Indeks 
Protokół
PDF 310kWORD 86k
Poniedziałek, 16 kwietnia 2018 r. - Strasburg
1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Oświadczenie Przewodniczącego
 4.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 5.Skład Parlamentu
 6.Weryfikacja mandatów
 7.Skład grup politycznych
 8.Skład komisji i delegacji
 9.Bieg nadany wnioskowi o uchylenie immunitetu
 10.Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu - 2019
 11.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)
 12.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 13.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)
 14.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 15.Składanie dokumentów
 16.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 17.Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (art. 130b Regulaminu) (złożenie)
 18.Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu
 19.Porządek obrad
 20.Włączenie emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 ***I - Roczne wiążące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w celu wywiązania się ze zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego ***I (debata)
 21.Opakowania i odpady opakowaniowe ***I - Pojazdy wycofane z eksploatacji, zużyte baterie i akumulatory oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ***I - Odpady ***I - Składowanie odpadów ***I - Przepisy proceduralne w obszarze sprawozdawczości w dziedzinie środowiska ***I (debata)
 22.Wdrożenie 7. programu działań w zakresie środowiska (debata)
 23.Równouprawnienie płci w sektorze mediów w UE - Wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt dzięki sektorowi cyfrowemu (debata)
 24.Wdrażanie Instrumentu Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju, Instrumentu Pomocy Humanitarnej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju (debata)
 25.Europejska strategia na rzecz promowania roślin wysokobiałkowych (krótka prezentacja)
 26.Poprawa zdolności obsługi zadłużenia krajów rozwijających się (krótka prezentacja)
 27.Wzmacnianie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Unii Europejskiej (krótka prezentacja)
 28.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 29.Porządek obrad następnego posiedzenia
 30.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

1. Wznowienie sesji

Sesja zawieszona w czwartek 15 marca 2018 r. została wznowiona.


2. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 17.04.


3. Oświadczenie Przewodniczącego

Przewodniczący wygłosił oświadczenie w sprawie niedawnego ataku sił amerykańskich, brytyjskich i francuskich na obiekty związane z programem broni chemicznej w Syrii.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Udo Bullmann w imieniu grupy S&D, Syed Kamall w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Margot Parker w imieniu grupy EFDD i Nicolas Bay w imieniu grupy ENF.

°
° ° °

Głos zabrali: Edouard Martin, w sprawie działań podjętych w związku z przyjęciem w dniu 26 października 2017 r. rezolucji dotyczącej przeciwdziałania molestowaniu i wykorzystywaniu seksualnemu w UE (pkt 10.6 protokołu z dnia 26.10.2017), i Takis Hadjigeorgiou, w sprawie sytuacji na Cyprze.


4. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

°
° ° °

Alberto Cirio był obecny na posiedzeniu w dniu 15 marca 2018 r., ale jego nazwisko nie figuruje na liście obecności.

°
° ° °

Głos zabrali: Jörg Meuthen, w sprawie Międzynarodowego Dnia Rodzin, który będzie miał miejsce 15 maja 2018 r., i Tomáš Zdechovský, w sprawie poprzedniego wystąpienia.


5. Skład Parlamentu

Właściwe organy polskie i szwedzkie poinformowały, że do Parlamentu Europejskiego wybrani zostali Dobromir Sośnierz i Aleksander Gabelic ze skutkiem, odpowiednio, od dnia 22 marca i 4 kwietnia 2018 r. w miejsce, odpowiednio, Janusza Korwin-Mikkego i Jensa Nilssona.

Parlament przyjął do wiadomości ten wybór.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Dobromir Sośnierz i Aleksander Gabelic biorą udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem uprzedniego przedstawienia pisemnego oświadczenia, stwierdzającego, że nie sprawują żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.

°
° ° °

Gianni Pittella i Matteo Salvini powiadomili Przewodniczącego o swoim wyborze na członków Senatu Włoch, a Lorenzo Fontana – o wyborze na członka Izby Deputowanych Włoch, wszyscy ze skutkiem od dnia 23 marca 2018 r.

Parlament zauważył, że zgodnie z art. 7 ust. 2 Aktu dotyczącego wyboru przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich stanowiska te są niepołączalne ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego, stwierdził wakat na stanowiskach Gianniego Pittelli, Mattea Salviniego i Lorenza Fontany skutkiem od dnia 23 marca 2018 r. i powiadomił o tym właściwe organy krajowe.

°
° ° °

Jean-Paul Denanot zrzekł się na piśmie mandatu posła do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 11 czerwca 2018 r.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 Regulaminu Parlament stwierdził wakat i poinformował o tym fakcie zainteresowane państwo członkowskie.


6. Weryfikacja mandatów

Zgodnie z propozycją komisji JURI Parlament postanowił potwierdzić mandat Jacquesa Colombiera ze skutkiem od dnia 2 lutego 2018 r.


7. Skład grup politycznych

Laurenţiu Rebega nie należy już do posłów niezrzeszonych i wstąpił do grupy ECR z dniem 3 kwietnia 2018 r.

Kazimierz Michał Ujazdowski nie jest już członkiem grupy ECR. Zasiada wśród posłów niezrzeszonych począwszy od dnia 13 kwietnia 2018 r.


8. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grup PPE, ECR, S&D i ENF oraz posłów niezrzeszonych następujące wnioski o nominacje:

komisja AFET: Dobromir Sośnierz zamiast Janusza Korwin-Mikkego

komisja REGI: Aleksander Gabelic zamiast Jensa Nilssona

komisja TRAN: Marita Ulvskog zamiast Jensa Nilssona

Delegacja do spraw stosunków z Białorusią: Aleksander Gabelic zamiast Jensa Nilssona

Delegacja do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Armenia i UE-Azerbejdżan oraz do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE-Gruzja: Ramona Nicole Mănescu zamiast Traiana Ungureanu

Delegacja do Komisji Parlamentarnej Cariforum-UE: André Elissen.

Niniejsze nominacje zostaną uznane za zatwierdzone, jeśli począwszy od chwili obecnej do czasu zatwierdzenia niniejszego protokołu nikt nie zgłosi sprzeciwu.


9. Bieg nadany wnioskowi o uchylenie immunitetu

Właściwy organ niemiecki poinformował Przewodniczącego o decyzji podjętej przez sąd w okręgu Grimma w sprawie karnej przeciw Hermannowi Winklerowi w następstwie uchylenia immunitetu posła na mocy decyzji Parlamentu Europejskiego z dnia 12 kwietnia 2016 r. (pkt 5.6 protokołu z dnia 12.4.2016).


10. Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu - 2019

Konferencja Przewodniczących, na posiedzeniu w czwartek 12 kwietnia 2018 r., przyjęła projekt kalendarza sesji Parlamentu w roku 2019.

Oto uzgodnione daty:

- od 14 do 17 stycznia,

- 30 i 31 stycznia,

- od 11 do 14 lutego,

- od 11 do 14 marca,

- od 25 do 28 marca,

- 3 i 4 kwietnia,

- od 15 do 18 kwietnia,

- od 2 do 4 lipca,

- od 15 do 18 lipca,

- od 16 do 19 września,

- 9 i 10 października,

- od 21 do 24 października,

- 13 i 14 listopada,

- od 25 do 28 listopada,

- od 16 do 19 grudnia.

Daty te zostały opublikowane na stronie Europarl.

Termin składania poprawek wyznaczono na godz. 19.00 w dniu dzisiejszym, tj. 16 kwietnia 2018 r.

Głosowanie odbędzie się w środę 18 kwietnia o godz. 12.00.


11. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)

Przewodniczący ogłosił decyzje szeregu komisji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 69c ust. 1 Regulaminu:

—   komisja TRAN, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony konkurencji w transporcie lotniczym, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 868/2004 (COM(2017)0289 – C8-0183/2017 – 2017/0116(COD)). Sprawozdawca: Markus Pieper (A8-0125/2018);

—   komisja ITRE, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2009/73/WE dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego (COM(2017)0660 – C8-0394/2018 – 2017/0294(COD)). Sprawozdawca: Jerzy Buzek (A8-0143/2018);

—   komisja ITRE, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 184/2005 i uchylającego 10 aktów prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej (COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD)). Sprawozdawca: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018);

—   komisja EMPL, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (COM(2017)0011 – C8-0010/2017 – 2017/0004(COD)). Sprawozdawca: Claude Rolin (A8-0142/2018).

Zgodnie z art. 69c ust. 2 Regulaminu posłowie lub co najmniej jedna grupa polityczna w liczbie stanowiącej co najmniej średni próg mogą złożyć do północy dnia następnego, tj. wtorku 17 kwietnia 2018 r., pisemny wniosek o poddanie pod głosowanie decyzji o przystąpieniu do negocjacji.

Negocjacje można rozpocząć w dowolnym momencie po upływie tego terminu, jeżeli nie wpłynął żaden wniosek o głosowanie w Parlamencie nad decyzją o przystąpieniu do negocjacji.


12. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Zgodnie z art. 105 ust. 6 Regulaminu przewodniczący Konferencji Przewodniczących Komisji powiadomił przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, że nie zgłoszono sprzeciwu wobec:

- zalecenia komisji JURI w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 5 marca 2018 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej i uchylającego rozporządzenie delegowane (UE) 2017/1430 (C(2018)01231; 2018/2618(DEA)) (B8-0187/2018).

Jeżeli w terminie dwudziestu czterech godzin po ogłoszeniu na posiedzeniu plenarnym grupa polityczna lub posłowie w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg nie wyrażą sprzeciwu wobec zalecenia, uznaje się je za zatwierdzone. W przeciwnym razie jest ono poddawane pod głosowanie.

Zalecenie jest dostępne na stronie Europarl przez czas trwania obecnej sesji plenarnej.


13. Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)

Komisja ECON przedstawiła następujące sprostowanie do dokumentu przyjętego przez Parlament Europejski:

Sprostowanie (P8_TA(2015)0346(COR01)) do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniającej dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylającej dyrektywę 2007/64/WE (Dz.U. L 337 z 23.12.2015, s. 35) – (stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu dnia 8 października 2015 r. w celu przyjęcia wspomnianej wyżej dyrektywy (P8_TA(2015)0346) (COM(2013)0547 – C7-0230/2013 – 2013/0264(COD)) - komisja ECON.

Zgodnie z art. 231 ust. 4 Regulaminu sprostowanie to uważa się za zatwierdzone, chyba że nie później niż dwadzieścia cztery godziny po jego ogłoszeniu grupa polityczna lub posłowie w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg złożą wniosek o poddanie go pod głosowanie.

Sprostowanie jest dostępne na stronie Europarl przez czas trwania obecnej sesji plenarnej.


14. Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)

Przewodniczący poinformował, że wraz z przewodniczącym Rady przystąpi w środę 18 kwietnia 2018 r. do podpisania następujących aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyki transportu kolejowego (wersja przekształcona) (00008/2018/LEX - C8-0148/2018 - 2017/0146(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 2003/59/WE w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób oraz dyrektywę 2006/126/WE w sprawie praw jazdy (00071/2017/LEX - C8-0147/2018 - 2017/0015(COD))

- Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram mających na celu świadczenie lepszej jakości usług w zakresie umiejętności i kwalifikacji (Europass), uchylająca decyzję nr 2241/2004/WE (00070/2017/LEX - C8-0146/2018 - 2016/0304(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transgranicznych usług doręczania paczek (00069/2017/LEX - C8-0145/2018 - 2016/0149(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę Rady 92/66/EWG wprowadzającą wspólnotowe środki zwalczania rzekomego pomoru drobiu (00006/2018/LEX - C8-0142/2018 - 2017/0329(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1295/2013 ustanawiające program „Kreatywna Europa” (2014-2020) (00005/2018/LEX - C8-0141/2018 - 2017/0163(COD))

- Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Gruzji (00007/2018/LEX - C8-0140/2018 - 2017/0242(COD)).


15. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych (COM(2018)0099 - C8-0102/2018 – 2018/0047(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.
Zgodnie z art. 282 ust. 5 Traktatu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Bankiem Centralnym.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ECON

opinia:

ITRE, IMCO, JURI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskich dostawców usług w zakresie finansowania społecznościowego dla przedsiębiorstw (COM(2018)0113 - C8-0103/2018 - 2018/0048(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.
Zgodnie z art. 282 ust. 5 Traktatu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Bankiem Centralnym.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ECON

opinia:

ITRE, IMCO, JURI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawa właściwego dla skutków przelewu wierzytelności wobec osób trzecich (COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

JURI

opinia:

ECON

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ułatwienia transgranicznej dystrybucji funduszy zbiorowego inwestowania oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 345/2013 i (UE) nr 346/2013 (COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.
Zgodnie z art. 282 ust. 5 Traktatu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Bankiem Centralnym.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ECON

opinia:

BUDG, JURI

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do transgranicznej dystrybucji funduszy zbiorowego inwestowania (COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.
Zgodnie z art. 282 ust. 5 Traktatu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Bankiem Centralnym.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ECON

opinia:

JURI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do ekspozycji w postaci obligacji zabezpieczonych (COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.
Zgodnie z art. 282 ust. 5 Traktatu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Bankiem Centralnym.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ECON

opinia:

JURI

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie emisji obligacji zabezpieczonych i nadzoru publicznego nad obligacjami zabezpieczonymi oraz zmieniającej dyrektywę 2009/65/WE i dyrektywę 2014/59/UE (COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.
Zgodnie z art. 282 ust. 5 Traktatu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Bankiem Centralnym.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ECON

opinia:

JURI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 810/2009 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

LIBE

opinia:

TRAN

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady wymieniającego państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (tekst jednolity) (COM(2018)0139 - C8-0116/2018 - 2018/0066(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

JURI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do minimalnego pokrycia strat z tytułu ekspozycji nieobsługiwanych (COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.
Zgodnie z art. 282 ust. 5 Traktatu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Bankiem Centralnym.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ECON

opinia:

JURI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Urząd ds. Pracy (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

EMPL

opinia:

BUDG, IMCO, TRAN, JURI, LIBE, FEMM

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie przepisów dodatkowych dotyczących instrumentu na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na lata 2014–2020 (06222/2018 - C8-0119/2018 - 2018/0032(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

LIBE

opinia:

AFET, BUDG

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 168/2013 w odniesieniu do zastosowania etapu Euro 5 do homologacji typu pojazdów dwu- lub trójkołowych oraz czterokołowców (COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

IMCO

opinia:

ENVI, ITRE, TRAN

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Nową Zelandią na podstawie art. XXIV ust. 6. oraz art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. odnoszącego się do zmian list koncesyjnych Republiki Chorwacji w związku z jej przystąpieniem do Unii Europejskiej (10670/2017 - C8-0121/2018 - 2017/0137(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

INTA

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Zmiany 1 do Porozumienia o współpracy NAT-I-9406 między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską (05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ITRE

opinia:

TRAN

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr1343/2011 w sprawie niektórych przepisów dotyczących połowów na obszarze objętym porozumieniem GFCM (Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego) (COM(2018)0143 - C8-0123/2018 - 2018/0069(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

PECH

opinia:

ENVI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych (wersja przekształcona) (COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

opinia:

ITRE, JURI (art. 104 Regulaminu)

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku władz belgijskich – EGF/2017/010 BE/Caterpillar (COM(2018)0156 - C8-0125/2018 - 2018/2043(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

BUDG

opinia:

EMPL, REGI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wieloletni plan gospodarowania stadami ryb w wodach zachodnich i wodach z nimi sąsiadujących oraz połowów eksploatujących te stada, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/1139 ustanawiające wieloletni plan dla Morza Bałtyckiego oraz uchylającego rozporządzenia (WE) nr 811/2004, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007 i (WE) nr 1300/2008 (COM(2018)0149 - C8-0126/2018 - 2018/0074(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

PECH

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie ustalenia terminu dziewiątych wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich (07162/2018 - C8-0128/2018 - 2018/0805(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

AFCO

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

EMPL

opinia:

ENVI, JURI

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EGF/2018/000 TA 2018 – Pomoc techniczna zinicjatywy Komisji) (COM(2018)0165 - C8-0131/2018 - 2018/2048(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

BUDG

opinia:

EMPL, REGI

- Projekt zmian Protokołu nr 3 w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

JURI

opinia:

AFCO

2) przez komisje parlamentarne, sprawozdania

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (wersja przekształcona) (COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0378(COD)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej (wersja przekształcona) (COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: Krišjānis Kariņš (A8-0042/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów zawieranych przez internet lub w inny sposób na odległość, zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dyrektywę 2009/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylająca dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD)) - komisja IMCO - Sprawozdawca: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (wersja przekształcona) (COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: Krišjānis Kariņš (A8-0044/2018)

- Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego polityki konkurencji (2017/2191(INI)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Mauritiusu (12476/2017 - C8-0445/2017 - 2017/0223(NLE)) - komisja PECH - Sprawozdawczyni: Norica Nicolai (A8-0053/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia jednolitego portalu cyfrowego zapewniającego dostęp do informacji, procedur, usług wsparcia i rozwiązywania problemów oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 1024/2012 (COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)) - komisja IMCO - Sprawozdawczyni: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej nadania organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnień w celu zapewnienia skuteczniejszego egzekwowania reguł konkurencji i należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego (COM(2017)0142 - C8-0119/2017 - 2017/0063(COD)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Andreas Schwab (A8-0057/2018)

- Sprawozdanie w sprawie wdrożenia 7. unijnego programu działań w zakresie środowiska (2017/2030(INI)) - komisja ENVI - Sprawozdawczyni: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy prawne Europejskiego Korpusu Solidarności i zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1288/2013, (UE) nr 1293/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013 oraz decyzję nr 1313/2013/UE (COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)) - komisja CULT - Sprawozdawczyni: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

- Sprawozdanie w sprawie obecnej sytuacji i perspektyw na przyszłość dla unijnych sektorów hodowli owiec i kóz (2017/2117(INI)) - komisja AGRI - Sprawozdawczyni: Esther Herranz García (A8-0064/2018)

- Sprawozdanie z wdrożenia dyrektywy 2011/99/UE w sprawie europejskiego nakazu ochrony (2016/2329(INI)) - komisja LIBE - komisja FEMM - Sprawozdawczynie: Soraya Post i Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2016 (COM(2017)0365[[22]] - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0066/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego za rok budżetowy 2016 (COM(2017)0365[[35]] - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0067/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2016 (COM(2017)0365[[11]] - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0068/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej za rok budżetowy 2016 (COM(2017)0365[[39]] - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0069/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” za rok budżetowy 2016 (COM(2017)0365[[46]] - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Brian Hayes (A8-0070/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu za rok budżetowy 2016 (COM(2017)0365[[47]] - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Brian Hayes (A8-0071/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL za rok budżetowy 2016 (COM(2017)0365[[51]] - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Brian Hayes (A8-0072/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 za rok budżetowy 2016 (COM(2017)0365[[49]] - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Brian Hayes (A8-0073/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki za rok budżetowy 2016 (COM(2017)0365[[38]] - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0074/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych za rok budżetowy 2016 (COM(2017)0365[[48]] - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Brian Hayes (A8-0075/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail za rok budżetowy 2016 (COM(2017)0365[[50]] - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Brian Hayes (A8-0076/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2016 (COM(2017)0365[[45]] - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Brian Hayes (A8-0077/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego za rok budżetowy 2016 (COM(2017)0365[[21]] - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0078/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kolejowej (obecnie Agencja Kolejowa Unii Europejskiej) za rok budżetowy 2016 (COM(2017)0365[[26]] - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0079/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2016 (COM(2017)0365[[20]] - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0080/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2016 (COM(2017)0365[[14]] - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0081/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2016 (COM(2017)0365[[29]] - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0082/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2016 (COM(2017)0365[[41]] - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0083/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2016 (COM(2017)0365[[16]] - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0084/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2016 (COM(2017)0365[[24]] - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0085/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2016 (COM(2017)0365[[31]] - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0086/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn za rok budżetowy 2016 (COM(2017)0365[[34]] - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0087/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2016 (COM(2017)0365[[36]] - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0088/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja V - Trybunał Obrachunkowy (COM(2017)0365[[05]] - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawczyni: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2016 (COM(2017)0365[[15]] - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0090/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2016 (COM(2017)0365[[23]] - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Indrek Tarand (A8-0091/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2016 (COM(2017)0365[[12]] - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0092/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 (COM(2017)0365[[13]] - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0093/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 184/2005 i uchylającego 10 aktów prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej (COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej za rok budżetowy 2016 (COM(2017)0365[[44]] - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Brian Hayes (A8-0095/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii za rok budżetowy 2016 (COM(2017)0365[[40]] - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0096/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja VI – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (COM(2017)0365[[06]] - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawczyni: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (przed 1 lipca 2016 r.: Europejskie Kolegium Policyjne) (CEPOL) za rok budżetowy 2016 (COM(2017)0365[[27]] - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0098/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja IX – Europejski Inspektor Ochrony Danych (COM(2017)0365[[09]] - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawczyni: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja VIII – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (COM(2017)0365[[08]] - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawczyni: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za rok budżetowy 2016 (COM(2017)0365[[37]] - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0101/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2016 (COM(2017)0365[[32]] - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0102/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Leków za rok budżetowy 2016 (COM(2017)0365[[18]] - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0103/2018)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii i państw członkowskich, Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Uzbekistanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (09021/2017 - C8-0243/2017 - 2017/0083(NLE)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Jozo Radoš (A8-0104/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja I - Parlament Europejski (COM(2017)0365[[02]] - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Derek Vaughan (A8-0105/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 (COM(2017)0365[[17]] - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0106/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2016 (COM(2017)0365[[30]] - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0107/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) za rok budżetowy 2016 (COM(2017)0365[[28]] - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0108/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Policji (Europol) za rok budżetowy 2016 (COM(2017)0365[[33]] - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0109/2018)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Australią z drugiej (15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości za rok budżetowy 2016 (COM(2017)0365[[42]] - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0111/2018)

- Sprawozdanie w sprawie wdrażania unijnych instrumentów finansowania zewnętrznego: przegląd śródokresowy w 2017 r. i przyszła struktura na okres po roku 2020 (2017/2280(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawczyni: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu za rok budżetowy 2016 (COM(2017)0365[[19]] - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0113/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji za rok budżetowy 2016 (COM(2017)0365[[25]] - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0114/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu agencji Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 – wyniki, zarządzanie finansami i kontrola (COM(2017)0365[[43]] - C8-0290/2017 - 2017/2179(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0115/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja II – Rada Europejska i Rada (COM(2017)0365[[03]] - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawczyni: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja VII – Komitet Regionów (COM(2017)0365[[07]] - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawczyni: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)

- Sprawozdanie w sprawie wdrażania Instrumentu Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju, Instrumentu Pomocy Humanitarnej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju (2017/2258(INI)) - komisja DEVE - Sprawozdawca: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)

- Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Australią, z drugiej (2017/2227(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

- Sprawozdanie w sprawie europejskiej strategii na rzecz promowania roślin wysokobiałkowych – zachęcania europejskiego sektora rolnego do produkcji roślin wysokobiałkowych i strączkowych (2017/2116(INI)) - komisja AGRI - Sprawozdawca: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja IV – Trybunał Sprawiedliwości (COM(2017)0365[[04]] - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawczyni: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ósmego, dziewiątego, dziesiątego i jedenastego Europejskiego Funduszu Rozwoju za rok budżetowy 2016 (COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawczyni: Barbara Kappel (A8-0123/2018)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie okresu obowiązywania minimalnej stawki podstawowej (COM(2017)0783 - C8-0007/2018 - 2017/0349(CNS)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Roberto Gualtieri (A8-0124/2018)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie dodatkowych preferencji w handlu produktami rolnymi (13357/2017 - C8-0434/2017 - 2017/0259(NLE)) - komisja INTA - Sprawozdawczyni: Tiziana Beghin (A8-0126/2018)

- Sprawozdanie w sprawie stosowania postanowień Traktatu dotyczących parlamentów narodowych (2016/2149(INI)) - komisja AFCO - Sprawozdawca: Paulo Rangel (A8-0127/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja X - Europejska Służba Działań Zewnętrznych (COM(2017)0365[[10]] - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Marco Valli (A8-0128/2018)

- Sprawozdanie w sprawie poprawy zdolności obsługi zadłużenia przez kraje rozwijające się (2016/2241(INI)) - komisja DEVE - Sprawozdawca: Charles Goerens (A8-0129/2018)

- Sprawozdanie w sprawie sprawozdań specjalnych Trybunału Obrachunkowego w kontekście absolutorium dla Komisji za rok budżetowy 2016 (COM(2017)0365[[52]] - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Joachim Zeller (A8-0130/2018)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Konwencji Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi (14494/2017 - C8-0450/2017 - 2017/0265(NLE)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Helga Stevens (A8-0131/2018)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu dodatkowego uzupełniającego Konwencję Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi (14498/2017 - C8-0451/2017 - 2017/0266(NLE)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Helga Stevens (A8-0132/2018)

- *** Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie poddania nowej substancji psychoaktywnej N-(1-amino-3,3-dimetylo-1-oksobutan-2-ylo)-1-(cykloheksylmetylo)-1H-indazolo-3-karboksamid (ADB-CHMINACA) środkom kontroli (05387/2018 - C8-0028/2018 - 2017/0340(NLE)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0133/2018)

- * Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie poddania nowej substancji psychoaktywnej 1-(4-cyjanobutylo)-N-(2-fenylopropan-2-ylo)-1H-indazolo-3-karboksamid (CUMYL-4CN-BINACA) środkom kontroli (05392/2018 - C8-0025/2018 - 2017/0344(NLE)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0134/2018)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja III – Komisja i agencje wykonawcze (COM(2017)0365[[01]] - C8-0247/2017 - 2017/2136(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Joachim Zeller (A8-0137/2018)

- Sprawozdanie w sprawie wzmacniania spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Unii Europejskiej: 7. sprawozdanie Komisji Europejskiej (2017/2279(INI)) - komisja REGI - Sprawozdawca: Marc Joulaud (A8-0138/2018)

- Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego z kontroli działalności finansowej EBI za rok 2016 (2017/2190(INI)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Marco Valli (A8-0139/2018)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wytycznych dotyczących polityk zatrudnienia państw członkowskich (COM(2017)0677 - C8-0424/2017 - 2017/0305(NLE)) - komisja EMPL - Sprawozdawca: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0140/2018)

- Sprawozdanie w sprawie sprawozdań rocznych za lata 2015–2016 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności (COM(2016)0469 - 2017/2010(INI)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Mady Delvaux (A8-0141/2018)


16. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

Następujące pytania wymagające odpowiedzi ustnej zostały złożone przez posłów (art. 128 Regulaminu):

—   (O-000004/2018), które skierowała Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, w imieniu komisji FEMM, do Komisji: Wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt dzięki sektorowi cyfrowemu (2017/3016(RSP)) (B8-0010/2018);

—   (O-000008/2018), które skierowali Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte i Mireille D'Ornano, w imieniu komisji ENVI, do Rady: Niechęć do szczepienia i spadek wyszczepialności w Europie (2017/2951(RSP)) (B8-0011/2018);

—   (O-000009/2018), które skierowali Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte i Mireille D'Ornano, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Liczba przypadków braku zdecydowania co do szczepień oraz rezygnowania ze szczepień w Europie (2017/2951(RSP)) (B8-0012/2018);

—   (O-000015/2018), które skierował Pavel Svoboda, w imieniu komisji JURI, do Rady: Ujawnianie informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały (2016/0107(COD)) (2018/2552(RSP)) (B8-0013/2018);

—   (O-000020/2018), które skierowała Petra Kammerevert, w imieniu komisji CULT, do Komisji: Wdrażanie procesu bolońskiego - stan obecny i przyszłe działania (2018/2571(RSP)) (B8-0014/2018).


17. Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (art. 130b Regulaminu) (złożenie)

Złożono następującą interpelację dotyczącą kwestii pierwszorzędnych wymagającą odpowiedzi na piśmie i debaty (art. 130b Regulaminu):

—   (O-000022/2018), którą skierował Ivan Jakovčić w imieniu grupy ALDE, do Komisji: Interpelacja dotycząca kwestii pierwszorzędnych - Sytuacja w europejskim przemyśle stoczniowym (2018/2672(RSP)) (B8-0019/2018).


18. Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu

Komunikaty Komisji w sprawie działań podjętych w związku z rezolucjami przyjętymi przez Parlament podczas pierwszej i drugiej sesji listopadowej oraz sesji grudniowej w 2017 r. są dostępne na stronie internetowej Europarl.


19. Porządek obrad

Rozdano ostateczny porządek obrad posiedzeń plenarnych w kwietniu 2018 r. (PE 619.992/PDOJ), do którego zaproponowano następujące zmiany (art. 149a Regulaminu):

Poniedziałek, wtorek, środa

Brak propozycji zmian.

Czwartek

Wniosek grupy PPE o włączenie do głosowań projektu rezolucji w sprawie sytuacji w Mołdawii (debata odbyła się w dniu 3 października 2017 r.) (pkt 9 protokołu z dnia 3.10.2017).

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, który umotywował wniosek, i Knut Fleckenstein, przeciw wnioskowi.

W GE (przy 96 głosach za, 170 głosach przeciw i 11 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

Wniosek grupy ENF o dodanie jako pierwszego punktu porządku obrad debaty w sprawie sprawozdania Paula Rübiga dotyczącego preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2019.

Głos zabrali: Stanisław Żółtek w imieniu grupy ENF, który umotywował wniosek, i Paul Rübig, przeciw wnioskowi.

W GI (38 za, 225 przeciw, 5 wstrzymujących się), Parlament odrzucił wniosek.

°
° ° °

Niniejszym ustalono porządek obrad.


PRZEWODNICTWO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Wiceprzewodniczący

20. Włączenie emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 ***I - Roczne wiążące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w celu wywiązania się ze zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie włączenia emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 i zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 w sprawie mechanizmu monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zgłaszania innych informacji mających znaczenie dla zmiany klimatu [COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Norbert Lins (A8-0262/2017)

Debata odbyła się dnia 11 września 2017 r. (pkt 21 protokołu z dnia 11.9.2017)
Głosowanie odbyło się dnia 13 września 2017 r. (pkt 9.8 protokołu z dnia 13.9.2017)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rocznych wiążących ograniczeń emisji gazów cieplarnianych przez państwa członkowskie w latach 2021–2030 na rzecz stabilnej unii energetycznej i w celu wywiązania się ze zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego, oraz zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 525/2013 w sprawie mechanizmu monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zgłaszania innych informacji mających znaczenie dla zmiany klimatu [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

Debata odbyła się dnia 13 czerwca 2017 r. (pkt 3 protokołu z dnia 13.6.2017)
Głosowanie odbyło się dnia 14 czerwca 2017 r. (pkt 8.1 protokołu z dnia 14.6.2017)

Norbert Lins i Gerben-Jan Gerbrandy przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrał Miguel Arias Cañete (członek Komisji).

Głos zabrali: Florent Marcellesi (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Marisa Matias (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ITRE), Peter Jahr (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI), Merja Kyllönen (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej TRAN), Nicola Caputo (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI), Pilar Ayuso w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Miapetra Kumpula-Natri, Miriam Dalli w imieniu grupy S&D, Jadwiga Wiśniewska w imieniu grupy ECR, Nils Torvalds w imieniu grupy ALDE, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL, Eleonora Evi w imieniu grupy EFDD, Lampros Fountoulis niezrzeszony, Peter Liese i Paul Brannen.

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Fredrick Federley, John Stuart Agnew, Julie Girling i Ulrike Müller.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Franc Bogovič, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Jan Huitema, Ana Miranda, João Ferreira, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Czesław Adam Siekierski, Eleftherios Synadinos, Marijana Petir, Henna Virkkunen i Annie Schreijer-Pierik.

Głos zabrali: Miguel Arias Cañete, Norbert Lins i Gerben-Jan Gerbrandy.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.5 protokołu z dnia 17.4.2018 i pkt 6.6 protokołu z dnia 17.4.2018.


21. Opakowania i odpady opakowaniowe ***I - Pojazdy wycofane z eksploatacji, zużyte baterie i akumulatory oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ***I - Odpady ***I - Składowanie odpadów ***I - Przepisy proceduralne w obszarze sprawozdawczości w dziedzinie środowiska ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

Debata odbyła się dnia 14 marca 2017 r. (pkt 4 protokołu z dnia 14.3.2017)
Głosowanie odbyło się dnia 14 marca 2017 r. (pkt 6.8 protokołu z dnia 14.3.2017)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów i 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

Debata odbyła się dnia 14 marca 2017 r. (pkt 4 protokołu z dnia 14.3.2017)
Głosowanie odbyło się dnia 14 marca 2017 r. (pkt 6.5 protokołu z dnia 14.3.2017)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów [COM(2015)0595 - C8-0382/2015- 2015/0275(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

Debata odbyła się dnia 14 marca 2017 r. (pkt 4 protokołu z dnia 14.3.2017)
Głosowanie odbyło się dnia 14 marca 2017 r. (pkt 6.6 protokołu z dnia 14.3.2017)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów [COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

Debata odbyła się dnia 14 marca 2017 r. (pkt 4 protokołu z dnia 14.3.2017)
Głosowanie odbyło się dnia 14 marca 2017 r. (pkt 6.7 protokołu z dnia 14.3.2017)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 87/217/EWG, dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2013, dyrektywę Rady 86/278/EWG i dyrektywę 94/63/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przepisów proceduralnych w zakresie sprawozdawczości w dziedzinie środowiska oraz uchylającej dyrektywę Rady 91/692/EWG [COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

Simona Bonafè i Francesc Gambús przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrał Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: João Ferreira (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Pavel Telička (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Miroslav Poche (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Karl-Heinz Florenz w imieniu grupy PPE, Kathleen Van Brempt w imieniu grupy S&D, Jadwiga Wiśniewska w imieniu grupy ECR, Nils Torvalds w imieniu grupy ALDE, Davor Škrlec w imieniu grupy Verts/ALE, Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL, Piernicola Pedicini w imieniu grupy EFDD, Giovanni La Via, Miriam Dalli, Pirkko Ruohonen-Lerner i Gesine Meissner.

PRZEWODNICTWO: Evelyne GEBHARDT
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Andrzej Grzyb, Massimo Paolucci, Adina-Ioana Vălean, Jo Leinen i Annie Schreijer-Pierik.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Gabriela Zoană i Nikolaos Chountis.

Głos zabrali: Karmenu Vella (członek Komisji), Simona Bonafè i Francesc Gambús.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.7 protokołu z dnia 18.4.2018, pkt 12.8 protokołu z dnia 18.4.2018, pkt 12.9 protokołu z dnia 18.4.2018, pkt 12.10 protokołu z dnia 18.4.2018 i pkt 12.11 protokołu z dnia 18.4.2018.


22. Wdrożenie 7. programu działań w zakresie środowiska (debata)

Sprawozdanie w sprawie wdrożenia 7. unijnego programu działań w zakresie środowiska [2017/2030(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)

Daciana Octavia Sârbu przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Karmenu Vella (członek Komisji).

Głos zabrali: Stanislav Polčák w imieniu grupy PPE, Pavel Poc w imieniu grupy S&D, Margrete Auken w imieniu grupy Verts/ALE, Stefan Eck w imieniu grupy GUE/NGL i Michel Dantin.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias, João Ferreira, Eleonora Evi i Franc Bogovič.

Głos zabrali: Karmenu Vella i Daciana Octavia Sârbu.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.9 protokołu z dnia 17.4.2018.


23. Równouprawnienie płci w sektorze mediów w UE - Wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt dzięki sektorowi cyfrowemu (debata)

Sprawozdanie w sprawie równouprawnienia płci w sektorze mediów w UE [2017/2210(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawczyni: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000004/2018), które skierowała Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, w imieniu komisji FEMM, do Komisji: w sprawie wzmocnienia pozycji kobiet i dziewcząt dzięki sektorowi cyfrowemu (2017/3016(RSP)) (B8-0010/2018)

Michaela Šojdrová przedstawiła sprawozdanie.

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz rozwinęła pytanie.

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Głos zabrali: Lynn Boylan (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Iratxe García Pérez w imieniu grupy S&D, Jadwiga Wiśniewska w imieniu grupy ECR, Filiz Hyusmenova w imieniu grupy ALDE, Florent Marcellesi w imieniu grupy Verts/ALE, Stefan Eck w imieniu grupy GUE/NGL, Mylène Troszczynski w imieniu grupy ENF, Dobromir Sośnierz, niezrzeszony, Liliana Rodrigues, Bernd Kölmel i Julie Ward.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrała Marijana Petir.

PRZEWODNICTWO: Lívia JÁRÓKA
Wiceprzewodnicząca

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Caterina Chinnici, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Linnéa Engström, João Pimenta Lopes, Francis Zammit Dimech, Ruža Tomašić i Ana Miranda.

Głos zabrały: Věra Jourová i Michaela Šojdrová.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, w imieniu komisji FEMM, w sprawie wzmocnienia pozycji kobiet i dziewcząt dzięki sektorowi cyfrowemu (2017/3016(RSP)) (B8-0183/2018).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.10 protokołu z dnia 17.4.2018 i pkt 6.11 protokołu z dnia 17.4.2018.


24. Wdrażanie Instrumentu Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju, Instrumentu Pomocy Humanitarnej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju (debata)

Sprawozdanie w sprawie wdrażania Instrumentu Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju, Instrumentu Pomocy Humanitarnej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju [2017/2258(INI)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawca: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)

Enrique Guerrero Salom przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Neven Mimica (członek Komisji).

Głos zabrali: Jordi Solé (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Frank Engel w imieniu grupy PPE, Linda McAvan w imieniu grupy S&D, Eleni Theocharous w imieniu grupy ECR, Lola Sánchez Caldentey w imieniu grupy GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF i Bogdan Brunon Wenta.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michel Dantin, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Kateřina Konečná, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot i João Ferreira.

Głos zabrali: Neven Mimica i Enrique Guerrero Salom.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.12 protokołu z dnia 17.4.2018.


25. Europejska strategia na rzecz promowania roślin wysokobiałkowych (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie europejskiej strategii na rzecz promowania roślin wysokobiałkowych – zachęcania europejskiego sektora rolnego do produkcji roślin wysokobiałkowych i strączkowych [2017/2116(INI)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)

Jean-Paul Denanot dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Tom Vandenkendelaere, Eric Andrieu, Notis Marias, Michel Dantin, Daniel Buda, Stanislav Polčák, Marijana Petir i Seán Kelly.

Głos zabrał Neven Mimica (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 6.4 protokołu z dnia 17.4.2018.


26. Poprawa zdolności obsługi zadłużenia krajów rozwijających się (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie poprawy zdolności obsługi zadłużenia krajów rozwijających się [2016/2241(INI)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawca: Charles Goerens (A8-0129/2018)

Charles Goerens dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Bogdan Brunon Wenta, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser i Stanislav Polčák.

Głos zabrał Neven Mimica (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 6.13 protokołu z dnia 17.4.2018.


27. Wzmacnianie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Unii Europejskiej (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie wzmacniania spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Unii Europejskiej: 7. sprawozdanie Komisji Europejskiej [2017/2279(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Marc Joulaud (A8-0138/2018)

Marc Joulaud dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Csaba Sógor, Julie Ward, Ivana Maletić i Maria Gabriela Zoană.

Głos zabrał Corina Crețu (członkini Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 6.14 protokołu z dnia 17.4.2018.


28. Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych

Na podstawie art. 163 Regulaminu następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Cristian Dan Preda, Wajid Khan, Ryszard Czarnecki, Yana Toom, Jordi Solé, Kateřina Konečná, Martin Sonneborn, Ivana Maletić, Maria Gabriela Zoană, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda, João Ferreira, Seán Kelly, John Howarth, Marek Jurek, Jasenko Selimovic, Miroslavs Mitrofanovs, João Pimenta Lopes, Andrea Bocskor, Jonás Fernández, Lynn Boylan, Michaela Šojdrová, Julie Ward, Jiří Pospíšil, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Csaba Sógor, Răzvan Popa i Stanislav Polčák.


29. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 619.992/OJMA).


30. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 23.37.

Klaus Welle

Pavel Telička

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Albiol Guzmán, Christensen, Crowley, Demesmaeker, Drăghici, Händel, Juvin, Kuhn, Le Pen, Maštálka, Ponga, Punset, Thun und Hohenstein, Weber Renate, Zīle, Žitňanská

Ostatnia aktualizacja: 22 października 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności