Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0219(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0373/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0373/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/04/2018 - 6.7
CRE 17/04/2018 - 6.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0098

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 17 Απριλίου 2018 - Στρασβούργο

6.7. Kαθεστώς και χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων ***I (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων [COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Συνεισηγητές: Mercedes Bresso και Rainer Wieland (A8-0373/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0098)

Παρεμβάσεις

Παρεμβαίνει ο Fabio Massimo Castaldo, πριν τη ψηφοφορία, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, για να ζητήσει, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 3 του Κανονισμού, να τεθούν σε ψηφοφορία οι τροπολογίες πριν τεθεί σε ψηφοφορία η προσωρινή συμφωνία.

Το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Τελευταία ενημέρωση: 23 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου