Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 17 април 2018 г. - Страсбург

16. Положението в Русия (разискване)
CRE

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Русия (2018/2669(RSP))

Christos Stylianides (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Sandra Kalniete, от името на групата PPE, Knut Fleckenstein, от името на групата S&D, Anna Elżbieta Fotyga, от името на групата ECR, Petras Auštrevičius, от името на групата ALDE, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, James Carver, от името на групата EFDD, Janice Atkinson, от името на групата ENF, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от David Coburn, David McAllister, Eugen Freund, Monica Macovei, Hilde Vautmans, Bronis Ropė, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Dariusz Rosati, Neena Gill, Ivo Vajgl, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Rebecca Harms, Yannick Jadot, Othmar Karas, Bogusław Liberadzki, Eduard Kukan, Ana Gomes, Gunnar Hökmark, Doru-Claudian Frunzulică, Lars Adaktusson, Isabella De Monte, Jaromír Štětina и Tunne Kelam.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Clare Moody, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios и Michaela Šojdrová.

Изказа се Christos Stylianides.

Предложението за резолюция, което следва да бъде внесено в съответствие с член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъде обявено впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: по време на следващата месечна сесия.

Последно осъвременяване: 23 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност