Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Tisdagen den 17 april 2018 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Ett instrument för europeiska värden till stöd för civilsamhällesorganisationer som främjar demokrati, rättsstatlighet och grundläggande värden inom Europeiska unionen (debatt)
 3.Återupptagande av sammanträdet
 4.Debatt med Frankrikes president Emmanuel Macron om Europas framtid (debatt)
 5.Återupptagande av sammanträdet
 6.Omröstning
  
6.1.Avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan EU och Libanon: Libanons deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.2.Partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Mauritius: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.3.Avtalet mellan EU och Norge om ytterligare handelsförmåner för jordbruksprodukter *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.4.En europeisk strategi för främjande av proteingrödor (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.5.Inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk inom ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 ***I (omröstning)
  
6.6.Bindande årliga minskningar av växthusgasutsläpp för att fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet ***I (omröstning)
  
6.7.Stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser ***I (omröstning)
  
6.8.Byggnaders energiprestanda ***I (omröstning)
  
6.9.Genomförandet av det sjunde miljöhandlingsprogrammet (omröstning)
  
6.10.Jämställdhet inom mediesektorn i EU (omröstning)
  
6.11.Ökat inflytande för kvinnor och flickor med hjälp av den digitala sektorn (omröstning)
  
6.12.Genomförandet av instrumentet för utvecklingssamarbete, instrumentet för humanitärt bistånd och Europeiska utvecklingsfonden (omröstning)
  
6.13.En mer hållbar skuldsättning för utvecklingsländerna (omröstning)
  
6.14.Starkare ekonomisk, social och territoriell sammanhållning i EU (omröstning)
 7.Röstförklaringar
 8.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 9.Återupptagande av sammanträdet
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 11.Utvecklingen avseende FN:s globala pakter för säker, ordnad och reguljär migration och om flyktingar (debatt)
 12.Parlamentets sammansättning
 13.Situationen i Syrien (debatt)
 14.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 15.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)
 16.Situationen i Ryssland (debatt)
 17.Fredsutsikterna för Koreahalvön mot bakgrund av den senaste tidens utveckling (debatt)
 18.Kränkningen av de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen i fallet med två grekiska soldater som gripits och hålls fängslade i Turkiet (debatt)
 19.Förfrågan angående omfattningen på privilegier eller immuniteten
 20.Inkomna dokument
 21.Genomförandet av EU:s externa finansieringsinstrument: halvtidsöversynen 2017 och den framtida strukturen efter 2020 (debatt)
 22.Ramavtalet mellan EU och Australien *** – Ramavtalet mellan EU och Australien (resolution) (debatt)
 23.Årsrapporterna 2015–2016 om subsidiaritet och proportionalitet (debatt)
 24.Föredragningslista för nästa sammanträde
 25.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (171 kb) Närvarolista (65 kb) Omröstningsresultat (73 kb) Omröstningar med namnupprop (636 kb) 
 
Protokoll (77 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (29 kb) Omröstningar med namnupprop (56 kb) 
 
Protokoll (273 kb) Närvarolista (71 kb) Omröstningsresultat (477 kb) Omröstningar med namnupprop (898 kb) 
Senaste uppdatering: 23 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy