski, Eleftherios Synadinos, Marijana Petir, Henna Virkkunen un Annie Schreijer-Pierik.

Uzstājās Miguel Arias Cañete, Norbert Lins un Gerben-Jan Gerbrandy.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 17.4.2018. protokola 6.5. punkts un 17.4.2018. protokola 6.6. punkts.


21. Iepakojums un izlietotais iepakojums ***I - Nolietoti transportlīdzekļi, bateriju un akumulatoru atkritumi un elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi ***I - Atkritumi ***I - Atkritumu poligoni ***I - Procedurāli noteikumi vides ziņojumu sniegšanas jomā ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru groza Direktīvu 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Simona Bonafè (A8-0029/2017).

Debates notika 2017. gada 14. martā (14.3.2017. protokola 4. punkts).
Balsošana notika 2017. gada 14. martā (14.3.2017. protokola 6.8. punkts).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvas 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem, 2006/66/EK par baterijām un akumulatoriem, un bateriju un akumulatoru atkritumiem un 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

Debates notika 2017. gada 14. martā (14.3.2017. protokola 4. punkts).
Balsošana notika 2017. gada 14. martā (14.3.2017. protokola 6.5. punkts).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2008/98 par atkritumiem [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Simona Bonafè (A8-0034/2017).

Debates notika 2017. gada 14. martā (14.3.2017. protokola 4. punkts).
Balsošana notika 2017. gada 14. martā (14.3.2017. protokola 6.6. punkts).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru groza Direktīvu 1999/31/EK par atkritumu poligoniem [COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Simona Bonafè (A8-0031/2017).

Debates notika 2017. gada 14. martā (14.3.2017. protokola 4. punkts).
Balsošana notika 2017. gada 14. martā (14.3.2017. protokola 6.7. punkts).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko Padomes Direktīvu 87/217/EEK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/31/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1257/2013, Padomes Direktīvu 86/278/EEK un Padomes Direktīvu 94/63/EK groza attiecībā uz procedurāliem noteikumiem vides ziņojumu sniegšanas jomā un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 91/692/EEK [COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Francesc Gambús (A8-0253/2017).

Simona Bonafè un Francesc Gambús iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks).

Uzstājās João Ferreira (ITRE komitejas atzinuma sagatavotājs), Pavel Telička (ITRE komitejas atzinuma sagatavotājs), Miroslav Poche (ITRE komitejas atzinuma sagatavotājs), Karl-Heinz Florenz PPE grupas vārdā, Kathleen Van Brempt S&D grupas vārdā, Jadwiga Wiśniewska ECR grupas vārdā, Nils Torvalds ALDE grupas vārdā, Davor Škrlec Verts/ALE grupas vārdā, Kateřina Konečná GUE/NGL grupas vārdā, Piernicola Pedicini EFDD grupas vārdā, Giovanni La Via, Miriam Dalli, Pirkko Ruohonen-Lerner un Gesine Meissner.

SĒDI VADA: Evelyne GEBHARDT
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Andrzej Grzyb, Massimo Paolucci, Adina-Ioana Vălean, Jo Leinen un Annie Schreijer-Pierik.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Gabriela Zoană un Nikolaos Chountis.

Uzstājās Karmenu Vella (Komisijas loceklis), Simona Bonafè un Francesc Gambús.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 18.4.2018. protokola 12.7. punkts, 18.4.2018. protokola 12.8. punkts, 18.4.2018. protokola 12.9. punkts, 18.4.2018. protokola 12.10. punkts un 18.4.2018. protokola 12.11. punkts.


22. Septītās vides rīcības programmas īstenošana (debates)

Ziņojums par Septītās vides rīcības programmas īstenošanu [2017/2030(INI)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018).

Daciana Octavia Sârbu iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Karmenu Vella (Komisijas loceklis).

Uzstājās Stanislav Polčák PPE grupas vārdā, Pavel Poc S&D grupas vārdā, Margrete Auken Verts/ALE grupas vārdā, Stefan Eck GUE/NGL grupas vārdā un Michel Dantin.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias, João Ferreira, Eleonora Evi un Franc Bogovič.

Uzstājās Karmenu Vella un Daciana Octavia Sârbu.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 17.4.2018. protokola 6.9. punkts.


23. Dzimumu līdztiesība plašsaziņas līdzekļu nozarē Eiropas Savienībā - Sieviešu un meiteņu ietekmes palielināšana ar digitālās nozares starpniecību (debates)

Ziņojums par dzimumu līdztiesību plašsaziņas līdzekļu nozarē Eiropas Savienībā [2017/2210(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000004/2018) un kuru uzdeva Agnieszka Kozłowska-Rajewicz FEMM komitejas vārdā Komisijai: Sieviešu un meiteņu ietekmes palielināšana ar digitālās nozares starpniecību (2017/3016(RSP)) (B8-0010/2018).

Michaela Šojdrová iepazīstināja ar ziņojumu.

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz izvērsa jautājumu.

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas locekle).

Uzstājās Lynn Boylan (EMPL komitejas atzinuma sagatavotāja), Iratxe García Pérez S&D grupas vārdā, Jadwiga Wiśniewska ECR grupas vārdā, Filiz Hyusmenova ALDE grupas vārdā, Florent Marcellesi Verts/ALE grupas vārdā, Stefan Eck GUE/NGL grupas vārdā, Mylène Troszczynski ENF grupas vārdā, Dobromir Sośnierz, pie grupām nepiederošs deputāts, Liliana Rodrigues, Bernd Kölmel un Julie Ward.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Marijana Petir.

SĒDI VADA: Lívia JÁRÓKA
Priekšsēdētāja vietniece

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Caterina Chinnici, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Linnéa Engström, João Pimenta Lopes, Francis Zammit Dimech, Ruža Tomašić un Ana Miranda.

Uzstājās Věra Jourová un Michaela Šojdrová.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

—   Agnieszka Kozłowska-Rajewicz FEMM komitejas vārdā - par pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu sievietēm un meitenēm, izmantojot digitālo nozari (2017/3016(RSP)) (B8-0183/2018).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 17.4.2018. protokola 6.10. punkts un 17.4.2018. protokola 6.11. punkts.


24. Attīstības sadarbības instrumenta, humānās palīdzības instrumenta un Eiropas Attīstības fonda īstenošana (debates)

Ziņojums par attīstības sadarbības instrumenta, humānās palīdzības instrumenta un Eiropas Attīstības fonda īstenošanu [2017/2258(INI)] - Attīstības komiteja. Referents: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018).

Enrique Guerrero Salom iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Neven Mimica (Komisijas loceklis).

Uzstājās Jordi Solé (BUDG komitejas atzinuma sagatavotājs), Frank Engel PPE grupas vārdā, Linda McAvan S&D grupas vārdā, Eleni Theocharous ECR grupas vārdā, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL grupas vārdā, Jean-Luc Schaffhauser ENF grupas vārdā un Bogdan Brunon Wenta.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michel Dantin, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Kateřina Konečná, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot un João Ferreira.

Uzstājās Neven Mimica un Enrique Guerrero Salom.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 17.4.2018. protokola 6.12. punkts.


25. Eiropas stratēģija proteīnaugu popularizēšanai (īss izklāsts)

Ziņojums par Eiropas stratēģiju proteīnaugu popularizēšanai — proteīnaugu un pākšaugu ražošanas veicināšana Eiropas lauksaimniecības nozarē [2017/2116(INI)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018).

Jean-Paul Denanot iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Tom Vandenkendelaere, Eric Andrieu, Notis Marias, Michel Dantin, Daniel Buda, Stanislav Polčák, Marijana Petir un Seán Kelly.

Uzstājās Neven Mimica (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 17.4.2018. protokola 6.4. punkts.


26. Jaunattīstības valstu parāda atmaksājamības uzlabošana (īss izklāsts)

Ziņojums par jaunattīstības valstu parāda atmaksājamības uzlabošanu [2016/2241(INI)] - Attīstības komiteja. Referents: Charles Goerens (A8-0129/2018).

Charles Goerens iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Bogdan Brunon Wenta, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser un Stanislav Polčák.

Uzstājās Neven Mimica (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 17.4.2018. protokola 6.13. punkts.


27. Ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas stiprināšana Eiropas Savienībā (īss izklāsts)

Ziņojums par ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas stiprināšanu Eiropas Savienībā: Eiropas Komisijas septītais ziņojums [2017/2279(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Marc Joulaud (A8-0138/2018).

Marc Joulaud iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Csaba Sógor, Julie Ward, Ivana Maletić un Maria Gabriela Zoană.

Uzstājās Corina Crețu (Komisijas locekle).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 17.4.2018. protokola 6.14. punkts.


28. Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 163. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

Cristian Dan Preda, Wajid Khan, Ryszard Czarnecki, Yana Toom, Jordi Solé, Kateřina Konečná, Martin Sonneborn, Ivana Maletić, Maria Gabriela Zoană, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda, João Ferreira, Seán Kelly, John Howarth, Marek Jurek, Jasenko Selimovic, Miroslavs Mitrofanovs, João Pimenta Lopes, Andrea Bocskor, Jonás Fernández, Lynn Boylan, Michaela Šojdrová, Julie Ward, Jiří Pospíšil, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Csaba Sógor, Răzvan Popa un Stanislav Polčák.


29. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 619.992/OJMA).


30. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.37.

Klaus Welle

Pavel Telička

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Albiol Guzmán, Christensen, Crowley, Demesmaeker, Drăghici, Händel, Juvin, Kuhn, Le Pen, Maštálka, Ponga, Punset, Thun und Hohenstein, Weber Renate, Zīle, Žitňanská

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 22. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika