Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 300kWORD 85k
Τρίτη 17 Απριλίου 2018 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ένα μέσο για τις ευρωπαϊκές αξίες που υποστηρίζει φορείς της κοινωνίας των πολιτών που προάγουν τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τις θεμελιώδεις αξίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συζήτηση)
 3.Επανάληψη της συνόδου
 4.Συζήτηση με τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, Emmanuel Macron, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)
 5.Επανάληψη της συνόδου
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  
6.1.Συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ΕΕ-Λιβάνου: συμμετοχή του Λιβάνου στην εταιρική σχέση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.2.Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης ΕΕ-Δημοκρατίας του Μαυρίκιου: αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.3.Συμφωνία ΕΕ-Νορβηγίας σχετικά με τη χορήγηση συμπληρωματικών εμπορικών προτιμήσεων για γεωργικά προϊόντα *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.4.Μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την προώθηση των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.5.Συμπερίληψη των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και των απορροφήσεων από τη χρήση γης, τις αλλαγές στη χρήση γης και τη δασοπονία εντός του πλαισίου για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030 ***I (ψηφοφορία)
  
6.6.Δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού ***I (ψηφοφορία)
  
6.7.Kαθεστώς και χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων ***I (ψηφοφορία)
  
6.8.Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων ***I (ψηφοφορία)
  
6.9.Εφαρμογή του 7ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον (ψηφοφορία)
  
6.10.Ισότητα των φύλων στον τομέα των μέσων ενημέρωσης της ΕΕ (ψηφοφορία)
  
6.11.Ενδυνάμωση της θέσης των γυναικών και των κοριτσιών μέσω του ψηφιακού τομέα (ψηφοφορία)
  
6.12.Εφαρμογή του Μηχανισμού Αναπτυξιακής Συνεργασίας, του Μέσου Ανθρωπιστικής Βοήθειας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ψηφοφορία)
  
6.13.Βελτίωση της βιωσιμότητας του χρέους των αναπτυσσόμενων χωρών (ψηφοφορία)
  
6.14.Ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 9.Επανάληψη της συνόδου
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 11.Η πρόοδος που έχει σημειωθεί όσον αφορά τα Παγκόσμια Σύμφωνα των Ηνωμένων Εθνών για την ασφαλή, εύτακτη και νόμιμη μετανάστευση και για τους πρόσφυγες (συζήτηση)
 12.Σύνθεση του Σώματος
 13.Η κατάσταση στη Συρία (συζήτηση)
 14.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 15.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού)
 16.Η κατάσταση στη Ρωσία (συζήτηση)
 17.Οι προοπτικές ειρήνευσης για την Κορεατική Χερσόνησο εν συνεχεία των πρόσφατων εξελίξεων (συζήτηση)
 18.Η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αρχών του κράτος δικαίου στην υπόθεση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που έχουν συλληφθεί και κρατούνται στην Τουρκία (συζήτηση)
 19.Αίτημα σχετικά με το πεδίο εφαρμογής των προνομίων ή ασυλιών
 20.Κατάθεση εγγράφων
 21.Εφαρμογή των μηχανισμών χρηματοδότησης της εξωτερικής δράσης της Ένωσης: η ενδιάμεση αναθεώρηση του 2017 και η αρχιτεκτονική της μελλοντικής πολιτικής μετά το 2020 (συζήτηση)
 22.Συμφωνία-πλαίσιο ΕΕ-Αυστραλίας *** - Συμφωνία-πλαίσιο ΕΕ-Αυστραλίας (Ψήφισμα) (συζήτηση)
 23.Ετήσιες εκθέσεις 2015-2016 για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα (συζήτηση)
 24.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 25.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Heidi HAUTALA
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00.


2. Ένα μέσο για τις ευρωπαϊκές αξίες που υποστηρίζει φορείς της κοινωνίας των πολιτών που προάγουν τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τις θεμελιώδεις αξίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Ένα μέσο για τις ευρωπαϊκές αξίες που υποστηρίζει φορείς της κοινωνίας των πολιτών που προάγουν τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τις θεμελιώδεις αξίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2018/2619(RSP))

Η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Michał Boni, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Josef Weidenholzer, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marek Jurek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Raymond Finch, Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Hans-Olaf Henkel, Barbara Spinelli, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jörg Meuthen, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Gerolf Annemans, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Jaromír Štětina, Claude Moraes, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Helga Stevens, Angelika Mlinar, Terry Reintke, Tania González Peñas, Harald Vilimsky, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Francis Zammit Dimech, Juan Fernando López Aguilar, Arne Gericke και Carlos Coelho.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Milan Zver, Jean-Paul Denanot, Ruža Tomašić, Beatriz Becerra Basterrechea, Krisztina Morvai και Mairead McGuinness.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová.

Η πρόταση ψηφίσματος που πρόκειται να κατατεθεί σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 5 του Κανονισμού θα ανακοινωθεί προσεχώς.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.4.2018.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 10.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος


3. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 10.21.


4. Συζήτηση με τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, Emmanuel Macron, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)

Συζήτηση με τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, Emmanuel Macron, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (2018/2620(RSP))

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε σύντομη συζήτηση για να παρουσιάσει τη συζήτηση.

Παρεμβαίνουν οι Emmanuel Macron (Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας) και Jean-Claude Juncker (Πρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Udo Bullmann, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Syed Kamall, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Florian Philippot, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Nicolas Bay, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Aymeric Chauprade, μη εγγεγραμμένος.

Παρεμβαίνει ο Emmanuel Macron.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Adina-Ioana Vălean, Sylvie Guillaume, Geoffrey Van Orden, Younous Omarjee, Peter Lundgren, Γεώργιος Επιτήδειος, Ramón Jáuregui Atondo, Franck Proust, Εύα Καϊλή, Bogusław Liberadzki, Salvatore Cicu, Elena Valenciano, Mairead McGuinness, Pervenche Berès, Daniel Caspary, Patrizia Toia, Dominique Riquet, Marisa Matias, Paulo Rangel, Daniele Viotti, Reinhard Bütikofer, Νότης Μαριάς, Doru-Claudian Frunzulică, Esther de Lange, Cecilia Wikström, Maria Arena, Ivo Belet, Maria Grapini, Henna Virkkunen, Juan Fernando López Aguilar και Anna Maria Corazza Bildt.

Παρεμβαίνει ο Emmanuel Macron.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.22.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Bogusław LIBERADZKI
Αντιπρόεδρος

5. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 13.26.

Παρεμβαίνει ο Mario Borghezio.


6. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.


6.1. Συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ΕΕ-Λιβάνου: συμμετοχή του Λιβάνου στην εταιρική σχέση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Λιβάνου για τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας του Λιβάνου στην εταιρική σχέση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA) [11967/2017 - C8-0344/2017 - 2017/0199(NLE)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Σοφία Σακοράφα (A8-0352/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η Σοφία Σακοράφα (Εισηγήτρια) προβαίνει σε δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 150 παράγραφος 4 του Κανονισμού.

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)0092)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


6.2. Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης ΕΕ-Δημοκρατίας του Μαυρίκιου: αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Μαυρίκιου [12476/2017 - C8-0445/2017 - 2017/0223(NLE)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγήτρια: Norica Nicolai (A8-0053/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)0093)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου.


6.3. Συμφωνία ΕΕ-Νορβηγίας σχετικά με τη χορήγηση συμπληρωματικών εμπορικών προτιμήσεων για γεωργικά προϊόντα *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με τη χορήγηση συμπληρωματικών εμπορικών προτιμήσεων για γεωργικά προϊόντα [13357/2017 - C8-0434/2017 - 2017/0259(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγήτρια: Tiziana Beghin (A8-0126/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)0094)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


6.4. Μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την προώθηση των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την προώθηση των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών – Ενθάρρυνση της παραγωγής πρωτεϊνούχων και ψυχανθών φυτών στον ευρωπαϊκό γεωργικό τομέα [2017/2116(INI)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)0095)


6.5. Συμπερίληψη των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και των απορροφήσεων από τη χρήση γης, τις αλλαγές στη χρήση γης και τη δασοπονία εντός του πλαισίου για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030 ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη συμπερίληψη των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και των απορροφήσεων από δραστηριότητες χρήσης γης, αλλαγής χρήσης γης και δασοπονίας εντός του πλαισίου για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030, καθώς και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών που αφορούν την κλιματική αλλαγή [COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Norbert Lins (A8-0262/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0096)


6.6. Δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 2021 έως το 2030 για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση και την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών που αφορούν την κλιματική αλλαγή [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0097)


6.7. Kαθεστώς και χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων [COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Συνεισηγητές: Mercedes Bresso και Rainer Wieland (A8-0373/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0098)

Παρεμβάσεις

Παρεμβαίνει ο Fabio Massimo Castaldo, πριν τη ψηφοφορία, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, για να ζητήσει, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 3 του Κανονισμού, να τεθούν σε ψηφοφορία οι τροπολογίες πριν τεθεί σε ψηφοφορία η προσωρινή συμφωνία.

Το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.


6.8. Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων [COM(2016)0765 - C8-0499/2016 - 2016/0381(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Bendt Bendtsen (A8-0314/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0099)


6.9. Εφαρμογή του 7ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του 7ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον [2017/2030(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0100)


6.10. Ισότητα των φύλων στον τομέα των μέσων ενημέρωσης της ΕΕ (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την ισότητα των φύλων στον τομέα των μέσων ενημέρωσης της ΕΕ [2017/2210(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0101)


6.11. Ενδυνάμωση της θέσης των γυναικών και των κοριτσιών μέσω του ψηφιακού τομέα (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B8-0183/2018 (2018/3016(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0102)


6.12. Εφαρμογή του Μηχανισμού Αναπτυξιακής Συνεργασίας, του Μέσου Ανθρωπιστικής Βοήθειας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του Μηχανισμού Αναπτυξιακής Συνεργασίας, του Μέσου Ανθρωπιστικής Βοήθειας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης [2017/2258(INI)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγητής: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0103)


6.13. Βελτίωση της βιωσιμότητας του χρέους των αναπτυσσόμενων χωρών (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη βελτίωση της βιωσιμότητας του χρέους των αναπτυσσόμενων χωρών [2016/2241(INI)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγητής: Charles Goerens (A8-0129/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0104)


6.14. Ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης: έβδομη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής [2017/2279(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Marc Joulaud (A8-0138/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (κατατεθείσα από την Ομάδα ENF)

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (επιτροπή REGI)

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0105)


7. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Jean-Paul Denanot - A8-0121/2018
Miguel Viegas, Momchil Nekov, Daniel Hannan και Stanislav Polčák

Έκθεση Norbert Lins - A8-0262/2017
Seán Kelly

Έκθεση Gerben-Jan Gerbrandy - A8-0208/2017
Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo και Christofer Fjellner

Έκθεση Daciana Octavia Sârbu - A8-0059/2018
Stanislav Polčák

Έκθεση Michaela Šojdrová - A8-0031/2018
Rory Palmer, Jasenko Selimovic, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tania González Peñas και Dobromir SośnierzDobromir Sośnierz

Ενδυνάμωση της θέσης των γυναικών και των κοριτσιών μέσω του ψηφιακού τομέα – (2018/3016(RSP)) - B8-0183/2018
Urszula Krupa

Έκθεση Charles Goerens - A8-0129/2018
Adam Szejnfeld και Νότης Μαριάς

Έκθεση Marc Joulaud - A8-0138/2018
Miguel Viegas, Νότης Μαριάς, Rosa D'Amato και Francisco José Millán Mon.


8. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 14.22.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pavel TELIČKA
Αντιπρόεδρος

9. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 15.01.


10. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Ο Jarosław Wałęsa γνωστοποιεί ότι ήταν παρών αλλά το όνομά του δεν εμφαίνεται στην κατάσταση παρόντων.

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


11. Η πρόοδος που έχει σημειωθεί όσον αφορά τα Παγκόσμια Σύμφωνα των Ηνωμένων Εθνών για την ασφαλή, εύτακτη και νόμιμη μετανάστευση και για τους πρόσφυγες (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η πρόοδος που έχει σημειωθεί όσον αφορά τα Παγκόσμια Σύμφωνα των Ηνωμένων Εθνών για την ασφαλή, εύτακτη και νόμιμη μετανάστευση και για τους πρόσφυγες (2018/2642(RSP))

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος (μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας.

Παρεμβαίνουν οι Anna Maria Corazza Bildt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Elena Valenciano, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Helga Stevens, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Kristina Winberg, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Auke Zijlstra, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Krisztina Morvai, μη εγγεγραμμένη, Željana Zovko, Tanja Fajon, Jussi Halla-aho, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Malin Björk, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Laura Ferrara, Marie-Christine Arnautu, Steven Woolfe, Carlos Coelho, Birgit Sippel, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Steven Woolfe, Bernd Kölmel, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tomáš Zdechovský, Ilhan Kyuchyuk, Ignazio Corrao, Mara Bizzotto, Udo Voigt, Tomáš Zdechovský, Knut Fleckenstein, Gerard Batten, Marcus Pretzell, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Gerolf Annemans, Francisco José Millán Mon, Norbert Neuser, Gilles Lebreton, Alessandra Mussolini, Kati Piri, László Tőkés, Boris Zala, Andrey Kovatchev, Soraya Post, Juan Fernando López Aguilar και Elly Schlein.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ana Gomes, Νότης Μαριάς, Σοφία Σακοράφα, João Pimenta Lopes, Τάκης Χατζηγεωργίου και Κωνσταντίνος Παπαδάκης.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Cristian Dan Preda, Anna Maria Corazza Bildt, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Fernando Ruas, Lorenzo Cesa και Tokia Saïfi, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Jeppe Kofod, Linda McAvan, Claude Moraes, Norbert Neuser, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Birgit Sippel και Elena Valenciano, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Cecilia Wikström, Louis Michel, Hilde Vautmans και Sophia in ‘t Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Σοφία Σακοράφα, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Martina Anderson, Barbara Spinelli και Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ignazio Corrao, Laura Ferrara και Fabio Massimo Castaldo, σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά τα Παγκόσμια Σύμφωνα των Ηνωμένων Εθνών για την ασφαλή, εύτακτη και νόμιμη μετανάστευση και για τους πρόσφυγες (2018/2642(RSP)) (B8-0184/2018);

—   Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky και Marcel de Graaff, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, σχετικά με την πρόοδο των παγκόσμιων συμφώνων του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και για την ασφαλή, ομαλή και νόμιμη μετανάστευση (2018/2642(RSP)) (B8-0185/2018).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018.


12. Σύνθεση του Σώματος

Οι αρμόδιες αρχές της Ιταλίας κοινοποίησαν την εκλογή των Giuseppe Ferrandino, Danilo Oscar Lancini και Giancarlo Scotta ως μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με ισχύ από 17ης Απριλίου 2018, στη θέση των Gianni Pittella, Matteo Salvini και Lorenzo Fontana, αντιστοίχως.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του Κανονισμού, έως ότου ελεγχθεί η εντολή των βουλευτών ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, οι Giuseppe Ferrandino, Danilo Oscar Lancini και Giancarlo Scotta καταλαμβάνουν την έδρα τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συμμετέχουν στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχουν προηγουμένως υπογράψει γραπτή δήλωση ότι δεν κατέχουν οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητά του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


13. Η κατάσταση στη Συρία (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η κατάσταση στη Συρία (2018/2643(RSP))

Η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Victor Boştinaru, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Bruno Gollnisch, μη εγγεγραμμένος, Tunne Kelam, Elena Valenciano, Anna Elżbieta Fotyga, Hilde Vautmans, Michel Reimon, Marisa Matias, Jörg Meuthen, Marie-Christine Arnautu, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Dubravka Šuica, Knut Fleckenstein, Bas Belder, Patricia Lalonde, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bruno Gollnisch, Javier Couso Permuy, Franz Obermayr, Jaromír Štětina, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Τάκη Χατζηγεωργίου, Pier Antonio Panzeri, Anders Primdahl Vistisen, Ilhan Kyuchyuk, Tonino Picula, Marek Jurek, Ivo Vajgl, Ana Gomes, Nikolay Barekov, Wajid Khan, Miriam Dalli, Josef Weidenholzer, Gilles Pargneaux, Δημήτρης Παπαδάκης, Francisco Assis και Brando Benifei.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Marijana Petir και Nicola Caputo.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Evelyne GEBHARDT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Νότης Μαριάς, Νεοκλής Συλικιώτης, Jean-Luc Schaffhauser, Ελευθέριος Συναδινός, Seán Kelly, Neena Gill, Branislav Škripek, Τάκης Χατζηγεωργίου και Σωτήριος Ζαριανόπουλος.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (μέλος της Επιτροπής) εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Η συζήτηση περατώνεται.


14. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Η Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι η σύσταση της επιτροπής JURI περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 2018, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και για την κατάργηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/1430 (C(2018)01231 – 2018/2618(DEA)) (B8-0187/2018) ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια τη Δευτέρα 16 Απριλίου 2018 (σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.4.2018).

Καμία αντίρρηση δεν έχει προβληθεί στη σύσταση αυτή εντός της προθεσμίας των είκοσι τεσσάρων ωρών που καθορίζεται από το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού.

Ως εκ τούτου, η παρούσα σύσταση θεωρείται εγκριθείσα και θα δημοσιευθεί στο Κείμενα που Εγκρίθηκαν της περιόδου συνόδου της Τετάρτης 18 Απριλίου 2018.


15. Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού)

Το διορθωτικό P8_TA(2015)0346(COR01) ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια εχθές (σημείο 13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.4.2018).

Επειδή δεν υποβλήθηκε αίτηση να τεθεί το διορθωτικό σε ψηφοφορία από καμία πολιτική ομάδα ή βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο (άρθρο 231, παράγραφος 4, του Κανονισμού), το διορθωτικό αυτό λογίζεται εγκριθέν.


16. Η κατάσταση στη Ρωσία (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η κατάσταση στη Ρωσία (2018/2669(RSP))

Ο Χρήστος Στυλιανίδης (μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Sandra Kalniete, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Knut Fleckenstein, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anna Elżbieta Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Petras Auštrevičius, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, James Carver, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Janice Atkinson, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του David Coburn, David McAllister, Eugen Freund, Monica Macovei, Hilde Vautmans, Bronis Ropė, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Dariusz Rosati, Neena Gill, Ivo Vajgl, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Rebecca Harms, Yannick Jadot, Othmar Karas, Bogusław Liberadzki, Eduard Kukan, Ana Gomes, Gunnar Hökmark, Doru-Claudian Frunzulică, Lars Adaktusson, Isabella De Monte, Jaromír Štětina και Tunne Kelam.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Clare Moody, Τάκης Χατζηγεωργίου, Γεώργιος Επιτήδειος και Michaela Šojdrová.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης.

Η πρόταση ψηφίσματος που πρόκειται να κατατεθεί σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 5 του Κανονισμού θα ανακοινωθεί προσεχώς.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: προσεχής περίοδος συνόδου.


17. Οι προοπτικές ειρήνευσης για την Κορεατική Χερσόνησο εν συνεχεία των πρόσφατων εξελίξεων (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Οι προοπτικές ειρήνευσης για την Κορεατική Χερσόνησο εν συνεχεία των πρόσφατων εξελίξεων (2018/2643(RSP))

Η Monika Panayotova (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Victor Boştinaru, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Nirj Deva, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Urmas Paet, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Klaus Buchner, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Stefan Eck, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, David McAllister, Neena Gill, Ryszard Czarnecki, Fabio Massimo Castaldo, Elmar Brok, Arne Lietz, Dubravka Šuica, Maria Grapini, Paul Rübig, Francisco Assis, Adam Szejnfeld και Julie Ward.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák, Τάκης Χατζηγεωργίου, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Γεώργιος Επιτήδειος και Krisztina Morvai.

Παρεμβαίνει η Monika Panayotova.

Η συζήτηση περατώνεται.


18. Η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αρχών του κράτος δικαίου στην υπόθεση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που έχουν συλληφθεί και κρατούνται στην Τουρκία (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αρχών του κράτος δικαίου στην υπόθεση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που έχουν συλληφθεί και κρατούνται στην Τουρκία (2018/2670(RSP))

Ο Χρήστος Στυλιανίδης (μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Μανώλης Κεφαλογιάννης, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Νίκος Ανδρουλάκης, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Nadja Hirsch, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Bodil Valero, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Τάκης Χατζηγεωργίου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Jacques Colombier, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Γεώργιος Επιτήδειος, μη εγγεγραμμένος, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Εύα Καϊλή, Ελένη Θεοχάρους, Cecilia Wikström, Δημήτριος Παπαδημούλης, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Γιώργος Γραμματικάκης, Angel Dzhambazki, Νικόλαος Χουντής, Francisco Assis, Σοφία Σακοράφα, Κώστας Μαυρίδης και Κώστας Χρυσόγονος.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Λευτέρης Χριστοφόρου, Γεώργιος Κύρτσος, Jiří Pospíšil, Μαρία Σπυράκη, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Στέλιος Κούλογλου, Ελευθέριος Συναδινός, Λάμπρος Φουντούλης, Θεόδωρος Ζαγοράκης και Antonio López-Istúriz White.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Οι προτάσεις ψηφίσματος που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.4.2018.


19. Αίτημα σχετικά με το πεδίο εφαρμογής των προνομίων ή ασυλιών

Το Εφετείο της Νάπολης διεβίβασε στον Πρόεδρο ερώτημα σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της ασυλίας του Alfonso Luigi Marra, παλαιού βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 14, του Κανονισμού, το εν λόγω αίτημα παραπέμπεται στην επιτροπή JURI, αρμόδια επί του θέματος.


20. Κατάθεση εγγράφων

Το κάτωθι έγγραφο κατατέθηκε από την επιτροπή AFCO:

- * Έκθεση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τον καθορισμό της χρονικής περιόδου των ένατων εκλογών των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία (07162/2018 - C8-0128/2018 - 2018/0805(CNS)) - επιτροπή AFCO - Εισηγήτρια: Danuta Maria Hübner (A8-0145/2018)


21. Εφαρμογή των μηχανισμών χρηματοδότησης της εξωτερικής δράσης της Ένωσης: η ενδιάμεση αναθεώρηση του 2017 και η αρχιτεκτονική της μελλοντικής πολιτικής μετά το 2020 (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των μηχανισμών χρηματοδότησης της εξωτερικής δράσης της Ένωσης: η ενδιάμεση αναθεώρηση του 2017 και η αρχιτεκτονική της μελλοντικής πολιτικής μετά το 2020 [2017/2280(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

Η Marietje Schaake παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica (μέλος της Επιτροπής) εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας.

Παρεμβαίνουν οι Antonio López-Istúriz White, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Andi Cristea, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anders Primdahl Vistisen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jordi Solé, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Sabine Lösing, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, David Coburn, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Diane James, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του David Coburn, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Brando Benifei, Bodil Valero, Eduard Kukan, Clare Moody, Tunne Kelam, Arne Lietz, Francisco José Millán Mon, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Željana Zovko, Cristian-Silviu Buşoi, Julia Pitera και Ivana Maletić.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Julie Ward και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Neven Mimica και Marietje Schaake.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018.


22. Συμφωνία-πλαίσιο ΕΕ-Αυστραλίας *** - Συμφωνία-πλαίσιο ΕΕ-Αυστραλίας (Ψήφισμα) (συζήτηση)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, συμφωνίας-πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Αυστραλίας, αφετέρου [15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

Έκθεση που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, συμφωνίας πλαισίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Αυστραλίας, αφετέρου [2017/2227(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

Ο Francisco José Millán Mon παρουσιάζει τη σύσταση και την έκθεση.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica (μέλος της Επιτροπής) εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας.

Παρεμβαίνουν οι José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Francisco Assis, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ivo Vajgl, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jordi Solé, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Anja Hazekamp, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Elmar Brok και Alojz Peterle.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Neven Mimica και Francisco José Millán Mon.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018 και σημείο 12.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018.


23. Ετήσιες εκθέσεις 2015-2016 για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τις ετήσιες εκθέσεις 2015-2016 για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα [2017/2010(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Mady Delvaux (A8-0141/2018)

Η Mady Delvaux παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AFCO), Emil Radev, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Sergio Gaetano Cofferati, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sajjad Karim, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Marie-Christine Boutonnet, εξ ονόματος της Ομάδας ENF.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jiří Pospíšil, Νότης Μαριάς και Elmar Brok.

Παρεμβαίνουν οι Neven Mimica και Mady Delvaux.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018.


24. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 619.992/OJME).


25. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 22.53.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Κούλογλου, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Μαυρίδης, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Ζαγοράκης, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Albiol Guzmán, Christensen, Crowley, Demesmaeker, Drăghici, Händel, Juvin, Kuhn, Le Pen, Maštálka, Ponga, Punset, Thun und Hohenstein, Weber Renate, Zīle, Žitňanská

Τελευταία ενημέρωση: 23 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου