Index 
Notulen
PDF 305kWORD 86k
Maandag 16 april 2018 - Straatsburg
1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Verklaring van de Voorzitter
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 5.Samenstelling Parlement
 6.Onderzoek geloofsbrieven
 7.Samenstelling fracties
 8.Samenstelling commissies en delegaties
 9.Aan een verzoek om opheffing van de immuniteit gegeven gevolg
 10.Vergaderrooster van het Parlement - 2019
 11.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)
 12.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 13.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)
 14.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 15.Ingekomen stukken
 16.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 17.Uitgebreide interpellaties (artikel 130 ter van het Reglement) (indiening)
 18.Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 19.Regeling van de werkzaamheden
 20.Opname van broeikasgasemissies en -verwijderingen door landgebruik, veranderingen in landgebruik en bosbouw in het klimaat- en energiekader 2030 ***I - Bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties om aan de verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs te voldoen ***I (debat)
 21.Verpakking en verpakkingsafval ***I - Autowrakken, afgedankte batterijen en accu’s en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur ***I - Afvalstoffen ***I – Het storten van afvalstoffen ***I - Procedureregels inzake rapportage op milieugebied ***I (debat)
 22.Uitvoering van het zevende milieuactieprogramma (debat)
 23.Gendergelijkheid in de mediasector in de EU - Versterken van de positie van vrouwen en meisjes via de digitale sector (debat)
 24.Tenuitvoerlegging van het financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking, het instrument voor humanitaire hulp en het Europees Ontwikkelingsfonds (debat)
 25.Een Europese strategie voor de bevordering van eiwithoudende gewassen (korte presentatie)
 26.Het verbeteren van de schuldhoudbaarheid van ontwikkelingslanden (korte presentatie)
 27.Versterking van de economische, sociale en territoriale cohesie in de EU (korte presentatie)
 28.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 29.Agenda van de volgende vergadering
 30.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

1. Hervatting van de zitting

De onderbroken zitting van donderdag 15 maart 2018 wordt hervat.


2. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 17.04 uur geopend.


3. Verklaring van de Voorzitter

De Voorzitter legt een verklaring af over de recente Amerikaanse, Britse en Franse aanvallen op chemische wapens in Syrië.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Udo Bullmann, namens de S&D-Fractie, Syed Kamall, namens de ECR-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Margot Parker, namens de EFDD-Fractie, en Nicolas Bay, namens de ENF-Fractie.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Edouard Martin, over het gevolg dat is gegeven aan de aanneming op 26 oktober 2017 van de resolutie over de bestrijding van seksuele intimidatie en seksueel misbruik in de EU (punt 10.6 van de notulen van 26.10.2017) en Takis Hadjigeorgiou, over de situatie op Cyprus.


4. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

°
° ° °

Alberto Cirio was aanwezig op de vergadering van 15 maart 2018 maar zijn naam staat niet op de presentielijst.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Jörg Meuthen, over de internationale dag van het gezin, die op 15 mei 2018 zal plaatshebben, en Tomáš Zdechovský, over de woorden van de vorige spreker.


5. Samenstelling Parlement

De bevoegde Poolse en Zweedse autoriteiten hebben meegedeeld dat Dobromir Sośnierz en Aleksander Gabelic zijnn verkozen tot lid van het Europees Parlement met ingang van 22 maart en 4 april 2018 ter vervanging van respectievelijk Janusz Korwin-Mikke en Jens Nilsson.

Het Parlement neemt kennis van hun verkiezing.

Zolang de geloofsbrieven nog niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren nog niet is beslist, nemen Dobromir Sośnierz en Aleksander Gabelic, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits zij tevoren schriftelijk een verklaring hebben afgelegd dat zij geen functie bekleden die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.

°
° ° °

Gianni Pittella en Matteo Salvini hebben de Voorzitter in kennis gesteld van hun benoeming tot lid van de Senaat van de Republiek Italië, en Lorenzo Fontana heeft de Voorzitter in kennis gesteld van zijn benoeming tot lid van de Italiaanse Kamer van Volksvertegenwoordigers, alle drie met ingang van 23 maart 2018.

Het Parlement neemt ter kennis dat, overeenkomstig artikel 7, lid 2 van de Akte betreffende de verkiezing van de vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen, deze functies onverenigbaar zijn met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement, stelt vast dat de zetels van Gianni Pittella, Matteo Salvini en Lorenzo Fontana met ingang van 23 maart 2018 vacant zijn, en stelt hiervan de bevoegde nationale instanties op de hoogte.

°
° ° °

Jean-Paul Denanot heeft de Voorzitter schriftelijk in kennis gesteld van zijn ontslagneming als lid van het Parlement, met ingang van 11 juni 2018.

Overeenkomstig artikel 4, leden 1 en 2, van het Reglement stelt het Parlement vast dat deze zetel vacant is en stelt hiervan de betrokken lidstaat op de hoogte.


6. Onderzoek geloofsbrieven

Op voorstel van de Commissie JURI bekrachtigt het Parlement het mandaat van Jacques Colombier met ingang van 2 februari 2018.


7. Samenstelling fracties

Laurenţiu Rebega is geen lid meer van de niet-fractiegebonden leden en heeft zich met ingang van 3 april 2018 aangesloten bij de ECR-Fractie.

Kazimierz Michał Ujazdowski is niet langer lid. van de ECR-Fractie. Hij maakt vanaf 13 april 2018 deel uit van de niet-fractiegebonden leden.


8. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de PPE-, ECR-, S&D- en ENF-Fracties alsook van de niet-gebonden leden de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie AFET: Dobromir Sośnierz in de plaats van Janusz Korwin-Mikke

Commissie REGI: Aleksander Gabelic in de plaats van Jens Nilsson

Commissie TRAN: Marita Ulvskog in de plaats van Jens Nilsson

Delegatie voor de betrekkingen met Wit-Rusland : Aleksander Gabelic in de plaats van Jens Nilsson

Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissies EU-Armenië, EU-Azerbeidzjan en EU-Georgië: Ramona Nicole Mănescu in de plaats van Traian Ungureanu

Delegatie in de parlementaire commissie Cariforum-EU: André Elissen.

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


9. Aan een verzoek om opheffing van de immuniteit gegeven gevolg

De bevoegde Duitse autoriteit heeft de Voorzitter in kennis gesteld van het besluit van de districtsrechtbank van Grimma in een strafrechtelijke procedure die is ingeleid tegen Hermann Winkler ingevolge de opheffing van zijn immuniteit bij besluit van het Europees Parlement van 12 april 2016 (punt 5.6 van de notulen van 12.4.2016).


10. Vergaderrooster van het Parlement - 2019

De Conferentie van voorzitters heeft tijdens haar vergadering van donderdag 12 april 2018 haar goedkeuring gehecht aan het ontwerprooster van de vergaderperioden voor het parlementaire jaar 2019 met de volgende data:

- van 14 tot 17 januari

- 30 en 31 januari

- van 11 tot 14 februari

- van 11 tot 14 maart

- van 25 tot 28 maart

- 3 en 4 april

- van 15 tot 18 april

- van 2 tot 4 juli

- van 15 tot 18 juli

- van 16 tot 19 september

- 9 en 10 oktober

- van 21 tot 24 oktober

- 13 en 14 november

- van 25 tot 28 november

- van 16 tot 19 december

Deze data zijn gepubliceerd op Europarl.

De indieningstermijn voor amendementen is vastgesteld op vanavond maandag 16 april 2018 om 19.00 uur.

De stemming zal plaatshebben op woensdag 18 april om 12.00 uur.


11. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)

De Voorzitter deelt mee dat meerdere commissies hebben besloten interinstitutionele onderhandelingen te beginnen, overeenkomstig artikel 69 quater, lid 1, van het Reglement:

—   Commissie TRAN, op basis van het verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van de mededinging in de luchtvaart, houdende intrekking van Verordening (EG) nr. 868/2004 (COM(2017)0289 – C8-0183/2017 – 2017/0116(COD)). Rapporteur: Markus Pieper (A8-0125/2018);

—   Commissie ITRE, op basis van het verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/73/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas(COM(2017)0660 – C8-0394/2018 – 2017/0294(COD)). Rapporteur: Jerzy Buzek (A8-0143/2018);

—   Commissie ITRE, op basis van het verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese bedrijfsstatistieken tot wijziging van Verordening (EG) nr. 184/2005 en tot intrekking van tien wetgevingsbesluiten op het gebied van bedrijfsstatistieken (COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD)). Rapporteur: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018);

—   Commissie EMPL, op basis van het verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk (COM(2017)0011 – C8-0010/2017 – 2017/0004(COD)). Rapporteur: Claude Rolin (A8-0142/2018).

Overeenkomstig artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement kunnen leden of fracties die ten minste de middelhoge drempel bereiken vóór morgen dinsdag 17 april 2018 om middernacht schriftelijk verzoeken dat de besluiten om onderhandelingen te beginnen in stemming worden gebracht.

De onderhandelingen kunnen van start gaan op elk tijdstip na het verstrijken van deze termijn indien er geen verzoek is ingediend om ter plenaire vergadering te stemmen over het besluit om onderhandelingen te beginnen.


12. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

Overeenkomstig artikel 105, lid 6, van het Reglement deelt de voorzitter van de Conferentie van commissievoorzitters aan de Voorzitter van het Parlement mede dat geen enkel bezwaar is gemaakt tegen:

- De aanbeveling van de Commissie JURI om geen bezwaar te maken tegen de Gedelegeerde Verordening van de Commissie van 5 maart 2018 ter aanvulling van Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad inzake het Uniemerk en tot intrekking van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/1430 (C(2018)01231 ; 2018/2618(DEA)) (B8-0187/2018).

Indien binnen een termijn van vierentwintig uur tegen deze aanbeveling geen bezwaar wordt gemaakt door een fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken, dan wordt zij geacht te zijn goedgekeurd. Is dit wel het geval, dan wordt zij in stemming gebracht.

De aanbeveling staat gedurende deze vergaderperiode op Europarl.


13. Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)

De Commissie ECON heeft kennis gegeven van de volgende rectificatie op een door het Europees Parlement aangenomen tekst:

Rectificatie (P8_TA(2015)0346(COR01)) op Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG (PB L 337 van 23.12.2015, blz.35) - (standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 8 oktober 2015 met het oog op de vaststelling van bovengenoemde richtlijn) (P8_TA(2015)0346) (COM(2013)0547 – C7-0230/2013 – 2013/0264(COD)) - Commissie ECON

Overeenkomstig artikel 231, lid 4, van het Reglement, wordt deze rectificatie geacht te zijn goedgekeurd, tenzij een fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken, een verzoek indienen om deze in stemming te brengen.

De rectificatie staat op Europarl voor de duur van de huidige vergaderperiode.


14. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)

De Voorzitter deelt mede op woensdag 18 april 2018 tezamen met de voorzitter van de Raad onderstaande volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen te zullen ondertekenen:

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de statistieken van het spoorvervoer (herschikking) (00008/2018/LEX - C8-0148/2018 - 2017/0146(COD))

- Richtlijn van het europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/59/EG betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen en Richtlijn 2006/126/EG betreffende het rijbewijs (00071/2017/LEX - C8-0147/2018 - 2017/0015(COD))

- Besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende een gemeenschappelijk kader voor het verstrekken van betere diensten voor vaardigheden en kwalificaties (Europass) en houdende intrekking van Beschikking nr. 2241/2004/EG (00070/2017/LEX - C8-0146/2018 - 2016/0304(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten (00069/2017/LEX - C8-0145/2018 - 2016/0149(COD))

- Richtlijn van het europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 92/66/EEG van de Raad tot vaststelling van communautaire maatregelen voor de bestrijding van de ziekte van Newcastle (00006/2018/LEX - C8-0142/2018 - 2017/0329(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1295/2013 tot vaststelling van het programma Creatief Europa (2014 - 2020) (00005/2018/LEX - C8-0141/2018 - 2017/0163(COD))

- Besluit van het Europees parlement en de Raad tot toekenning van verdere macrofinanciële bijstand aan Georgië (00007/2018/LEX - C8-0140/2018 - 2017/0242(COD)).


15. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten (COM(2018)0099 - C8-0102/2018 - 2018/0047(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

Overeenkomstig artikel 282, lid 5, van het Verdrag zal de Voorzitter de Europese Centrale Bank over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

ECON

advies :

ITRE, IMCO, JURI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese aanbieders van crowdfundingdiensten voor ondernemingen (ECSP) (COM(2018)0113 - C8-0103/2018 - 2018/0048(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

Overeenkomstig artikel 282, lid 5, van het Verdrag zal de Voorzitter de Europese Centrale Bank over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

ECON

advies :

ITRE, IMCO, JURI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het recht dat van toepassing is op de derdenwerking van de cessie van vorderingen (COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

JURI

advies :

ECON

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het faciliteren van de grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsfondsen en houdende wijziging van de Verordeningen(EU) nr. 345/2013 en (EU) nr. 346/2013 (COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

Overeenkomstig artikel 282, lid 5, van het Verdrag zal de Voorzitter de Europese Centrale Bank over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

ECON

advies :

BUDG, JURI

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsfondsen (COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

Overeenkomstig artikel 282, lid 5, van het Verdrag zal de Voorzitter de Europese Centrale Bank over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

ECON

advies :

JURI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft blootstellingen in de vorm van gedekte obligaties (COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

Overeenkomstig artikel 282, lid 5, van het Verdrag zal de Voorzitter de Europese Centrale Bank over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

ECON

advies :

JURI

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de uitgifte van gedekte obligaties en het overheidstoezicht op gedekte obligaties en tot wijziging van Richtlijn 2009/65/EG en Richtlijn 2014/59/EU (COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

Overeenkomstig artikel 282, lid 5, van het Verdrag zal de Voorzitter de Europese Centrale Bank over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

ECON

advies :

JURI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 810/2009 tot vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode (Visumcode) (COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

advies :

TRAN

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (codificatie) (COM(2018)0139 - C8-0116/2018 - 2018/0066(COD))

verwezen naar

bevoegd :

JURI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft minimale verliesdekking voor niet-renderende blootstellingen (COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

Overeenkomstig artikel 282, lid 5, van het Verdrag zal de Voorzitter de Europese Centrale Bank over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

ECON

advies :

JURI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

EMPL

advies :

BUDG, IMCO, TRAN, JURI, LIBE, FEMM

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat betreffende extra voorschriften met betrekking tot het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa, als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid, voor de periode 2014–2020 (06222/2018 - C8-0119/2018 - 2018/0032(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

advies :

AFET, BUDG

- Bijlage bij het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 168/2013 wat de toepassing van de Euro 5-stap op de typegoedkeuring van twee- of driewielige voertuigen en vierwielers betreft (COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

IMCO

advies :

ENVI, ITRE, TRAN

- Voorstel voor een besluit van de Raad tot sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en Nieuw-Zeeland uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijst van verbintenissen van de Republiek Kroatië, in verband met haar toetreding tot de Europese Unie (10670/2017 - C8-0121/2018 - 2017/0137(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

INTA

- Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Unie, van Amendement 1 van Memorandum van samenwerking NAT-I-9406 tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie (05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

ITRE

advies :

TRAN

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1343/2011 tot vaststelling van een aantal bepalingen voor de visserij in het GFCM-overeenkomstgebied (General Fisheries Commission for the Mediterranean– Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee) (COM(2018)0143 - C8-0123/2018 - 2018/0069(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

PECH

advies :

ENVI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (herschikking) (COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

ENVI

advies :

ITRE, JURI (artikel 104 van het Reglement)

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van België – EGF/2017/010 BE/Caterpillar) (COM(2018)0156 - C8-0125/2018 - 2018/2043(BUD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

advies :

EMPL, REGI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarenplan voor de visbestanden in de westelijke wateren en daaraan grenzende wateren en voor de visserijen die deze bestanden exploiteren, tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1139 tot vaststelling van een meerjarenplan voor de Oostzee, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 811/2004, (EG) nr. 2166/2005, (EG) nr. 388/2006, (EG) nr. 509/2007 en (EG) nr. 1300/2008 (COM(2018)0149 - C8-0126/2018 - 2018/0074(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

PECH

- Voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van de periode voor de negende verkiezing van vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen (07162/2018 - C8-0128/2018 - 2018/0805(CNS))

verwezen naar

bevoegd :

AFCO

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk (COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

EMPL

advies :

ENVI, JURI

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EGF/2018/000 TA 2018 — Technische bijstand op initiatief van de Commissie) (COM(2018)0165 - C8-0131/2018 - 2018/2048(BUD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

advies :

EMPL, REGI

- Ontwerpwijziging van Protocol nr. 3 betreffende het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie (02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD))

verwezen naar

bevoegd :

JURI

advies :

AFCO

2) van de parlementaire commissies, verslagen

- ***I Verslag over het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators (herschikking) (COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0378(COD)) - commissie ITRE - Rapporteur: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interne markt voor elektriciteit (herschikking) (COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD)) - commissie ITRE - Rapporteur: Krišjānis Kariņš (A8-0042/2018)

- ***I Verslag over het gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de verkoop van goederen, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2009/22/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad (COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD)) - commissie IMCO - Rapporteur: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit (herschikking) (COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD)) - commissie ITRE - Rapporteur: Krišjānis Kariņš (A8-0044/2018)

- Verslag over het jaarverslag over het mededingingsbeleid (2017/2191(INI)) - commissie ECON - Rapporteur: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)

- *** Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting van een protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Mauritius (12476/2017 - C8-0445/2017 - 2017/0223(NLE)) - commissie PECH - Rapporteur: Norica Nicolai (A8-0053/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de oprichting van één digitale toegangspoort voor informatie, procedures en diensten voor ondersteuning en probleemoplossing en houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 (COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)) - commissie IMCO - Rapporteur: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van bevoegdheden aan de mededingingsautoriteiten van de lidstaten voor een doeltreffendere handhaving en ter waarborging van de goede werking van de interne markt (COM(2017)0142 - C8-0119/2017 - 2017/0063(COD)) - commissie ECON - Rapporteur: Andreas Schwab (A8-0057/2018)

- Verslag over de uitvoering van het zevende milieuactieprogramma (2017/2030(INI)) - commissie ENVI - Rapporteur: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het rechtskader van het Europees Solidariteitskorps en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1288/2013, (EU) nr. 1293/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 en van Besluit nr. 1313/2013/EU (COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)) - commissie CULT - Rapporteur: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

- Verslag over de huidige situatie en de vooruitzichten van de schapen- en geitensector (2017/2117(INI)) - commissie AGRI - Rapporteur: Esther Herranz García (A8-0064/2018)

- Verslag over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2011/99/EU betreffende het Europees beschermingsbevel (2016/2329(INI)) - commissies LIBE en FEMM - Rapporteurs: Soraya Post en Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2016 (COM(2017)0365[[22]] - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0066/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Bankautoriteit voor het begrotingsjaar 2016 (COM(2017)0365[[35]] - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0067/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding voor het begrotingsjaar 2016 (COM(2017)0365[[11]] - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0068/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie voor het begrotingsjaar 2016 (COM(2017)0365[[39]] - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0069/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 voor het begrotingsjaar 2016 (COM(2017)0365[[46]] - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Brian Hayes (A8-0070/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën voor het begrotingsjaar 2016 (COM(2017)0365[[47]] - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Brian Hayes (A8-0071/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel voor het begrotingsjaar 2016 (COM(2017)0365[[51]] - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Brian Hayes (A8-0072/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2 voor het begrotingsjaar 2016 (COM(2017)0365[[49]] - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Brian Hayes (A8-0073/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators voor het begrotingsjaar 2016 (COM(2017)0365[[38]] - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0074/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve geneesmiddelen 2 voor het begrotingsjaar 2016 (COM(2017)0365[[48]] - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Brian Hayes (A8-0075/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail voor het begrotingsjaar 2016 (COM(2017)0365[[50]] - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Brian Hayes (A8-0076/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Sesar voor het begrotingsjaar 2016 (COM(2017)0365[[45]] - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Brian Hayes (A8-0077/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2016 (COM(2017)0365[[21]] - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0078/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Spoorwegbureau (voortaan Spoorwegbureau van de Europese Unie) voor het begrotingsjaar 2016 (COM(2017)0365[[26]] - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0079/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2016 (COM(2017)0365[[20]] - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0080/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2016 (COM(2017)0365[[14]] - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0081/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2016 (COM(2017)0365[[29]] - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0082/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken voor het begrotingsjaar 2016 (COM(2017)0365[[41]] - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0083/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2016 (COM(2017)0365[[16]] - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0084/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor ziektepreventie en bestrijding voor het begrotingsjaar 2016 (COM(2017)0365[[24]] - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0085/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2016 (COM(2017)0365[[31]] - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0086/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor gendergelijkheid voor het begrotingsjaar 2016 (COM(2017)0365[[34]] - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0087/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen voor het begrotingsjaar 2016 (COM(2017)0365[[36]] - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0088/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling V – Rekenkamer (COM(2017)0365[[05]] - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2016 (COM(2017)0365[[15]] - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0090/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2016 (COM(2017)0365[[23]] - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Indrek Tarand (A8-0091/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2016 (COM(2017)0365[[12]] - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0092/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor het begrotingsjaar 2016 (COM(2017)0365[[13]] - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0093/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese bedrijfsstatistieken tot wijziging van Verordening (EG) nr. 184/2005 en tot intrekking van tien wetgevingsbesluiten op het gebied van bedrijfsstatistieken (COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)) - commissie ITRE - Rapporteur: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Femeenschappelijke Onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie voor het begrotingsjaar 2016 (COM(2017)0365[[44]] - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Brian Hayes (A8-0095/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor innovatie en technologie voor het begrotingsjaar 2016 (COM(2017)0365[[40]] - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0096/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling VI - Europees Economisch en Sociaal Comité (COM(2017)0365[[06]] - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (vóór 1 juli 2016: Europese Politieacademie) (Cepol) voor het begrotingsjaar 2016 (COM(2017)0365[[27]] - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0098/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling IX - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (COM(2017)0365[[09]] - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling VIII – Europese Ombudsman (COM(2017)0365[[08]] - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor effecten en markten voor het begrotingsjaar 2016 (COM(2017)0365[[37]] - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0101/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2016 (COM(2017)0365[[32]] - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0102/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2016 (COM(2017)0365[[18]] - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0103/2018)

- *** Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie en de lidstaten, van het protocol bij de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Oezbekistan, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (09021/2017 - C8-0243/2017 - 2017/0083(NLE)) - commissie AFET - Rapporteur: Jozo Radoš (A8-0104/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling I – Europees Parlement (COM(2017)0365[[02]] - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0105/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016 (COM(2017)0365[[17]] - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0106/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Bureau voor visserijcontrole voor het begrotingsjaar 2016 (COM(2017)0365[[30]] - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0107/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex) voor het begrotingsjaar 2016 (COM(2017)0365[[28]] - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0108/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Politiedienst (Europol) voor het begrotingsjaar 2016 (COM(2017)0365[[33]] - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0109/2018)

- *** Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Unie van de kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Australië, anderzijds (15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE)) - commissie AFET - Rapporteur: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht voor het begrotingsjaar 2016 (COM(2017)0365[[42]] - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0111/2018)

- Verslag over de tenuitvoerlegging van de externe financieringsinstrumenten van de EU: tussentijdse herziening 2017 en toekomstige architectuur na 2020 (2017/2280(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van Eurojust voor het begrotingsjaar 2016 (COM(2017)0365[[19]] - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0113/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2016 (COM(2017)0365[[25]] - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0114/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de agentschappen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016: functioneren, financieel beheer en controle (COM(2017)0365[[43]] - C8-0290/2017 - 2017/2179(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0115/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling II – Europese Raad en Raad (COM(2017)0365[[03]] - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling VII – Comité van de Regio's (COM(2017)0365[[07]] - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)

- Verslag over de tenuitvoerlegging van het financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking, het instrument voor humanitaire hulp en het Europees Ontwikkelingsfonds (2017/2258(INI)) - commissie DEVE - Rapporteur: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)

- Verslag met een ontwerp van niet-wetgevingsresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Unie van de kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Australië, anderzijds (2017/2227(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

- Verslag over een Europese strategie voor de bevordering van eiwithoudende gewassen – Aanmoediging van de productie van eiwithoudende en peulgewassen in de Europese landbouwsector (2017/2116(INI)) - commissie AGRI - Rapporteur: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling IV - Hof van Justitie (COM(2017)0365[[04]] - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het achtste, negende, tiende en elfde Europees Ontwikkelingsfonds voor het begrotingsjaar 2016 (COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Barbara Kappel (A8-0123/2018)

- * Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de verplichting tot inachtneming van een ondergrens voor het normale tarief (COM(2017)0783 - C8-0007/2018 - 2017/0349(CNS)) - commissie ECON - Rapporteur: Roberto Gualtieri (A8-0124/2018)

- *** Aanbeveling over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Noorwegen over aanvullende handelspreferenties voor landbouwproducten (13357/2017 - C8-0434/2017 - 2017/0259(NLE)) - commissie INTA - Rapporteur: Tiziana Beghin (A8-0126/2018)

- Verslag over de tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen betreffende nationale parlementen (2016/2149(INI)) - commissie AFCO - Rapporteur: Paulo Rangel (A8-0127/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling X – Europese Dienst voor extern optreden (COM(2017)0365[[10]] - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Marco Valli (A8-0128/2018)

- Verslag over het verbeteren van de schuldhoudbaarheid van de ontwikkelingslanden (2016/2241(INI)) - commissie DEVE - Rapporteur: Charles Goerens (A8-0129/2018)

- Verslag over de speciale verslagen van de Rekenkamer in het kader van de verlening van kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2016 (COM(2017)0365[[52]] - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Joachim Zeller (A8-0130/2018)

- *** Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme (14494/2017 - C8-0450/2017 - 2017/0265(NLE)) - commissie LIBE - Rapporteur: Helga Stevens (A8-0131/2018)

- *** Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het aanvullend protocol bij het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme (14498/2017 - C8-0451/2017 - 2017/0266(NLE)) - commissie LIBE - Rapporteur: Helga Stevens (A8-0132/2018)

- *** Verslag over het ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad betreffende het onderwerpen van de nieuwe psychoactieve stof N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutaan-2-yl)-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazol-3-carboxamide (ADB-CHMINACA) aan controlemaatregelen (05387/2018 - C8-0028/2018 - 2017/0340(NLE)) - commissie LIBE - Rapporteur: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0133/2018)

- * Verslag over het ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad betreffende het onderwerpen van de nieuwe psychoactieve stof 1-(4-cyanobutyl)-N-(2-fenylpropaan-2-yl)-1H-indazol-3-carboxamide (CUMYL-4CN-BINACA) aan controlemaatregelen (05392/2018 - C8-0025/2018 - 2017/0344(NLE)) - commissie LIBE - Rapporteur: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0134/2018)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling III – Commissie en uitvoerende agentschappen (COM(2017)0365[[01]] - C8-0247/2017 - 2017/2136(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Joachim Zeller (A8-0137/2018)

- Verslag over de versterking van de economische, sociale en territoriale cohesie in de Europese Unie: het zevende verslag van de Europese Commissie (2017/2279(INI)) - commissie REGI - Rapporteur: Marc Joulaud (A8-0138/2018)

- Verslag over het jaarverslag inzake de controle van de financiële activiteiten van de EIB voor 2016 (2017/2190(INI)) - commissie CONT - Rapporteur: Marco Valli (A8-0139/2018)

- * Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten (COM(2017)0677 - C8-0424/2017 - 2017/0305(NLE)) - commissie EMPL - Rapporteur: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0140/2018)

- Verslag over de Jaarverslagen 2015-2016 over subsidiariteit en evenredigheid (COM(2016)0469 - 2017/2010(INI)) - commissie JURI - Rapporteur: Mady Delvaux (A8-0141/2018)


16. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende vragen met verzoek om mondeling antwoord zijn door de leden ingediend (artikel 128 van het Reglement):

—   (O-000004/2018) van Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, namens de Commissie FEMM, aan de Commissie: Versterken van de positie van vrouwen en meisjes via de digitale sector (2017/3016(RSP)) (B8-0010/2018);

—   (O-000008/2018) van Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte en Mireille D'Ornano, namens de Commissie ENVI, aan de Raad: Terughoudendheid tegenover vaccins en daling van de vaccinatiegraad in Europa (2017/2951(RSP)) (B8-0011/2018);

—   (O-000009/2018) van Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte en Mireille D'Ornano, namens de Commissie ENVI, aan de Commissie: Terughoudendheid tegenover vaccins en daling van de vaccinatiegraad in Europa (2017/2951(RSP)) (B8-0012/2018);

—   (O-000015/2018) van Pavel Svoboda, namens de Commissie JURI, aan de Raad: Openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren (2016/0107(COD)) (2018/2552(RSP)) (B8-0013/2018);

—   (O-000020/2018) van Petra Kammerevert, namens de Commissie CULT, aan de Commissie: De uitvoering van het Bolognaproces - stand van zaken en follow-up (2018/2571(RSP)) (B8-0014/2018).


17. Uitgebreide interpellaties (artikel 130 ter van het Reglement) (indiening)

De volgende uitgebreide interpellatie met verzoek om schriftelijk antwoord en debat is ingediend (artikel 130 ter van het Reglement):

—   (O-000022/2018) van Ivan Jakovčić, namens de ALDE-Fractie, aan de Commissie: Uitgebreide interpellatie - Situatie in de Europese scheepsbouwindustrie (2018/2672(RSP)) (B8-0019/2018).


18. Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededelingen van de Commissie betreffende de door haar gegeven uitvoering aan de tijdens de vergaderperioden van november I, november II en december 2017 door het Parlement aangenomen resoluties, staan op Europarl.


19. Regeling van de werkzaamheden

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van april 2018 (PE 619.992/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 149 bis van het Reglement):

Maandag, dinsdag, woensdag

Geen wijzigingen.

Donderdag

Verzoek van de PPE-Fractie om de resolutie over Moldavië onder de stemmingen in te schrijven (het debat heeft plaatsgehad op 3 oktober 2017) (punt 9 van de notulen van 3.10.2017).

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, die het verzoek toelicht, en Knut Fleckenstein, tegen het verzoek.

Bij ES (96 voor, 170 tegen, 11 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

Verzoek van de ENF om toevoeging tot de agenda, als eerste punt, van een debat over het verslag Paul Rübig over de raming van de uitgaven en ontvangsten van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2019.

Het woord wordt gevoerd door Stanisław Żółtek, namens de ENF-Fractie, die het verzoek toelicht, en Paul Rübig, tegen het verzoek.

Bij hoofdelijke stemming (38 voor, 225 tegen, 5 onthoudingen), verwerpt het Parlement het verzoek.

°
° ° °

De agenda wordt aldus vastgesteld.


VOORZITTER: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Ondervoorzitter

20. Opname van broeikasgasemissies en -verwijderingen door landgebruik, veranderingen in landgebruik en bosbouw in het klimaat- en energiekader 2030 ***I - Bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties om aan de verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs te voldoen ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de opname van broeikasgasemissies en -verwijderingen door landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw in het klimaat- en energiekader 2030 en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 525/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en overige informatie met betrekking tot klimaatverandering [COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Norbert Lins (A8-0262/2017)

Het debat heeft plaatsgevonden op11 september 2017 (punt 21 van de notulen van 11.9.2017)
De stemming heeft plaatsgevonden op 13 september 2017 (punt 9.8 van de notulen van 13.9.2017)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties door de lidstaten van 2021 tot en met 2030 voor een veerkrachtige energie-unie en om aan de verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs te voldoen, en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 525/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en een rapportagemechanisme voor overige informatie met betrekking tot klimaatverandering [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

Het debat heeft plaatsgevonden op 13 juni 2017 (punt 3 van de notulen van 13.6.2017)
De stemming heeft plaatsgevonden op 14 juni 2017 (punt 8.1 van de notulen van 14.6.2017)

Norbert Lins en Gerben-Jan Gerbrandy geven toelichting bij de verslagen

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Florent Marcellesi (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Marisa Matias (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Peter Jahr (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Merja Kyllönen (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN), Nicola Caputo (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Pilar Ayuso, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Miapetra Kumpula-Natri, Miriam Dalli, namens de S&D-Fractie, Jadwiga Wiśniewska, namens de ECR-Fractie, Nils Torvalds, namens de ALDE-Fractie, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, Kateřina Konečná, namens de GUE/NGL-Fractie, Eleonora Evi, namens de EFDD-Fractie, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, Peter Liese en Paul Brannen.

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Fredrick Federley, John Stuart Agnew, Julie Girling en Ulrike Müller.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Franc Bogovič, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Jan Huitema, Ana Miranda, João Ferreira, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Czesław Adam Siekierski, Eleftherios Synadinos, Marijana Petir, Henna Virkkunen en Annie Schreijer-Pierik.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete, Norbert Lins en Gerben-Jan Gerbrandy.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.5 van de notulen van 17.4.2018 en punt 6.6 van de notulen van 17.4.2018.


21. Verpakking en verpakkingsafval ***I - Autowrakken, afgedankte batterijen en accu’s en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur ***I - Afvalstoffen ***I – Het storten van afvalstoffen ***I - Procedureregels inzake rapportage op milieugebied ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 94/62/EG over verpakking en verpakkingsafval [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

Het debat heeft plaatsgevonden op 14 maart 2017 (punt 4 van de notulen van 14.3.2017)
De stemming heeft plaatsgevonden op 14 maart 2017 (punt 6.8 van de notulen van 14.3.2017)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 2000/53/EG betreffende autowrakken, 2006/66/EG inzake batterijen en accu's, alsook afgedankte batterijen en accu's, en 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

Het debat heeft plaatsgevonden op 14 maart 2017 (punt 4 van de notulen van 14.3.2017)
De stemming heeft plaatsgevonden op 14 maart 2017 (punt 6.5 van de notulen van 14.3.2017)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

Het debat heeft plaatsgevonden op 14 maart 2017 (punt 4 van de notulen van 14.3.2017)
De stemming heeft plaatsgevonden op 14 maart 2017 (punt 6.6 van de notulen van 14.3.2017)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn1999/31/EG betreffende het storten van afvalstoffen [COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

Het debat heeft plaatsgevonden op 14 maart 2017 (punt 4 van de notulen van 14.3.2017)
De stemming heeft plaatsgevonden op 14 maart 2017 (punt 6.7 van de notulen van 14.3.2017)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 87/217/EEG van de Raad, Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijn 2009/31/EG van het Europees Parlement en de Raad, Verordening (EU) nr. 1257/2013 van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijn 86/278/EEG van de Raad en Richtlijn 94/63/EG van de Raad wat betreft procedureregels inzake rapportage op milieugebied en tot intrekking van Richtlijn 91/692/EEG van de Raad [COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

Simona Bonafè en Francesc Gambús geven toelichting bij de verslagen

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans (Eerste vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door João Ferreira (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Pavel Telička (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Miroslav Poche (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Karl-Heinz Florenz, namens de PPE-Fractie, Kathleen Van Brempt, namens de S&D-Fractie, Jadwiga Wiśniewska, namens de ECR-Fractie, Nils Torvalds, namens de ALDE-Fractie, Davor Škrlec, namens de Verts/ALE-Fractie, Kateřina Konečná, namens de GUE/NGL-Fractie, Piernicola Pedicini, namens de EFDD-Fractie, Giovanni La Via, Miriam Dalli, Pirkko Ruohonen-Lerner en Gesine Meissner.

VOORZITTER: Evelyne GEBHARDT
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Andrzej Grzyb, Massimo Paolucci, Adina-Ioana Vălean, Jo Leinen en Annie Schreijer-Pierik.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Gabriela Zoană en Nikolaos Chountis.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella (lid van de Commissie), Simona Bonafè en Francesc Gambús.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.7 van de notulen van 18.4.2018, punt 12.8 van de notulen van 18.4.2018, punt 12.9 van de notulen van 18.4.2018, punt 12.10 van de notulen van 18.4.2018 en punt 12.11 van de notulen van 18.4.2018.


22. Uitvoering van het zevende milieuactieprogramma (debat)

Verslag over de uitvoering van het zevende milieuactieprogramma [2017/2030(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)

Daciana Octavia Sârbu leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Stanislav Polčák, namens de PPE-Fractie, Pavel Poc, namens de S&D-Fractie, Margrete Auken, namens de Verts/ALE-Fractie, Stefan Eck, namens de GUE/NGL-Fractie, en Michel Dantin.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias, João Ferreira, Eleonora Evi en Franc Bogovič.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella en Daciana Octavia Sârbu.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.9 van de notulen van 17.4.2018.


23. Gendergelijkheid in de mediasector in de EU - Versterken van de positie van vrouwen en meisjes via de digitale sector (debat)

Verslag over gendergelijkheid in de mediasector in de EU [2017/2210(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000004/2018) van Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, namens de commissie FEMM, aan de Commissie: Versterken van de positie van vrouwen en meisjes via de digitale sector (2017/3016(RSP)) (B8-0010/2018)

Michaela Šojdrová leidt het verslag in.

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz licht de vraag toe.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Lynn Boylan (rapporteur voor advies van de commissie EMPL), Iratxe García Pérez, namens de S&D-Fractie, Jadwiga Wiśniewska, namens de ECR-Fractie, Filiz Hyusmenova, namens de ALDE-Fractie, Florent Marcellesi, namens de Verts/ALE-Fractie, Stefan Eck, namens de GUE/NGL-Fractie, Mylène Troszczynski, namens de ENF-Fractie, Dobromir Sośnierz, niet-fractiegebonden lid, Liliana Rodrigues, Bernd Kölmel en Julie Ward.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Marijana Petir.

VOORZITTER: Lívia JÁRÓKA
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Caterina Chinnici, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Linnéa Engström, João Pimenta Lopes, Francis Zammit Dimech, Ruža Tomašić en Ana Miranda.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Michaela Šojdrová.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, namens de Commissie FEMM, over het versterken van de positie van vrouwen en meisjes via de digitale sector (2017/3016(RSP)) (B8-0183/2018).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.10 van de notulen van 17.4.2018 en punt 6.11 van de notulen van 17.4.2018.


24. Tenuitvoerlegging van het financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking, het instrument voor humanitaire hulp en het Europees Ontwikkelingsfonds (debat)

Verslag over de tenuitvoerlegging van het financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking, het instrument voor humanitaire hulp en het Europees Ontwikkelingsfonds [2017/2258(INI)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)

Enrique Guerrero Salom leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Jordi Solé (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Frank Engel, namens de PPE-Fractie, Linda McAvan, namens de S&D-Fractie, Eleni Theocharous, namens de ECR-Fractie, Lola Sánchez Caldentey, namens de GUE/NGL-Fractie, Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie, en Bogdan Brunon Wenta.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michel Dantin, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Kateřina Konečná, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot en João Ferreira.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica en Enrique Guerrero Salom.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.12 van de notulen van 17.4.2018.


25. Een Europese strategie voor de bevordering van eiwithoudende gewassen (korte presentatie)

Verslag over een Europese strategie voor de bevordering van eiwithoudende gewassen – aanmoediging van de productie van eiwithoudende en peulgewassen in de Europese landbouwsector [2017/2116(INI)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)

Jean-Paul Denanot geeft toelichting bij het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Tom Vandenkendelaere, Eric Andrieu, Notis Marias, Michel Dantin, Daniel Buda, Stanislav Polčák, Marijana Petir en Seán Kelly.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 6.4 van de notulen van 17.4.2018.


26. Het verbeteren van de schuldhoudbaarheid van ontwikkelingslanden (korte presentatie)

Verslag over het verbeteren van de schuldhoudbaarheid van ontwikkelingslanden [2016/2241(INI)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur: Charles Goerens (A8-0129/2018)

Charles Goerens geeft toelichting bij het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Bogdan Brunon Wenta, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser en Stanislav Polčák.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 6.13 van de notulen van 17.4.2018.


27. Versterking van de economische, sociale en territoriale cohesie in de EU (korte presentatie)

Verslag over de versterking van de economische, sociale en territoriale cohesie in de EU: het zevende verslag van de Europese Commissie [2017/2279(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Marc Joulaud (A8-0138/2018)

Marc Joulaud geeft toelichting bij het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Csaba Sógor, Julie Ward, Ivana Maletić en Maria Gabriela Zoană.

Het woord wordt gevoerd door Corina Crețu (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 6.14 van de notulen van 17.4.2018.


28. Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 163 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

Cristian Dan Preda, Wajid Khan, Ryszard Czarnecki, Yana Toom, Jordi Solé, Kateřina Konečná, Martin Sonneborn, Ivana Maletić, Maria Gabriela Zoană, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda, João Ferreira, Seán Kelly, John Howarth, Marek Jurek, Jasenko Selimovic, Miroslavs Mitrofanovs, João Pimenta Lopes, Andrea Bocskor, Jonás Fernández, Lynn Boylan, Michaela Šojdrová, Julie Ward, Jiří Pospíšil, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Csaba Sógor, Răzvan Popa en Stanislav Polčák.


29. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 619.992/OJMA).


30. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.37 uur gesloten.

Klaus Welle

Pavel Telička

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Albiol Guzmán, Christensen, Crowley, Demesmaeker, Drăghici, Händel, Juvin, Kuhn, Le Pen, Maštálka, Ponga, Punset, Thun und Hohenstein, Weber Renate, Zīle, Žitňanská

Laatst bijgewerkt op: 22 oktober 2018Juridische mededeling - Privacybeleid