Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2642(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

B8-0184/2018

Разисквания :

PV 17/04/2018 - 11
CRE 17/04/2018 - 11

Гласувания :

PV 18/04/2018 - 12.13
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0118

Протокол
Вторник, 17 април 2018 г. - Страсбург

11. Напредък по глобалните пактове на ООН за безопасна, организирана и законна миграция и относно бежанците (разискване)
CRE

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Напредък по глобалните пактове на ООН за безопасна, организирана и законна миграция и относно бежанците (2018/2642(RSP))

Dimitris Avramopoulos (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Anna Maria Corazza Bildt, от името на групата PPE, Elena Valenciano, от името на групата S&D, Helga Stevens, от името на групата ECR, Hilde Vautmans, от името на групата ALDE, Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Kristina Winberg, от името на групата EFDD, Auke Zijlstra, от името на групата ENF, Krisztina Morvai, независим член на ЕП, Željana Zovko, Tanja Fajon, Jussi Halla-aho, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Malin Björk, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Laura Ferrara, Marie-Christine Arnautu, Steven Woolfe, Carlos Coelho, Birgit Sippel, която отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Steven Woolfe, Bernd Kölmel, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tomáš Zdechovský, Илхан Кючюк, Ignazio Corrao, Mara Bizzotto, Udo Voigt, Tomáš Zdechovský, Knut Fleckenstein, Gerard Batten, Marcus Pretzell, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Gerolf Annemans, Francisco José Millán Mon, Norbert Neuser, Gilles Lebreton, Alessandra Mussolini, Kati Piri, László Tőkés, Boris Zala, Андрей Ковачев, Soraya Post, Juan Fernando López Aguilar и Elly Schlein.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ana Gomes, Notis Marias, Sofia Sakorafa, João Pimenta Lopes, Takis Hadjigeorgiou и Konstantinos Papadakis.

Изказа се Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Cristian Dan Preda, Anna Maria Corazza Bildt, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Андрей Ковачев, Fernando Ruas, Lorenzo Cesa и Tokia Saïfi, от името на групата PPE, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Jeppe Kofod, Linda McAvan, Claude Moraes, Norbert Neuser, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Birgit Sippel и Elena Valenciano, от името на групата S&D, Cecilia Wikström, Louis Michel, Hilde Vautmans и Sophia in ‘t Veld, от името на групата ALDE, Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Martina Anderson, Barbara Spinelli и Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Ignazio Corrao, Laura Ferrara и Fabio Massimo Castaldo, относно напредъка по глобалните пактове на ООН за безопасна, организирана и законна миграция и относно бежанците (2018/2642(RSP)) (B8-0184/2018);

—   Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky и Marcel de Graaff, от името на групата ENF, относно напредъка по глобалните пактове на ООН за безопасна, организирана и законна миграция и относно бежанците (2018/2642(RSP)) (B8-0185/2018).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.13 от протокола от 18.4.2018 г.

Последно осъвременяване: 23 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност