Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 17 април 2018 г. - Страсбург

14. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Председателят припомни, че препоръката на комисията JURI да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 5 март 2018 г. за допълване на Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета относно марката на Европейския съюз и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) 2017/1430 (C(2018)01231 – 2018/2618(DEA)) (B8-0187/2018) беше обявена на пленарното заседание в понеделник, 16 април 2018 г. (точка 12 от протокола от 16.4.2018 г).

Не е било изразено никакво възражение срещу тази препоръка в срока от 24 часа, определен в член 105, параграф 6 от Правилника за дейността.

Във връзка с това препоръката се счита за приета и ще бъде публикувана в рубриката „Приети текстове“ от заседанието от сряда, 18 април 2018 г.

Последно осъвременяване: 23 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност