Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2642(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B8-0184/2018

Debatter :

PV 17/04/2018 - 11
CRE 17/04/2018 - 11

Omröstningar :

PV 18/04/2018 - 12.13
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0118

Protokoll
Tisdagen den 17 april 2018 - Strasbourg

11. Utvecklingen avseende FN:s globala pakter för säker, ordnad och reguljär migration och om flyktingar (debatt)
CRE

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Utvecklingen avseende FN:s globala pakter för säker, ordnad och reguljär migration och om flyktingar (2018/2642(RSP))

Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Anna Maria Corazza Bildt för PPE-gruppen, Elena Valenciano för S&D-gruppen, Helga Stevens för ECR-gruppen, Hilde Vautmans för ALDE-gruppen, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Kristina Winberg för EFDD-gruppen, Auke Zijlstra för ENF-gruppen, Krisztina Morvai, grupplös, Željana Zovko, Tanja Fajon, Jussi Halla-aho, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Malin Björk, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Laura Ferrara, Marie-Christine Arnautu, Steven Woolfe, Carlos Coelho, Birgit Sippel, som avböjde en fråga ("blått kort") från Steven Woolfe, Bernd Kölmel, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tomáš Zdechovský, Ilhan Kyuchyuk, Ignazio Corrao, Mara Bizzotto, Udo Voigt, Tomáš Zdechovský, Knut Fleckenstein, Gerard Batten, Marcus Pretzell, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Gerolf Annemans, Francisco José Millán Mon, Norbert Neuser, Gilles Lebreton, Alessandra Mussolini, Kati Piri, László Tőkés, Boris Zala, Andrey Kovatchev, Soraya Post, Juan Fernando López Aguilar och Elly Schlein.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ana Gomes, Notis Marias, Sofia Sakorafa, João Pimenta Lopes, Takis Hadjigeorgiou och Konstantinos Papadakis.

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Cristian Dan Preda, Anna Maria Corazza Bildt, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Fernando Ruas, Lorenzo Cesa et Tokia Saïfi, au nom du groupe PPE, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Jeppe Kofod, Linda McAvan, Claude Moraes, Norbert Neuser, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Birgit Sippel et Elena Valenciano, au nom du groupe S&D, Cecilia Wikström, Louis Michel, Hilde Vautmans et Sophia in ‘t Veld, au nom du groupe ALDE, Judith Sargentini, au nom du groupe Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Martina Anderson, Barbara Spinelli et Helmut Scholz, au nom du groupe GUE/NGL, Ignazio Corrao, Laura Ferrara et Fabio Massimo Castaldo, om framstegen när det gäller FN:s globala pakter för säker, ordnad och reguljär migration samt om flyktingar (2018/2642(RSP)) (B8-0184/2018),

—   Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky och Marcel de Graaff för ENF-gruppen, om framstegen när det gäller FN:s globala pakter för säker, ordnad och reguljär migration och om flyktingar (2018/2642(RSP)) (B8-0185/2018).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.13 i protokollet av den 18.4.2018.

Senaste uppdatering: 23 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy