Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 473kWORD 29k
Teisipäev, 17. aprill 2018 - Strasbourg
Hääletustulemused

 Lühendite ja sümbolite selgitus

 1. ELi-Liibanoni teadus- ja tehnoloogiakoostöö leping: Liibanoni osalemine partnerluses Vahemere piirkonna riikidega teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas (PRIMA) *** 

Soovitus: Sofia Sakorafa (A8-0352/2017)

TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
hääletus: heakskiitmineNH+628, 27, 22

 2. ELi ja Mauritiuse kalandusalane partnerlusleping – kalapüügivõimalused ja rahaline toetus *** 

Soovitus: Norica Nicolai (A8-0053/2018)

TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
hääletus: heakskiitmineNH+618, 49, 15

 3. ELi ja Norra leping lisasoodustuste kohta põllumajandustoodetega kauplemisel *** 

Soovitus: Tiziana Beghin (A8-0126/2018)

TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
hääletus: heakskiitmineNH+652, 10, 22

 4. Valgurikaste taimede kasvatamise edendamise Euroopa strateegia 

Raport: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)

TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
tervikhääletusNH+542, 33, 109

 5. Maakasutusest, maakasutuse muutusest ja metsandusest pärinevate kasvuhoonegaaside heidete ja nende gaaside sidumise lisamine 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistikku ***I 

Raport: Norbert Lins (A8-0262/2017)

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
Esialgne kokkulepe
esialgne kokkulepe66komisjonNH+574, 79, 32

 6. Kasvuhoonegaaside heite vähendamise kohustused, et täita Pariisi kokkuleppe alusel võetud kohustused ***I 

Raport: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
Esialgne kokkulepe
esialgne kokkulepe67komisjonNH+343, 172, 170

 7. Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikiri ning rahastamine ***I 

Raport: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0373/2017)

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
Esialgne kokkulepe
esialgne kokkulepe17komisjonNH+561, 89, 36
Seadusandliku akti eelnõu
kogu tekst17VOkomisjon
vastutava komisjoni muudatusettepanekud – hääletus plokkide kaupa1–6 9–16komisjon
artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
määrus (EL, Euratom) nr 1141/2014
artikkel 3 – lõige 1 – punkt b – lõik 1
19EFDDNH
artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2
määrus (EL, Euratom) nr 1141/2014
artikkel 17 – lõige 4
23ÜMEEFDDNH
artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4
määrus (EL, Euratom) nr 1141/2014
artikkel 19 – lõige 1 – lõik 1 – taane 1
20EFDDNH
7 = 17VO =komisjonNH
artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4
määrus (EL, Euratom) nr 1141/2014
artikkel 19 – lõige 1 – lõik 1 – taane 2
21EFDDNH
8komisjonNH
17VOkomisjon
artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4
määrus (EL, Euratom) nr 1141/2014
artikkel 19 – lõige 1
§originaaltekstNH
artikkel 2, § 122EFDDNH
17VOkomisjon
pärast põhjendust 118EFDDNH
põhjendus 424EFDDNH
§originaaltekstNH
hääletus: komisjoni ettepanekNH
Taotlused nimeliseks hääletuseks:
EFDD:muudatusettepanekud 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
GUE/NGL:muudatusettepanekud 7, 8, 23; põhjendus 4 artikkel 1, § 1, punkt 4
Mitmesugust
Muudatusettepaneku 3 parandus: DE, EN, IT, MT, PT, SK, SL

 8. Hoonete energiatõhusus ***I 

Raport: Bendt Bendtsen (A8-0314/2017)

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
Ettepanek lükata komisjoni ettepanek tagasi
ettepanek lükata komisjoni ettepanek tagasi87EFDDNH-42, 604, 35
Esialgne kokkulepe
esialgne kokkulepe88komisjonNH+546, 35, 96
Taotlused nimeliseks hääletuseks:
EFDD:muudatusettepanek 87

 9. Seitsmenda keskkonnaalase tegevusprogrammi rakendamine 

Raport: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
§ 7§originaaltekstosa
1+
2/EH+363, 299, 16
§ 12§originaaltekstosa
1+
2/EH+421, 255, 4
§ 13§originaalteksteraldi+
pärast § 173PPE-
§ 20§originaalteksteraldi+
§ 23§originaaltekstosa
1+
2+
§ 274PPEEH-294, 376, 9
pärast § 325PPE-
§ 382ECR-
§originaalteksteraldi/EH+377, 303, 2
pärast § 386PPE+
§ 401S&D+
§ 44§originaaltekstosa
1+
2/EH+367, 303, 15
§ 46§originaaltekstosa
1+
2/EH+367, 316, 2
hääletus: resolutsioon (terviktekst)NH+583, 35, 68
Taotlused eraldi hääletuseks:
PPE:§ 13, 20, 38
Taotlused osade kaupa hääletuseks:
PPE:
§ 7
1.osa:„peab kahetsusväärseks, et alleesmärki saavutada pinnaveekogumite kvaliteedi hea seisund 2020. aastaks ei täideta“
2.osa:„surve tõttu, mis on tingitud saastest, veekogude morfoloogiasse sekkumisest ja liigsest tarbimisest (kuna suur kogus vett kasutatakse hüdroenergia tootmiseks);“
§ 12
1.osa:kogu tekst, v.a sõnad „ja piisavate teaduslike andmete puudumise korral ettevaatuspõhimõtte järgimisest“
2.osa:need sõnad
§ 23
1.osa:kogu tekst, v.a sõnad „kõikidesse“
2.osa:need sõnad
§ 44
1.osa:kogu tekst, v.a sõnad „luues alad, kus on keelatud kasutada vett hüdroenergia eesmärgil, ja tagades jõgede ökoloogilise vooluhulga säilimise“
2.osa:need sõnad
§ 46
1.osa:„kutsub liikmesriike ja komisjoni üles suurendama keskkonnaprobleemide lahenduste kasutuselevõttu, eelkõige juhul, kui on olemas tehnilised lahendused, kuid neid ei ole veel täielikult kasutusele võetud“
2.osa:„näiteks ammoniaagi vähendamine põllumajanduses;“

 10. Sooline võrdõiguslikkus ELi meediasektoris 

Raport: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
§ 6§originaaltekstosa
1+
2+
§ 131üle 76 parlamendiliikmeosa
1+
2/EH+355, 322, 1
§ 22§originaalteksteraldi+
§ 233üle 76 parlamendiliikme+
§ 264üle 76 parlamendiliikme+
§272üle 76 parlamendiliikmeEH-318, 352, 6
pärast § 325üle 76 parlamendiliikmeEH-301, 346, 30
hääletus: resolutsioon (terviktekst)NH+523, 97, 56
Taotlused eraldi hääletuseks:
üle 76 parlamendiliikme:§ 22
Taotlused osade kaupa hääletuseks:
üle 76 parlamendiliikme:
muudatusettepanek 1
1.osa:kogu tekst, v.a sõnad „seotud kohustused“ ja „siduvate meetmete kaudu“
2.osa:need sõnad
§ 6
1.osa:kogu tekst, v.a sõnad „sh kvoote“
2.osa:need sõnad

 11. Naiste ja tütarlaste mõjuvõimu suurendamine digitaalvaldkonna kaudu 

Resolutsiooni ettepanek: B8-0183/2018

TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
Resolutsiooni ettepanek
B8-0183/2018 (FEMM komisjon)
hääletus: resolutsioon (terviktekst)+

 12. Arengukoostöö rahastamisvahendi, humanitaarabi rahastamisvahendi ja Euroopa Arengufondi rakendamine 

Raport: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
§ 32§originaalteksteraldi+
hääletus: resolutsioon (terviktekst)NH+523, 73, 78
Taotlused eraldi hääletuseks:
PPE:§ 32

 13. Arengumaade võla jätkusuutlikkuse suurendamine 

Raport: Charles Goerens (A8-0129/2018)

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
§ 24§originaaltekstosa
1+
2/EH+340, 282, 46
§ 27§originaaltekstosa
1/NH+638, 16, 21
2/NH+362, 300, 11
§ 29§originaaltekstosa
1+
2+
§ 32§originaaltekstosa
1+
2/EH+328, 324, 16
§ 361üle 76 parlamendiliikmeEH+416, 227, 29
põhjendus Y§originaalteksteraldi+
hääletus: resolutsioon (terviktekst)NH+384, 253, 27
Taotlused nimeliseks hääletuseks:
ALDE:§ 27
Taotlused eraldi hääletuseks:
üle 76 parlamendiliikme:põhjendus Y
Taotlused osade kaupa hääletuseks:
üle 76 parlamendiliikme:
§ 24
1.osa:„kutsub liikmesriike ja teisi asjaomaseid võlausaldajatest riike üles andma kestliku arengu eesmärkidesse investeerimiseks rohkem rahastamist ja täitma oma pikaajalist lubadust anda 0,7 % kogurahvatulust ametlikuks arenguabiks; palub, et nad annaksid seda rahastamist pigem toetuse kui laenu vormis, kui hindamisaruannetest ilmneb, et avaliku sektori vahendite vähenemine seab jätkuvalt ohtu kestliku arengu eesmärkide elluviimise;“
2.osa:„nõuab samuti tungivalt, et võlausaldajatest riigid looksid kestliku arengu eesmärkide saavutamiseks innovaatilisi ja mitmekesiseid uusi rahastamisallikaid, näiteks välisvaluuta tehingute maksu ja finantstehingute maksu, mis võib aidata kaasa riikide võla jätkusuutlikkusele, eriti finantskriisi ajal;“
§ 27
1.osa:„kiidab heaks ÜRO kaubandus- ja arengukonverentsil kindlaks määratud vastutustundliku laenupoliitika põhimõtted, milles rõhutatakse eeskätt võlausaldajate ja laenuvõtjate ühist vastutust (UNCTADi põhimõtted vastutustundlike riigilaenude andmise ja võtmise kohta) ning avaliku sektori rahastamise toimingute jaoks olulist parlamentaarset kontrolli, ja nõuab, et Euroopa Liit toetaks nende kasutuselevõtmist;“
2.osa:„on arvamusel, et UNCTADi põhimõtted vastutustundlike riigilaenude andmise ja võtmise kohta tuleks muuta juriidiliselt siduvaks ja täitmisele pööratavaks vahendiks;“
§ 29
1.osa:„rõhutab, et on vaja kokku leppida rahvusvahelised siduvad eeskirjad, mis käsitlevad põlastusväärseid ja ebaseaduslikke võlgu; on seetõttu seisukohal, et võla restruktureerimist tuleks toetada sõltumatu võlaauditiga, et eristada ebaseaduslikke ja põlastusväärseid laene muudest laenudest;“
2.osa:„rõhutab, et ebaseaduslikud ja põlastusväärsed laenud tuleks tühistada;“
§ 32
1.osa:„rõhutab vajadust lahendada võlakriis õiglaselt, kiiresti ja jätkusuutlikult, luues valitsemissektori võlgade restruktureerimise rahvusvahelise mehhanismi, mis tugineb UNCTADi valitsemissektori võlgade restruktureerimise tegevuskavale“
2.osa:„ja nn Stiglitzi komisjoni ideele luua rahvusvaheline võlgade restruktureerimise kohus (IDRC);“

 14. Majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse edendamine ELis 

Raport: Marc Joulaud (A8-0138/2018)

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
alternatiivne resolutsiooni ettepanek1ENFNH-81, 566, 13
hääletus: REGI komisjoni resolutsioon
(terviktekst)
NH+506, 71, 45
Taotlused nimeliseks hääletuseks:
ENF:muudatusettepanek 1
Viimane päevakajastamine: 29. juuni 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika