Показалец 
Протокол
PDF 305kWORD 82k
Вторник, 17 април 2018 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Инструмент за европейски ценности за подкрепа на организации на гражданското общество, които насърчават демокрацията, върховенството на закона и основните ценности в рамките на Европейския съюз (разискване)
 3.Възобновяване на заседанието
 4.Дебат с президента на Френската република Еманюел Макрон относно бъдещето на Европа (разискване)
 5.Възобновяване на заседанието
 6.Време за гласуване
  
6.1.Споразумение за научно и технологично сътрудничество между ЕС и Ливан: участие на Ливан в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.2.Споразумение за партньорство в областта на рибарството между ЕС и Мавриций: възможности за риболов и финансови средства *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.3.Споразумение между ЕС и Норвегия относно допълнителни търговски преференции за селскостопански продукти *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.4.Европейска стратегия за насърчаване на протеиновите култури (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.5.Включване на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г. ***I (гласуване)
  
6.6.Задължителни годишни намаления на емисиите на парникови газове в изпълнение на поетите ангажименти по силата на Парижкото споразумение ***I (гласуване)
  
6.7.Статут и финансиране на европейските политически партии и на европейските политически фондации ***I (гласуване)
  
6.8.Енергийни характеристики на сградите ***I (гласуване)
  
6.9.Прилагане на Седмата програма за действие за околната среда (гласуване)
  
6.10.Равенството между половете в медийния сектор в ЕС (гласуване)
  
6.11.Овластяване на жените и момичетата чрез цифровия сектор (гласуване)
  
6.12.Прилагане на Инструмента за сътрудничество за развитие, Инструмента за хуманитарна помощ и Европейския фонд за развитие (гласуване)
  
6.13.Засилване на устойчивостта на обслужването на дълга от развиващите се държави (гласуване)
  
6.14.Укрепване на икономическото, социалното и териториалното сближаване в ЕС (гласуване)
 7.Обяснениe на вот
 8.Поправки на вот и намерения за гласуване
 9.Възобновяване на заседанието
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание
 11.Напредък по глобалните пактове на ООН за безопасна, организирана и законна миграция и относно бежанците (разискване)
 12.Състав на Парламента
 13.Положението в Сирия (разискване)
 14.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 15.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)
 16.Положението в Русия (разискване)
 17.Изгледи за мир на Корейския полуостров в контекста на последните събития (разискване)
 18.Нарушаване на правата на човека и на принципите на правовата държава в случая с двама гръцки войници, арестувани и задържани в Турция (разискване)
 19.Запитване относно обхвата на привилегиите и имунитетите
 20.Внесени документи
 21.Изпълнение на инструментите на ЕС за външно финансиране: междинен преглед за 2017 г. и бъдеща структура за периода след 2020 г. (разискване)
 22.Рамково споразумение между ЕС и Австралия *** - Рамково споразумение между ЕС и Австралия (Резолюция) (разискване)
 23.Годишни доклади за 2015 – 2016 г. относно субсидиарността и пропорционалността (разискване)
 24.Дневен ред на следващото заседание
 25.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Heidi HAUTALA
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.00 ч.


2. Инструмент за европейски ценности за подкрепа на организации на гражданското общество, които насърчават демокрацията, върховенството на закона и основните ценности в рамките на Европейския съюз (разискване)

Изявление на Комисията: Инструмент за европейски ценности за подкрепа на организации на гражданското общество, които насърчават демокрацията, върховенството на закона и основните ценности в рамките на Европейския съюз (2018/2619(RSP))

Věra Jourová (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Michał Boni, от името на групата PPE, Josef Weidenholzer, от името на групата S&D, Marek Jurek, от името на групата ECR, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Raymond Finch, Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Hans-Olaf Henkel, Barbara Spinelli, от името на групата GUE/NGL, Jörg Meuthen, от името на групата EFDD, Gerolf Annemans, от името на групата ENF, Jaromír Štětina, Claude Moraes, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Helga Stevens, Angelika Mlinar, Terry Reintke, Tania González Peñas, Harald Vilimsky, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Francis Zammit Dimech, Juan Fernando López Aguilar, Arne Gericke и Carlos Coelho.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Milan Zver, Jean-Paul Denanot, Ruža Tomašić, Beatriz Becerra Basterrechea, Krisztina Morvai и Mairead McGuinness.

Изказа се Věra Jourová.

Предложението за резолюция, което следва да бъде внесено в съответствие с член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъде обявено впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.13 от протокола от 19.4.2018 г г.

(Заседанието беше прекъснато в 10.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател


3. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 10.21 ч.


4. Дебат с президента на Френската република Еманюел Макрон относно бъдещето на Европа (разискване)

Дебат с президента на Френската република Еманюел Макрон относно бъдещето на Европа (2018/2620(RSP))

Председателят направи кратко въведение с цел представяне на дебата.

Изказаха се: Emmanuel Macron (президент на Френската република) и Jean-Claude Juncker (председател на Комисията).

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, Udo Bullmann, от името на групата S&D, Syed Kamall, от името на групата ECR, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL, Florian Philippot, от името на групата EFDD, Nicolas Bay, от името на групата ENF, и Aymeric Chauprade, независим член на ЕП.

Изказа се Emmanuel Macron.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Adina-Ioana Vălean, Sylvie Guillaume, Geoffrey Van Orden, Younous Omarjee, Peter Lundgren, Georgios Epitideios, Ramón Jáuregui Atondo, Franck Proust, Eva Kaili, Bogusław Liberadzki, Salvatore Cicu, Elena Valenciano, Mairead McGuinness, Pervenche Berès, Daniel Caspary, Patrizia Toia, Dominique Riquet, Marisa Matias, Paulo Rangel, Daniele Viotti, Reinhard Bütikofer, Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică, Esther de Lange, Cecilia Wikström, Maria Arena, Ivo Belet, Maria Grapini, Henna Virkkunen, Juan Fernando López Aguilar и Anna Maria Corazza Bildt.

Изказа се Emmanuel Macron.

Разискването приключи.

(Заседанието беше прекъснато в 13.22 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
Заместник-председател

5. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 13.26 ч.

Изказа се Mario Borghezio.


6. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


6.1. Споразумение за научно и технологично сътрудничество между ЕС и Ливан: участие на Ливан в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейския съюз и Република Ливан, в което се определят редът и условията за участието на Република Ливан в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA) [11967/2017 - C8-0344/2017 - 2017/0199(NLE)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Sofia Sakorafa (A8-0352/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Sofia Sakorafa (Докладчик) прави изказване на основание член 150, параграф 4 от Правилника за дейността.

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2018)0092)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


6.2. Споразумение за партньорство в областта на рибарството между ЕС и Мавриций: възможности за риболов и финансови средства *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Протокол за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Мавриций [12476/2017 - C8-0445/2017 - 2017/0223(NLE)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Norica Nicolai (A8-0053/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2018)0093)

Парламентът дава съгласието си за сключване на протокола.


6.3. Споразумение между ЕС и Норвегия относно допълнителни търговски преференции за селскостопански продукти *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно предложението за решение на Съвета за сключване на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Норвегия относно допълнителни търговски преференции за селскостопански продукти [13357/2017 - C8-0434/2017 - 2017/0259(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Tiziana Beghin (A8-0126/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2018)0094)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


6.4. Европейска стратегия за насърчаване на протеиновите култури (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно европейска стратегия за насърчаване на протеиновите култури – поощряване на производството на богати на протеин растения и бобови растения в рамките на европейския селскостопански сектор [2017/2116(INI)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2018)0095)


6.5. Включване на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г. ***I (гласуване)

Доклад относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за включването на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г. и за изменение на Регламент № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и на друга информация, свързана с изменението на климата [COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Norbert Lins (A8-0262/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2018)0096)


6.6. Задължителни годишни намаления на емисиите на парникови газове в изпълнение на поетите ангажименти по силата на Парижкото споразумение ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно задължителните годишни намаления на емисиите на парникови газове за държавите членки от 2021 до 2030 г. в подкрепа на устойчив енергиен съюз и в изпълнение на поетите ангажименти по силата на Парижкото споразумение, и за изменение на Регламент № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и на друга информация, свързана с изменението на климата [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2018)0097)


6.7. Статут и финансиране на европейските политически партии и на европейските политически фондации ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации [COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчици: Mercedes Bresso и Rainer Wieland (A8-0373/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2018)0098)

Изказвания

Изказа се Fabio Massimo Castaldo, преди гласуването, от името на групата EFDD, за да поиска в съответствие с член 59, параграф 3 от Правилника за дейността измененията да бъдат подложени на гласуване преди гласуването на временното споразумение.

Парламентът отхвърля искането


6.8. Енергийни характеристики на сградите ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите [COM(2016)0765 - C8-0499/2016 - 2016/0381(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Bendt Bendtsen (A8-0314/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2018)0099)


6.9. Прилагане на Седмата програма за действие за околната среда (гласуване)

Доклад относно прилагането на Седмата програма за действие за околната среда [2017/2030(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0100)


6.10. Равенството между половете в медийния сектор в ЕС (гласуване)

Доклад относно равенството между половете в медийния сектор в ЕС [2017/2210(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0101)


6.11. Овластяване на жените и момичетата чрез цифровия сектор (гласуване)

Предложение за резолюция B8-0183/2018 (2018/3016(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0102)


6.12. Прилагане на Инструмента за сътрудничество за развитие, Инструмента за хуманитарна помощ и Европейския фонд за развитие (гласуване)

Доклад относно прилагането на Инструмента за сътрудничество за развитие, Инструмента за хуманитарна помощ и Европейския фонд за развитие [2017/2258(INI)] - Комисия по развитие. Докладчик: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0103)


6.13. Засилване на устойчивостта на обслужването на дълга от развиващите се държави (гласуване)

Доклад относно засилване на устойчивостта на обслужването на дълга от развиващите се държави [2016/2241(INI)] - Комисия по развитие. Докладчик: Charles Goerens (A8-0129/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0104)


6.14. Укрепване на икономическото, социалното и териториалното сближаване в ЕС (гласуване)

Доклад относно укрепването на икономическото, социалното и териториалното сближаване в Европейския съюз: 7-и доклад на Европейската комисия [2017/2279(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Marc Joulaud (A8-0138/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от групата ENF)

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (комисия REGI)

Приема се (P8_TA(2018)0105)


7. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Доклад Jean-Paul Denanot - A8-0121/2018
Miguel Viegas, Момчил Неков, Daniel Hannan и Stanislav Polčák

Доклад Norbert Lins - A8-0262/2017
Seán Kelly

Доклад Gerben-Jan Gerbrandy - A8-0208/2017
Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo и Christofer Fjellner

Доклад Daciana Octavia Sârbu - A8-0059/2018
Stanislav Polčák

Доклад Michaela Šojdrová - A8-0031/2018
Rory Palmer, Jasenko Selimovic, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tania González Peñas и Dobromir SośnierzDobromir Sośnierz

Овластяване на жените и момичетата чрез цифровия сектор – (2018/3016(RSP)) - B8-0183/2018
Urszula Krupa

Доклад Charles Goerens - A8-0129/2018
Adam Szejnfeld и Notis Marias

Доклад Marc Joulaud - A8-0138/2018
Miguel Viegas, Notis Marias, Rosa D'Amato и Francisco José Millán Mon.


8. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

(Заседанието беше прекъснато в 14.22 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pavel TELIČKA
Заместник-председател

9. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 15.01 ч.


10. Одобряване на протокола от предишното заседание

Jarosław Wałęsa уведоми, че е присъствал, но неговото име не е отбелязано в присъствения списък.

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


11. Напредък по глобалните пактове на ООН за безопасна, организирана и законна миграция и относно бежанците (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Напредък по глобалните пактове на ООН за безопасна, организирана и законна миграция и относно бежанците (2018/2642(RSP))

Dimitris Avramopoulos (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Anna Maria Corazza Bildt, от името на групата PPE, Elena Valenciano, от името на групата S&D, Helga Stevens, от името на групата ECR, Hilde Vautmans, от името на групата ALDE, Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Kristina Winberg, от името на групата EFDD, Auke Zijlstra, от името на групата ENF, Krisztina Morvai, независим член на ЕП, Željana Zovko, Tanja Fajon, Jussi Halla-aho, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Malin Björk, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Laura Ferrara, Marie-Christine Arnautu, Steven Woolfe, Carlos Coelho, Birgit Sippel, която отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Steven Woolfe, Bernd Kölmel, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tomáš Zdechovský, Илхан Кючюк, Ignazio Corrao, Mara Bizzotto, Udo Voigt, Tomáš Zdechovský, Knut Fleckenstein, Gerard Batten, Marcus Pretzell, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Gerolf Annemans, Francisco José Millán Mon, Norbert Neuser, Gilles Lebreton, Alessandra Mussolini, Kati Piri, László Tőkés, Boris Zala, Андрей Ковачев, Soraya Post, Juan Fernando López Aguilar и Elly Schlein.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ana Gomes, Notis Marias, Sofia Sakorafa, João Pimenta Lopes, Takis Hadjigeorgiou и Konstantinos Papadakis.

Изказа се Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Cristian Dan Preda, Anna Maria Corazza Bildt, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Андрей Ковачев, Fernando Ruas, Lorenzo Cesa и Tokia Saïfi, от името на групата PPE, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Jeppe Kofod, Linda McAvan, Claude Moraes, Norbert Neuser, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Birgit Sippel и Elena Valenciano, от името на групата S&D, Cecilia Wikström, Louis Michel, Hilde Vautmans и Sophia in ‘t Veld, от името на групата ALDE, Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Martina Anderson, Barbara Spinelli и Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Ignazio Corrao, Laura Ferrara и Fabio Massimo Castaldo, относно напредъка по глобалните пактове на ООН за безопасна, организирана и законна миграция и относно бежанците (2018/2642(RSP)) (B8-0184/2018);

—   Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky и Marcel de Graaff, от името на групата ENF, относно напредъка по глобалните пактове на ООН за безопасна, организирана и законна миграция и относно бежанците (2018/2642(RSP)) (B8-0185/2018).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.13 от протокола от 18.4.2018 г.


12. Състав на Парламента

Италианските компетентни органи уведомиха за избирането на Giuseppe Ferrandino, Danilo Oscar Lancini и Giancarlo Scotta за членове на Европейския парламент на мястото съответно на Gianni Pittella, Matteo Salvini и Lorenzo Fontana като членове на ЕП, считано от 17 април 2018 г.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверка на техните пълномощия или до произнасянето на решение по възникнал спор, Giuseppe Ferrandino, Danilo Oscar Lancini и Giancarlo Scotta заемат своите места в Парламента и неговите органи и се ползват с всички произтичащи от това права, при условие че са подали предварително писмена декларация, че не заемат длъжности, несъвместими с положението на член на Европейския парламент.


13. Положението в Сирия (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Сирия (2018/2643(RSP))

Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, от името на групата PPE, Victor Boştinaru, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Gerard Batten, от името на групата EFDD, Mario Borghezio, от името на групата ENF, Bruno Gollnisch, независим член на ЕП, Tunne Kelam, Elena Valenciano, Anna Elżbieta Fotyga, Hilde Vautmans, Michel Reimon, Marisa Matias, Jörg Meuthen, Marie-Christine Arnautu, Konstantinos Papadakis, Dubravka Šuica, Knut Fleckenstein, Bas Belder, Patricia Lalonde, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bruno Gollnisch, Javier Couso Permuy, Franz Obermayr, Jaromír Štětina, който отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Takis Hadjigeorgiou, Pier Antonio Panzeri, Anders Primdahl Vistisen, Илхан Кючюк, Tonino Picula, Marek Jurek, Ivo Vajgl, Ana Gomes, Николай Бареков, Wajid Khan, Miriam Dalli, Josef Weidenholzer, Gilles Pargneaux, Demetris Papadakis, Francisco Assis и Brando Benifei.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Marijana Petir и Nicola Caputo.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Evelyne GEBHARDT
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Jean-Luc Schaffhauser, Eleftherios Synadinos, Seán Kelly, Neena Gill, Branislav Škripek, Takis Hadjigeorgiou и Sotirios Zarianopoulos.

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията) от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Разискването приключи.


14. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Председателят припомни, че препоръката на комисията JURI да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 5 март 2018 г. за допълване на Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета относно марката на Европейския съюз и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) 2017/1430 (C(2018)01231 – 2018/2618(DEA)) (B8-0187/2018) беше обявена на пленарното заседание в понеделник, 16 април 2018 г. (точка 12 от протокола от 16.4.2018 г).

Не е било изразено никакво възражение срещу тази препоръка в срока от 24 часа, определен в член 105, параграф 6 от Правилника за дейността.

Във връзка с това препоръката се счита за приета и ще бъде публикувана в рубриката „Приети текстове“ от заседанието от сряда, 18 април 2018 г.


15. Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)

Поправката P8_TA(2015)0346(COR01) беше обявена на пленарното заседание вчера (точка 13 от протокола от 16.4.2018 г).

Тъй като поправката не е предмет на искане за подлагане на гласуване от страна на политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг (член 231, параграф 4 от Правилника за дейността), тя се счита за приета.


16. Положението в Русия (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Русия (2018/2669(RSP))

Christos Stylianides (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Sandra Kalniete, от името на групата PPE, Knut Fleckenstein, от името на групата S&D, Anna Elżbieta Fotyga, от името на групата ECR, Petras Auštrevičius, от името на групата ALDE, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, James Carver, от името на групата EFDD, Janice Atkinson, от името на групата ENF, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от David Coburn, David McAllister, Eugen Freund, Monica Macovei, Hilde Vautmans, Bronis Ropė, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Dariusz Rosati, Neena Gill, Ivo Vajgl, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Rebecca Harms, Yannick Jadot, Othmar Karas, Bogusław Liberadzki, Eduard Kukan, Ana Gomes, Gunnar Hökmark, Doru-Claudian Frunzulică, Lars Adaktusson, Isabella De Monte, Jaromír Štětina и Tunne Kelam.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Clare Moody, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios и Michaela Šojdrová.

Изказа се Christos Stylianides.

Предложението за резолюция, което следва да бъде внесено в съответствие с член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъде обявено впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: по време на следващата месечна сесия.


17. Изгледи за мир на Корейския полуостров в контекста на последните събития (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Изгледи за мир на Корейския полуостров в контекста на последните събития (2018/2643(RSP))

Моника Панайотова (действащ председател на Съвета) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Victor Boştinaru, от името на групата S&D, Nirj Deva, от името на групата ECR, и Urmas Paet, от името на групата ALDE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Изказаха се: Klaus Buchner, от името на групата Verts/ALE, Stefan Eck, от името на групата GUE/NGL, Ignazio Corrao, от името на групата EFDD, David McAllister, Neena Gill, Ryszard Czarnecki, Fabio Massimo Castaldo, Elmar Brok, Arne Lietz, Dubravka Šuica, Maria Grapini, Paul Rübig, Francisco Assis, Adam Szejnfeld и Julie Ward.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Takis Hadjigeorgiou, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Georgios Epitideios и Krisztina Morvai.

Изказа се Моника Панайотова.

Разискването приключи.


18. Нарушаване на правата на човека и на принципите на правовата държава в случая с двама гръцки войници, арестувани и задържани в Турция (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Нарушаване на правата на човека и на принципите на правовата държава в случая с двама гръцки войници, арестувани и задържани в Турция (2018/2670(RSP))

Christos Stylianides (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Manolis Kefalogiannis, от името на групата PPE, Nikos Androulakis, от името на групата S&D, Notis Marias, от името на групата ECR, Nadja Hirsch, от името на групата ALDE, Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE, Takis Hadjigeorgiou, от името на групата GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Jacques Colombier, от името на групата ENF, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Eva Kaili, Eleni Theocharous, Cecilia Wikström, Dimitrios Papadimoulis, Sotirios Zarianopoulos, Giorgos Grammatikakis, Ангел Джамбазки, Nikolaos Chountis, Francisco Assis, Sofia Sakorafa, Costas Mavrides и Kostas Chrysogonos.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Lefteris Christoforou, Georgios Kyrtsos, Jiří Pospíšil, Maria Spyraki, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Eleftherios Synadinos, Lampros Fountoulis, Theodoros Zagorakis и Antonio López-Istúriz White.

Изказа се Christos Stylianides.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.14 от протокола от 19.4.2018 г.


19. Запитване относно обхвата на привилегиите и имунитетите

Апелативният съд в Неапол отправи запитване до председателя относно обхвата на имунитета на Alfonso Luigi Marra, бивш член на Европейския парламент.

В съответствие с член 9, параграф 14 от Правилника за дейността това запитване се отнася за разглеждане от комисията JURI, която е компетентна по този въпрос.


20. Внесени документи

Внесен е следният документ от комисията AFCO:

- * Доклад относно проекта за решение на Съвета за определяне на периода за деветите преки всеобщи избори на представители в Европейския парламент (07162/2018 - C8-0128/2018 - 2018/0805(CNS)) - AFCO - Докладчик: Danuta Maria Hübner (A8-0145/2018)


21. Изпълнение на инструментите на ЕС за външно финансиране: междинен преглед за 2017 г. и бъдеща структура за периода след 2020 г. (разискване)

Доклад относно изпълнението на инструментите на ЕС за външно финансиране: междинен преглед за 2017 г. и бъдеща структура за периода след 2020 г. [2017/2280(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

Marietje Schaake представи доклада.

Изказа се Neven Mimica (член на Комисията) от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Antonio López-Istúriz White, от името на групата PPE, Andi Cristea, от името на групата S&D, Anders Primdahl Vistisen, от името на групата ECR, Jordi Solé, от името на групата Verts/ALE, Sabine Lösing, от името на групата GUE/NGL, David Coburn, от името на групата EFDD, Diane James, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от David Coburn, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Brando Benifei, Bodil Valero, Eduard Kukan, Clare Moody, Tunne Kelam, Arne Lietz, Francisco José Millán Mon, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Željana Zovko, Cristian-Silviu Buşoi, Julia Pitera и Ivana Maletić.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Julie Ward и Notis Marias.

Изказаха се: Neven Mimica и Marietje Schaake.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.14 от протокола от 18.4.2018 г г.


22. Рамково споразумение между ЕС и Австралия *** - Рамково споразумение между ЕС и Австралия (Резолюция) (разискване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Австралия, от друга страна [15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

Доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Австралия, от друга страна [2017/2227(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

Francisco José Millán Mon представи препоръката и доклада.

Изказа се Neven Mimica (член на Комисията) от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, от името на групата PPE, Francisco Assis, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Ivo Vajgl, от името на групата ALDE, Jordi Solé, от името на групата Verts/ALE, Anja Hazekamp, от името на групата GUE/NGL, Elmar Brok и Alojz Peterle.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Notis Marias.

Изказаха се: Neven Mimica и Francisco José Millán Mon.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.3 от протокола от 18.4.2018 г и точка 12.4 от протокола от 18.4.2018 г.


23. Годишни доклади за 2015 – 2016 г. относно субсидиарността и пропорционалността (разискване)

Доклад относно годишните доклади за 2015 – 2016 г. относно субсидиарността и пропорционалността [2017/2010(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Mady Delvaux (A8-0141/2018)

Mady Delvaux представи доклада.

Изказа се Neven Mimica (член на Комисията).

Изказаха се: Cristian Dan Preda (докладчик по становището на комисията AFCO), Емил Радев, от името на групата PPE, Sergio Gaetano Cofferati, от името на групата S&D, Sajjad Karim, от името на групата ECR, и Marie-Christine Boutonnet, от името на групата ENF.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Notis Marias и Elmar Brok.

Изказаха се: Neven Mimica и Mady Delvaux.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.15 от протокола от 18.4.2018 г г.


24. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 619.992/OJME).


25. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 22.53 ч.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Адемов, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Али, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Бареков, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Курумбашев, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Майдел, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meuthen, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Albiol Guzmán, Christensen, Crowley, Demesmaeker, Drăghici, Händel, Juvin, Kuhn, Le Pen, Maštálka, Ponga, Punset, Thun und Hohenstein, Weber Renate, Zīle, Žitňanská

Последно осъвременяване: 23 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност