Index 
Proces-verbal
PDF 304kWORD 86k
Luni, 16 aprilie 2018 - Strasbourg
1.Reluarea sesiunii
 2.Deschiderea ședinței
 3.Declarația Președintelui
 4.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 5.Componența Parlamentului
 6.Verificarea prerogativelor
 7.Componența grupurilor politice
 8.Componența comisiilor și delegațiilor
 9.Cursul dat unei cereri de ridicare a imunității parlamentare
 10.Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului - 2019
 11.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură)
 12.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 13.Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)
 14.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)
 15.Depunere de documente
 16.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 17.Interpelări majore (articolul 130b din Regulamentul de procedură) (depunere)
 18.Cursul dat rezoluțiilor Parlamentului
 19.Ordinea lucrărilor
 20.Includerea emisiilor și absorbțiilor de gaze cu efect de seră care rezultă din activități legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 ***I - Reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră în vederea respectării angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris ***I (dezbatere)
 21.Ambalajele și deșeurile de ambalaje ***I - Vehiculele scoase din uz, deșeurile de baterii și acumulatori și deșeurile de echipamente electrice și electronice ***I - Deșeurile ***I -Depozitele de deșeuri ***I - Normele procedurale în domeniul raportării cu privire la mediu ***I (dezbatere)
 22.Punerea în aplicare a celui de Al șaptelea program de acțiune pentru mediu (dezbatere)
 23.Egalitatea de gen în sectorul mass-mediei din UE - Capacitarea femeilor și a fetelor prin sectorul digital (dezbatere)
 24.Punerea în aplicare a instrumentului de cooperare pentru dezvoltare, a instrumentului pentru ajutor umanitar și a Fondului european de dezvoltare (dezbatere)
 25.O strategie europeană pentru promovarea culturilor proteice (prezentare succintă)
 26.Îmbunătățirea sustenabilității datoriei țărilor în curs de dezvoltare (prezentare succintă)
 27.Consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale din UE (prezentare succintă)
 28.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 29.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 30.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

1. Reluarea sesiunii

Sesiunea, întreruptă joi, 15 martie 2018, a fost reluată.


2. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 17.04.


3. Declarația Președintelui

Președintele a făcut o declarație privind recentele atacuri ale armatelor americană, britanică și franceză împotriva armelor chimice din Siria.

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Udo Bullmann, în numele Grupului S&D, Syed Kamall, în numele Grupului ECR, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, Margot Parker, în numele Grupului EFDD, și Nicolas Bay, în numele Grupului ENF.

°
° ° °

Au intervenit: Edouard Martin, privind cursul dat adoptării, la 26 octombrie 2017, a Rezoluției referitoare la combaterea hărțuirii sexuale și a abuzului sexual în UE (punctul 10.6 al PV din 26.10.2017) și Takis Hadjigeorgiou, privind situația din Cipru.


4. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.

°
° ° °

Alberto Cirio a fost prezent la ședința din 15 martie 2018, însă numele său nu figurează pe lista de prezență.

°
° ° °

Au intervenit: Jörg Meuthen, privind Ziua internațională a familiei, care se va celebra la 15 mai 2018, și Tomáš Zdechovský, privind intervenția precedentă.


5. Componența Parlamentului

Autoritățile competente din Polonia și Suedia au comunicat alegerea în Parlamentul European a lui Dobromir Sośnierz și Aleksander Gabelic cu efect din 22 martie și 4 aprilie 2018, pentru a-i înlocui pe Janusz Korwin-Mikke și, respectiv, pe Jens Nilsson.

Parlamentul a luat act de alegerea lor.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele lor nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestație, Dobromir Sośnierz și Aleksander Gabelic se bucură de exercitarea deplină a drepturilor lor în Parlament și în organele acestuia, cu condiția să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcție incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European.

°
° ° °

Gianni Pittella și Matteo Salvini i-au notificat Președintelui alegerea lor în Senatul Republicii Italiene, iar Lorenzo Fontana alegerea sa ca membru în Camera Deputaților din Italia, toate trei cu efect din 23 martie 2018.

Parlamentul a luat act de faptul că, în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din Actul privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, aceste funcții sunt incompatibile cu cea de deputat european, a constatat existența locurilor vacante care le reveneau lui Gianni Pittella, Matteo Salvini și Lorenzo Fontana, cu efect din 23 martie 2018, și a informat autoritățile naționale competente.

°
° ° °

Jean-Paul Denanot și-a notificat în scris demisia din calitatea de deputat în Parlament, aceasta producând efecte de la 11 iunie 2018.

În conformitate cu articolul 4 alineatele (1) și (2) din Regulamentul de procedură, Parlamentul a constatat existența unui loc vacant și a informat statul membru interesat cu privire la aceasta.


6. Verificarea prerogativelor

La propunerea Comisiei JURI, Parlamentul a hotărât să valideze mandatul lui Jacques Colombier cu efect de la 2 februarie 2018.


7. Componența grupurilor politice

Laurenţiu Rebega nu mai face parte din deputații neafiliați, aderând la Grupul ECR de la 3 aprilie 2018.

Kazimierz Michał Ujazdowski nu mai este membru al Grupului ECR, făcând parte din deputații neafiliați de la 13 aprilie 2018.


8. Componența comisiilor și delegațiilor

Președintele a primit din partea grupurilor PPE, ECR, S&D și ENF, precum și din partea deputaților neafiliați următoarele cereri de numire:

AFET: Dobromir Sośnierz în locul lui Janusz Korwin-Mikke

REGI: Aleksander Gabelic în locul lui Jens Nilsson

TRAN: Marita Ulvskog în locul lui Jens Nilsson

Delegația pentru relațiile cu Belarus: Aleksander Gabelic în locul lui Jens Nilsson

Delegația la Comisiile parlamentare de cooperare UE-Armenia, UE-Azerbaidjan și UE-Georgia: Ramona Nicole Mănescu în locul lui Traian Ungureanu

Delegația la Comisia parlamentară Cariforum-UE: André Elissen.

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nicio obiecție până la aprobarea prezentului proces-verbal.


9. Cursul dat unei cereri de ridicare a imunității parlamentare

Autoritatea competentă din Germania a informat Președintele cu privire la decizia pronunțată de instanța din districtul Grimma în cadrul unei proceduri penale inițiate împotriva lui Hermann Winkler în urma ridicării imunității acestuia prin decizia Parlamentului European din 12 aprilie 2016 (punctul 5.6 al PV din 12.4.2016).


10. Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului - 2019

Conferința președinților, în reuniunea sa de joi, 12 aprilie 2018, a adoptat proiectul de calendar al perioadelor de sesiune din anul parlamentar 2019.

Datele sunt următoarele :

- 14 - 17 ianuarie

- 30 și 31 ianuarie

- 11 - 14 februarie

- 11 - 14 martie

- 25 - 28 martie

- 3 și 4 aprilie

- 15 - 18 aprilie

- 2 - 4 iulie

- 15 - 18 iulie

- 16 - 19 septembrie

- 9 și 10 octombrie

- 21 - 24 octombrie

- 13 și 14 noiembrie

- 25 - 28 noiembrie

- 16 - 19 decembrie

Aceste date au fost publicate pe site-ul Europarl.

Termenul de depunere a amendamentelor a fost stabilit pentru seara aceasta, luni, 16 aprilie 2018, ora 19.00.

Votarea va avea loc miercuri, 18 aprilie, ora 12.00.


11. Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură)

Președintele a comunicat deciziile mai multor comisii de a iniția negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 69c alineatul (1) din Regulamentul de procedură:

—   TRAN, pe baza Raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția concurenței în domeniul transportului aerian și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 868/2004 (COM(2017)0289 – C8-0183/2017 – 2017/0116(COD)). Raportor: Markus Pieper (A8-0125/2018);

—   ITRE, pe baza Raportului referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/73/CE privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale (COM(2017)0660 – C8-0394/2018 – 2017/0294(COD)). Raportor: Jerzy Buzek (A8-0143/2018);

—   ITRE, pe baza Raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene referitoare la întreprinderi, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere (COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD)). Raportor: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018);

—   EMPL, pe baza Raportului referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă (COM(2017)0011 – C8-0010/2017 – 2017/0004(COD)). Raportor: Claude Rolin (A8-0142/2018).

În conformitate cu articolul 69c alineatul (2), un număr de deputați sau de grupuri politice care atinge cel puțin pragul mediu pot solicita în scris, înainte de miezul nopții al zilei de mâine, marți, 17 aprilie 2018, ca deciziile de a iniția negocieri să fie supuse la vot.

Negocierile pot începe în orice moment după expirarea acestui termen dacă nu se prezintă nicio cerere de supunere la vot în Parlament a deciziei de a iniția negocieri.


12. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

În conformitate cu articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură, președintele Conferinței președinților de comisie a adus la cunoștința Președintelui Parlamentului că nicio obiecțiune nu a fost formulată cu privire la:

- Recomandarea Comisiei JURI de a nu ridica nicio obiecție față de Regulamentul delegat al Comisiei din 5 martie 2018 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului privind marca Uniunii Europene și de abrogare a Regulamentului delegat (UE) 2017/1430 (C(2018)01231; 2018/2618(DEA)) (B8-0187/2018).

Dacă această recomandare nu face obiectul unei obiecțiuni formulate de un grup politic sau de un număr de deputați care ating cel puțin pragul redus prevăzut în termen de 24 de ore, ea se consideră ca fiind aprobată. În caz contrar, ea va fi supusă la vot.

Recomandarea este disponibilă pe site-ul Europarl pe durata perioadei de sesiune în curs.


13. Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)

Comisia ECON a transmis următoarea rectificare la un text adoptat de Parlamentul European:

Rectificare (P8_TA(2015)0346(COR01)) la Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 și de abrogare a Directivei 2007/64/CE (JO L 337 din 23.12.2015, p. 35) – (poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 8 octombrie 2015 în vederea adoptării directivei menționate mai sus) (P8_TA(2015)0346) (COM(2013)0547 – C7-0230/2013 – 2013/0264(COD)) - ECON

În conformitate cu articolul 231 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, rectificarea se consideră aprobată, cu excepția cazului în care, în termen de 24 de ore, un grup politic sau un număr de deputați care ating cel puțin pragul redus, solicită ca aceasta să fie supusă la vot.

Rectificarea este disponibilă pe site-ul Europarl pe toată durata actualei perioade de sesiune.


14. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat că, împreună cu președintele Consiliului, va semna miercuri, 18 aprilie 2018, următoarele acte adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară:

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile din transportul feroviar (reformare) (00008/2018/LEX - C8-0148/2018 - 2017/0146(COD))

- Directiva Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/59/CE privind calificarea inițială și formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de persoane, precum și a Directivei 2006/126/CE privind permisele de conducere (00071/2017/LEX - C8-0147/2018 - 2017/0015(COD))

- Decizia Parlamentului European și a Consiliului privind un cadru comun pentru furnizarea unor servicii mai bune pentru aptitudini și calificări (Europass) și de abrogare a Deciziei nr. 2241/2004/CE (00070/2017/LEX - C8-0146/2018 - 2016/0304(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind serviciile de livrare transfrontalieră de colete (00069/2017/LEX - C8-0145/2018 - 2016/0149(COD))

- Directiva Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 92/66/CEE a Consiliului de stabilire a măsurilor comunitare de combatere a maladiei de Newcastle (00006/2018/LEX - C8-0142/2018 - 2017/0329(COD))

- Regulamentull Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1295/2013 privind instituirea programului „Europa creativă” (2014-2020) (00005/2018/LEX - C8-0141/2018 - 2017/0163(COD))

- Decizia Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei asistențe macrofinanciare suplimentare Georgiei (00007/2018/LEX - C8-0140/2018 - 2017/0242(COD)).


15. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare (COM(2018)0099 - C8-0102/2018 - 2018/0047(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.
În conformitate cu articolul 282 alineatul (5) din Tratat, Președintele va consulta Banca Centrală Europeană cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

ECON

aviz :

ITRE, IMCO, JURI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă (ECSP) pentru întreprinderi (COM(2018)0113 - C8-0103/2018 - 2018/0048(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.
În conformitate cu articolul 282 alineatul (5) din Tratat, Președintele va consulta Banca Centrală Europeană cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

ECON

aviz :

ITRE, IMCO, JURI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind legea aplicabilă efectelor față de terți ale cesiunilor de creanțe (COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

JURI

aviz :

ECON

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind facilitarea distribuției transfrontaliere a fondurilor de plasament colectiv și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 345/2013 și (UE) nr. 346/2013 (COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.
În conformitate cu articolul 282 alineatul (5) din Tratat, Președintele va consulta Banca Centrală Europeană cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

ECON

aviz :

BUDG, JURI

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește distribuția transfrontalieră a fondurilor de plasament colectiv (COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.
În conformitate cu articolul 282 alineatul (5) din Tratat, Președintele va consulta Banca Centrală Europeană cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

ECON

aviz :

JURI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește expunerile sub formă de obligațiuni garantate (COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.
În conformitate cu articolul 282 alineatul (5) din Tratat, Președintele va consulta Banca Centrală Europeană cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

ECON

aviz :

JURI

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind emiterea de obligațiuni garantate și supravegherea publică a obligațiunilor garantate și de modificare a Directivei 2009/65/CE și a Directivei 2014/59/UE (COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.
În conformitate cu articolul 282 alineatul (5) din Tratat, Președintele va consulta Banca Centrală Europeană cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

ECON

aviz :

JURI

- Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 810/2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul de vize) (COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

LIBE

aviz :

TRAN

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (text codificat) (COM(2018)0139 - C8-0116/2018 - 2018/0066(COD))

retrimis

comisiei competente :

JURI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește acoperirea minimă a pierderilor pentru expunerile neperformante (COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.
În conformitate cu articolul 282 alineatul (5) din Tratat, Președintele va consulta Banca Centrală Europeană cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

ECON

aviz :

JURI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unei Autorități Europene a Muncii (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

EMPL

aviz :

BUDG, IMCO, TRAN, JURI, LIBE, FEMM

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană privind normele suplimentare referitoare la Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize, în cadrul Fondului pentru securitate internă, pentru perioada 2014-2020 (06222/2018 - C8-0119/2018 - 2018/0032(NLE))

retrimis

comisiei competente :

LIBE

aviz :

AFET, BUDG

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 168/2013 în ceea ce privește aplicarea etapei Euro 5 pentru omologarea de tip a vehiculelor cu două sau trei roți și a cvadriciclurilor (COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

IMCO

aviz :

ENVI, ITRE, TRAN

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Noua Zeelandă în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) din 1994 referitor la modificarea concesiilor din lista de angajamente a Republicii Croația în cursul procesului său de aderare la Uniunea Europeană (10670/2017 - C8-0121/2018 - 2017/0137(NLE))

retrimis

comisiei competente :

INTA

- Propunere de decizia a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Modificării 1 la Memorandumul de cooperare NAT-I-9406 dintre Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană (05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE))

retrimis

comisiei competente :

ITRE

aviz :

TRAN

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1343/2011 privind unele dispoziții referitoare la pescuitul în zona Acordului CGPM (Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană) (COM(2018)0143 - C8-0123/2018 - 2018/0069(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

PECH

aviz :

ENVI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind poluanții organici persistenți (reformare) (COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

ENVI

aviz :

ITRE, JURI (articolul 104 din Regulamentul de procedură)

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Belgiei – EGF/2017/010 BE/Caterpillar (COM(2018)0156 - C8-0125/2018 - 2018/2043(BUD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

aviz :

EMPL, REGI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile de pește din apele occidentale și apele adiacente și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective, de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1139 de stabilire a unui plan multianual pentru Marea Baltică și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007 și (CE) nr. 1300/2008 (COM(2018)0149 - C8-0126/2018 - 2018/0074(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

PECH

- Propunere de decizie a Consiliului de stabilire a perioadei pentru cea de a noua alegere a reprezentanților în Parlamentul European prin vot universal direct (07162/2018 - C8-0128/2018 - 2018/0805(CNS))

retrimis

comisiei competente :

AFCO

- Propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă (COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

EMPL

aviz :

ENVI, JURI

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (EGF/2018/000 TA 2018 - Asistență tehnică la inițiativa Comisiei) (COM(2018)0165 - C8-0131/2018 - 2018/2048(BUD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

aviz :

EMPL, REGI

- Proiect de modificare a Protocolului nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene (02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD))

retrimis

comisiei competente :

JURI

aviz :

AFCO

2) de către comisiile parlamentare, rapoartele

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Agenției Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (reformare) (COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0378(COD)) - ITRE - Raportor: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind piața internă a energiei electrice (reformare) (COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD)) - ITRE - Raportor: Krišjānis Kariņš (A8-0042/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea modificată de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzări, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și a Directivei 2009/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului (COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD)) - IMCO - Raportor: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice (reformare) (COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD)) - ITRE - Raportor: Krišjānis Kariņš (A8-0044/2018)

- Raport referitor la raportul anual privind politica în domeniul concurenței (2017/2191(INI)) - ECON - Raportor: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui protocol de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Mauritius (12476/2017 - C8-0445/2017 - 2017/0223(NLE)) - PECH - Raportoare: Norica Nicolai (A8-0053/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind înființarea unui portal digital unic pentru a furniza informații, proceduri, servicii de asistență și soluționare a problemelor și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 (COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)) - IMCO - Raportoare: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind oferirea de mijloace autorităților de concurență din statele membre astfel încât să asigure mai bine respectarea normelor și privind garantarea funcționării corespunzătoare a pieței interne (COM(2017)0142 - C8-0119/2017 - 2017/0063(COD)) - ECON - Raportor: Andreas Schwab (A8-0057/2018)

- Raport referitoare la punerea în aplicare a celui de Al șaptelea program de acțiune pentru mediu (2017/2030(INI)) - ENVI - Raportoare: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a cadrului juridic al Corpului european de solidaritate și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1288/2013, (UE) nr. 1293/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013 și a Deciziei nr. 1313/2013/UE (COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)) - CULT - Raportoare: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

- Raport referitor la situația actuală și perspectivele de viitor în sectoarele ovinelor și caprinelor din Uniune (2017/2117(INI)) - AGRI - Raportoare: Esther Herranz García (A8-0064/2018)

- Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei 2011/99/UE privind ordinul european de protecție (2016/2329(INI)) - LIBE și FEMM - Raportoare: Soraya Post și Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Siguranță a Aviației aferent exercițiului financiar 2016 (COM(2017)0365[[22]] - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC)) - CONT - Raportor: Bart Staes (A8-0066/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Bancare Europene aferent exercițiului financiar 2016 (COM(2017)0365[[35]] - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC)) - CONT - Raportor: Bart Staes (A8-0067/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale aferent exercițiului financiar 2016 (COM(2017)0365[[11]] - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC)) - CONT - Raportor: Bart Staes (A8-0068/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice aferent exercițiului financiar 2016 (COM(2017)0365[[39]] - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC)) - CONT - Raportor: Bart Staes (A8-0069/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune Clean Sky 2 aferent exercițiului financiar 2016 (COM(2017)0365[[46]] - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC)) - CONT - Raportor: Brian Hayes (A8-0070/2018)

- Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune pentru bioindustrii aferent exercițiului financiar 2016 (COM(2017)0365[[47]] - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC)) - CONT - Raportor: Brian Hayes (A8-0071/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ECSEL aferent exercițiului financiar 2016 (COM(2017)0365[[51]] - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC)) - CONT - Raportor: Brian Hayes (A8-0072/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen 2” aferent exercițiului financiar 2016 (COM(2017)0365[[49]] - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC)) - CONT - Raportor: Brian Hayes (A8-0073/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei aferent exercițiului financiar 2016 (COM(2017)0365[[38]] - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC)) - CONT - Raportor: Bart Staes (A8-0074/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 aferent exercițiului financiar 2016 (COM(2017)0365[[48]] - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC)) - CONT - Raportor: Brian Hayes (A8-0075/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune Shift2Rail aferent exercițiului financiar 2016 (COM(2017)0365[[50]] - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC)) - CONT - Raportor: Brian Hayes (A8-0076/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Întreprinderii comune SESAR aferent exercițiului financiar 2016 (COM(2017)0365[[45]] - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC)) - CONT - Raportor: Brian Hayes (A8-0077/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă aferent exercițiului financiar 2016 (COM(2017)0365[[21]] - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC)) - CONT - Raportor: Bart Staes (A8-0078/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene a Căilor Ferate (acum Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate) aferent exercițiului financiar 2016 (COM(2017)0365[[26]] - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC)) - CONT - Raportor: Bart Staes (A8-0079/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene de Formare aferent exercițiului financiar 2016 (COM(2017)0365[[20]] - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC)) - CONT - Raportor: Bart Staes (A8-0080/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie aferent exercițiului financiar 2016 (COM(2017)0365[[14]] - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC)) - CONT - Raportor: Bart Staes (A8-0081/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției GNSS European aferent exercițiului financiar 2016 (COM(2017)0365[[29]] - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC)) - CONT - Raportor: Bart Staes (A8-0082/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Biroului European de Sprijin pentru Azil aferent exercițiului financiar 2016 (COM(2017)0365[[41]] - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)) - CONT - Raportor: Bart Staes (A8-0083/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă aferent exercițiului financiar 2016 (COM(2017)0365[[16]] - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC)) - CONT - Raportor: Bart Staes (A8-0084/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor aferent exercițiului financiar 2016 (COM(2017)0365[[24]] - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC)) - CONT - Raportor: Bart Staes (A8-0085/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Produse Chimice aferent exercițiului financiar 2016 (COM(2017)0365[[31]] - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC)) - CONT - Raportor: Bart Staes (A8-0086/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați aferent exercițiului financiar 2016 (COM(2017)0365[[34]] - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC)) - CONT - Raportor: Bart Staes (A8-0087/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale aferent exercițiului financiar 2016 (COM(2017)0365[[36]] - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC)) - CONT - Raportor: Bart Staes (A8-0088/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea V – Curtea de Conturi (COM(2017)0365[[05]] - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC)) - CONT - Raportoare: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Mediu aferent exercițiului financiar 2016 (COM(2017)0365[[15]] - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC)) - CONT - Raportor: Bart Staes (A8-0090/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară aferent exercițiului financiar 2016 (COM(2017)0365[[23]] - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC)) - CONT - Raportor: Indrek Tarand (A8-0091/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă aferent exercițiului financiar 2016 (COM(2017)0365[[12]] - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC)) - CONT - Raportor: Bart Staes (A8-0092/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016 (COM(2017)0365[[13]] - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC)) - CONT - Raportor: Bart Staes (A8-0093/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene referitoare la întreprinderi, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere (COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)) - ITRE - Raportor: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune aferent exercițiului financiar 2016 (COM(2017)0365[[44]] - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC)) - CONT - Raportor: Brian Hayes (A8-0095/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European de Inovare și Tehnologie aferent exercițiului financiar 2016 (COM(2017)0365[[40]] - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC)) - CONT - Raportor: Bart Staes (A8-0096/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea VI - Comitetul Economic și Social European (COM(2017)0365[[06]] - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC)) - CONT - Raportoare: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (înainte de 1 iulie 2016: Colegiul European de Poliție - CEPOL) aferent exercițiului financiar 2016 (COM(2017)0365[[27]] - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC)) - CONT - Raportor: Bart Staes (A8-0098/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea IX - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (COM(2017)0365[[09]] - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC)) - CONT - Raportoare: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea VIII – Ombudsmanul European (COM(2017)0365[[08]] - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC)) - CONT - Raportoare: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe aferent exercițiului financiar 2016 (COM(2017)0365[[37]] - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC)) - CONT - Raportor: Bart Staes (A8-0101/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției de Aprovizionare a Euratom aferent exercițiului financiar 2016 (COM(2017)0365[[32]] - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC)) - CONT - Raportor: Bart Staes (A8-0102/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Medicamente aferent exercițiului financiar 2016 (COM(2017)0365[[18]] - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC)) - CONT - Raportor: Bart Staes (A8-0103/2018)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii și al statelor membre, a Protocolului la Acordul de parteneriat și cooperare de stabilire a unui parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Uzbekistan, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (09021/2017 - C8-0243/2017 - 2017/0083(NLE)) - AFET - Raportor: Jozo Radoš (A8-0104/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea I - Parlamentul European (COM(2017)0365[[02]] - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC)) - CONT - Raportor: Derek Vaughan (A8-0105/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016 (COM(2017)0365[[17]] - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC)) - CONT - Raportor: Bart Staes (A8-0106/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului aferent exercițiului financiar 2016 (COM(2017)0365[[30]] - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC)) - CONT - Raportor: Bart Staes (A8-0107/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) aferent exercițiului financiar 2016 (COM(2017)0365[[28]] - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC)) - CONT - Raportor: Bart Staes (A8-0108/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului European de Poliție (Europol) aferent exercițiului financiar 2016 (COM(2017)0365[[33]] - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC)) - CONT - Raportor: Bart Staes (A8-0109/2018)

- *** Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea în numele Uniunii a Acordului-cadru dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Australia, pe de altă parte (15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE)) - AFET - Raportor: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție aferent exercițiului financiar 2016 (COM(2017)0365[[42]] - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC)) - CONT - Raportor: Bart Staes (A8-0111/2018)

- Raport referitor la punerea în aplicare a instrumentelor de finanțare externă ale UE: evaluarea intermediară din 2017 și viitoarea arhitectură post-2020 (2017/2280(INI)) - AFET - Raportoare: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului unității Eurojust aferent exercițiului financiar 2016 (COM(2017)0365[[19]] - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC)) - CONT - Raportor: Bart Staes (A8-0113/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor aferent exercițiului financiar 2016 (COM(2017)0365[[25]] - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC)) - CONT - Raportor: Bart Staes (A8-0114/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului agențiilor Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016: performanțe, gestiune financiară și control (COM(2017)0365[[43]] - C8-0290/2017 - 2017/2179(DEC)) - CONT - Raportor: Bart Staes (A8-0115/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea II - Consiliul European și Consiliul (COM(2017)0365[[03]] - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)) - CONT - Raportoare: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea VII - Comitetul Regiunilor (COM(2017)0365[[07]] - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC)) - CONT - Raportoare: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)

- Raport referitor la punerea în aplicare a instrumentului de cooperare pentru dezvoltare, a instrumentului pentru ajutor umanitar și a Fondului european de dezvoltare (2017/2258(INI)) - DEVE - Raportor: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)

- Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea în numele Uniunii a Acordului-cadru dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Australia, pe de altă parte (2017/2227(INI)) - AFET - Raportor: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

- Raport referitor la o strategie europeană pentru promovarea culturilor proteice - încurajarea producției de plante proteice și leguminoase în sectorul agricol european (2017/2116(INI)) - AGRI - Raportor: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea IV - Curtea de Justiție (COM(2017)0365[[04]] - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC)) - CONT - Raportoare: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului celui de al optulea, al nouălea, al zecelea și al unsprezecelea Fond european de dezvoltare aferent exercițiului financiar 2016 (COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC)) - CONT - Raportoare: Barbara Kappel (A8-0123/2018)

- * Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, în ceea ce privește obligația de respectare a cotei standard minime (COM(2017)0783 - C8-0007/2018 - 2017/0349(CNS)) - ECON - Raportor: Roberto Gualtieri (A8-0124/2018)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui acord sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind preferințele comerciale suplimentare pentru produsele agricole (13357/2017 - C8-0434/2017 - 2017/0259(NLE)) - INTA - Raportoare: Tiziana Beghin (A8-0126/2018)

- Raport referitor la aplicarea dispozițiilor tratatului privind parlamentele naționale (2016/2149(INI)) - AFCO - Raportor: Paulo Rangel (A8-0127/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea X - Serviciul European de Acțiune Externă (COM(2017)0365[[10]] - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC)) - CONT - Raportor: Marco Valli (A8-0128/2018)

- Raport referitor la îmbunătățirea sustenabilității datoriei țărilor în curs de dezvoltare (2016/2241(INI)) - DEVE - Raportor: Charles Goerens (A8-0129/2018)

- Raport referitor la rapoartele speciale ale Curții de Conturi în cadrul procedurii de descărcare de gestiune a Comisiei pentru exercițiul financiar 2016 (COM(2017)0365[[52]] - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC)) - CONT - Raportor: Joachim Zeller (A8-0130/2018)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Convenției Consiliului Europei privind prevenirea terorismului (14494/2017 - C8-0450/2017 - 2017/0265(NLE)) - LIBE - Raportoare: Helga Stevens (A8-0131/2018)

- *** Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului adițional la Convenția Consiliului Europei privind prevenirea terorismului (14498/2017 - C8-0451/2017 - 2017/0266(NLE)) - LIBE - Raportoare: Helga Stevens (A8-0132/2018)

- *** Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind supunerea noii substanțe psihoactive N-(1-amino-3,3-dimetil-1-oxobutan-2-il)-1-(ciclohexilmetil)-1H-indazol-3-carboxamidă (ADB-CHMINACA) unor măsuri de control (05387/2018 - C8-0028/2018 - 2017/0340(NLE)) - LIBE - Raportoare: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0133/2018)

- * Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind supunerea noii substanțe psihoactive 1-(4-cianobutil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazol-3-carboxamidă (CUMYL-4CN-BINACA) unor măsuri de control (05392/2018 - C8-0025/2018 - 2017/0344(NLE)) - LIBE - Raportoare: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0134/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea III – Comisia și agențiile executive (COM(2017)0365[[01]] - C8-0247/2017 - 2017/2136(DEC)) - CONT - Raportor: Joachim Zeller (A8-0137/2018)

- Raport referitor la consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale în Uniunea Europeană: cel de al 7-lea raport al Comisiei Europene (2017/2279(INI)) - REGI - Raportor: Marc Joulaud (A8-0138/2018)

- Raport referitor la raportul anual privind controlul activităților financiare ale BEI pe 2016 (2017/2190(INI)) - CONT - Raportor: Marco Valli (A8-0139/2018)

- * Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind orientări pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre (COM(2017)0677 - C8-0424/2017 - 2017/0305(NLE)) - EMPL - Raportor: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0140/2018)

- Raport referitor la rapoartele anuale 2015-2016 privind subsidiaritatea și proporționalitatea (COM(2016)0469 - 2017/2010(INI)) - JURI - Raportoare: Mady Delvaux (A8-0141/2018)


16. Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)

Deputații au depus următoarele întrebări cu solicitare de răspuns oral (articolul 128 din Regulamentul de procedură):

—   (O-000004/2018), adresată de Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, în numele Comisiei FEMM, Comisiei: Emanciparea femeilor și a fetelor prin sectorul digital (2017/3016(RSP)) (B8-0010/2018);

—   (O-000008/2018), adresată de Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte și Mireille D'Ornano, în numele Comisiei ENVI, Consiliului: Reticența față de vaccinuri și scăderea ratelor de vaccinare în Europa (2017/2951(RSP)) (B8-0011/2018);

—   (O-000009/2018), adresată de Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte și Mireille D'Ornano, în numele Comisiei ENVI, Comisiei: Reticența față de vaccinuri și scăderea ratelor de vaccinare în Europa (2017/2951(RSP)) (B8-0012/2018);

—   (O-000015/2018), adresată de Pavel Svoboda, în numele Comisiei JURI, Consiliului: Comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit (2016/0107(COD)) (2018/2552(RSP)) (B8-0013/2018);

—   (O-000020/2018), adresată de Petra Kammerevert, în numele Comisiei CULT, Comisiei: Implementarea Procesului de la Bologna - stadiul actual și acțiuni ulterioare (2018/2571(RSP)) (B8-0014/2018).


17. Interpelări majore (articolul 130b din Regulamentul de procedură) (depunere)

A fost depusă următoarea interpelare majoră cu solicitare de răspuns scris și dezbatere (articolul 130b din Regulamentul de procedură):

—   (O-000022/2018), adresată de Ivan Jakovčić, în numele Grupului ALDE, Comisiei: Interpelare majoră - Situația în industria europeană a construcțiilor navale (2018/2672(RSP)) (B8-0019/2018).


18. Cursul dat rezoluțiilor Parlamentului

Comunicările Comisiei privind cursul dat rezoluțiilor adoptate de Parlament în cursul perioadelor de sesiune noiembrie I, II și decembrie 2017 sunt disponibile pe site-ul Europarl.


19. Ordinea lucrărilor

Proiectul definitiv de ordine de zi al ședinței plenare din aprilie 2018 (PE 619.992/PDOJ) a fost distribuit cu următoarele modificări propuse (articolul 149a din Regulamentul de procedură):

Luni, marți, miercuri

Nu s-a propus nicio modificare.

Joi

Cererea Grupului PPE de a înscrie la vot propunerea de rezoluție referitoare la situația din Republica Moldova (dezbaterea a avut loc la 3 octombrie 2017) (punctul 9 al PV din 3.10.2017).

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, care a argumentat cererea, și Knut Fleckenstein, care a fost împotriva acesteia.

Cu VE (96 pentru, 170 împotrivă, 11 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

Cererea Grupului ENF de a adăuga, ca prim punct pe ordinea de zi, o dezbatere referitoare la raportul Paul Rübig privind estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2019.

Au intervenit: Stanisław Żółtek, în numele Grupului ENF, care a argumentat cererea, și Paul Rübig, care a fost împotriva acesteia.

Prin AN (38 pentru, 225 împotrivă, 5 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

°
° ° °

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.


A PREZIDAT: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vicepreședinte

20. Includerea emisiilor și absorbțiilor de gaze cu efect de seră care rezultă din activități legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 ***I - Reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră în vederea respectării angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la includerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a absorbțiilor rezultate din exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor informații relevante pentru schimbările climatice [COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Norbert Lins (A8-0262/2017)

Dezbaterea a avut loc la 11 septembrie 2017 (punctul 21 al PV din 11.9.2017)
Votarea a avut loc la 13 septembrie 2017 (punctul 9.8 al PV din 13.9.2017)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre în perioada 2021-2030, în vederea realizării unei uniuni energetice reziliente și a respectării angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris, și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră și a altor informații relevante pentru schimbările climatice [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

Dezbaterea a avut loc la 13 iunie 2017 (punctul 3 al PV din 13.6.2017)
Votarea a avut loc la 14 iunie 2017 (punctul 8.1 al PV din 14.6.2017)

Norbert Lins și Gerben-Jan Gerbrandy și-au prezentat rapoartele.

A intervenit Miguel Arias Cañete (membru al Comisiei).

Au intervenit: Florent Marcellesi (raportorul pentru aviz al Comisiei DEVE), Marisa Matias (raportoarea pentru aviz a Comisiei ITRE), Peter Jahr (raportorul pentru aviz al Comisiei AGRI), Merja Kyllönen (raportoarea pentru aviz a Comisiei TRAN), Nicola Caputo (raportorul pentru aviz al Comisiei AGRI), Pilar Ayuso, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Miapetra Kumpula-Natri, Miriam Dalli, în numele Grupului S&D, Jadwiga Wiśniewska, în numele Grupului ECR, Nils Torvalds, în numele Grupului ALDE, Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, Kateřina Konečná, în numele Grupului GUE/NGL, Eleonora Evi, în numele Grupului EFDD, Lampros Fountoulis, neafiliat, Peter Liese și Paul Brannen.

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

Au intervenit: Fredrick Federley, John Stuart Agnew, Julie Girling și Ulrike Müller.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Franc Bogovič, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Jan Huitema, Ana Miranda, João Ferreira, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Czesław Adam Siekierski, Eleftherios Synadinos, Marijana Petir, Henna Virkkunen și Annie Schreijer-Pierik.

Au intervenit: Miguel Arias Cañete, Norbert Lins și Gerben-Jan Gerbrandy.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.5 al PV din 17.4.2018 și punctul 6.6 al PV din 17.4.2018.


21. Ambalajele și deșeurile de ambalaje ***I - Vehiculele scoase din uz, deșeurile de baterii și acumulatori și deșeurile de echipamente electrice și electronice ***I - Deșeurile ***I -Depozitele de deșeuri ***I - Normele procedurale în domeniul raportării cu privire la mediu ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

Dezbaterea a avut loc la 14 martie 2017 (punctul 4 al PV din 14.3.2017)
Votarea a avut loc la 14 martie 2017 (punctul 6.8 al PV din 14.3.2017)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, a Directivei 2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și a Directivei 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

Dezbaterea a avut loc la 14 martie 2017 (punctul 4 al PV din 14.3.2017)
Votarea a avut loc la 14 martie 2017 (punctul 6.5 al PV din 14.3.2017)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

Dezbaterea a avut loc la 14 martie 2017 (punctul 4 al PV din 14.3.2017)
Votarea a avut loc la 14 martie 2017 (punctul 6.6 al PV din 14.3.2017)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 1999/31/CE a Consiliului privind depozitele de deșeuri [COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

Dezbaterea a avut loc la 14 martie 2017 (punctul 4 al PV din 14.3.2017)
Votarea a avut loc la 14 martie 2017 (punctul 6.7 al PV din 14.3.2017)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 87/217/CEE a Consiliului, a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivei 2009/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Regulamentului (UE) nr. 1257/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, a Directivei 86/278/CEE a Consiliului și a Directivei 94/63/CE a Consiliului în ceea ce privește normele procedurale în domeniul raportării cu privire la mediu și de abrogare a Directivei 91/692/CEE a Consiliului [COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

Simona Bonafè și Francesc Gambús și-au prezentat rapoartele.

A intervenit Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit: João Ferreira (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE), Pavel Telička (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE), Miroslav Poche (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE), Karl-Heinz Florenz, în numele Grupului PPE, Kathleen Van Brempt, în numele Grupului S&D, Jadwiga Wiśniewska, în numele Grupului ECR, Nils Torvalds, în numele Grupului ALDE, Davor Škrlec, în numele Grupului Verts/ALE, Kateřina Konečná, în numele Grupului GUE/NGL, Piernicola Pedicini, în numele Grupului EFDD, Giovanni La Via, Miriam Dalli, Pirkko Ruohonen-Lerner și Gesine Meissner.

A PREZIDAT: Evelyne GEBHARDT
Vicepreședintă

Au intervenit: Andrzej Grzyb, Massimo Paolucci, Adina-Ioana Vălean, Jo Leinen și Annie Schreijer-Pierik.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Gabriela Zoană și Nikolaos Chountis.

Au intervenit: Karmenu Vella (membru al Comisiei), Simona Bonafè și Francesc Gambús.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.7 al PV din 18.4.2018, punctul 12.8 al PV din 18.4.2018, punctul 12.9 al PV din 18.4.2018, punctul 12.10 al PV din 18.4.2018 și punctul 12.11 al PV din 18.4.2018.


22. Punerea în aplicare a celui de Al șaptelea program de acțiune pentru mediu (dezbatere)

Raport referitor la punerea în aplicare a celui de Al șaptelea program de acțiune pentru mediu [2017/2030(INI)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)

Daciana Octavia Sârbu și-a prezentat raportul.

A intervenit Karmenu Vella (membru al Comisiei).

Au intervenit: Stanislav Polčák, în numele Grupului PPE, Pavel Poc, în numele Grupului S&D, Margrete Auken, în numele Grupului Verts/ALE, Stefan Eck, în numele Grupului GUE/NGL, și Michel Dantin.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias, João Ferreira, Eleonora Evi și Franc Bogovič.

Au intervenit: Karmenu Vella și Daciana Octavia Sârbu.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.9 al PV din 17.4.2018.


23. Egalitatea de gen în sectorul mass-mediei din UE - Capacitarea femeilor și a fetelor prin sectorul digital (dezbatere)

Raport referitor la egalitatea de gen în sectorul mass-mediei din UE [2017/2210(INI)] - Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen. Raportoare: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000004/2018) adresată de Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, în numele Comisiei FEMM, Comisiei: Emanciparea femeilor și a fetelor prin sectorul digital (2017/3016(RSP)) (B8-0010/2018)

Michaela Šojdrová și-a prezentat raportul.

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz a dezvoltat întrebarea.

A intervenit Věra Jourová (membră a Comisiei).

Au intervenit: Lynn Boylan (raportoarea pentru aviz a Comisiei EMPL), Iratxe García Pérez, în numele Grupului S&D, Jadwiga Wiśniewska, în numele Grupului ECR, Filiz Hyusmenova, în numele Grupului ALDE, Florent Marcellesi, în numele Grupului Verts/ALE, Stefan Eck, în numele Grupului GUE/NGL, Mylène Troszczynski, în numele Grupului ENF, Dobromir SośnierzDobromir Sośnierz, neafiliat, Dobromir SośnierzDobromir SośnierzDobromir SośnierzLiliana Rodrigues, Bernd Kölmel și Julie Ward.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Marijana Petir.

A PREZIDAT: Lívia JÁRÓKA
Vicepreședintă

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Caterina Chinnici, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Linnéa Engström, João Pimenta Lopes, Francis Zammit Dimech, Ruža Tomašić și Ana Miranda.

Au intervenit: Věra Jourová și Michaela Šojdrová.

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, în numele Comisiei FEMM, referitoare la capacitarea femeilor și a fetelor prin sectorul digital (2017/3016(RSP)) (B8-0183/2018).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.10 al PV din 17.4.2018 și punctul 6.11 al PV din 17.4.2018.


24. Punerea în aplicare a instrumentului de cooperare pentru dezvoltare, a instrumentului pentru ajutor umanitar și a Fondului european de dezvoltare (dezbatere)

Raport referitor la punerea în aplicare a instrumentului de cooperare pentru dezvoltare, a instrumentului pentru ajutor umanitar și a Fondului european de dezvoltare [2017/2258(INI)] - Comisia pentru dezvoltare. Raportor: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)

Enrique Guerrero Salom și-a prezentat raportul.

A intervenit Neven Mimica (membru al Comisiei).

Au intervenit: Jordi Solé (raportorul pentru aviz al Comisiei BUDG), Frank Engel, în numele Grupului PPE, Linda McAvan, în numele Grupului S&D, Eleni Theocharous, în numele Grupului ECR, Lola Sánchez Caldentey, în numele Grupului GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser, în numele Grupului ENF, și Bogdan Brunon Wenta.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michel Dantin, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Kateřina Konečná, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot și João Ferreira.

Au intervenit: Neven Mimica și Enrique Guerrero Salom.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.12 al PV din 17.4.2018.


25. O strategie europeană pentru promovarea culturilor proteice (prezentare succintă)

Raport referitor la o strategie europeană pentru promovarea culturilor proteice - încurajarea producției de plante proteice și leguminoase în sectorul agricol european [2017/2116(INI)] - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportor: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)

Jean-Paul Denanot a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Tom Vandenkendelaere, Eric Andrieu, Notis Marias, Michel Dantin, Daniel Buda, Stanislav Polčák, Marijana Petir și Seán Kelly.

A intervenit Neven Mimica (membru al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 6.4 al PV din 17.4.2018.


26. Îmbunătățirea sustenabilității datoriei țărilor în curs de dezvoltare (prezentare succintă)

Raport referitor la îmbunătățirea sustenabilității datoriei țărilor în curs de dezvoltare [2016/2241(INI)] - Comisia pentru dezvoltare. Raportor: Charles Goerens (A8-0129/2018)

Charles Goerens a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Bogdan Brunon Wenta, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser și Stanislav Polčák.

A intervenit Neven Mimica (membru al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 6.13 al PV din 17.4.2018.


27. Consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale din UE (prezentare succintă)

Raport referitor la consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale în Uniunea Europeană: cel de al 7-lea raport al Comisiei Europene [2017/2279(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Marc Joulaud (A8-0138/2018)

Marc Joulaud a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Csaba Sógor, Julie Ward, Ivana Maletić și Maria Gabriela Zoană.

A intervenit Corina Crețu (membră a Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 6.14 al PV din 17.4.2018.


28. Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 163 din Regulamentul de procedură, pentru intervenții de un minut, următorii deputați, care doresc să atragă atenția Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante:

Cristian Dan Preda, Wajid Khan, Ryszard Czarnecki, Yana Toom, Jordi Solé, Kateřina Konečná, Martin Sonneborn, Ivana Maletić, Maria Gabriela Zoană, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda, João Ferreira, Seán Kelly, John Howarth, Marek Jurek, Jasenko Selimovic, Miroslavs Mitrofanovs, João Pimenta Lopes, Andrea Bocskor, Jonás Fernández, Lynn Boylan, Michaela Šojdrová, Julie Ward, Jiří Pospíšil, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Csaba Sógor, Răzvan Popa și Stanislav Polčák.


29. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 619.992/OJMA).


30. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 23.37.

Klaus Welle

Pavel Telička

Secretar General

Vicepreședinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Albiol Guzmán, Christensen, Crowley, Demesmaeker, Drăghici, Händel, Juvin, Kuhn, Le Pen, Maštálka, Ponga, Punset, Thun und Hohenstein, Weber Renate, Zīle, Žitňanská

Ultima actualizare: 22 octombrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate