Indeks 
Protokol
PDF 274kWORD 78k
Tirsdag den 17. april 2018 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Et instrument for europæiske værdier til støtte for civilsamfundsorganisationer, der fremmer demokrati, retsstatsprincippet og de grundlæggende værdier i Den Europæiske Union (forhandling)
 3.Genoptagelse af mødet
 4.Drøftelse med Den Franske Republiks præsident, Emmanuel Macron, om Europas fremtid (forhandling)
 5.Genoptagelse af mødet
 6.Afstemningstid
  6.1.Aftale om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Den Europæiske Union og Den Libanesiske Republik, som fastsætter vilkårene og betingelserne for Den Libanesiske Republiks deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  6.2.Fiskeripartnerskabsaftalen mellem EU Mauritius: fiskerimuligheder og finansiel modydelse *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  6.3.Aftale mellem EU og Norge om yderligere handelspræferencer for landbrugsprodukter *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  6.4.En europæisk strategi til fremme af proteinafgrøder (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  6.5.Medtagelse af drivhusgassemissioner og optag fra arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug i klima- og energirammen for 2030 ***I (afstemning)
  6.6.Bindende årlige reduktioner af drivhusgasemissionerne for at opfylde forpligtelserne i henhold til Parisaftalen ***I (afstemning)
  6.7.Statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde ***I (afstemning)
  6.8.Bygningers energimæssige ydeevne ***I (afstemning)
  6.9.Gennemførelse af det syvende miljøhandlingsprogram (afstemning)
  6.10.Ligestilling inden for mediesektoren i EU (afstemning)
  6.11.Styrkelse af kvinders og pigers position gennem den digitale sektor (afstemning)
  6.12.Gennemførelse af instrumentet for udviklingssamarbejde, instrumentet for humanitær bistand og Den Europæiske Udviklingsfond (afstemning)
  6.13.Forbedring af udviklingslandenes gældsbæredygtighed (afstemning)
  6.14.Styrkelse af den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed i EU (afstemning)
 7.Stemmeforklaringer
 8.Stemmerettelser og -intentioner
 9.Genoptagelse af mødet
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 11.Fremskridt med FN's globale aftaler om sikker, ordentlig og regelmæssig migration og om flygtninge (forhandling)
 12.Parlamentets sammensætning
 13.Situationen i Syrien (forhandling)
 14.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 15.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231)
 16.Situationen i Rusland (forhandling)
 17.Fredsperspektiver på den koreanske halvø i lyset af den seneste udvikling (forhandling)
 18.Krænkelse af menneskerettighederne og retsstatsprincippet i forbindelse med, at to græske soldater er blevet anholdt og tilbageholdt i Tyrkiet (forhandling)
 19.Forespørgsel om rækkevidden af medlemmernes privilegier eller immuniteter
 20.Modtagne dokumenter
 21.Gennemførelsen af EU's eksterne finansieringsinstrumenter: midtvejsevalueringen i 2017 og den fremtidige arkitektur for perioden efter 2020 (forhandling)
 22.Rammeaftalen mellem EU og Australien *** - Rammeaftalen mellem EU og Australien (beslutning) (forhandling)
 23.Årsrapporter 2015-2016 om nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet (forhandling)
 24.Dagsorden for næste møde
 25.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Heidi HAUTALA
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.


2. Et instrument for europæiske værdier til støtte for civilsamfundsorganisationer, der fremmer demokrati, retsstatsprincippet og de grundlæggende værdier i Den Europæiske Union (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Et instrument for europæiske værdier til støtte for civilsamfundsorganisationer, der fremmer demokrati, retsstatsprincippet og de grundlæggende værdier i Den Europæiske Union (2018/2619(RSP))

Věra Jourová (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Michał Boni for PPE-Gruppen, Josef Weidenholzer for S&D-Gruppen, Marek Jurek for ECR-Gruppen, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Raymond Finch, Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Hans-Olaf Henkel, Barbara Spinelli for GUE/NGL-Gruppen, Jörg Meuthen for EFDD-Gruppen, Gerolf Annemans for ENF-Gruppen, Jaromír Štětina, Claude Moraes, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Helga Stevens, Angelika Mlinar, Terry Reintke, Tania González Peñas, Harald Vilimsky, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Francis Zammit Dimech, Juan Fernando López Aguilar, Arne Gericke og Carlos Coelho.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Milan Zver, Jean-Paul Denanot, Ruža Tomašić, Beatriz Becerra Basterrechea, Krisztina Morvai og Mairead McGuinness.

Indlæg af Věra Jourová.

Der ville senere blive givet meddelelse om det beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.13 i protokollen af 19.4.2018.

(Mødet afbrudt kl. 10.00)

FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand


3. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 10.21.


4. Drøftelse med Den Franske Republiks præsident, Emmanuel Macron, om Europas fremtid (forhandling)

Drøftelse med Den Franske Republiks præsident, Emmanuel Macron, om Europas fremtid (2018/2620(RSP))

Formanden indledte kort forhandlingen.

Talere: Emmanuel Macron (Den Franske Republiks præsident) og Jean-Claude Juncker (formand for Kommissionen).

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Udo Bullmann for S&D-Gruppen, Syed Kamall for ECR-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Patrick Le Hyaric for GUE/NGL-Gruppen, Florian Philippot for EFDD-Gruppen, Nicolas Bay for ENF-Gruppen, og Aymeric Chauprade, løsgænger.

Indlæg af Emmanuel Macron.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Adina-Ioana Vălean, Sylvie Guillaume, Geoffrey Van Orden, Younous Omarjee, Peter Lundgren, Georgios Epitideios, Ramón Jáuregui Atondo, Franck Proust, Eva Kaili, Bogusław Liberadzki, Salvatore Cicu, Elena Valenciano, Mairead McGuinness, Pervenche Berès, Daniel Caspary, Patrizia Toia, Dominique Riquet, Marisa Matias, Paulo Rangel, Daniele Viotti, Reinhard Bütikofer, Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică, Esther de Lange, Cecilia Wikström, Maria Arena, Ivo Belet, Maria Grapini, Henna Virkkunen, Juan Fernando López Aguilar og Anna Maria Corazza Bildt.

Indlæg af Emmanuel Macron.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet afbrudt kl. 13.22)


FORSÆDE: Bogusław LIBERADZKI
næstformand

5. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 13.26.

Indlæg af Mario Borghezio.


6. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


6.1. Aftale om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Den Europæiske Union og Den Libanesiske Republik, som fastsætter vilkårene og betingelserne for Den Libanesiske Republiks deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Den Europæiske Union og Den Libanesiske Republik, som fastsætter vilkårene og betingelserne for Den Libanesiske Republiks deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA) [11967/2017 - C8-0344/2017 - 2017/0199(NLE)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Sofia Sakorafa (A8-0352/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE

Sofia Sakorafa (ordfører) tog ordet, jf. forretningsordenens artikel 150, stk. 4.

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0092)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


6.2. Fiskeripartnerskabsaftalen mellem EU Mauritius: fiskerimuligheder og finansiel modydelse *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Mauritius [12476/2017 - C8-0445/2017 - 2017/0223(NLE)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Norica Nicolai (A8-0053/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0093)

Parlamentet godkendte indgåelsen af protokollen.


6.3. Aftale mellem EU og Norge om yderligere handelspræferencer for landbrugsprodukter *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om yderligere handelspræferencer for landbrugsprodukter [13357/2017 - C8-0434/2017 - 2017/0259(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Tiziana Beghin (A8-0126/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0094)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


6.4. En europæisk strategi til fremme af proteinafgrøder (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om en europæisk strategi til fremme af proteinafgrøder – Fremme af produktionen af proteinafgrøder og bælgplanter i EU's landbrugssektor [2017/2116(INI)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0095)


6.5. Medtagelse af drivhusgassemissioner og optag fra arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug i klima- og energirammen for 2030 ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medtagelse af drivhusgassemissioner og optag fra arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug i klima- og energirammen for 2030 og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013 om en mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og andre oplysninger vedrørende klimaændringer [COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Norbert Lins (A8-0262/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2018)0096)


6.6. Bindende årlige reduktioner af drivhusgasemissionerne for at opfylde forpligtelserne i henhold til Parisaftalen ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om bindende årlige reduktioner af drivhusgasemissionerne fra medlemsstaterne fra 2021 til 2030 for en modstandsdygtig energiunion og for at opfylde forpligtelserne i henhold til Parisaftalen og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 525/2013 om en mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og rapportering af andre oplysninger vedrørende klimaændringer [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2018)0097)


6.7. Statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 af 22. oktober 2014 om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde [COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordførere: Mercedes Bresso og Rainer Wieland (A8-0373/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2018)0098)

Indlæg

Indlæg af Fabio Massimo Castaldo, inden afstemningen, for EFDD-Gruppen, for jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 3, at anmode om, at ændringsforslagene blev sat under afstemning inden afstemningen om den foreløbige aftale.

Parlamentet forkastede anmodningen.


6.8. Bygningers energimæssige ydeevne ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2010/31/EU om bygningers energimæssige ydeevne [COM(2016)0765 - C8-0499/2016 - 2016/0381(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Bendt Bendtsen (A8-0314/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2018)0099)


6.9. Gennemførelse af det syvende miljøhandlingsprogram (afstemning)

Betænkning om gennemførelsen af det syvende miljøhandlingsprogram [2017/2030(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0100)


6.10. Ligestilling inden for mediesektoren i EU (afstemning)

Betænkning om ligestilling inden for mediesektoren i EU [2017/2210(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0101)


6.11. Styrkelse af kvinders og pigers position gennem den digitale sektor (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0183/2018 (2018/3016(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0102)


6.12. Gennemførelse af instrumentet for udviklingssamarbejde, instrumentet for humanitær bistand og Den Europæiske Udviklingsfond (afstemning)

Betænkning om gennemførelsen af instrumentet for udviklingssamarbejde, instrumentet for humanitær bistand og Den Europæiske Udviklingsfond [2017/2258(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0103)


6.13. Forbedring af udviklingslandenes gældsbæredygtighed (afstemning)

Betænkning om forbedring af udviklingslandenes gældsbæredygtighed [2016/2241(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Charles Goerens (A8-0129/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0104)


6.14. Styrkelse af den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed i EU (afstemning)

Betænkning om styrkelse af den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed i Den Europæiske Union: den 7. rapport fra Europa-Kommissionen [2017/2279(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Marc Joulaud (A8-0138/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

ALTERNATIVT BESLUTNINGSFORSLAG (indgivet af ENF-Gruppen)

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING (REGI)

Vedtaget (P8_TA(2018)0105)


7. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Jean-Paul Denanot - A8-0121/2018
Miguel Viegas, Momchil Nekov, Daniel Hannan og Stanislav Polčák

Betænkning: Norbert Lins - A8-0262/2017
Seán Kelly

Betænkning: Gerben-Jan Gerbrandy - A8-0208/2017
Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo og Christofer Fjellner

Betænkning: Daciana Octavia Sârbu - A8-0059/2018
Stanislav Polčák

Betænkning: Michaela Šojdrová - A8-0031/2018
Rory Palmer, Jasenko Selimovic, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tania González Peñas og Dobromir SośnierzDobromir Sośnierz

Styrkelse af kvinders og pigers position gennem den digitale sektor – (2018/3016(RSP)) - B8-0183/2018
Urszula Krupa

Betænkning: Charles Goerens - A8-0129/2018
Adam Szejnfeld og Notis Marias

Betænkning: Marc Joulaud - A8-0138/2018
Miguel Viegas, Notis Marias, Rosa D'Amato og Francisco José Millán Mon.


8. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

(Mødet afbrudt kl. 14.22.)


FORSÆDE: Pavel TELIČKA
næstformand

9. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 15.01.


10. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Jarosław Wałęsa havde meddelt, at han havde været til stede, men at hans navn ikke fremgik af tilstedeværelseslisten.

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


11. Fremskridt med FN's globale aftaler om sikker, ordentlig og regelmæssig migration og om flygtninge (forhandling)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Fremskridt med FN's globale aftale om sikker, ordentlig og regelmæssig migration og om flygtninge (2018/2642(RSP))

Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Anna Maria Corazza Bildt for PPE-Gruppen, Elena Valenciano for S&D-Gruppen, Helga Stevens for ECR-Gruppen, Hilde Vautmans for ALDE-Gruppen, Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Kristina Winberg for EFDD-Gruppen, Auke Zijlstra for ENF-Gruppen, Krisztina Morvai, løsgænger, Željana Zovko, Tanja Fajon, Jussi Halla-aho, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Malin Björk, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Laura Ferrara, Marie-Christine Arnautu, Steven Woolfe, Carlos Coelho, Birgit Sippel, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Steven Woolfe, Bernd Kölmel, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tomáš Zdechovský, Ilhan Kyuchyuk, Ignazio Corrao, Mara Bizzotto, Udo Voigt, Tomáš Zdechovský, Knut Fleckenstein, Gerard Batten, Marcus Pretzell, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Gerolf Annemans, Francisco José Millán Mon, Norbert Neuser, Gilles Lebreton, Alessandra Mussolini, Kati Piri, László Tőkés, Boris Zala, Andrey Kovatchev, Soraya Post, Juan Fernando López Aguilar og Elly Schlein.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ana Gomes, Notis Marias, Sofia Sakorafa, João Pimenta Lopes, Takis Hadjigeorgiou og Konstantinos Papadakis.

Indlæg af Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik).

FORSÆDE: Dimitrios PAPADIMOULIS
næstformand

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Cristian Dan Preda, Anna Maria Corazza Bildt, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Fernando Ruas, Lorenzo Cesa og Tokia Saïfi, for PPE-Gruppen, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Jeppe Kofod, Linda McAvan, Claude Moraes, Norbert Neuser, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Birgit Sippel og Elena Valenciano, for S&D-Gruppen, Cecilia Wikström, Louis Michel, Hilde Vautmans og Sophia in ‘t Veld, for ALDE-Gruppen, Judith Sargentini, for Verts/ALE-Gruppen, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Martina Anderson, Barbara Spinelli og Helmut Scholz, for GUE/NGL-Gruppen, Ignazio Corrao, Laura Ferrara og Fabio Massimo Castaldo, om fremskridt for FN's globale aftaler om sikker, ordentlig og regulær migration og om flygtninge (2018/2642(RSP)) (B8-0184/2018)

—   Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky og Marcel de Graaff for ENF-Gruppen, om fremskridt for FN's globale aftaler om sikker, velordnet og lovlig migration og om flygtninge (2018/2642(RSP)) (B8-0185/2018).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 12.13 i protokollen af 18.4.2018.


12. Parlamentets sammensætning

De kompetente italienske myndigheder havde meddelt, at Giuseppe Ferrandino, Danilo Oscar Lancini og Giancarlo Scotta var blevet valgt til medlemmer af Europa-Parlamentet i stedet for henholdsvis Gianni Pittella, Matteo Salvini og Lorenzo Fontana med virkning fra den 17. april 2018.

Giuseppe Ferrandino, Danilo Oscar Lancini og Giancarlo Scotta deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe deres mandater endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt de forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at de ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.


13. Situationen i Syrien (forhandling)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Syrien (2018/2643(RSP))

Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra for PPE-Gruppen, Victor Boştinaru for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Barbara Lochbihler for Verts/ALE-Gruppen, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, Gerard Batten for EFDD-Gruppen, Mario Borghezio for ENF-Gruppen, Bruno Gollnisch, løsgænger, Tunne Kelam, Elena Valenciano, Anna Elżbieta Fotyga, Hilde Vautmans, Michel Reimon, Marisa Matias, Jörg Meuthen, Marie-Christine Arnautu, Konstantinos Papadakis, Dubravka Šuica, Knut Fleckenstein, Bas Belder, Patricia Lalonde, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bruno Gollnisch, Javier Couso Permuy, Franz Obermayr, Jaromír Štětina, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Takis Hadjigeorgiou, Pier Antonio Panzeri, Anders Primdahl Vistisen, Ilhan Kyuchyuk, Tonino Picula, Marek Jurek, Ivo Vajgl, Ana Gomes, Nikolay Barekov, Wajid Khan, Miriam Dalli, Josef Weidenholzer, Gilles Pargneaux, Demetris Papadakis, Francisco Assis og Brando Benifei.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Marijana Petir og Nicola Caputo.

FORSÆDE: Evelyne GEBHARDT
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Jean-Luc Schaffhauser, Eleftherios Synadinos, Seán Kelly, Neena Gill, Branislav Škripek, Takis Hadjigeorgiou og Sotirios Zarianopoulos.

Indlæg af Christos Stylianides (medlem af Kommissionen) for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


14. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Formanden mindede om, at JURI's henstilling om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 5. marts 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 om EU-varemærker og om ophævelse af delegeret forordning (EU) 2017/1430 (C(2018)01231 – 2018/2618(DEA)) (B8-0187/2018) var blevet meddelt på plenarmødet mandag den 16. april 2018 (punkt 12 i protokollen af 16.4.2018).

Der var ikke gjort indsigelse mod henstillingen inden for den frist på 24 timer, der er fastlagt i forretningsordenens artikel 105, stk. 6.

Denne henstilling blev derfor betragtet som vedtaget, og afgørelsen ville blive offentliggjort i »Vedtagne Tekster« fra mødet den onsdag 18. april 2018.


15. Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231)

Berigtigelse (P8_TA(2015)0346(COR01)) var blevet meddelt på plenarmødet den foregående dag (punkt 13 i protokollen af 16.4.2018).

Da der ikke af nogen politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst nåede op på den lave tærskel, var blevet anmodet om, at denne berigtigelse blev sat under afstemning, jf. forretningsordenens artikel 231, stk. 4, ansås den for vedtaget.


16. Situationen i Rusland (forhandling)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Rusland (2018/2669(RSP))

Christos Stylianides (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Sandra Kalniete for PPE-Gruppen, Knut Fleckenstein for S&D-Gruppen, Anna Elżbieta Fotyga for ECR-Gruppen, Petras Auštrevičius for ALDE-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, James Carver for EFDD-Gruppen, Janice Atkinson for ENF-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra David Coburn, David McAllister, Eugen Freund, Monica Macovei, Hilde Vautmans, Bronis Ropė, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Dariusz Rosati, Neena Gill, Ivo Vajgl, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Rebecca Harms, Yannick Jadot, Othmar Karas, Bogusław Liberadzki, Eduard Kukan, Ana Gomes, Gunnar Hökmark, Doru-Claudian Frunzulică, Lars Adaktusson, Isabella De Monte, Jaromír Štětina og Tunne Kelam.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Clare Moody, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios og Michaela Šojdrová.

Indlæg af Christos Stylianides.

Der ville senere blive givet meddelelse om det beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: næste mødeperiode.


17. Fredsperspektiver på den koreanske halvø i lyset af den seneste udvikling (forhandling)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Fredsperspektiver på den koreanske halvø i lyset af den seneste udvikling (2018/2643(RSP))

Monika Panayotova (formand for Rådet) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Victor Boştinaru for S&D-Gruppen, Nirj Deva for ECR-Gruppen, og Urmas Paet for ALDE-Gruppen.

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

Talere: Klaus Buchner for Verts/ALE-Gruppen, Stefan Eck for GUE/NGL-Gruppen, Ignazio Corrao for EFDD-Gruppen, David McAllister, Neena Gill, Ryszard Czarnecki, Fabio Massimo Castaldo, Elmar Brok, Arne Lietz, Dubravka Šuica, Maria Grapini, Paul Rübig, Francisco Assis, Adam Szejnfeld og Julie Ward.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Takis Hadjigeorgiou, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Georgios Epitideios og Krisztina Morvai.

Indlæg af Monika Panayotova.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


18. Krænkelse af menneskerettighederne og retsstatsprincippet i forbindelse med, at to græske soldater er blevet anholdt og tilbageholdt i Tyrkiet (forhandling)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Krænkelse af menneskerettighederne og retsstatsprincippet i forbindelse med, at to græske soldater er blevet anholdt og tilbageholdt i Tyrkiet (2018/2670(RSP))

Christos Stylianides (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Manolis Kefalogiannis for PPE-Gruppen, Nikos Androulakis for S&D-Gruppen, Notis Marias for ECR-Gruppen, Nadja Hirsch for ALDE-Gruppen, Bodil Valero for Verts/ALE-Gruppen, Takis Hadjigeorgiou for GUE/NGL-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Jacques Colombier for ENF-Gruppen, Georgios Epitideios, løsgænger, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Eva Kaili, Eleni Theocharous, Cecilia Wikström, Dimitrios Papadimoulis, Sotirios Zarianopoulos, Giorgos Grammatikakis, Angel Dzhambazki, Nikolaos Chountis, Francisco Assis, Sofia Sakorafa, Costas Mavrides og Kostas Chrysogonos.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Lefteris Christoforou, Georgios Kyrtsos, Jiří Pospíšil, Maria Spyraki, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Eleftherios Synadinos, Lampros Fountoulis, Theodoros Zagorakis og Antonio López-Istúriz White.

Indlæg af Christos Stylianides.

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.14 i protokollen af 19.4.2018.


19. Forespørgsel om rækkevidden af medlemmernes privilegier eller immuniteter

Appelretten i Napoli havde sendt formanden en forespørgsel om rækkevidden af immuniteter vedrørende Alfonso Luigi Marra, der er tidligere medlem af Europa-Parlamentet.

Denne forespørgsel blev i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 9, stk. 14, fremsendt til JURI, som var kompetent på dette område.


20. Modtagne dokumenter

AFCO havde indgivet følgende dokument:

- * Betænkning om udkast til Rådets afgørelse om fastsættelse af perioden for det niende almindelige direkte valg af repræsentanter i Europa-Parlamentet (07162/2018 - C8-0128/2018 - 2018/0805(CNS)) - AFCO - Ordfører: Danuta Maria Hübner (A8-0145/2018).


21. Gennemførelsen af EU's eksterne finansieringsinstrumenter: midtvejsevalueringen i 2017 og den fremtidige arkitektur for perioden efter 2020 (forhandling)

Betænkning om gennemførelsen af EU's eksterne finansieringsinstrumenter: midtvejsevalueringen i 2017 og den fremtidige arkitektur for perioden efter 2020 [2017/2280(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

Marietje Schaake forelagde betænkningen.

Indlæg af Neven Mimica (medlem af Kommissionen) for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Antonio López-Istúriz White for PPE-Gruppen, Andi Cristea for S&D-Gruppen, Anders Primdahl Vistisen for ECR-Gruppen, Jordi Solé for Verts/ALE-Gruppen, Sabine Lösing for GUE/NGL-Gruppen, David Coburn for EFDD-Gruppen, Diane James, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra David Coburn, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Brando Benifei, Bodil Valero, Eduard Kukan, Clare Moody, Tunne Kelam, Arne Lietz, Francisco José Millán Mon, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Željana Zovko, Cristian-Silviu Buşoi, Julia Pitera og Ivana Maletić.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Julie Ward og Notis Marias.

Talere: Neven Mimica og Marietje Schaake.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 12.14 i protokollen af 18.4.2018.


22. Rammeaftalen mellem EU og Australien *** - Rammeaftalen mellem EU og Australien (beslutning) (forhandling)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af rammeaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Australien på den anden side [15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af rammeaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Australien på den anden side [2017/2227(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

Francisco José Millán Mon forelagde henstillingen og betænkningen.

Indlæg af Neven Mimica (medlem af Kommissionen) for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra for PPE-Gruppen, Francisco Assis for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Ivo Vajgl for ALDE-Gruppen, Jordi Solé for Verts/ALE-Gruppen, Anja Hazekamp for GUE/NGL-Gruppen, Elmar Brok og Alojz Peterle.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias.

Talere: Neven Mimica og Francisco José Millán Mon.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 12.3 i protokollen af 18.4.2018 og punkt 12.4 i protokollen af 18.4.2018.


23. Årsrapporter 2015-2016 om nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet (forhandling)

Betænkning om årsrapporter 2015-2016 om nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet [2017/2010(INI)] - Retsudvalget. Ordfører: Mady Delvaux (A8-0141/2018)

Mady Delvaux forelagde betænkningen.

Indlæg af Neven Mimica (medlem af Kommissionen).

Talere: Cristian Dan Preda (ordfører for udtalelse fra AFCO), Emil Radev for PPE-Gruppen, Sergio Gaetano Cofferati for S&D-Gruppen, Sajjad Karim for ECR-Gruppen, og Marie-Christine Boutonnet for ENF-Gruppen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Notis Marias og Elmar Brok.

Talere: Neven Mimica og Mady Delvaux.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 12.15 i protokollen af 18.4.2018.


24. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 619.992/OJME).


25. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 22.53.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Albiol Guzmán, Christensen, Crowley, Demesmaeker, Drăghici, Händel, Juvin, Kuhn, Le Pen, Maštálka, Ponga, Punset, Thun und Hohenstein, Weber Renate, Zīle, Žitňanská

Seneste opdatering: 23. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik