Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 17 Απριλίου 2018 - Στρασβούργο

20. Κατάθεση εγγράφων
Πλήρη Πρακτικά

Το κάτωθι έγγραφο κατατέθηκε από την επιτροπή AFCO:

- * Έκθεση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τον καθορισμό της χρονικής περιόδου των ένατων εκλογών των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία (07162/2018 - C8-0128/2018 - 2018/0805(CNS)) - επιτροπή AFCO - Εισηγήτρια: Danuta Maria Hübner (A8-0145/2018)

Τελευταία ενημέρωση: 23 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου