Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0367(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0110/2018

Συζήτηση :

PV 17/04/2018 - 22
CRE 17/04/2018 - 22

Ψηφοφορία :

PV 18/04/2018 - 12.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0108

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 17 Απριλίου 2018 - Στρασβούργο

22. Συμφωνία-πλαίσιο ΕΕ-Αυστραλίας *** - Συμφωνία-πλαίσιο ΕΕ-Αυστραλίας (Ψήφισμα) (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, συμφωνίας-πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Αυστραλίας, αφετέρου [15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

Έκθεση που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, συμφωνίας πλαισίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Αυστραλίας, αφετέρου [2017/2227(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

Ο Francisco José Millán Mon παρουσιάζει τη σύσταση και την έκθεση.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica (μέλος της Επιτροπής) εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας.

Παρεμβαίνουν οι José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Francisco Assis, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ivo Vajgl, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jordi Solé, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Anja Hazekamp, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Elmar Brok και Alojz Peterle.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Neven Mimica και Francisco José Millán Mon.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018 και σημείο 12.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 23 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου