Index 
Proces-verbal
PDF 484kWORD 28k
Marţi, 17 aprilie 2018 - Strasbourg
Rezultatele voturilor

 Semnificația abrevierilor și simbolurilor

 1. Acordul de cooperare științifică și tehnologică UE-Liban: participarea Libanului la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) *** 

Recomandare: Sofia Sakorafa (A8-0352/2017)

ObiectAN etc.VotAN/VE - comentarii
vot: aprobareAN+628, 27, 22

 2. Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului UE-Republica Mauritius: posibilitățile de pescuit și contribuția financiară *** 

Recomandare: Norica Nicolai (A8-0053/2018)

ObiectAN etc.VotAN/VE - comentarii
vot: aprobareAN+618, 49, 15

 3. Acordul UE-Norvegia privind preferințele comerciale suplimentare pentru produsele agricole *** 

Recomandare: Tiziana Beghin (A8-0126/2018)

ObiectAN etc.VotAN/VE - comentarii
vot: aprobareAN+652, 10, 22

 4. O strategie europeană pentru promovarea culturilor proteice 

Raport: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)

ObiectAN etc.VotAN/VE - comentarii
vot unicAN+542, 33, 109

 5. Includerea emisiilor și absorbțiilor de gaze cu efect de seră care rezultă din activități legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 ***I 

Raport: Norbert Lins (A8-0262/2017)

ObiectAm nr.AutorAN etc.VotAN/VE - comentarii
Acord provizoriu
Acord provizoriu66comisiaAN+574, 79, 32

 6. Reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră în vederea respectării angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris ***I 

Raport: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

ObiectAm nr.AutorAN etc.VotAN/VE - comentarii
Acord provizoriu
Acord provizoriu67comisiaAN+343, 172, 170

 7. Statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene ***I 

Raport: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0373/2017)

ObiectAm nr.AutorAN etc.VotAN/VE - comentarii
Acord provizoriu
Acord provizoriu17comisiaAN+561, 89, 36
Proiect de act legislativ
Întregul text17PCcomisia
Amendamente ale comisiei competente în fond - vot în bloc1-6 9-16comisia
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 1
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b – primul paragraf
19EFDDAN
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014
Articolul 17 – alineatul 4
23SEFDDAN
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 4
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014
Articolul 19 – alineatul 1 – primul paragraf – prima liniuță
20EFDDAN
7 = 17PC =comisiaAN
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 4
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014
Articolul 19 – alineatul 1 – primul paragraf – a doua liniuță
21EFDDAN
8comisiaAN
17PCcomisia
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 4
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014
Articolul 19 – alineatul 1
§text originalAN
Articolul 2 § 122EFDDAN
17PCcomisia
După considerentul 118EFDDAN
Considerentul 424EFDDAN
§text originalAN
vot: propunerea ComisieiAN
Solicitări de vot prin apel nominal
EFDD:amendamentele 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
GUE/NGL:amendamentele 7, 8, 23; considerentul 4; articolul 1 § 1 punctul 4
Diverse
Erată la amendamentul 3: DE, EN, IT, MT, PT, SK, SL

 8. Performanța energetică a clădirilor ***I 

Raport: Bendt Bendtsen (A8-0314/2017)

ObiectAm nr.AutorAN etc.VotAN/VE - comentarii
Propunere de respingere a propunerii Comisiei
Propunere de respingere a propunerii Comisiei87EFDDAN-42, 604, 35
Acord provizoriu
Acord provizoriu88comisiaAN+546, 35, 96
Solicitări de vot prin apel nominal
EFDD:amendamentul 87

 9. Punerea în aplicare a celui de Al șaptelea program de acțiune pentru mediu 

Raport: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)

ObiectAm nr.AutorAN etc.VotAN/VE - comentarii
§ 7§text originaldiv
1+
2/VE+363, 299, 16
§ 12§text originaldiv
1+
2/VE+421, 255, 4
§ 13§text originalvs+
După § 173PPE-
§ 20§text originalvs+
§ 23§text originaldiv
1+
2+
§ 274PPEVE-294, 376, 9
După § 325PPE-
§ 382ECR-
§text originalvs/VE+377, 303, 2
După § 386PPE+
§ 401S&D+
§ 44§text originaldiv
1+
2/VE+367, 303, 15
§ 46§text originaldiv
1+
2/VE+367, 316, 2
vot: rezoluție (întregul text)AN+583, 35, 68
Solicitări de vot separat
PPE:§§ 13, 20, 38
Solicitări de vot pe părți
PPE:
§ 7
Prima parte„regretă faptul că obiectivul secundar privind obținerea unei bune stări calitative a corpurilor de apă de suprafață nu va fi atins până în 2020”
A doua parte„din cauza presiunii exercitate de poluare, de intervențiile asupra morfologiei cursurilor de apă și de supraexploatarea din cauza devierilor importante în scop hidroelectric;”
§ 12
Prima parteîntregul text, cu excepția cuvintelor: „precum și aderarea la principiul precauției în absența unor date științifice suficiente,”
A doua parteaceste cuvinte
§ 23
Prima parteîntregul text, cu excepția cuvintelor: „toate”
A doua parteaceste cuvinte
§ 44
Prima parteîntregul text, cu excepția cuvintelor: „stabilind zonele interzise pentru devieri legate de hidroenergie și asigurând menținerea fluxurilor ecologice de-a lungul râurilor”
A doua parteaceste cuvinte
§ 46
Prima parte„invită statele membre și Comisia să intensifice adoptarea de soluții la provocările legate de mediu, în special în cazul în care există soluții tehnice, dar care nu sunt încă utilizate în totalitate”
A doua parte„cum ar fi reducerea amoniacului în agricultură;”

 10. Egalitatea de gen în sectorul mass-mediei din UE 

Raport: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)

ObiectAm nr.AutorAN etc.VotAN/VE - comentarii
§ 6§text originaldiv
1+
2+
§ 131peste 76 de deputațidiv
1+
2/VE+355, 322, 1
§ 22§text originalvs+
§ 233peste 76 de deputați+
§ 264peste 76 de deputați+
§272peste 76 de deputațiVE-318, 352, 6
După § 325peste 76 de deputațiVE-301, 346, 30
vot: rezoluție (întregul text)AN+523, 97, 56
Solicitări de vot separat
peste 76 de deputați:§ 22
Solicitări de vot pe părți
peste 76 de deputați:
amendamentul 1
Prima parteîntregul text, cu excepția cuvintelor: „obligații de” și „prin măsuri cu caracter obligatoriu”
A doua parteaceste cuvinte
§ 6
Prima parteîntregul text, cu excepția cuvintelor: „inclusiv cote,”
A doua parteaceste cuvinte

 11. Capacitarea femeilor și a fetelor prin sectorul digital 

Propunere de rezoluție: B8-0183/2018

ObiectAN etc.VotAN/VE - comentarii
Propunere de rezoluție
B8-0183/2018 (Comisia FEMM)
vot: rezoluție (întregul text)+

 12. Punerea în aplicare a instrumentului de cooperare pentru dezvoltare, a instrumentului pentru ajutor umanitar și a Fondului european de dezvoltare 

Raport: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)

ObiectAm nr.AutorAN etc.VotAN/VE - comentarii
§ 32§text originalvs+
vot: rezoluție (întregul text)AN+523, 73, 78
Solicitări de vot separat
PPE:§ 32

 13. Îmbunătățirea sustenabilității datoriei țărilor în curs de dezvoltare 

Raport: Charles Goerens (A8-0129/2018)

ObiectAm nr.AutorAN etc.VotAN/VE - comentarii
§ 24§text originaldiv
1+
2/VE+340, 282, 46
§ 27§text originaldiv
1/AN+638, 16, 21
2/AN+362, 300, 11
§ 29§text originaldiv
1+
2+
§ 32§text originaldiv
1+
2/VE+328, 324, 16
§ 361peste 76 de deputațiVE+416, 227, 29
Considerentul Y§text originalvs+
vot: rezoluție (întregul text)AN+384, 253, 27
Solicitări de vot prin apel nominal
ALDE:§ 27
Solicitări de vot separat
peste 76 de deputați:considerentul Y
Solicitări de vot pe părți
peste 76 de deputați:
§ 24
Prima parte„invită statele membre și alte țări creditoare relevante să acorde o finanțare mai mare pentru investițiile legate de ODD și să își respecte angajamentul pe termen lung de a furniza 0,7 % din VNB ca asistență oficială pentru dezvoltare; le invită să acorde această finanțare sub formă de granturi, mai degrabă decât sub formă de împrumuturi, atunci când rapoartele de evaluare arată că realizarea ODD este compromisă pe termen lung de deteriorarea finanțelor publice;”
A doua parte„în plus, îndeamnă țările creditoare să stabilească noi surse de finanțare inovatoare și diversificate pentru îndeplinirea ODD, cum ar fi taxa pe tranzacțiile în valută și taxa pe tranzacțiile financiare, care pot contribui la sustenabilitatea datoriei fiecărei țări, în special în perioadele de criză financiară;”
§ 27
Prima parte„este de acord și solicită Uniunii să sprijine punerea în aplicare a principiilor stabilite de Conferința Organizației Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare pentru o politică responsabilă în materie de creditare, principii care subliniază, în special, responsabilitatea comună a creditorilor și debitorilor (principiile UNCTAD pentru acordarea și contractarea de împrumuturi suverane în mod responsabil), precum și controlul parlamentar indispensabil în cadrul operațiunilor de finanțare publică;”
A doua parte„consideră că principiile UNCTAD pentru acordarea și contractarea de împrumuturi în mod responsabil ar trebui transformate în instrumente executorii și obligatorii din punct de vedere juridic;”
§ 29
Prima parte„subliniază necesitatea de a conveni asupra unor norme internaționale cu caracter obligatoriu pentru a aborda problema datoriilor odioase și ilegale; consideră, prin urmare, că restructurarea datoriei ar trebui să fie susținută de un audit independent al datoriilor ca modalitate de a distinge între împrumuturile ilegale și odioase și alte împrumuturi;”
A doua parte„subliniază că împrumuturile ilegale și odioase ar trebui anulate;”
§ 32
Prima parte„subliniază necesitatea de a soluționa criza datoriilor într-o manieră echitabilă, rapidă și sustenabilă prin instituirea unui mecanism internaționale de reeșalonare a datoriilor, care să se bazeze pe Foaia de parcurs a UNCTAD privind reeșalonarea datoriilor suverane”
A doua parte„și pe ideea așa-numitei Comisii Stiglitz de înființare a unui Tribunal Internațional de Restructurare a Datoriilor (IDRC);”

 14. Consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale din UE 

Raport: Marc Joulaud (A8-0138/2018)

ObiectAm nr.AutorAN etc.VotAN/VE - comentarii
Propunere de rezoluție de înlocuire1ENFAN-81, 566, 13
vot: rezoluția Comisiei REGI
(întregul text)
AN+506, 71, 45
Solicitări de vot prin apel nominal
ENF:amendamentul 1
Ultima actualizare: 29 iunie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate