Zoznam 
Zápisnica
PDF 307kWORD 87k
Pondelok, 16. apríla 2018 - Štrasburg
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Vyhlásenie Predsedníctva
 4.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 5.Zloženie Parlamentu
 6.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 7.Zloženie politických skupín
 8.Zloženie výborov a delegácií
 9.Ďalší postup na základe žiadosti o zbavenie imunity
 10.Kalendár schôdzí Parlamentu – 2019
 11.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)
 12.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 13.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)
 14.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 15.Predloženie dokumentov
 16.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 17.Väčšie interpelácie článok 130b rokovacieho poriadku (predloženie)
 18.Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu
 19.Program práce
 20.Začlenenie emisií a záchytov skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z lesného hospodárstva do rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030 ***I – Záväzné ročné znižovanie emisií skleníkových plynov v záujme splnenia záväzkov podľa parížskej dohody ***I (rozprava)
 21.Obaly a odpady z obalov ***I – Vozidlá po dobe životnosti, použité batérie a akumulátory a odpad z elektrických a elektronických zariadení ***I – Odpad ***I – Skládky odpadov ***I – Procesné pravidlá týkajúce sa podávania správ v oblasti životného prostredia ***I (rozprava)
 22.Vykonávanie 7. environmentálneho akčného programu (rozprava)
 23.Rodová rovnosť v mediálnom sektore v EÚ – Posilňovanie postavenia žien a dievčat prostredníctvom digitálneho sektora (rozprava)
 24.Vykonávanie nástroja rozvojovej spolupráce, nástroja humanitárnej pomoci a Európskeho rozvojového fondu (rozprava)
 25.Európska stratégia podpory bielkovinových plodín (stručná prezentácia)
 26.Zlepšenie udržateľnosti dlhu rozvojových krajín (stručná prezentácia)
 27.Posilnenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v EÚ (stručná prezentácia)
 28.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 29.Program rokovania na nasledujúci deň
 30.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Zasadanie prerušené vo štvrtok 15. marca 2018 pokračuje.


2. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 17.04 h.


3. Vyhlásenie Predsedníctva

Predseda Vystúpil s vyhlásením o nedávnych amerických, britských a francúzskych útokoch na chemické zbrane v Sýrii.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Udo Bullmann v mene skupiny S&D, Syed Kamall v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, Margot Parker v mene skupiny EFDD a Nicolas Bay v mene skupiny ENF.

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci: Edouard Martin, ku krokom v nadväznosti na prijatie uznesenia o boji proti obťažovaniu a sexuálnemu zneužívaniu v EÚ 26. októbra 2017 (bod 10.6 zápisnice zo dňa 26.10.2017), a Takis Hadjigeorgiou, k situácii na Cypre.


4. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

°
° ° °

Alberto Cirio bol prítomný na rokovaní 15. marca 2018, ale jeho meno nie je na prezenčnej listine.

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci: Jörg Meuthen, k Mezdinárodnému dňu rodiny, ktorý pripadol na 19. mája 2018, a Tomáš Zdechovský, k predchádzajúcemu vystúpeniu.


5. Zloženie Parlamentu

Príslušné poľské a švédske orgány oznámili, že Dobromir Sośnierz a Aleksander Gabelic boli zvolení do Európskeho parlamentu s účinnosťou od 22. marca a od 4. apríla 2018 namiesto Janusza Korwina-Mikkeho a Jensa Nilssona.

Parlament vzal ich zvolenie na vedomie.

Podľa článku 3 ods. 2 rokovacieho poriadku zaujmú Dobromir Sośnierz a Aleksander Gabelic miesto v Parlamente a jeho orgánoch a požívajú všetky práva s tým spojené, kým nebudú preskúmané osvedčenia o zvolení za poslanca alebo do rozhodnutia v akomkoľvek spore, za predpokladu, že vopred predložili vyhlásenie o tom, že nevykonávajú žiadnu funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca Európskeho parlamentu.

°
° ° °

Gianni Pittella a Matteo Salvini oznámili predsedovi svoje zvolenie za členov senátu Talianska a Lorenzo Fontana svoje zvolenie za člena talianskej poslaneckej komory, a to s účinnosťou od 23. marca 2018 vo všetkých troch prípadoch.

Parlament vzal na vedomie, že v súlade s článkom 7 ods. 2 Aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu sú tieto funkcie nezlučiteľné s funkciou európskeho poslanca, vzal na vedomie uvoľnenie kresiel poslancov Gianniho Pittellu, Mattea Salviniho a Lorenza Fontanu s účinnosťou od 23. marca 2018 a informoval príslušné vnútroštátne orgány.

°
° ° °

Jean-Paul Denanot podal písomné oznámenie o odstúpení z funkcie poslanca Parlamentu s účinnosťou od 11. júna 2018.

V súlade s článkom 4 ods. 1 a 2 rokovacieho poriadku Parlament konštatoval uvoľnenie týchto kresiel a informoval o tom dotknutý členský štát.


6. Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca

Na návrh výboru JURI Parlament potvrdil mandát poslanca Jacqua Colombiera s účinnosťou od 2. februára 2018.


7. Zloženie politických skupín

Laurenţiu Rebega už nie je nezaradený poslanec a stal sa členom skupiny ECR s účinnosťou od 3. apríla 2018.

Kazimierz Michał Ujazdowski už nie je členom skupiny ECR. Patrí medzi nezaradených poslancov s účinnosťou od 13. apríla 2018.


8. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupín PPE, ECR, S&D a ENF, ako aj od nezaradených poslancov tieto žiadosti o vymenovanie:

výbor AFET: Dobromir Sośnierz, ktorým je nahradený Janusz Korwin-Mikke

výbor REGI: Aleksander Gabelic, ktorým je nahradený Jens Nilsson

výbor TRAN: Marita Ulvskog, ktorou je nahradený Jens Nilsson

Delegácie pre vzťahy s Bieloruskom: Aleksander Gabelic, ktorým je nahradený Jens Nilsson

Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ-Arménsko, EÚ-Azerbajdžansko a EÚ-Gruzínsko: Ramona Nicole Mănescu, ktorou je nahradený Traian Ungureanu

Delegácia pri Parlamentnom výbore Cariforum – EÚ: André Elissen.

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.


9. Ďalší postup na základe žiadosti o zbavenie imunity

Príslušný nemecký orgán informoval predsedu o rozhodnutí okresného súdu Grimma v rámci tretného konania vedeného proti Hermannovi Winklerovi v nadväznosti na zbavenie imunity na základe rozhodnutia Európskeho parlamentu z 12. apríla 2016 (bod 5.6 zápisnice zo dňa 12.4.2016).


10. Kalendár schôdzí Parlamentu – 2019

Konferencia predsedov prijala na svojej schôdzi vo štvrtok 12. apríla 2018 návrh kalendára plenárnych schôdzí na rok 2019.

Dátumy schôdzí sú tieto:

– 14. – 17. januára

– 30. a 31. januára

– 11. – 14. februára

– 11. – 14. marca

– 25. – 28. marca

– 3. a 4. apríla

– 15. – 18. apríla

– 2. – 4. júla

– 15. – 18. júla

– 16. – 19. septembra

– 9. a 10. októbra

– 21. – 24.októbra

– 13. a 14. novembra

– 25. – 28. novembra

– 16. – 19. decembra.

Tieto dátumy sú zverejnené na stránke Europarl.

Lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov bola stanovená na pondelok 16. apríla 2018 večer do 19.00 h.

Hlasovanie sa uskutoční v stredu 18. apríla o 12.00 h.


11. Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)

Predseda v súlade s článkom 69c ods. 1 rokovacieho poriadku oznámil rozhodnutia viacerých výborov o začatí medziinštitucionálnych rokovaní:

—   výbor TRAN, na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane hospodárskej súťaže v leteckej doprave a ktorým sa zrušuje nariadenie č. 868/2004 (COM(2017)0289 – C8-0183/2017 – 2017/0116(COD)). Spravodajca Markus Pieper (A8-0125/2018);

—   výbor ITRE, na základe správy o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2009/73/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom (COM(2017)0660 – C8-0394/2018 – 2017/0294(COD)). Spravodajca Jerzy Buzek (A8-0143/2018);

—   výbor ITRE, na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej podnikovej štatistike, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 184/2005 a zrušuje desať právnych aktov v oblasti podnikovej štatistiky (COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD)). Spravodajca Janusz Lewandowski (A8-0094/2018);

—   výbor EMPL, na základe správy o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci (COM(2017)0011 – C8-0010/2017 – 2017/0004(COD)). Spravodajca Claude Rolin (A8-0142/2018).

V súlade s článkom 69c ods. 2 rokovacieho poriadku poslanci alebo politická skupina (politické skupiny), ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu, môžu do zajtra utorka 17. apríla 2018 do polnoci písomne požiadať, aby sa hlasovalo o rozhodnutí výboru začať rokovania.

Rokovania sa môžu začať kedykoľvek po uplynutí tejto lehoty, ak nebola podaná žiadosť o hlasovanie v Parlamente o rozhodnutí začať rokovania.


12. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Predseda Konferencie predsedov výborov informoval v súlade s článkom 105 ods. 6 rokovacieho poriadku predsedu Parlamentu, že nebola vznesená žiadna námietka proti:

  • Odporúčanie výboru JURI nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 5.3.2018, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 o ochrannej známke Európskej únie a ktorým sa zrušuje delegované nariadenie (EÚ) 2017/1430 (C(2018)01231 – 2018/2618(DEA)) (B8-0187/2018).

Ak v lehote 24 hodín po oznámení v Parlamente vznesie politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, voči odporúčaniu námietku, odporúčanie sa považuje za schválené. V opačnom prípade sa o ňom musí hlasovať.

Odporúčanie je k dispozícii na stránke Europarl počas trvania tejto plenárnej schôdze.


13. Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)

Výbor ECON predložil toto korigendum k textu prijatému Európskym parlamentom:

Korigendum (P8_TA(2015)0346(COR01)) k smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia smernice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, a ktorou sa zrušuje smernica 2007/64/ES (Ú. v. EÚ L 337, 23.12.2015, s. 35) – (pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 8. októbra 2015 na účely prijatia uvedenej smernice) (P8_TA(2015)0346) (COM(2013)0547 – C7-0230/2013 – 2013/0264(COD)) – výbor ECON

V súlade s článkom 231 ods. 4 rokovacieho poriadku sa toto korigendum považuje za schválené, ak najneskôr do 24 hodín po jeho oznámení nepredloží politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, žiadosť, aby sa o ňom hlasovalo.

Korigendum je k dispozícii na webovej stránke Europarl po dobu trvania tejto schôdze.


14. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady podpíše v stredu 18. apríla 2018 tieto akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o štatistike železničnej dopravy (prepracované znenie) (00008/2018/LEX - C8-0148/2018 - 2017/0146(COD))

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2003/59/ES o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy a smernica 2006/126/ES o vodičských preukazoch (00071/2017/LEX - C8-0147/2018 - 2017/0015(COD))

- Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady o spoločnom rámci na poskytovanie lepších služieb v oblasti zručností a kvalifikácií (Europass) a o zrušení rozhodnutia č. 2241/2004/ES (00070/2017/LEX - C8-0146/2018 - 2016/0304(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o službách cezhraničného dodávania balíkov (00069/2017/LEX - C8-0145/2018 - 2016/0149(COD))

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Rady 92/66/EHS zavádzajúca opatrenia Spoločenstva na kontrolu pseudomoru hydiny (00006/2018/LEX - C8-0142/2018 - 2017/0329(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1295/2013, ktorým sa ustanovuje program Kreatívna Európa (2014 až 2020) (00005/2018/LEX - C8-0141/2018 - 2017/0163(COD))

- Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Gruzínsku (00007/2018/LEX - C8-0140/2018 - 2017/0242(COD)).


15. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

– Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi (COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.
V súlade s článkom 282 ods. 5 zmluvy bude predseda fakultatívne konzultovať s Európskou centrálnou bankou.

pridelené:

gestorský výbor:

ECON

stanovisko:

ITRE, IMCO, JURI

– Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskych poskytovateľoch služieb kolektívneho financovania (ECSP) pre podnikanie (COM(2018)0113 – C8-0103/2018 – 2018/0048(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.
V súlade s článkom 282 ods. 5 zmluvy bude predseda fakultatívne konzultovať s Európskou centrálnou bankou.

pridelené:

gestorský výbor:

ECON

stanovisko:

ITRE, IMCO, JURI

– Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozhodnom práve pre účinky postúpenia pohľadávok na tretie strany (COM(2018)0096 – C8-0109/2018 – 2018/0044(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor:

JURI

stanovisko:

ECON

– Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa uľahčuje cezhraničná distribúcia fondov kolektívneho investovania a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 345/2013 a (EÚ) č. 346/2013 (COM(2018)0110 – C8-0110/2018 – 2018/0045(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.
V súlade s článkom 282 ods. 5 zmluvy bude predseda fakultatívne konzultovať s Európskou centrálnou bankou.

pridelené:

gestorský výbor:

ECON

stanovisko:

BUDG, JURI

– Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ, pokiaľ ide o cezhraničnú distribúciu fondov kolektívneho investovania (COM(2018)0092 – C8-0111/2018 – 2018/0041(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.
V súlade s článkom 282 ods. 5 zmluvy bude predseda fakultatívne konzultovať s Európskou centrálnou bankou.

pridelené:

gestorský výbor:

ECON

stanovisko:

JURI

– Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zmene nariadenia (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o expozície vo forme krytých dlhopisov (COM(2018)0093 – C8-0112/2018 – 2018/0042(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.
V súlade s článkom 282 ods. 5 zmluvy bude predseda fakultatívne konzultovať s Európskou centrálnou bankou.

pridelené:

gestorský výbor:

ECON

stanovisko:

JURI

– Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi a ktorou sa mení smernica 2009/65/ES a smernica 2014/59/EÚ (COM(2018)0094 – C8-0113/2018 – 2018/0043(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.
V súlade s článkom 282 ods. 5 zmluvy bude predseda fakultatívne konzultovať s Európskou centrálnou bankou.

pridelené:

gestorský výbor:

ECON

stanovisko:

JURI

– Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 810/2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (vízový kódex) (COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor:

LIBE

stanovisko:

TRAN

– Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (kodifikované znenie) (COM(2018)0139 – C8-0116/2018 – 2018/0066(COD))

pridelené:

gestorský výbor:

JURI

– Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zmene nariadenia (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o minimálne krytie strát pri problémových expozíciách (COM(2018)0134 – C8-0117/2018 – 2018/0060(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.
V súlade s článkom 282 ods. 5 zmluvy bude predseda fakultatívne konzultovať s Európskou centrálnou bankou.

pridelené:

gestorský výbor:

ECON

stanovisko:

JURI

– Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán práce (COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor:

EMPL

stanovisko:

BUDG, IMCO, TRAN, JURI, LIBE, FEMM

– Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o dodatočných pravidlách v súvislosti s nástrojom pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz ako súčasťou Fondu pre vnútornú bezpečnosť na obdobie rokov 2014 až 2020, v mene Únie (06222/2018 – C8-0119/2018 – 2018/0032(NLE))

pridelené:

gestorský výbor:

LIBE

stanovisko:

AFET, BUDG

– Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zmene nariadenia (EÚ) č. 168/2013, pokiaľ ide o uplatňovanie normy Euro 5 pri typovom schvaľovaní dvoj– alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek (COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor:

IMCO

stanovisko:

ENVI, ITRE, TRAN

– Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Novým Zélandom v zmysle článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny koncesií v listine Chorvátskej republiky v rámci jej pristúpenia k Európskej únii (10670/2017 – C8-0121/2018 – 2017/0137(NLE))

pridelené:

gestorský výbor:

INTA

– Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí zmeny 1 Memoranda o spolupráci NAT-I-9406 medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou v mene Únie (05800/2018 – C8-0122/2018 – 2018/0009(NLE))

pridelené:

gestorský výbor:

ITRE

stanovisko:

TRAN

– Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1343/2011 o niektorých ustanoveniach týkajúcich sa rybolovu v oblasti dohody o GFCM (Všeobecná rybárska komisia pre Stredozemné more) (COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor:

PECH

stanovisko:

ENVI

– Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o perzistentných organických látkach (prepracované znenie) (COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

stanovisko:

ITRE, JURI (článok 104 rokovacieho poriadku)

– Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v nadväznosti na žiadosť z Belgicka – EGF/2017/010 BE/Caterpillar (COM(2018)0156 – C8-0125/2018 – 2018/2043(BUD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

stanovisko:

EMPL, REGI

– Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje viacročný plán pre populácie rýb v západných vodách a priľahlých vodách a pre lov využívajúci tieto populácie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1139, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populácie rýb a rybolov v Baltskom mori, a ktorým sa zrušuje nariadenia (ES) č. 811/2004, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007 a (ES) č. 1300/2008 (COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor:

PECH

– Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa stanovuje termín pre deviate priame a všeobecné voľby poslancov Európskeho parlamentu (07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS))

pridelené:

gestorský výbor:

AFCO

– Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénom alebo mutagénom pri práci (COM(2018)0171 – C8-0130/2018 – 2018/0081(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor:

EMPL

stanovisko:

ENVI, JURI

– Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF/2018/000 TA 2018 – Technická pomoc na podnet Komisie) (COM(2018)0165 – C8-0131/2018 – 2018/2048(BUD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

stanovisko:

EMPL, REGI

– Návrh zmien Protokolu č. 3 o štatúte Súdneho dvora Európskej únie (02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD))

pridelené:

gestorský výbor:

JURI

stanovisko:

AFCO

2) parlamentných výborov, správy:

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (prepracované znenie) (COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD)) – výbor ITRE – Spravodajca: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vnútornom trhu s elektrinou (prepracované znenie) (COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD)) – výbor ITRE – Spravodajca: Krišjānis Kariņš (A8-0042/2018)

– ***I Správa o zmenenom návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o online a iných predajoch tovaru na diaľku, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/22/ES a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES (COM(2017)0637 – C8-0379/2017 – 2015/0288(COD)) – výbor IMCO – Spravodajca: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

– ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou (prepracované znenie) (COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD)) – výbor ITRE – Spravodajca: Krišjānis Kariņš (A8-0044/2018)

– Správa o výročnej správe o politike hospodárskej súťaže (2017/2191(INI)) – výbor ECON – Spravodajca: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)

– *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok stanovený v Dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Maurícijskou republikou (12476/2017 – C8-0445/2017 – 2017/0223(NLE)) – výbor PECH – Spravodajkyňa: Norica Nicolai (A8-0053/2018)

– ***I Report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on establishing a single digital gateway to provide information, procedures, assistance and problem solving services and amending Regulation (EU) No 1024/2012 (COM(2017)0256 – C8-0141/2017 – 2017/0086(COD)) – výbor IMCO – Spravodajkyňa: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

– ***I Správa k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o posilnení právomocí orgánov na ochranu hospodárskej súťaže v členských štátoch na účely účinnejšieho presadzovania práva a zabezpečenia riadneho fungovania vnútorného trhu (COM(2017)0142 – C8-0119/2017 – 2017/0063(COD)) – výbor ECON – Spravodajca: Andreas Schwab (A8-0057/2018)

– Správa o vykonávaní 7. environmentálneho akčného programu (2017/2030(INI)) – výbor ENVI – Spravodajkyňa: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje právny rámec Európskeho zboru solidarity a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1288/2013, (EÚ) č. 1293/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a rozhodnutie č. 1313/2013 (COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD)) – výbor CULT – Spravodajkyňa: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

– Správa o súčasnej situácii a vyhliadkach do budúcnosti pre odvetvie chovu oviec a kôz v EÚ (2017/2117(INI)) – výbor AGRI – Spravodajkyňa: Esther Herranz García (A8-0064/2018)

– Správa o vykonávaní smernice 2011/99/EÚ o európskom ochrannom príkaze (2016/2329(INI)) – výbory LIBE a FEMM – Spravodajkyne: Soraya Post a Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

– Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365[[22]] – C8-0269/2017 – 2017/2158(DEC)) – výbor CONT – Spravodajca: Bart Staes (A8-0066/2018)

– Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365[[35]] – C8-0282/2017 – 2017/2171(DEC)) – výbor CONT – Spravodajca: Bart Staes (A8-0067/2018)

– Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365[[11]] – C8-0258/2017 – 2017/2147(DEC)) – výbor CONT – Spravodajca: Bart Staes (A8-0068/2018)

– Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365[[39]] – C8-0286/2017 – 2017/2175(DEC)) – výbor CONT – Spravodajca: Bart Staes (A8-0069/2018)

– Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo 2 za rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365[[46]] – C8-0293/2017 – 2017/2182(DEC)) – výbor CONT – Spravodajca: Brian Hayes (A8-0070/2018)

– Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály za rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365[[47]] – C8-0294/2017 – 2017/2183(DEC)) – výbor CONT – Spravodajca: Brian Hayes (A8-0071/2018)

– Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365[[51]] – C8-0298/2017 – 2017/2187(DEC)) – výbor CONT – Spravodajca: Brian Hayes (A8-0072/2018)

– Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre palivové články a vodík 2 za rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365[[49]] – C8-0296/2017 – 2017/2185(DEC)) – výbor CONT – Spravodajca: Brian Hayes (A8-0073/2018)

– Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365[[38]] – C8-0285/2017 – 2017/2174(DEC)) – výbor CONT – Spravodajca: Bart Staes (A8-0074/2018)

– Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 za rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365[[48]] – C8-0295/2017 – 2017/2184(DEC)) – výbor CONT – Spravodajca: Brian Hayes (A8-0075/2018)

– Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Shift2Rail za rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365[[50]] – C8-0297/2017 – 2017/2186(DEC)) – výbor CONT – Spravodajca: Brian Hayes (A8-0076/2018)

– Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365[[45]] – C8-0292/2017 – 2017/2181(DEC)) – výbor CONT – Spravodajca: Brian Hayes (A8-0077/2018)

– Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365[[21]] – C8-0268/2017 – 2017/2157(DEC)) – výbor CONT – Spravodajca: Bart Staes (A8-0078/2018)

– Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej železničnej agentúry (teraz Železničná agentúra Európskej únie) za rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365[[26]] – C8-0273/2017 – 2017/2162(DEC)) – výbor CONT – Spravodajca: Bart Staes (A8-0079/2018)

– Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365[[20]] – C8-0267/2017 – 2017/2156(DEC)) – výbor CONT – Spravodajca: Bart Staes (A8-0080/2018)

– Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365[[14]] – C8-0261/2017 – 2017/2150(DEC)) – výbor CONT – Spravodajca: Bart Staes (A8-0081/2018)

– Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365[[29]] – C8-0276/2017 – 2017/2165(DEC)) – výbor CONT – Spravodajca: Bart Staes (A8-0082/2018)

– Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365[[41]] – C8-0288/2017 – 2017/2177(DEC)) – výbor CONT – Spravodajca: Bart Staes (A8-0083/2018)

– Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365[[16]] – C8-0263/2017 – 2017/2152(DEC)) – výbor CONT – Spravodajca: Bart Staes (A8-0084/2018)

– Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365[[24]] – C8-0271/2017 – 2017/2160(DEC)) – výbor CONT – Spravodajca: Bart Staes (A8-0085/2018)

– Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365[[31]] – C8-0278/2017 – 2017/2167(DEC)) – výbor CONT – Spravodajca: Bart Staes (A8-0086/2018)

– Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365[[34]] – C8-0281/2017 – 2017/2170(DEC)) – výbor CONT – Spravodajca: Bart Staes (A8-0087/2018)

– Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365[[36]] – C8-0283/2017 – 2017/2172(DEC)) – výbor CONT – Spravodajca: Bart Staes (A8-0088/2018)

– Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel V – Dvor audítorov (COM(2017)0365[[05]] – C8-0251/2017 – 2017/2140(DEC)) – výbor CONT – Spravodajkyňa: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)

– Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365[[15]] – C8-0262/2017 – 2017/2151(DEC)) – výbor CONT – Spravodajca: Bart Staes (A8-0090/2018)

– Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365[[23]] – C8-0270/2017 – 2017/2159(DEC)) – výbor CONT – Spravodajca: Indrek Tarand (A8-0091/2018)

– Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365[[12]] – C8-0259/2017 – 2017/2148(DEC)) – výbor CONT – Spravodajca: Bart Staes (A8-0092/2018)

– Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365[[13]] – C8-0260/2017 – 2017/2149(DEC)) – výbor CONT – Spravodajca: Bart Staes (A8-0093/2018)

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej podnikovej štatistike, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 184/2005 a zrušuje desať právnych aktov v oblasti podnikovej štatistiky (COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD)) – výbor ITRE – Spravodajca: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

– Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365[[44]] – C8-0291/2017 – 2017/2180(DEC)) – výbor CONT – Spravodajca: Brian Hayes (A8-0095/2018)

– Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365[[40]] – C8-0287/2017 – 2017/2176(DEC)) – výbor CONT – Spravodajca: Bart Staes (A8-0096/2018)

– Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor (COM(2017)0365[[06]] – C8-0252/2017 – 2017/2141(DEC)) – výbor CONT – Spravodajkyňa: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)

– Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (pred 1. júlom 2016: Európska policajná akadémia) (CEPOL) za rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365[[27]] – C8-0274/2017 – 2017/2163(DEC)) – výbor CONT – Spravodajca: Bart Staes (A8-0098/2018)

– Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (COM(2017)0365[[09]] – C8-0255/2017 – 2017/2144(DEC)) – výbor CONT – Spravodajkyňa: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)

– Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel VIII – európsky ombudsman (COM(2017)0365[[08]] – C8-0254/2017 – 2017/2143(DEC)) – výbor CONT – Spravodajkyňa: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)

– Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365[[37]] – C8-0284/2017 – 2017/2173(DEC)) – výbor CONT – Spravodajca: Bart Staes (A8-0101/2018)

– Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365[[32]] – C8-0279/2017 – 2017/2168(DEC)) – výbor CONT – Spravodajca: Bart Staes (A8-0102/2018)

– Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365[[18]] – C8-0265/2017 – 2017/2154(DEC)) – výbor CONT – Spravodajca: Bart Staes (A8-0103/2018)

– *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí, v mene Európskej únie a jej členských štátov, Protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Uzbeckou republikou na strane druhej, s cieľom zohľadniť pristúpenie Chorvátskej republiky k Európskej únii (09021/2017 – C8-0243/2017 – 2017/0083(NLE)) – výbor AFET – Spravodajca: Jozo Radoš (A8-0104/2018)

– Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel I – Európsky parlament (COM(2017)0365[[02]] – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC)) – výbor CONT – Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0105/2018)

– Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365[[17]] – C8-0264/2017 – 2017/2153(DEC)) – výbor CONT – Spravodajca: Bart Staes (A8-0106/2018)

– Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365[[30]] – C8-0277/2017 – 2017/2166(DEC)) – výbor CONT – Spravodajca: Bart Staes (A8-0107/2018)

– Správa k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) za rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365[[28]] – C8-0275/2017 – 2017/2164(DEC)) – výbor CONT – Spravodajca: Bart Staes (A8-0108/2018)

– Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho policajného úradu (Europol) za rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365[[33]] – C8-0280/2017 – 2017/2169(DEC)) – výbor CONT – Spravodajca: Bart Staes (A8-0109/2018)

– *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Rámcovej dohody medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Austráliou na strane druhej (15467/2016 – C8-0327/2017 – 2016/0367(NLE)) – výbor AFET – Spravodajca: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

– Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365[[42]] – C8-0289/2017 – 2017/2178(DEC)) – výbor CONT – Spravodajca: Bart Staes (A8-0111/2018)

– Správa o vykonávaní nástrojov Únie na financovanie vonkajšej činnosti: preskúmanie v polovici trvania v roku 2017 a budúca architektúra po roku 2020 (2017/2280(INI)) – výbor AFET – Spravodajkyňa: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

– Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Eurojustu za rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365[[19]] – C8-0266/2017 – 2017/2155(DEC)) – výbor CONT – Spravodajca: Bart Staes (A8-0113/2018)

– Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365[[25]] – C8-0272/2017 – 2017/2161(DEC)) – výbor CONT – Spravodajca: Bart Staes (A8-0114/2018)

– Správa k absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2016: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola (COM(2017)0365[[43]] – C8-0290/2017 – 2017/2179(DEC)) – výbor CONT – Spravodajca: Bart Staes (A8-0115/2018)

– Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel II – Európska rada a Rada (COM(2017)0365[[03]] – C8-0249/2017 – 2017/2138(DEC)) – výbor CONT – Spravodajkyňa: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)

– Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel VII – Výbor regiónov (COM(2017)0365[[07]] – C8-0253/2017 – 2017/2142(DEC)) – výbor CONT – Spravodajkyňa: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)

– Správa o vykonávaní nástroja rozvojovej spolupráce, nástroja humanitárnej pomoci a Európskeho rozvojového fondu (2017/2258(INI)) – výbor DEVE – Spravodajca: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)

– Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Rámcovej dohody medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Austráliou na strane druhej (2017/2227(INI)) – výbor AFET – Spravodajca: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

– Správa o Európskej stratégii podpory bielkovinových plodín – podporovanie produkcie bielkovinových plodín a strukovín v európskom poľnohospodárskom odvetví (2017/2116(INI)) – výbor AGRI – Spravodajca: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)

– Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel IV – Súdny dvor (COM(2017)0365[[04]] – C8-0250/2017 – 2017/2139(DEC)) – výbor CONT – Spravodajkyňa: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)

– Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu ôsmeho, deviateho, desiateho a jedenásteho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0364 – C8-0257/2017 – 2017/2146(DEC)) – výbor CONT – Spravodajkyňa: Barbara Kappel (A8-0123/2018)

– * Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o povinnosť uplatňovať minimálnu štandardnú sadzbu (COM(2017)0783 – C8-0007/2018 – 2017/0349(CNS)) – výbor ECON – Spravodajca: Roberto Gualtieri (A8-0124/2018)

– *** Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom, ktorá sa týka dodatočných obchodných preferencií pri poľnohospodárskych výrobkoch (13357/2017 – C8-0434/2017 – 2017/0259(NLE)) – výbor INTA – Spravodajkyňa: Tiziana Beghin (A8-0126/2018)

– Správa o vykonávaní ustanovení zmluvy týkajúcich sa národných parlamentov (2016/2149(INI)) – výbor AFCO – Spravodajca: Paulo Rangel (A8-0127/2018)

– Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť (COM(2017)0365[[10]] – C8-0256/2017 – 2017/2145(DEC)) – výbor CONT – Spravodajca: Marco Valli (A8-0128/2018)

– Správa o zlepšení udržateľnosti dlhu rozvojových krajín (2016/2241(INI)) – výbor DEVE – Spravodajca: Charles Goerens (A8-0129/2018)

– Správa o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365[[52]] – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC)) – výbor CONT – Spravodajca: Joachim Zeller (A8-0130/2018)

– *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu v mene Európskej únie (14494/2017 – C8-0450/2017 – 2017/0265(NLE)) – výbor LIBE – Spravodajkyňa: Helga Stevens (A8-0131/2018)

– *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dodatkového protokolu k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu v mene Európskej únie (14498/2017 – C8-0451/2017 – 2017/0266(NLE)) – výbor LIBE – Spravodajkyňa: Helga Stevens (A8-0132/2018)

– *** Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o podrobení novej psychoaktívnej látky N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobután-2-yl)-1-(cyklohexylmetyl)-1H-indazol-3-karboxamid (ADB-CHMINACA) kontrolným opatreniam (05387/2018 – C8-0028/2018 – 2017/0340(NLE)) – výbor LIBE – Spravodajkyňa: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0133/2018)

– * Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o podrobení novej psychoaktívnej látky 1-(4-kyanobutyl)-N-(2-fenylpropán-2-yl)-1H-indazol-3-karboxamid (CUMYL-4CN-BINACA) kontrolným opatreniam (05392/2018 – C8-0025/2018 – 2017/0344(NLE)) – výbor LIBE – Spravodajkyňa: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0134/2018)

– Správa k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry (COM(2017)0365[[01]] – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC)) – výbor CONT – Spravodajca: Joachim Zeller (A8-0137/2018)

– Správa o posilnení hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v Európskej únii: 7. správa Európskej komisie (2017/2279(INI)) – výbor REGI – Spravodajca: Marc Joulaud (A8-0138/2018)

– Správa o Výročnej správe o kontrole finančnej činnosti EIB za rok 2016 (2017/2190(INI)) – výbor CONT – Spravodajca: Marco Valli (A8-0139/2018)

– * Správa o návrhu rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov (COM(2017)0677 – C8-0424/2017 – 2017/0305(NLE)) – výbor EMPL – Spravodajca: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0140/2018)

– Správa o výročných správach za roky 2015 – 2016 o subsidiarite a proporcionalite (COM(2016)04692017/2010(INI)) – výbor JURI – Spravodajkyňa: Mady Delvaux (A8-0141/2018)


16. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Poslanci predložili tieto otázky na ústne zodpovedanie (článok 128 rokovacieho poriadku):

—   (O-000004/2018), ktorú položila Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, v mene výboru FEMM, pre Komisiu: Posilňovanie postavenia žien a dievčat prostredníctvom digitálneho sektora (2017/3016(RSP)) (B8-0010/2018);

—   (O-000008/2018), ktorú položili Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte a Mireille D'Ornano, v mene výboru ENVI, pre Radu: Zdržanlivý prístup k očkovaniu a pokles zaočkovanosti v Európe (2017/2951(RSP)) (B8-0011/2018);

—   (O-000009/2018), ktorú položili Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte a Mireille D'Ornano, v mene výboru ENVI, pre Komisiu: Zdržanlivý prístup k očkovaniu a pokles zaočkovanosti v Európe (2017/2951(RSP)) (B8-0012/2018);

—   (O-000015/2018), ktorú položil Pavel Svoboda, v mene výboru JURI, pre Radu: Zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami (2016/0107(COD)) (2018/2552(RSP)) (B8-0013/2018);

—   (O-000020/2018), ktorú položila Petra Kammerevert, v mene výboru CULT, pre Komisiu: Vykonávanie bolonského procesu - súčasný stav a ďalšie kroky (2018/2571(RSP)) (B8-0014/2018).


17. Väčšie interpelácie článok 130b rokovacieho poriadku (predloženie)

Bola predložená táto väčšia interpelácia na písomné zodpovedanie s rozpravou (článok 130b rokovacieho poriadku):

—   (O-000022/2018), ktorú položil Ivan Jakovčić v mene skupiny ALDE, pre Komisiu: Väčšia interpelácia - Situácia európskeho lodiarskeho priemyslu (2018/2672(RSP)) (B8-0019/2018).


18. Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu

Oznámenia Komisie o krokoch podniknutých na základe uznesení prijatých Parlamentom na prvej a druhej novembrovej schôdzi a na decembrovej schôdzi 2017 sú k dispozícii na stránke Europarl.


19. Program práce

Bol rozdaný konečný návrh programu aprílovej plenárnej schôdze 2018 (PE 619.992/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 149a rokovacieho poriadku):

Pondelok, utorok, streda

Bez zmeny.

Štvrtok

Žiadosť skupiny PPE o zaradenie návrhu uznesenia o situácii v Moldavsku do hlasovania (rozprava sa konala 3. októbra 2017) (bod 9 zápisnice zo dňa 3.10.2017).

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, ktorý odôvodnil žiadosť, a Knut Fleckenstein, ktorý vystúpil proti žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol v elektronickom hlasovaní (za: 96, proti: 170, zdržali sa hlasovania: 11).

Žiadosť skupiny ENF, aby sa ako prvý bod programu konala rozprava o správe, ktorú predložil Paul Rübig, o odhadoch príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2019.

Vystúpili títo poslanci: Stanisław Żółtek v mene skupiny ENF, ktorý odôvodnil žiadosť, a Paul Rübig, ktorý vystúpil proti žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol v hlasovaní podľa mien (38 za, 225 proti, 5 sa zdržali).

°
° ° °

Týmto bol stanovený program práce.


PREDSEDNÍCTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredseda

20. Začlenenie emisií a záchytov skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z lesného hospodárstva do rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030 ***I – Záväzné ročné znižovanie emisií skleníkových plynov v záujme splnenia záväzkov podľa parížskej dohody ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o začlenení emisií a záchytov skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z lesného hospodárstva do rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií relevantných z hľadiska zmeny klímy [COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Norbert Lins (A8-0262/2017)

Rozprava sa uskutočnila 11. septembra 2017 (bod 21 zápisnice zo dňa 11.9.2017)
Hlasovanie sa uskutočnilo dňa 13. septembra 2017 (bod 9.8 zápisnice zo dňa 13.9.2017)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o záväznom ročnom znižovaní emisií skleníkových plynov členskými štátmi v rokoch 2021 až 2030 v záujme odolnej energetickej únie a splnenia záväzkov podľa parížskej dohody, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií relevantných z hľadiska zmeny klímy [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

Rozprava sa uskutočnila 13. júna 2017 (bod 3 zápisnice zo dňa 13.6.2017)
Hlasovanie sa uskutočnilo dňa 14. júna 2017 (bod 8.1 zápisnice zo dňa 14.6.2017)

Norbert Lins a Gerben-Jan Gerbrandy uviedli svoje správy

V rozprave vystúpil Miguel Arias Cañete (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Florent Marcellesi (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Marisa Matias (spravodajkyňa výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Peter Jahr (spravodajca výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Merja Kyllönen (spravodajkyňa výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Nicola Caputo (spravodajca výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Pilar Ayuso v mene skupiny PPE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Miapetra Kumpula-Natri, Miriam Dalli v mene skupiny S&D, Jadwiga Wiśniewska v mene skupiny ECR, Nils Torvalds v mene skupiny ALDE, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, Kateřina Konečná v mene skupiny GUE/NGL, Eleonora Evi v mene skupiny EFDD, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, Peter Liese a Paul Brannen.

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Fredrick Federley, John Stuart Agnew, Julie Girling a Ulrike Müller.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Franc Bogovič, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Jan Huitema, Ana Miranda, João Ferreira, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Czesław Adam Siekierski, Eleftherios Synadinos, Marijana Petir, Henna Virkkunen a Annie Schreijer-Pierik.

V rozprave vystúpili: Miguel Arias Cañete, Norbert Lins a Gerben-Jan Gerbrandy.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.5 zápisnice zo dňa 17.4.2018 a bod 6.6 zápisnice zo dňa 17.4.2018.


21. Obaly a odpady z obalov ***I – Vozidlá po dobe životnosti, použité batérie a akumulátory a odpad z elektrických a elektronických zariadení ***I – Odpad ***I – Skládky odpadov ***I – Procesné pravidlá týkajúce sa podávania správ v oblasti životného prostredia ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

Rozprava sa konala dňa 14. marca 2017 (bod 4 zápisnice zo dňa 14.3.2017)
Hlasovanie sa uskutočnilo dňa 14. marca 2017 (bod 6.8 zápisnice zo dňa 14.3.2017)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti, smernica 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch a smernica 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

Rozprava sa konala dňa 14. marca 2017 (bod 4 zápisnice zo dňa 14.3.2017)
Hlasovanie sa uskutočnilo dňa 14. marca 2017 (bod 6.5 zápisnice zo dňa 14.3.2017)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES o odpade [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

Rozprava sa konala dňa 14. marca 2017 (bod 4 zápisnice zo dňa 14.3.2017)
Hlasovanie sa uskutočnilo dňa 14. marca 2017 (bod 6.6 zápisnice zo dňa 14.3.2017)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 1999/31/ES o skládkach odpadov [COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

Rozprava sa konala dňa 14. marca 2017 (bod 4 zápisnice zo dňa 14.3.2017)
Hlasovanie sa uskutočnilo dňa 14. marca 2017 (bod 6.7 zápisnice zo dňa 14.3.2017)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení smernica Rady 87/217/EHS, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1257/2013, smernica Rady 86/278/EHS a smernica Rady 94/63/ES, pokiaľ ide o procesné pravidlá týkajúce sa podávania správ v oblasti životného prostredia, a ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/692/EHS [COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

Simona Bonafè a Francesc Gambús uviedli svoje správy

V rozprave vystúpil Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: João Ferreira (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Pavel Telička (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Miroslav Poche (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Karl-Heinz Florenz v mene skupiny PPE, Kathleen Van Brempt v mene skupiny S&D, Jadwiga Wiśniewska v mene skupiny ECR, Nils Torvalds v mene skupiny ALDE, Davor Škrlec v mene skupiny Verts/ALE, Kateřina Konečná v mene skupiny GUE/NGL, Piernicola Pedicini v mene skupiny EFDD, Giovanni La Via, Miriam Dalli, Pirkko Ruohonen-Lerner a Gesine Meissner.

PREDSEDNÍCTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Andrzej Grzyb, Massimo Paolucci, Adina-Ioana Vălean, Jo Leinen a Annie Schreijer-Pierik.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Gabriela Zoană a Nikolaos Chountis.

V rozprave vystúpili: Karmenu Vella (člen Komisie), Simona Bonafè a Francesc Gambús.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.7 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.8 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.9 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.10 zápisnice zo dňa 18.4.2018 a bod 12.11 zápisnice zo dňa 18.4.2018.


22. Vykonávanie 7. environmentálneho akčného programu (rozprava)

Správa o vykonávaní 7. environmentálneho akčného programu [2017/2030(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)

Daciana Octavia Sârbu uviedla správu.

V rozprave vystúpil Karmenu Vella (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Stanislav Polčák v mene skupiny PPE, Pavel Poc v mene skupiny S&D, Margrete Auken v mene skupiny Verts/ALE, Stefan Eck v mene skupiny GUE/NGL a Michel Dantin.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias, João Ferreira, Eleonora Evi a Franc Bogovič.

V rozprave vystúpili: Karmenu Vella a Daciana Octavia Sârbu.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.9 zápisnice zo dňa 17.4.2018.


23. Rodová rovnosť v mediálnom sektore v EÚ – Posilňovanie postavenia žien a dievčat prostredníctvom digitálneho sektora (rozprava)

Správa o rodovej rovnosti v mediálnom sektore v EÚ [2017/2210(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000004/2018), ktorú položila Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, v mene výboru FEMM, pre Komisiu: Posilňovanie postavenia žien a dievčat prostredníctvom digitálneho sektora (2017/3016(RSP)) (B8-0010/2018)

Michaela Šojdrová uviedla správu.

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz rozvinula otázku.

Vy stúpila Věra Jourová (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Lynn Boylan (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Iratxe García Pérez v mene skupiny S&D, Jadwiga Wiśniewska v mene skupiny ECR, Filiz Hyusmenova v mene skupiny ALDE, Florent Marcellesi v mene skupiny Verts/ALE, Stefan Eck v mene skupiny GUE/NGL, Mylène Troszczynski v mene skupiny ENF, Dobromir Sośnierz, nezaradený, Liliana Rodrigues, Bernd Kölmel a Julie Ward.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpila Marijana Petir.

PREDSEDNÍCTVO: Lívia JÁRÓKA
podpredsedníčka

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Caterina Chinnici, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Linnéa Engström, João Pimenta Lopes, Francis Zammit Dimech, Ruža Tomašić a Ana Miranda.

V rozprave vystúpili: Věra Jourová a Michaela Šojdrová.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, v mene výboru FEMM, o posilňovaní postavenia žien a dievčat prostredníctvom digitálneho sektora (2017/3016(RSP)) (B8-0183/2018).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.10 zápisnice zo dňa 17.4.2018 a bod 6.11 zápisnice zo dňa 17.4.2018.


24. Vykonávanie nástroja rozvojovej spolupráce, nástroja humanitárnej pomoci a Európskeho rozvojového fondu (rozprava)

Správa o vykonávaní nástroja rozvojovej spolupráce, nástroja humanitárnej pomoci a Európskeho rozvojového fondu [2017/2258(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajca: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)

Enrique Guerrero Salom uviedol správu.

V rozprave vystúpil Neven Mimica (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Jordi Solé (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Frank Engel v mene skupiny PPE, Linda McAvan v mene skupiny S&D, Eleni Theocharous v mene skupiny ECR, Lola Sánchez Caldentey v mene skupiny GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF a Bogdan Brunon Wenta.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michel Dantin, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Kateřina Konečná, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot a João Ferreira.

V rozprave vystúpili: Neven Mimica a Enrique Guerrero Salom.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.12 zápisnice zo dňa 17.4.2018.


25. Európska stratégia podpory bielkovinových plodín (stručná prezentácia)

Správa o Európskej stratégii podpory bielkovinových plodín – podporovanie produkcie bielkovinových plodín a strukovín v európskom poľnohospodárskom odvetví [2017/2116(INI)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)

Jean-Paul Denanot uviedol správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Tom Vandenkendelaere, Eric Andrieu, Notis Marias, Michel Dantin, Daniel Buda, Stanislav Polčák, Marijana Petir a Seán Kelly.

V rozprave vystúpil Neven Mimica (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 6.4 zápisnice zo dňa 17.4.2018.


26. Zlepšenie udržateľnosti dlhu rozvojových krajín (stručná prezentácia)

Správa o zlepšení udržateľnosti dlhu rozvojových krajín [2016/2241(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajca: Charles Goerens (A8-0129/2018)

Charles Goerens uviedol správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Bogdan Brunon Wenta, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser a Stanislav Polčák.

V rozprave vystúpil Neven Mimica (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 6.13 zápisnice zo dňa 17.4.2018.


27. Posilnenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v EÚ (stručná prezentácia)

Správa o posilnení hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v Európskej únii: 7. správa Európskej komisie [2017/2279(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca: Marc Joulaud (A8-0138/2018)

Marc Joulaud uviedol správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Csaba Sógor, Julie Ward, Ivana Maletić a Maria Gabriela Zoană.

V rozprave vystúpila Corina Crețu (členka Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 6.14 zápisnice zo dňa 17.4.2018.


28. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe článku 163 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Cristian Dan Preda, Wajid Khan, Ryszard Czarnecki, Yana Toom, Jordi Solé, Kateřina Konečná, Martin Sonneborn, Ivana Maletić, Maria Gabriela Zoană, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda, João Ferreira, Seán Kelly, John Howarth, Marek Jurek, Jasenko Selimovic, Miroslavs Mitrofanovs, João Pimenta Lopes, Andrea Bocskor, Jonás Fernández, Lynn Boylan, Michaela Šojdrová, Julie Ward, Jiří Pospíšil, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Csaba Sógor, Răzvan Popa a Stanislav Polčák.


29. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 619.992/OJMA).


30. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.37 h.

Klaus Welle

Pavel Telička

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Albiol Guzmán, Christensen, Crowley, Demesmaeker, Drăghici, Händel, Juvin, Kuhn, Le Pen, Maštálka, Ponga, Punset, Thun und Hohenstein, Weber Renate, Zīle, Žitňanská

Posledná úprava: 22. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia