Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Teisipäev, 17. aprill 2018 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Euroopa väärtuste rahastamisvahend, millega toetatakse Euroopa Liidus demokraatiat, õigusriigi põhimõtet ja põhiväärtusi edendavaid kodanikuühiskonna organisatsioone (arutelu)
 3.Istungi jätkamine
 4.Arutelu Prantsuse Vabariigi presidendi Emmanuel Macroniga Euroopa tuleviku teemal (arutelu)
 5.Istungi jätkamine
 6.Hääletused
  
6.1.ELi-Liibanoni teadus- ja tehnoloogiakoostöö leping: Liibanoni osalemine partnerluses Vahemere piirkonna riikidega teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas (PRIMA) *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
6.2.ELi ja Mauritiuse kalandusalane partnerlusleping – kalapüügivõimalused ja rahaline toetus *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
6.3.ELi ja Norra leping lisasoodustuste kohta põllumajandustoodetega kauplemisel *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
6.4.Valgurikaste kultuuride kasvatamise edendamise Euroopa strateegia (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
6.5.Maakasutusest, maakasutuse muutusest ja metsandusest pärinevate kasvuhoonegaaside heidete ja nende gaaside sidumise lisamine 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistikku ***I (hääletus)
  
6.6.Kasvuhoonegaaside heite vähendamise kohustused, et täita Pariisi kokkuleppe alusel võetud kohustused ***I (hääletus)
  
6.7.Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikiri ning rahastamine ***I (hääletus)
  
6.8.Hoonete energiatõhusus ***I (hääletus)
  
6.9.Seitsmenda keskkonnaalase tegevusprogrammi rakendamine (hääletus)
  
6.10.Sooline võrdõiguslikkus ELi meediasektoris (hääletus)
  
6.11.Naiste ja tütarlaste mõjuvõimu suurendamine digitaalvaldkonna kaudu (hääletus)
  
6.12.Arengukoostöö rahastamisvahendi, humanitaarabi rahastamisvahendi ja Euroopa Arengufondi rakendamine (hääletus)
  
6.13.Arengumaade võla jätkusuutlikkuse suurendamine (hääletus)
  
6.14.Majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse edendamine ELis (hääletus)
 7.Selgitused hääletuse kohta
 8.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 9.Istungi jätkamine
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 11.Edusammud ÜRO ülemaailmse turvalise, korrakohase ja seadusliku rände kokkuleppe ja üleilmse pagulasi käsitleva kokkuleppe täitmisel (arutelu)
 12.Parlamendi koosseis
 13.Olukord Süürias (arutelu)
 14.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 15.Parandus (kodukorra artikkel 231)
 16.Olukord Venemaal (arutelu)
 17.Korea poolsaare rahuväljavaated hiljutiste arengute valguses (arutelu)
 18.Inimõiguste ja õigusriigi põhimõtete rikkumine kahe Türgis vahistatud ja kinni peetud Kreeka sõduri juhtumi puhul (arutelu)
 19.Järelepärimine eesõiguste või puutumatuse ulatuse kohta
 20.Esitatud dokumendid
 21.ELi välisrahastamisvahendite rakendamine: 2017. aasta vahekokkuvõte ja 2020. aasta järgne tulevane struktuur (arutelu)
 22.ELi ja Austraalia vaheline raamleping *** - ELi ja Austraalia vaheline raamleping (resolutsioon) (arutelu)
 23.Subsidiaarsust ja proportsionaalsust käsitlevad 2015. ja 2016. aasta aruanded (arutelu)
 24.Järgmise istungi päevakord
 25.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (167 kb) Kohalolijate nimekiri (65 kb) Hääletuste tulemused (73 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (636 kb) 
 
Protokoll (78 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Hääletuste tulemused (29 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (53 kb) 
 
Protokoll (267 kb) Kohalolijate nimekiri (71 kb) Hääletuste tulemused (473 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (818 kb) 
Viimane päevakajastamine: 23. oktoober 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika