Indiċi 
Minuti
PDF 308kWORD 86k
It-Tnejn, 16 ta' April 2018 - Strasburgu
1.Tkomplija tas-sessjoni
 2.Ftuħ tas-seduta
 3.Dikjarazzjoni tal-Presidenza
 4.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 5.Kompożizzjoni tal-Parlament
 6.Verifika tal-kredenzjali
 7.Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi
 8.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 9.Azzjonijiet meħuda wara talba għat-tneħħija tal-immunità
 10.Kalendarju tas-sessjonijiet parzjali tal-Parlament 2019
 11.Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament (Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura)
 12.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 13.Rettifika (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura)
 14.Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (Artikolu 78 tar-Regoli ta' Proċedura)
 15.Dokumenti mressqa
 16.Mistoqsijiet orali għal tweġiba orali (tressiq)
 17.Interpellanzi maġġuri (Artikolu 130b tar-Regoli ta' Proċedura) (tressiq)
 18.Azzjonijiet meħuda dwar ir-riżoluzzjonijiet tal-Parlament
 19.Ordni tal-ħidma
 20.Inklużjoni tal-emissjonijiet u l-assorbimenti ta' gassijiet serra minn użu tal-art, tibdil fl-użu tal-art u l-forestrija fil-qafas ta' politika għall-klima u l-enerġija għall-2030 ***I - Tnaqqis annwali vinkolanti tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra biex jiġu onorati l-impenji li saru fil-Ftehim ta' Pariġi ***I (dibattitu)
 21.L-imballaġġ u l-iskart mill-imballaġġ ***I - Vetturi li m’għadhomx jintużaw, skart ta' batteriji u ta' akkumulaturi u skart ta' tagħmir elettriku u elettroniku ***I - L-iskart ***I - Ir-rimi ta' skart f'terraferma ***I - Regoli ta' proċedura fil-qasam tar-rappurtar dwar l-ambjent ***I (dibattitu)
 22.Implimentazzjoni tas-7 Programm ta' Azzjoni Ambjentali (dibattitu)
 23.L-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri fis-Settur tal-Midja fl-UE - L-emanċipazzjoni tan-nisa u tat-tfajliet permezz tas-settur diġitali (dibattitu)
 24.Implimentazzjoni tal-Istrument tal-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp, l-Istrument tal-Għajnuna Umanitarja u l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp (dibattitu)
 25.Strateġija Ewropea għall-promozzjoni tal-għelejjel li fihom il-proteini (preżentazzjoni qasira)
 26.It-titjib tas-sostenibbiltà tad-dejn tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw (preżentazzjoni qasira)
 27.It-tisħiħ tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali fl-Unjoni Ewropea: is-seba' rapport tal-Kummissjoni Ewropea (preżentazzjoni qasira)
 28.Interventi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika
 29.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 30.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Antonio TAJANI
President

1. Tkomplija tas-sessjoni

Is-sessjoni li ġiet interrotta il-Ħamis 15 ta' Marzu 2018 tkompliet.


2. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 17.04.


3. Dikjarazzjoni tal-Presidenza

Il-President għamel dikjarazzjoni dwar l-attakki reċenti Amerikani, Britanniċi u Franċiżi fuq l-armi kimiċi fis-Sirja.

Interventi ta': Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE, Udo Bullmann f'isem il-Grupp S&D, Syed Kamall f'isem il-Grupp ECR, Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE, Ska Keller f'isem il-Grupp Verts/ALE, Gabriele Zimmer f'isem il-Grupp GUE/NGL, Margot Parker f'isem il-Grupp EFDD, u Nicolas Bay f'isem il-Grupp ENF.

°
° ° °

Interventi ta': Edouard Martin, dwar l-azzjonijiet meħuda għall-adozzjoni, fis-26 ta' Ottubru 2017, tar-riżoluzzjoni dwar il-ġlieda kontra l-fastidju u l-abbuż sesswali fl-UE (punt 10.6 tal-Minuti ta' 26.10.2017) u Takis Hadjigeorgiou, dwar is-sitwazzjoni f'Ċipru.


4. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.

°
° ° °

Alberto Cirio kien preżenti għas-sessjoni tal-15 ta' Marzu 2018 iżda ismu ma jidhirx fir-reġistru tal-attendenza.

°
° ° °

Interventi ta': Jörg Meuthen, dwar il-Jum Internazzjonali tal-Familji li se jseħħ fil-15 ta' Mejju 2018, u Tomáš Zdechovský, dwar l-intervent preċedenti.


5. Kompożizzjoni tal-Parlament

L-awtoritajiet kompetenti Pollakki u Żvediżi kkomunikaw l-elezzjoni fil-Parlament Ewropew ta' Dobromir Sośnierz u Aleksander Gabelic li jiddekorru mit-22 ta' Marzu u mill-4 ta' April 2018, billi ssostitwew rispettivament lil Janusz Korwin-Mikke u lil Jens Nilsson.

Il-Parlament ħa nota tal-elezzjoni tagħhom.

Bi qbil mal-Artikolu 3(2) tar-Regoli ta' Proċedura, sakemm il-kredenzjali tagħhom jkunu vverifikati jew tkun ingħatat deċiżjoni fuq kwalunkwe kontestazzjoni, Dobromir Sośnierz et Aleksander Gabelic jieħdu posthom fil-Parlament u fil-korpi tiegħu u jgawdu mid-drittijiet kollha marbuta ma' din il-kariga, bil-kundizzjoni li qabel ikunu għamlu d-dikjarazzjoni li huma ma għandhom ebda kariga inkompatibbli ma' dik ta' Membru tal-Parlament Ewropew.

°
° ° °

Gianni Pittella u Matteo Salvini avżaw lill-President dwar l-elezzjoni tagħhom bħala membri tas-Senat tar-Repubblika Taljana, u Lorenzo Fontana dwar l-elezzjoni tiegħu bħala membru tal-Kamra tad-Deputati Taljana, it-tlieta li huma li jiddekorru mit-23 ta' Marzu 2018.

Il-Parlament ħa nota li, skont l-Artikolu 7(2) tal-Att dwar il-ħatra tal-Membri tal-Parlament Ewropew b'suffraġju universali dirett, dawn il-karigi huma inkompatibbli ma' dawk ta' Membru Ewropew, ikkonstata l-vakanza tas-siġġijiet ta' Gianni Pittella, Matteo Salvini u Lorenzo Fontana li jiddekorru mit-23 ta' Marzu 2018, u informa lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti.

°
° ° °

Jean-Paul Denanot avża bil-miktub bir-riżenja tiegħu minn Membru tal-Parlament, li tiddekorri mid-data 11 ta' Ġunju 2018.

Skont l-Artikolu 4(1) u (2) tar-Regoli ta' Proċedura, il-Parlament ikkonstata din il-vakanza u informa lill-Istati Membri interessati.


6. Verifika tal-kredenzjali

Fuq proposta tal-Kumitat JURI, il-Parlament iddeċieda li jikkonvalida l-mandat ta' Jacques Colombier b'effett mid-data 2 ta' Frar 2018.


7. Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi

Laurenţiu Rebega m'għadux Membru mhux affiljat u ngħaqad mal-Grupp ECR b'effett mit-3 ta' April 2018.

Kazimierz Michał Ujazdowski ma baqax membru tal-Grupp ECR. Huwa sab postu mal-Membri mhux affiljati b'effett mit-13 ta' April 2018.


8. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Il-President irċieva mill-Gruppi PPE, ECR, S&D u ENF kif ukoll mill-Membri mhux affiljati t-talbiet tan-nomini li ġejjin:

Kumitat AFET: Dobromir Sośnierz minflok Janusz Korwin-Mikke

Kumitat REGI: Aleksander Gabelic minflok Jens Nilsson

Kumitat TRAN: Marita Ulvskog minflok Jens Nilsson

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Belarussja: Aleksander Gabelic minflok Jens Nilsson

Delegazzjoni għall-Kumitati Parlamentari għall-Kooperazzjoni UE-Armenja, UE-Ażerbajġan u UE-Georgia: Ramona Nicole Mănescu minflok Traian Ungureanu

Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Cariforum-UE: André Elissen.

Dawn il-ħatriet ser jitqiesu ratifikati jekk ma tiġix ippreżentata oġġezzjoni minn issa sal-approvazzjoni ta' dawn il-Minuti.


9. Azzjonijiet meħuda wara talba għat-tneħħija tal-immunità

L-awtorità kompetenti tal-Ġermanja infurmat lill-President dwar id-deċiżjoni tat-Tribunal tad-distrett ta' Grimma f'proċedura kriminali mibdija kontra Hermann Winkler wara t-tneħħija tal-immunità tiegħu permezz tad-deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' April 2016 (punt 5.6 tal-Minuti ta' 12.4.2016).


10. Kalendarju tas-sessjonijiet parzjali tal-Parlament 2019

Il-Konferenza tal-Presidenti, fil-laqgħa tagħha tal-Ħamis 12 ta' April 2018, adottat l-abbozz ta' kalendarju tas-sessjonijiet parzjali tas-sena parlamentari 2019.

Id-dati huma dawn li ġejjin::

- mill-14 sas-17 ta' Jannar

- mit-30 sal-31 ta' Jannar

- mill-11 sal-14 ta' Frar

- mill-11 sal-14 ta' Marzu

- mill-25 sat-28 ta' Marzu

- mit-3 sal-4 ta' April

- mill-15 sat-18 ta' April

- mit-2 sal-4 ta' Lulju

- mill-15 sat-18 ta' Lulju

- mis-16 sad-19 ta' Settembru

- mid-9 sal-10 ta' Ottubru

- mill-21 sal-24 ta' Ottubru

- mit-13 sal-14 ta' Novembru

- mill-25 sat-28 ta' Novembru

- mis-16 sad-19 ta' Diċembru

Dawn id-dati ġew ippubblikati fuq is-sit Europarl.

L-iskadenza għat-tressiq tal-emendi ġiet stabbilita għal-lejla tat-Tnejn 16 ta' April 2018 fis-19.00.

Il-votazzjoni kienet stabbilita għall-Erbgħa 18 ta' April f'12.00.


11. Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament (Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-President ħabbar id-deċiżjonijiet ta' diversi Kumitati biex jidħlu f'negozjati interistituzzjonali, bi qbil mal-Artikolu 69c(1) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Kumitat TRAN, abbażi tar-rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-salvagwardja tal-kompetizzjoni fit-trasport bl-ajru, li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 868/2004 (COM(2017)0289 – C8-0183/2017 – 2017/0116(COD)). Rapporteur: Markus Pieper (A8-0125/2018);

—   Kumitat ITRE, abbażi tar-rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2009/73/KE dwar ir-regoli komuni għas-suq intern tal-gass naturali (COM(2017)0660 – C8-0394/2018 – 2017/0294(COD)). Rapporteur: Jerzy Buzek (A8-0143/2018);

—   Kumitat ITRE, abbażi tar-rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika Ewropea tan-negozju li jemenda r-Regolament (KE) Nru 184/2005 u li jħassar l-10 atti legali fil-qasam tal-istatistika tan-negozju (COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD)). Rapporteur: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018);

—   Kumitat EMPL, abbażi tar-rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2004/37/KE dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema minn riskji relatati mal-esposizzjoni għal karċinoġeni jew mutaġeni fuq il-post tax-xogħol (COM(2017)0011 – C8-0010/2017 – 2017/0004(COD)). Rapporteur: Claude Rolin (A8-0142/2018).

Bi qbil mal-Artikolu 69c(2) tar-Regoli ta' Proċedura, Membri jew grupp politiku jew gruppi politiċi li jilħqu tal-anqas il-limitu medju jistgħu jitolbu bil-miktub, qabel nofs il-lejl ta' għada, it-Tlieta 17 ta' April 2018, li deċiżjoni ta' kumitat għal dħul f'negozjati titqiegħed għall-votazzjoni.

In-negozjati jistgħu jibdew fi kwalunkwe ħin wara li tkun għaddiet din l-iskadenza jekk ma tkun tressqet l-ebda talba għal votazzjoni fil-Parlament dwar id-deċiżjoni meħuda għal dħul f'negozjati.


12. Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)

Bi qbil mal-Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President tal-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati għarraf lill-President tal-Parlament li ma tqajmet l-ebda oġġezzjoni fil-konfront ta':

- Ir-rakkomandazzjoni tal-Kumitat JURI biex ma jitqajmux oġġezzjonijiet għar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni tal-5 ta' Marzu 2018 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/1001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-trademark tal-Unjoni Ewropea, u li jħassar ir-Regolament Delegat (UE) 2017/1430 (C(2018)01231 - 2018/2618(DEA)) (B8-0187/2018).

Jekk ma tkunx ikkontestata minn grupp politiku jew minn numru ta' membri li jilħaq il-livell baxx fi żmien erbgħa u għoxrin siegħa, din ir-rakkomandazzjoni tiġi approvata. Fil-każ kuntrarju, jittieħed vot dwarha.

Ir-rakkomandazzjoni hija disponibbli fis-sit Europarl għat-tul ta' żmien tas-sessjoni parjzali attwali.


13. Rettifika (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-Kumitat ECON bagħat din ir-rettifika ta' test adottat mill-Parlament Ewropew:

Rettifika (P8_TA(2015)0346(COR01)) għad-Direttiva (UE) 2015/2366 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2015 dwar is-servizzi ta' pagament fis-suq intern, li temenda d-Direttivi 2002/65/KE, 2009/110/KE u 2013/36/UE u r-Regolament (UE) Nru 1093/2010, u li tħassar id-Direttiva 2007/64/KE (ĠU L 337, 23.12.2015, p. 35) - (pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari tat-8 ta' Ottubru 2015 bil-ħsieb tal-adozzjoni tad-Direttiva msemmija hawn taħt) (P8_TA(2015)0346) (COM(2013)0547 – C7-0230/2013 – 2013/0264(COD)) - Kumitat ECON.

Bi qbil mal-Artikolu 231(4) tar-Regoli ta' Proċedura, din ir-rettifika titqies li tkun ġiet approvata ħlief jekk, sa mhux aktar tard minn 24 siegħa wara t-tħabbir tagħha, issir talba minn grupp politiku jew għadd ta' Membri li jilħqu tal-anqas il-limitu baxx biex jittieħed vot fuqhom.

Ir-rettifika hija disponibbli fuq is-sit Europarl għal kemm iddum din is-sessjoni parzjali.


14. Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (Artikolu 78 tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-President ħabbar li, flimkien mal-President tal-Kunsill, nhar l-Erbgħa 18 ta' April 2018 se jiffirma l-atti li ġejjin, adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja:

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika tat-trasport bil-ferrovija (riformulazzjoni) (00008/2018/LEX - C8-0148/2018 - 2017/0146(COD))

- Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2003/59/KE dwar il-kwalifika inizjali u taħriġ perjodiku ta' sewwieqa ta' ċerti vetturi tat-triq għall-ġarr ta' merkanzija jew passiġġieri u d-Direttiva 2006/126/KE dwar il-liċenzji tas-sewqan (00071/2017/LEX - C8-0147/2018 - 2017/0015(COD))

- Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar qafas komuni għall-għoti ta' servizzi aħjar għall-ħiliet u l-kwalifiki (Europass) u li tħassar id-Deċiżjoni Nru 2241/2004/KE (00070/2017/LEX - C8-0146/2018 - 2016/0304(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar servizzi tal-konsenja tal-pakketti transkonfini (00069/2017/LEX - C8-0145/2018 - 2016/0149(COD))

- Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 92/66/KEE li tintroduċi miżuri tal-Komunità għal kontroll tal-marda Newcastle (00006/2018/LEX - C8-0142/2018 - 2017/0329(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1295/2013 li jistabbilixxi l-Programm Ewropa Kreattiva (2014 sa 2020) (00005/2018/LEX - C8-0141/2018 - 2017/0163(COD))

- Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tipprovdi assistenza makrofinanzjarja ulterjuri lill-Georgia (00007/2018/LEX - C8-0140/2018 - 2017/0242(COD)).


15. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2014/65/UE dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji (COM(2018)0099 - C8-0102/2018 - 2018/0047(COD))
F'konformità mal-Artikolu 137(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.
F'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 282(5) tat-Trattat, il-President se jikkonsulta lill-Bank Ċentrali Ewropew.

irriferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

ITRE, IMCO, JURI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fornituri ta’ Servizzi ta’ Finanzjament Kollettiv Ewropej (ECSP) għan-Negozji (COM(2018)0113 - C8-0103/2018 - 2018/0048(COD))
F'konformità mal-Artikolu 137(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.
F'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 282(5) tat-Trattat, il-President se jikkonsulta lill-Bank Ċentrali Ewropew.

irriferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

ITRE, IMCO, JURI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-liġi applikabbli għall-effetti fuq partijiet terzi fiċ-ċessjonijiet tal-pretensjonijiet (COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD))
F'konformità mal-Artikolu 137(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

JURI

opinjoni :

ECON

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-iffaċilitar tad-distribuzzjoni transfruntiera ta' fondi ta' investiment kollettiv u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 345/2013 u (UE) Nru 346/2013 (COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD))
F'konformità mal-Artikolu 137(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.
F'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 282(5) tat-Trattat, il-President se jikkonsulta lill-Bank Ċentrali Ewropew.

irriferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

BUDG, JURI

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2009/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttiva 2011/61/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tad-distribuzzjoni transfruntiera ta' fondi ta' investiment kollettiv (COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD))
F'konformità mal-Artikolu 137(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.
F'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 282(5) tat-Trattat, il-President se jikkonsulta lill-Bank Ċentrali Ewropew.

irriferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

JURI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 575/2013 fir-rigward ta’ skoperturi fil-forma ta’ bonds koperti (COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.
F'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 282(5) tat-Trattat, il-President se jikkonsulta lill-Bank Ċentrali Ewropew.

irriferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

JURI

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ħruġ ta' bonds koperti u s-superviżjoni pubblika ta' bonds koperti u li temenda d-Direttiva 2009/65/KE u d-Direttiva 2014/59/UE (COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.
F'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 282(5) tat-Trattat, il-President se jikkonsulta lill-Bank Ċentrali Ewropew.

irriferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

JURI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 810/2009 li jistabbilixxi Kodiċi Komunitarju dwar il-Viżi (il-Kodiċi dwar il-Viżi) (COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD))
F'konformità mal-Artikolu 137(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

TRAN

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jelenka l-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandu jkollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk li ċ-ċittadini tagħhom huma eżenti minn dik il-ħtieġa (kodifikazzjoni) (COM(2018)0139 - C8-0116/2018 - 2018/0066(COD))
F'konformità mal-Artikolu 137(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

JURI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-emendar tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fir-rigward tal-kopertura minima għat-telf għal skoperturi improduttivi (COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD))
F'konformità mal-Artikolu 137(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.
F'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 282(5) tat-Trattat, il-President se jikkonsulta lill-Bank Ċentrali Ewropew.

irriferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

JURI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Awtorità Ewropea tax-Xogħol (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

EMPL

opinjoni :

BUDG, IMCO, TRAN, JURI, LIBE, FEMM

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f’isem l-Unjoni, tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar regoli supplimentari fir-rigward tal-istrument għall-appoġġ finanzjarju għall-fruntieri esterni u l-viża, bħala parti mill-Fond għas-Sigurtà Interna għall-perjodu 2014 sa 2020 (06222/2018 - C8-0119/2018 - 2018/0032(NLE))

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

AFET, BUDG

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 168/2013 fir-rigward tal-istadju Euro 5 għall-approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi b’żewġ jew tliet roti u kwadriċikli (COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD))
F'konformità mal-Artikolu 137(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

IMCO

opinjoni :

ENVI, ITRE, TRAN

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u New Zealand skont l-Artikolu XXIV:6 u l-Artikolu XXVIII tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ (GATT) 1994 fir-rigward tal-modifika ta' konċessjonijiet fl-iskeda tar-Repubblika tal-Kroazja fil-kuntest tal-adeżjoni tagħha mal-Unjoni Ewropea (10670/2017 - C8-0121/2018 - 2017/0137(NLE))

irriferut

responsabbli :

INTA

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f’isem l-Unjoni, tal-Emenda 1 għall-Memorandum ta’ Kooperazzjoni NAT-I-9406 bejn l-Istati Uniti tal-Amerka u l-Unjoni Ewropea (05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE))

irriferut

responsabbli :

ITRE

opinjoni :

TRAN

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1343/2011 dwar ċerti dispożizzjonijiet għas-sajd fiż-żona tal-Ftehim tal-GFCM (Kummissjoni Ġenerali tas-Sajd għall-Baħar Mediterran) (COM(2018)0143 - C8-0123/2018 - 2018/0069(COD))
F'konformità mal-Artikolu 137(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

PECH

opinjoni :

ENVI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-pollutanti organiċi persistenti (riformulazzjoni) (COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

ITRE, JURI (Artikolu 104 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni wara applikazzjoni mill-Belġju – EGF/2017/010 BE/Caterpillar (COM(2018)0156 - C8-0125/2018 - 2018/2043(BUD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

EMPL, REGI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi pjan pluriennali għall-istokkijiet tal-ħut fl-Ilmijiet tal-Punent u fl-ilmijiet tal-madwar, u għas-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet, u li jemenda r-Regolament (UE) 2016/1139 li jistabbilixxi pjan pluriennali għall-Baħar Baltiku, u li jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 811/2004, (KE) Nru 2166/2005, (KE) Nru 388/2006, (KE) 509/2007 u (KE) 1300/2008 (COM(2018)0149 - C8-0126/2018 - 2018/0074(COD))
F'konformità mal-Artikolu 137(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

PECH

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tiffissa l-perijodu għad-disa' elezzjoni tar-rappreżentanti għall-Parlament Ewropew b'vot dirett universali (07162/2018 - C8-0128/2018 - 2018/0805(CNS))

irriferut

responsabbli :

AFCO

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2004/37/KE dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema minn riskji relatati mal-espożizzjoni għal karċinoġeni jew mutaġeni fuq il-post tax-xogħol (COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

EMPL

opinjoni :

ENVI, JURI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (EGF/2018/000 TA 2018 - Għajnuna teknika fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni) (COM(2018)0165 - C8-0131/2018 - 2018/2048(BUD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

EMPL, REGI

- Abbozz ta' emendi tal-Protokoll Nru 3 dwar l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD))

irriferut

responsabbli :

JURI

opinjoni :

AFCO

2) mill-kumitati parlamentari, rapporti

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (riformulazzjoni) (COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0378(COD)) - Kumitat ITRE - Rapporteur: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-suq intern tal-elettriku (riformulazzjoni) (COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD)) - Kumitat ITRE - Rapporteur: Krišjānis Kariņš (A8-0042/2018)

- ***I Rapport dwar il-proposta emendata għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ċerti aspetti li jikkonċernaw kuntratti għall-bejgħ ta' oġġetti, li temenda r-Regolament (KE) Nru 2006/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttiva 2009/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li tħassar id-Direttiva 1999/44/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD)) - Kumitat IMCO - Rapporteur: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni għas-suq intern fil-qasam tal-elettriku (riformulazzjoni) (COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD)) - Kumitat ITRE - Rapporteur: Krišjānis Kariņš (A8-0044/2018)

- Rapport dwar ir-Rapport Annwali dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni (2017/2191(INI)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' Protokoll li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja stipulati fil-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika ta' Mauritius (12476/2017 - C8-0445/2017 - 2017/0223(NLE)) - Kumitat PECH - Rapporteur: Norica Nicolai (A8-0053/2018)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta' portal diġitali uniku li jipprovdi informazzjoni, proċeduri, u servizzi ta' assistenza u ta' soluzzjoni tal-problemi u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1024/2012 (COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)) - Kumitat IMCO - Rapporteur: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill sabiex l-awtoritajiet tal-kompetizzjoni tal-Istati Membri jingħataw is-setgħa biex ikunu inforzaturi aktar effettivi, u biex jiġi żgurat il-funzjonament tajjeb tas-suq intern (COM(2017)0142 - C8-0119/2017 - 2017/0063(COD)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Andreas Schwab (A8-0057/2018)

- Rapport dwar l-implimentazzjoni tas-Seba' Programm ta' Azzjoni Ambjentali (2017/2030(INI)) - Kumitat ENVI - Rapporteur: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar li jistabbilixxi l-qafas legali tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1288/2013, (UE) Nru 1293/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1305/2013, (UE) Nru 1306/2013 u d-Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE (COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)) - Kumitat CULT - Rapporteur: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

- Rapport dwar is-sitwazzjoni kurrenti u l-prospetti futuri għas-setturi tan-nagħaġ u tal-mogħoż fl-UE (2017/2117(INI)) - Kumitat AGRI - Rapporteur: Esther Herranz García (A8-0064/2018)

- Rapport dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2011/99/UE dwar l-Ordni Ewropea ta' Protezzjoni (2016/2329(INI)) - Kumitati LIBE u FEMM - Rapporteurs: Soraya Post u Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni għas-sena finanzjarja 2016 (COM(2017)0365[[22]] - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0066/2018)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Bankarja Ewropea għas-sena finanzjarja 2016 (COM(2017)0365[[35]] - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0067/2018)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali għas-sena finanzjarja 2016 (COM(2017)0365[[11]] - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0068/2018)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi għas-sena finanzjarja 2016 (COM(2017)0365[[39]] - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0069/2018)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2 għas-sena finanzjarja 2016 (COM(2017)0365[[46]] - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Brian Hayes (A8-0070/2018)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta dwar l-Industriji b'bażi Bijoloġika għas-sena finanzjarja 2016 (COM(2017)0365[[47]] - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Brian Hayes (A8-0071/2018)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta ECSEL għas-sena finanzjarja 2016 (COM(2017)0365[[51]] - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Brian Hayes (A8-0072/2018)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 għas-sena finanzjarja 2016 (COM(2017)0365[[49]] - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Brian Hayes (A8-0073/2018)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija għas-sena finanzjarja 2016 (COM(2017)0365[[38]] - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0074/2018)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2 għas-sena finanzjarja 2016 (COM(2017)0365[[48]] - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Brian Hayes (A8-0075/2018)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Shift2Rail għas-sena finanzjarja 2016 (COM(2017)0365[[50]] - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Brian Hayes (A8-0076/2018)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta SESAR għas-sena finanzjarja ◄2016► (COM(2017)0365[[45]] - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Brian Hayes (A8-0077/2018)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima għas-sena finanzjarja 2016 (COM(2017)0365[[21]] - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0078/2018)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea (issa l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji) għas-sena finanzjarja 2016 (COM(2017)0365[[26]] - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0079/2018)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ għas-sena finanzjarja 2016 (COM(2017)0365[[20]] - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0080/2018)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga għas-sena finanzjarja 2016 (COM(2017)0365[[14]] - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0081/2018)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-GNSS Ewropea għas-sena finanzjarja 2016 (COM(2017)0365[[29]] - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0082/2018)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil għas-sena finanzjarja 2016 (COM(2017)0365[[41]] - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0083/2018)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2016 (COM(2017)0365[[16]] - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0084/2018)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard għas-sena finanzjarja 2016 (COM(2017)0365[[24]] - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0085/2018)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi għas-sena finanzjarja 2016 (COM(2017)0365[[31]] - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0086/2018)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi għas-sena finanzjarja 2016 (COM(2017)0365[[34]] - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0087/2018)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2016 (COM(2017)0365[[36]] - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0088/2018)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, Taqsima V - Il-Qorti tal-Awdituri (COM(2017)0365[[05]] - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent għas-sena finanzjarja 2016 (COM(2017)0365[[15]] - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0090/2018)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel għas-sena finanzjarja 2016 (COM(2017)0365[[23]] - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Indrek Tarand (A8-0091/2018)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2016 (COM(2017)0365[[12]] - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0092/2018)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali għas-sena finanzjarja 2016 (COM(2017)0365[[13]] - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0093/2018)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika Ewropea tan-negozju li jemenda r-Regolament (KE) Nru 184/2005 u li jħassar l-10 atti legali fil-qasam tal-istatistika tan-negozju (COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)) - Kumitat ITRE - Rapporteur: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Ewropea għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni għas-sena finanzjarja 2016 (COM(2017)0365[[44]] - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Brian Hayes (A8-0095/2018)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija għas-sena finanzjarja 2016 (COM(2017)0365[[40]] - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0096/2018)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, Taqsima VI - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (COM(2017)0365[[06]] - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi (qabel l-1 ta' Lulju 2016: il-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija) (CEPOL) għas-sena finanzjarja 2016 (COM(2017)0365[[27]] - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0098/2018)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, Taqsima IX - Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (COM(2017)0365[[09]] - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, Taqsima VIII – L-Ombudsman Ewropew (COM(2017)0365[[08]] - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq għas-sena finanzjarja 2016 (COM(2017)0365[[37]] - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0101/2018)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom għas-sena finanzjarja 2016 (COM(2017)0365[[32]] - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0102/2018)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini għas-sena finanzjarja 2016 (COM(2017)0365[[18]] - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0103/2018)

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konkluzjoni, f'isem l-Unjoni u l-Istati Membri, tal-Protokoll għall-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni li jistabbilixxi sħubija bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Użbekistan, min-naħa l-oħra, sabiex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea (09021/2017 - C8-0243/2017 - 2017/0083(NLE)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Jozo Radoš (A8-0104/2018)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, Taqsima I – Il-Parlament Ewropew (COM(2017)0365[[02]] - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0105/2018)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016 (COM(2017)0365[[17]] - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0106/2018)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd għas-sena finanzjarja 2016 (COM(2017)0365[[30]] - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0107/2018)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (Frontex) għas-sena finanzjarja 2016 (COM(2017)0365[[28]] - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0108/2018)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol) għas-sena finanzjarja 2016 (COM(2017)0365[[33]] - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0109/2018)

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni f'isem l-Unjoni tal-Ftehim Qafas bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u l-Awstralja, min-naħa l-oħra (15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja għas-sena finanzjarja 2016 (COM(2017)0365[[42]] - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0111/2018)

- Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-istrumenti ta' finanzjament estern tal-UE: analiżi ta' nofs it-terminu fl-2017 u arkitettura futura wara l-2020 (2017/2280(INI)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Eurojust għas-sena finanzjarja 2016 (COM(2017)0365[[19]] - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0113/2018)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni għas-sena finanzjarja 2016 (COM(2017)0365[[25]] - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0114/2018)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-aġenziji tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016: prestazzjoni, ġestjoni finanzjarja u kontroll (COM(2017)0365[[43]] - C8-0290/2017 - 2017/2179(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0115/2018)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, Taqsima II – Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill (COM(2017)0365[[03]] - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, Taqsima VII - Il-Kumitat tar-Reġjuni (COM(2017)0365[[07]] - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)

- Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Istrument tal-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp, l-Istrument tal-Għajnuna Umanitarja u l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp (2017/2258(INI)) - Kumitat DEVE - Rapporteur: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)

- Rapport li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni f'isem l-Unjoni tal-Ftehim Qafas bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u l-Awstralja, min-naħa l-oħra (2017/2227(INI)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

- Rapport dwar strateġija Ewropea għall-promozzjoni tal-għelejjel li fihom il-proteini – Inħeġġu l-produzzjoni tal-pjanti leguminużi u li fihom il-proteini fis-settur agrikolu Ewropew (2017/2116(INI)) - Kumitat AGRI - Rapporteur: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, Taqsima IV – Il-Qorti tal-Ġustizzja (COM(2017)0365[[04]] - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tat-tmien, tad-disa', tal-għaxar u tal-ħdax-il Fond Ewropew għall-Iżvilupp għas-sena finanzjarja 2016 (COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Barbara Kappel (A8-0123/2018)

- * Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud, fir-rigward tal-obbligu li tiġi rispettata rata standard minima (COM(2017)0783 - C8-0007/2018 - 2017/0349(CNS)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Roberto Gualtieri (A8-0124/2018)

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim fil-forma ta' skambju ta' ittri bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tan-Norveġja li jikkonċerna preferenzi kummerċjali addizzjonali fi prodotti agrikoli (13357/2017 - C8-0434/2017 - 2017/0259(NLE)) - Kumitat INTA - Rapporteur: Tiziana Beghin (A8-0126/2018)

- Rapport dwar l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat li jikkonċernaw il-parlamenti nazzjonali (2016/2149(INI)) - Kumitat AFCO - Rapporteur: Paulo Rangel (A8-0127/2018)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, Taqsima X – Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (COM(2017)0365[[10]] - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Marco Valli (A8-0128/2018)

- Rapport dwar t-titjib tas-sostenibbiltà tad-dejn tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw (2016/2241(INI)) - Kumitat DEVE - Rapporteur: Charles Goerens (A8-0129/2018)

- Rapport dwar ir-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza lill-Kummissjoni għas-sena finanzjarja 2016 (COM(2017)0365[[52]] - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Joachim Zeller (A8-0130/2018)

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-Prevenzjoni tat-Terroriżmu (14494/2017 - C8-0450/2017 - 2017/0265(NLE)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Helga Stevens (A8-0131/2018)

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Protokoll Addizzjonali li jissupplimenta l-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-Prevenzjoni tat-Terroriżmu (14498/2017 - C8-0451/2017 - 2017/0266(NLE)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Helga Stevens (A8-0132/2018)

- *** Rapport on the draft Council implementing decision on subjecting the new psychoactive substance N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamide (ADB-CHMINACA) to control measures (05387/2018 - C8-0028/2018 - 2017/0340(NLE)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0133/2018)

- * Rapport dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill li tissottoponi s-sustanza psikoattiva ġdida 1-(4-cyanobutyl)-N-(2-fenilpropan-2-yl)-1H-indazol-3-karbossammid (CUMYL-4CN-BINACA) għal miżuri ta' kontroll (05392/2018 - C8-0025/2018 - 2017/0344(NLE)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0134/2018)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi (COM(2017)0365[[01]] - C8-0247/2017 - 2017/2136(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Joachim Zeller (A8-0137/2018)

- Rapport dwar it-tisħiħ tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali fl-Unjoni Ewropea: is-seba' rapport tal-Kummissjoni Ewropea (2017/2279(INI)) - Kumitat REGI - Rapporteur: Marc Joulaud (A8-0138/2018)

- Rapport dwar ir-rapport annwali dwar il-kontroll tal-attivitajiet finanzjarji tal-BEI għall-2016 (2017/2190(INI)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Marco Valli (A8-0139/2018)

- * Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar linji gwida għal-linji politiċi dwar l-impjiegi tal-Istati Membri (COM(2017)0677 - C8-0424/2017 - 2017/0305(NLE)) - Kumitat EMPL - Rapporteur: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0140/2018)

- Rapport dwar ir-rapporti annwali 2015-2016 dwar is-sussidjarjetà u l-proporzjonalità (COM(2016)0469 - 2017/2010(INI)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Mady Delvaux (A8-0141/2018)


16. Mistoqsijiet orali għal tweġiba orali (tressiq)

Il-mistoqsijiet orali għal tweġiba orali li ġejjin tressqu mill-Membri (Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura):

—   (O-000004/2018) mressqa minn Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, f'isem il-Kumitat FEMM, lill-Kummissjoni: dwar l-emanċipazzjoni tan-nisa u tat-tfajliet permezz tas-settur diġitali (2017/3016(RSP)) (B8-0010/2018);

—   (O-000008/2018) mressqa minn Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte u Mireille D'Ornano, f'isem il-Kumitat ENVI, lill-Kunsill: L-eżitazzjoni fir-rigward tat-teħid tal-vaċċini u t-tnaqqis fir-rati ta' tilqim fl-Ewropa (2017/2951(RSP)) (B8-0011/2018);

—   (O-000009/2018) mressqa minn Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte u Mireille D'Ornano, f'isem il-Kumitat ENVI, lill-Kummissjoni: L-eżitazzjoni fir-rigward tat-teħid tal-vaċċini u t-tnaqqis fir-rati ta' tilqim fl-Ewropa (2017/2951(RSP)) (B8-0012/2018);

—   (O-000015/2018) mressqa minn Pavel Svoboda, f'isem il-Kumitat JURI, lill-Kunsill: Divulgazzjoni tal-informazzjoni dwar it-taxxa fuq l-introjtu minn ċerti intrapriżi u fergħat (2016/0107(COD)) (2018/2552(RSP)) (B8-0013/2018);

—   (O-000020/2018) mressqa minn Petra Kammerevert, f'isem il-Kumitat CULT, lill-Kummissjoni: L-Implimentazzjoni tal-Proċess ta' Bolonja - is-Sitwazzjoni Attwali u s-Segwitu (2018/2571(RSP)) (B8-0014/2018).


17. Interpellanzi maġġuri (Artikolu 130b tar-Regoli ta' Proċedura) (tressiq)

L-interpellanza maġġuri għal tweġiba bil-miktub b'dibattitu tqiegħdet fuq il-Mejda (Artikolu 130b tar-Regoli ta' Proċedura)

—   (O-000022/2018) mressqa minn Ivan Jakovčić f'isem il-Grupp ALDE, lill-Kummissjoni: Interpellanza maġġuri - Is-sitwazzjoni tal-industrija tal-bini tal-vapuri Ewropea (2018/2672(RSP)) (B8-0019/2018).


18. Azzjonijiet meħuda dwar ir-riżoluzzjonijiet tal-Parlament

Il-komunikazzjonijiet mill-Kummissjoni dwar l-azzjonijiet meħuda fir-rigward tar-riżoluzzjonijiet adottati mill-Parlament matul is-sessjonijiet parzjali ta' Novembru I, II u Diċembru 2017 huma disponibbli fuq is-sit Europarl.


19. Ordni tal-ħidma

L-abbozz definittiv tal-aġenda tas-seduti plenarji ta' April 2018 (PE 619.992/PDOJ) tqassam u fir-rigward tiegħu ġew proposti l-bidliet li ġejjin (Artikolu 149a tar-Regoli ta' Proċedura):

It-Tnejn, it-Tlieta, l-Erbgħa

Ma ġiet proposta l-ebda bidla.

Il-Ħamis

Talba tal-Grupp PPE biex idaħħal fil-ħin tal-votazzjonijiet il-proposta għal riżoluzzjoni dwar is-sitwazzjoni fil-Moldova (le débat a eu lieu le 3 octobre 2017) (punt 9 tal-Minuti ta' 3.10.2017).

Interventi ta': Cristian Dan Preda f'isem il-Grupp PPE, li ġġustifikat it-talba, u Knut Fleckenstein, kontra t-talba.

B'VE (96 favur, 170 kontra, 11 astensjoni), il-Parlament irrifjuta t-talba.

Talba tal-Grupp ENF biex iżid, bħala l-ewwel punt tal-aġenda, dibattitu dwar ir-rapport Paul Rübig dwar l-istimi tad-dħul u tal-infiq tal-Parlament Ewropew għas-sena finanzjarja 2019.

Interventi ta': Stanisław Żółtek f'isem il-Grupp ENF, li ġġustifika t-talba, u Paul Rübig, kontra t-talba.

B'sejħa tal-ismijiet (38 favur, 225 kontra, 5 astensjonijiet), il-Parlament irrifjuta t-talba.

°
° ° °

L-ordni tal-ħidma b'hekk ġie ffinalizzat.


PRESIDENZA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Viċi President

20. Inklużjoni tal-emissjonijiet u l-assorbimenti ta' gassijiet serra minn użu tal-art, tibdil fl-użu tal-art u l-forestrija fil-qafas ta' politika għall-klima u l-enerġija għall-2030 ***I - Tnaqqis annwali vinkolanti tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra biex jiġu onorati l-impenji li saru fil-Ftehim ta' Pariġi ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-inklużjoni tal-emissjonijiet u l-assorbimenti ta' gassijiet serra minn użu tal-art, tibdil fl-użu tal-art u l-forestrija fil-qafas ta' politika għall-klima u l-enerġija għall-2030 u li jemenda r-Regolament Nru 525/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar mekkaniżmu għall-monitoraġġ u r-rapportar ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra u għar-rapportar ta' informazzjoni oħra relatata mat-tibdil fil-klima [COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Norbert Lins (A8-0262/2017)

Id-dibattitu sar fid-data 11 ta' Settembru 2017 (punt 21 tal-Minuti ta' 11.9.2017)
Il-votazzjoni saret fid-data 13 ta' Settembru 2017 (punt 9.8 tal-Minuti ta' 13.9.2017)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tnaqqis annwali vinkolanti tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra mill-Istati Membri mill-2021 sal-2030 għal Unjoni tal-Enerġija reżiljenti u biex jiġu onorati l-impenji li saru fil-Ftehim ta' Pariġi, u li jemenda r-Regolament Nru 525/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar mekkaniżmu għall-monitoraġġ u għar-rapportar ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra u ta' informazzjoni oħra relatata mat-tibdil fil-klima [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

Id-dibattitu sar fid-data 13 ta' Ġunju 2017 (punt 3 tal-Minuti ta' 13.6.2017)
Il-votazzjoni saret fid-data 14 ta' Ġunju 2017 (punt 8.1 tal-Minuti ta' 14.6.2017)

Norbert Lins u Gerben-Jan Gerbrandy ippreżentaw ir-rapport.

Intervent ta': Miguel Arias Cañete (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Florent Marcellesi (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat DEVE), Marisa Matias (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE), Peter Jahr (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AGRI), Merja Kyllönen (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat TRAN), Nicola Caputo (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AGRI), Pilar Ayuso f'isem il-Grupp PPE, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Miapetra Kumpula-Natri, Miriam Dalli f'isem il-Grupp S&D, Jadwiga Wiśniewska f'isem il-Grupp ECR, Nils Torvalds f'isem il-Grupp ALDE, Bas Eickhout f'isem il-Grupp Verts/ALE, Kateřina Konečná f'isem il-Grupp GUE/NGL, Eleonora Evi f'isem il-Grupp EFDD, Lampros Fountoulis Membru mhux affiljat, Peter Liese u Paul Brannen.

PRESIDENZA: Ioan Mircea PAŞCU
Viċi President

Interventi ta': Fredrick Federley, John Stuart Agnew, Julie Girling u Ulrike Müller.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Franc Bogovič, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Jan Huitema, Ana Miranda, João Ferreira, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Czesław Adam Siekierski, Eleftherios Synadinos, Marijana Petir, Henna Virkkunen u Annie Schreijer-Pierik.

Interventi ta': Miguel Arias Cañete, Norbert Lins u Gerben-Jan Gerbrandy.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.5 tal-Minuti ta' 17.4.2018 u punt 6.6 tal-Minuti ta' 17.4.2018.


21. L-imballaġġ u l-iskart mill-imballaġġ ***I - Vetturi li m’għadhomx jintużaw, skart ta' batteriji u ta' akkumulaturi u skart ta' tagħmir elettriku u elettroniku ***I - L-iskart ***I - Ir-rimi ta' skart f'terraferma ***I - Regoli ta' proċedura fil-qasam tar-rappurtar dwar l-ambjent ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 94/62/KE dwar l-imballaġġ u l-iskart mill-imballaġġ [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

Id-dibattitu sar fid-data 14 ta' Marzu 2017 (punt 4 tal-Minuti ta' 14.3.2017)
Il-votazzjoni saret fid-data 14 ta' Marzu 2017 (punt 6.8 tal-Minuti ta' 14.3.2017)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi 2000/53/KE dwar vetturi li m'għadhomx jintużaw, 2006/66/KE dwar batteriji u akkumulaturi u skart ta' batteriji u ta' akkumulaturi, u 2012/19/UE dwar skart ta' tagħmir elettriku u elettroniku [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

Id-dibattitu sar fid-data 14 ta' Marzu 2017 (punt 4 tal-Minuti ta' 14.3.2017)
Il-votazzjoni saret fid-data 14 ta' Marzu 2017 (punt 6.5 tal-Minuti ta' 14.3.2017)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2008/98/KE dwar l-iskart [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

Id-dibattitu sar fid-data 14 ta' Marzu 2017 (punt 4 tal-Minuti ta' 14.3.2017)
Il-votazzjoni saret fid-data 14 ta' Marzu 2017 (punt 6.6 tal-Minuti ta' 14.3.2017)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 1999/31/KE dwar ir-rimi ta' skart f'terraferma [COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

Id-dibattitu sar fid-data 14 ta' Marzu 2017 (punt 4 tal-Minuti ta' 14.3.2017)
Il-votazzjoni saret fid-data 14 ta' Marzu 2017 (punt 6.7 tal-Minuti ta' 14.3.2017)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 87/217/KEE tal-Kunsill, id-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, id-Direttiva 2009/31/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, ir-Regolament (UE) Nru 1257/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, id-Direttiva tal-Kunsill 86/278/KEE u d-Direttiva tal-Kunsill 94/63/KE f'dak li għandu x'jaqsam mar-regoli ta' proċedura fir-rappurtar fil-qasam tal-ambjent u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 91/692/KEE [COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

Simona Bonafè u Francesc Gambús ippreżentaw ir-rapport.

Intervent ta': Frans Timmermans (l-Ewwel Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta': João Ferreira (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE), Pavel Telička (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE), Miroslav Poche (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE), Karl-Heinz Florenz f'isem il-Grupp PPE, Kathleen Van Brempt f'isem il-Grupp S&D, Jadwiga Wiśniewska f'isem il-Grupp ECR, Nils Torvalds f'isem il-Grupp ALDE, Davor Škrlec f'isem il-Grupp Verts/ALE, Kateřina Konečná f'isem il-Grupp GUE/NGL, Piernicola Pedicini f'isem il-Grupp EFDD, Giovanni La Via, Miriam Dalli, Pirkko Ruohonen-Lerner u Gesine Meissner.

PRESIDENZA: Evelyne GEBHARDT
Viċi President

Interventi ta': Andrzej Grzyb, Massimo Paolucci, Adina-Ioana Vălean, Jo Leinen u Annie Schreijer-Pierik.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Gabriela Zoană u Nikolaos Chountis.

Interventi ta': Karmenu Vella (Membru tal-Kummissjoni), Simona Bonafè u Francesc Gambús.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 12.7 tal-Minuti ta' 18.4.2018, punt 12.8 tal-Minuti ta' 18.4.2018, punt 12.9 tal-Minuti ta' 18.4.2018, punt 12.10 tal-Minuti ta' 18.4.2018 u punt 12.11 tal-Minuti ta' 18.4.2018.


22. Implimentazzjoni tas-7 Programm ta' Azzjoni Ambjentali (dibattitu)

Rapport dwar l-Implimentazzjoni tas-7 Programm ta' Azzjoni Ambjentali [2017/2030(INI)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)

Daciana Octavia Sârbu ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Karmenu Vella (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Stanislav Polčák f'isem il-Grupp PPE, Pavel Poc f'isem il-Grupp S&D, Margrete Auken f'isem il-Grupp Verts/ALE, Stefan Eck f'isem il-Grupp GUE/NGL, u Michel Dantin.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias, João Ferreira, Eleonora Evi u Franc Bogovič.

Interventi ta': Karmenu Vella u Daciana Octavia Sârbu.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.9 tal-Minuti ta' 17.4.2018.


23. L-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri fis-Settur tal-Midja fl-UE - L-emanċipazzjoni tan-nisa u tat-tfajliet permezz tas-settur diġitali (dibattitu)

Rapport dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri fis-settur tal-midja fl-UE [2017/2210(INI)] - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteur: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000004/2018) mressqa minn Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, f'isem il-Kumitat FEMM, lill-Kummissjoni: L-għoti tas-setgħa lin-nisa u l-bniet permezz tas-settur diġitali (2017/3016(RSP)) (B8-0010/2018)

Michaela Šojdrová ippreżentat ir-rapport.

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz daħlet aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Tkellmet Věra Jourová (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Lynn Boylan (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL), Iratxe García Pérez f'isem il-Grupp S&D, Jadwiga Wiśniewska f'isem il-Grupp ECR, Filiz Hyusmenova f'isem il-Grupp ALDE, Florent Marcellesi f'isem il-Grupp Verts/ALE, Stefan Eck f'isem il-Grupp GUE/NGL, Mylène Troszczynski f'isem il-Grupp ENF, Dobromir Sośnierz, Membru mhux affiljat, Liliana Rodrigues, Bernd Kölmel u Julie Ward.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Marijana Petir.

PRESIDENZA: Lívia JÁRÓKA
Viċi President

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Caterina Chinnici, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Linnéa Engström, João Pimenta Lopes, Francis Zammit Dimech, Ruža Tomašić u Ana Miranda.

Interventi ta': Věra Jourová u Michaela Šojdrová.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 128(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, f'isem il-Kumitat FEMM, dwar l-emanċipazzjoni tan-nisa u tat-tfajliet permezz tas-settur diġitali (2017/3016(RSP)) (B8-0183/2018).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.10 tal-Minuti ta' 17.4.2018 u punt 6.11 tal-Minuti ta' 17.4.2018.


24. Implimentazzjoni tal-Istrument tal-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp, l-Istrument tal-Għajnuna Umanitarja u l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp (dibattitu)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Istrument tal-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp, l-Istrument tal-Għajnuna Umanitarja u l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp [2017/2258(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp. Rapporteur: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)

Enrique Guerrero Salom ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Neven Mimica (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Jordi Solé (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat BUDG), Frank Engel f'isem il-Grupp PPE, Linda McAvan f'isem il-Grupp S&D, Eleni Theocharous f'isem il-Grupp ECR, Lola Sánchez Caldentey f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser f'isem il-Grupp ENF, u Bogdan Brunon Wenta.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Michel Dantin, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Kateřina Konečná, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot u João Ferreira.

Interventi ta': Neven Mimica u Enrique Guerrero Salom.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.12 tal-Minuti ta' 17.4.2018.


25. Strateġija Ewropea għall-promozzjoni tal-għelejjel li fihom il-proteini (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar strateġija Ewropea għall-promozzjoni tal-għelejjel li fihom il-proteini – Inħeġġu l-produzzjoni tal-pjanti leguminużi u li fihom il-proteini fis-settur agrikolu Ewropew [2017/2116(INI)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)

Jean-Paul Denanot għamel il-preżentazzjoni.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Tom Vandenkendelaere, Eric Andrieu, Notis Marias, Michel Dantin, Daniel Buda, Stanislav Polčák, Marijana Petir u Seán Kelly.

Intervent ta': Neven Mimica (Membru tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 6.4 tal-Minuti ta' 17.4.2018.


26. It-titjib tas-sostenibbiltà tad-dejn tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar t-titjib tas-sostenibbiltà tad-dejn tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw [2016/2241(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp. Rapporteur: Charles Goerens (A8-0129/2018)

Charles Goerens għamel il-preżentazzjoni.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Bogdan Brunon Wenta, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser u Stanislav Polčák.

Intervent ta': Neven Mimica (Membru tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 6.13 tal-Minuti ta' 17.4.2018.


27. It-tisħiħ tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali fl-Unjoni Ewropea: is-seba' rapport tal-Kummissjoni Ewropea (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar it-tisħiħ tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali fl-Unjoni Ewropea: is-seba' rapport tal-Kummissjoni Ewropea [2017/2279(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Marc Joulaud (A8-0138/2018)

Marc Joulaud għamel il-preżentazzjoni.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Csaba Sógor, Julie Ward, Ivana Maletić u Maria Gabriela Zoană.

Intervent ta': Corina Crețu (Membru tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 6.14 tal-Minuti ta' 17.4.2018.


28. Interventi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika

Il-Membri li ġejjin, li xtaqu jiġbdu l-attenzjoni tal-Parlament għal kwistjonijiet ta' importanza politika, tkellmu għal minuta skont l-Artikolu 163 tar-Regoli ta' Proċedura:

Cristian Dan Preda, Wajid Khan, Ryszard Czarnecki, Yana Toom, Jordi Solé, Kateřina Konečná, Martin Sonneborn, Ivana Maletić, Maria Gabriela Zoană, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda, João Ferreira, Seán Kelly, John Howarth, Marek Jurek, Jasenko Selimovic, Miroslavs Mitrofanovs, João Pimenta Lopes, Andrea Bocskor, Jonás Fernández, Lynn Boylan, Michaela Šojdrová, Julie Ward, Jiří Pospíšil, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Csaba Sógor, Răzvan Popa u Stanislav Polčák.


29. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 619.992/OJMA).


30. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.37.

Klaus Welle

Pavel Telička

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Albiol Guzmán, Christensen, Crowley, Demesmaeker, Drăghici, Händel, Juvin, Kuhn, Le Pen, Maštálka, Ponga, Punset, Thun und Hohenstein, Weber Renate, Zīle, Žitňanská

Aġġornata l-aħħar: 22 ta' Ottubru 2018Avviż legali - Politika tal-privatezza