Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 267kWORD 78k
Teisipäev, 17. aprill 2018 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Euroopa väärtuste rahastamisvahend, millega toetatakse Euroopa Liidus demokraatiat, õigusriigi põhimõtet ja põhiväärtusi edendavaid kodanikuühiskonna organisatsioone (arutelu)
 3.Istungi jätkamine
 4.Arutelu Prantsuse Vabariigi presidendi Emmanuel Macroniga Euroopa tuleviku teemal (arutelu)
 5.Istungi jätkamine
 6.Hääletused
  6.1.ELi-Liibanoni teadus- ja tehnoloogiakoostöö leping: Liibanoni osalemine partnerluses Vahemere piirkonna riikidega teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas (PRIMA) *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  6.2.ELi ja Mauritiuse kalandusalane partnerlusleping – kalapüügivõimalused ja rahaline toetus *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  6.3.ELi ja Norra leping lisasoodustuste kohta põllumajandustoodetega kauplemisel *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  6.4.Valgurikaste kultuuride kasvatamise edendamise Euroopa strateegia (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  6.5.Maakasutusest, maakasutuse muutusest ja metsandusest pärinevate kasvuhoonegaaside heidete ja nende gaaside sidumise lisamine 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistikku ***I (hääletus)
  6.6.Kasvuhoonegaaside heite vähendamise kohustused, et täita Pariisi kokkuleppe alusel võetud kohustused ***I (hääletus)
  6.7.Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikiri ning rahastamine ***I (hääletus)
  6.8.Hoonete energiatõhusus ***I (hääletus)
  6.9.Seitsmenda keskkonnaalase tegevusprogrammi rakendamine (hääletus)
  6.10.Sooline võrdõiguslikkus ELi meediasektoris (hääletus)
  6.11.Naiste ja tütarlaste mõjuvõimu suurendamine digitaalvaldkonna kaudu (hääletus)
  6.12.Arengukoostöö rahastamisvahendi, humanitaarabi rahastamisvahendi ja Euroopa Arengufondi rakendamine (hääletus)
  6.13.Arengumaade võla jätkusuutlikkuse suurendamine (hääletus)
  6.14.Majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse edendamine ELis (hääletus)
 7.Selgitused hääletuse kohta
 8.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 9.Istungi jätkamine
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 11.Edusammud ÜRO ülemaailmse turvalise, korrakohase ja seadusliku rände kokkuleppe ja üleilmse pagulasi käsitleva kokkuleppe täitmisel (arutelu)
 12.Parlamendi koosseis
 13.Olukord Süürias (arutelu)
 14.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 15.Parandus (kodukorra artikkel 231)
 16.Olukord Venemaal (arutelu)
 17.Korea poolsaare rahuväljavaated hiljutiste arengute valguses (arutelu)
 18.Inimõiguste ja õigusriigi põhimõtete rikkumine kahe Türgis vahistatud ja kinni peetud Kreeka sõduri juhtumi puhul (arutelu)
 19.Järelepärimine eesõiguste või puutumatuse ulatuse kohta
 20.Esitatud dokumendid
 21.ELi välisrahastamisvahendite rakendamine: 2017. aasta vahekokkuvõte ja 2020. aasta järgne tulevane struktuur (arutelu)
 22.ELi ja Austraalia vaheline raamleping *** - ELi ja Austraalia vaheline raamleping (resolutsioon) (arutelu)
 23.Subsidiaarsust ja proportsionaalsust käsitlevad 2015. ja 2016. aasta aruanded (arutelu)
 24.Järgmise istungi päevakord
 25.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Heidi HAUTALA
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.00.


2. Euroopa väärtuste rahastamisvahend, millega toetatakse Euroopa Liidus demokraatiat, õigusriigi põhimõtet ja põhiväärtusi edendavaid kodanikuühiskonna organisatsioone (arutelu)

Komisjoni avaldus: Euroopa väärtuste rahastamisvahend, millega toetatakse Euroopa Liidus demokraatiat, õigusriigi põhimõtet ja põhiväärtusi edendavaid kodanikuühiskonna organisatsioone (2018/2619(RSP))

Věra Jourová (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Michał Boni fraktsiooni PPE nimel, Josef Weidenholzer fraktsiooni S&D nimel, Marek Jurek fraktsiooni ECR nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Raymond Finch, Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Hans-Olaf Henkel, Barbara Spinelli fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jörg Meuthen fraktsiooni EFDD nimel, Gerolf Annemans fraktsiooni ENF nimel, Jaromír Štětina, Claude Moraes, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Helga Stevens, Angelika Mlinar, Terry Reintke, Tania González Peñas, Harald Vilimsky, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Francis Zammit Dimech, Juan Fernando López Aguilar, Arne Gericke ja Carlos Coelho.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Milan Zver, Jean-Paul Denanot, Ruža Tomašić, Beatriz Becerra Basterrechea, Krisztina Morvai ja Mairead McGuinness.

Sõna võttis Věra Jourová.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatav resolutsiooni ettepanek tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 19.4.2018 protokollipunkt 10.13.

(Istung katkestati kell 10.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president


3. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 10.21.


4. Arutelu Prantsuse Vabariigi presidendi Emmanuel Macroniga Euroopa tuleviku teemal (arutelu)

Arutelu Prantsuse Vabariigi presidendi Emmanuel Macroniga Euroopa tuleviku teemal (2018/2620(RSP))

Parlamendi president tegi arutelu tutvustamiseks lühikese sissejuhatuse.

Sõna võtsid Emmanuel Macron (Prantsuse Vabariigi president) ja Jean-Claude Juncker (komisjoni president).

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Udo Bullmann fraktsiooni S&D nimel, Syed Kamall fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Patrick Le Hyaric fraktsiooni GUE/NGL nimel, Florian Philippot fraktsiooni EFDD nimel, Nicolas Bay fraktsiooni ENF nimel ja Aymeric Chauprade (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sõna võttis Emmanuel Macron.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Adina-Ioana Vălean, Sylvie Guillaume, Geoffrey Van Orden, Younous Omarjee, Peter Lundgren, Georgios Epitideios, Ramón Jáuregui Atondo, Franck Proust, Eva Kaili, Bogusław Liberadzki, Salvatore Cicu, Elena Valenciano, Mairead McGuinness, Pervenche Berès, Daniel Caspary, Patrizia Toia, Dominique Riquet, Marisa Matias, Paulo Rangel, Daniele Viotti, Reinhard Bütikofer, Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică, Esther de Lange, Cecilia Wikström, Maria Arena, Ivo Belet, Maria Grapini, Henna Virkkunen, Juan Fernando López Aguilar ja Anna Maria Corazza Bildt.

Sõna võttis Emmanuel Macron.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati kell 13.22.)


ISTUNGI JUHATAJA: Bogusław LIBERADZKI
asepresident

5. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 13.26.

Sõna võttis Mario Borghezio.


6. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


6.1. ELi-Liibanoni teadus- ja tehnoloogiakoostöö leping: Liibanoni osalemine partnerluses Vahemere piirkonna riikidega teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas (PRIMA) *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Liibanoni Vabariigi vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu, milles sätestatakse Liibanoni Vabariigi osalemise tingimused partnerluses Vahemere piirkonna riikidega teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas (PRIMA), sõlmimise kohta [11967/2017 - C8-0344/2017 - 2017/0199(NLE)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Sofia Sakorafa (A8-0352/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Sofia Sakorafa (raportöör) esines kodukorra artikli 150 lõike 4 alusel avaldusega.

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0092)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


6.2. ELi ja Mauritiuse kalandusalane partnerlusleping – kalapüügivõimalused ja rahaline toetus *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu protokolli (millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Mauritiuse Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) sõlmimise kohta [12476/2017 - C8-0445/2017 - 2017/0223(NLE)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Norica Nicolai (A8-0053/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0093)

Parlament kiitis protokolli sõlmimise heaks.


6.3. ELi ja Norra leping lisasoodustuste kohta põllumajandustoodetega kauplemisel *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (mis käsitleb lisasoodustusi põllumajandustoodetega kauplemisel) sõlmimise kohta [13357/2017 - C8-0434/2017 - 2017/0259(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Tiziana Beghin (A8-0126/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0094)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


6.4. Valgurikaste kultuuride kasvatamise edendamise Euroopa strateegia (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport valgurikaste kultuuride edendamise Euroopa strateegia kohta – valgurikaste ja liblikõieliste taimede kasvatamise soodustamine Euroopa põllumajandussektoris [2017/2116(INI)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0095)


6.5. Maakasutusest, maakasutuse muutusest ja metsandusest pärinevate kasvuhoonegaaside heidete ja nende gaaside sidumise lisamine 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistikku ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega lisatakse maakasutusest, maakasutuse muutusest ja metsandusest pärinevad kasvuhoonegaaside heited ja nende gaaside sidumine 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistikku ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 525/2013 kasvuhoonegaaside heite seire- ja aruandlusmehhanismi ning kliimamuutusi käsitleva muu olulise siseriikliku ja liidu teabe esitamise kohta [COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Norbert Lins (A8-0262/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2018)0096)


6.6. Kasvuhoonegaaside heite vähendamise kohustused, et täita Pariisi kokkuleppe alusel võetud kohustused ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse liikmesriikide võetud siduvaid eesmärke kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks aastatel 2021–2030, et tagada vastupidav energialiit ning täita Pariisi kokkuleppe alusel võetud kohustused, ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 525/2013 kasvuhoonegaaside heite seire- ja aruandlusmehhanismi ning kliimamuutusi käsitleva muu teabe esitamise kohta [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2018)0097)


6.7. Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikiri ning rahastamine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2014. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1141/2014, mis käsitleb Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning rahastamist [COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöörid: Mercedes Bresso ja Rainer Wieland (A8-0373/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2018)0098)

Sõnavõtud

Enne hääletust võttis sõna Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, kes taotles kodukorra artikli 59 lõike 3 kohaselt muudatusettepanekute hääletusele panemist enne esialgse kokkuleppe hääletamist.

Parlament lükkas taotluse tagasi.


6.8. Hoonete energiatõhusus ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2010/31/EL hoonete energiatõhususe kohta [COM(2016)0765 - C8-0499/2016 - 2016/0381(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Bendt Bendtsen (A8-0314/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

ETTEPANEK LÜKATA KOMISJONI ETTEPANEK TAGASI

Tagasi lükatud

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2018)0099)


6.9. Seitsmenda keskkonnaalase tegevusprogrammi rakendamine (hääletus)

Raport seitsmenda keskkonnaalase tegevusprogrammi rakendamise kohta [2017/2030(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0100)


6.10. Sooline võrdõiguslikkus ELi meediasektoris (hääletus)

Raport soolise võrdõiguslikkuse kohta ELi meediasektoris [2017/2210(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0101)


6.11. Naiste ja tütarlaste mõjuvõimu suurendamine digitaalvaldkonna kaudu (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B8-0183/2018 (2018/3016(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0102)


6.12. Arengukoostöö rahastamisvahendi, humanitaarabi rahastamisvahendi ja Euroopa Arengufondi rakendamine (hääletus)

Raport arengukoostöö rahastamisvahendi, humanitaarabi rahastamisvahendi ja Euroopa Arengufondi rakendamise kohta [2017/2258(INI)] - Arengukomisjon. Raportöör: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0103)


6.13. Arengumaade võla jätkusuutlikkuse suurendamine (hääletus)

Raport arengumaade võla jätkusuutlikkuse suurendamise kohta [2016/2241(INI)] - Arengukomisjon. Raportöör: Charles Goerens (A8-0129/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 13)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0104)


6.14. Majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse edendamine ELis (hääletus)

Raport majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse tugevdamise kohta Euroopa Liidus ja Euroopa Komisjoni seitsmenda aruande kohta [2017/2279(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Marc Joulaud (A8-0138/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 14)

ALTERNATIIVNE RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (mille esitas fraktsioon ENF)

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (REGI-komisjon)

Vastu võetud (P8_TA(2018)0105)


7. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Jean-Paul Denanot - A8-0121/2018
Miguel Viegas, Momchil Nekov, Daniel Hannan ja Stanislav Polčák

Raport: Norbert Lins - A8-0262/2017
Seán Kelly

Raport: Gerben-Jan Gerbrandy - A8-0208/2017
Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo ja Christofer Fjellner

Raport: Daciana Octavia Sârbu - A8-0059/2018
Stanislav Polčák

Raport: Michaela Šojdrová - A8-0031/2018
Rory Palmer, Jasenko Selimovic, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tania González Peñas ja Dobromir Sośnierz

Naiste ja tütarlaste mõjuvõimu suurendamine digitaalvaldkonna kaudu – (2018/3016(RSP)) - B8-0183/2018
Urszula Krupa

Raport: Charles Goerens - A8-0129/2018
Adam Szejnfeld ja Notis Marias

Raport: Marc Joulaud - A8-0138/2018
Miguel Viegas, Notis Marias, Rosa D'Amato ja Francisco José Millán Mon.


8. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

(Istung katkestati kell 14.22.)


ISTUNGI JUHATAJA: Pavel TELIČKA
asepresident

9. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 15.01.


10. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Jarosław Wałęsa on teatanud, et vaatamata tema kohalolekule ei ole tema nime kohalolijate nimekirja kantud.

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


11. Edusammud ÜRO ülemaailmse turvalise, korrakohase ja seadusliku rände kokkuleppe ja üleilmse pagulasi käsitleva kokkuleppe täitmisel (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Edusammud ÜRO ülemaailmse turvalise, korrakohase ja seadusliku rände kokkuleppe ja üleilmse pagulasi käsitleva kokkuleppe täitmisel (2018/2642(RSP))

Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige) esines avaldusega komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Anna Maria Corazza Bildt fraktsiooni PPE nimel, Elena Valenciano fraktsiooni S&D nimel, Helga Stevens fraktsiooni ECR nimel, Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel, Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Kristina Winberg fraktsiooni EFDD nimel, Auke Zijlstra fraktsiooni ENF nimel, Krisztina Morvai (fraktsioonilise kuuluvuseta), Željana Zovko, Tanja Fajon, Jussi Halla-aho, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Malin Björk, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Laura Ferrara, Marie-Christine Arnautu, Steven Woolfe, Carlos Coelho, Birgit Sippel, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Steven Woolfe, Bernd Kölmel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tomáš Zdechovský, Ilhan Kyuchyuk, Ignazio Corrao, Mara Bizzotto, Udo Voigt, Tomáš Zdechovský, Knut Fleckenstein, Gerard Batten, Marcus Pretzell, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Gerolf Annemans, Francisco José Millán Mon, Norbert Neuser, Gilles Lebreton, Alessandra Mussolini, Kati Piri, László Tőkés, Boris Zala, Andrey Kovatchev, Soraya Post, Juan Fernando López Aguilar ja Elly Schlein.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ana Gomes, Notis Marias, Sofia Sakorafa, João Pimenta Lopes, Takis Hadjigeorgiou ja Konstantinos Papadakis.

Sõna võttis Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja).

ISTUNGI JUHATAJA: Dimitrios PAPADIMOULIS
asepresident

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Cristian Dan Preda, Anna Maria Corazza Bildt, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Fernando Ruas, Lorenzo Cesa ja Tokia Saïfi fraktsiooni PPE nimel, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Jeppe Kofod, Linda McAvan, Claude Moraes, Norbert Neuser, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Birgit Sippel ja Elena Valenciano fraktsiooni S&D nimel, Cecilia Wikström, Louis Michel, Hilde Vautmans ja Sophia in ‘t Veld fraktsiooni ALDE nimel, Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Martina Anderson, Barbara Spinelli ja Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ignazio Corrao, Laura Ferrara ja Fabio Massimo Castaldo turvalist, korrakohast ja seaduslikku rännet ja pagulasi käsitlevate ÜRO ülemaailmsete kokkulepete vallas saavutatud edu kohta (2018/2642(RSP)) (B8-0184/2018);

—   Auke Zijlstra, Nicolas Bay Harald Vilimsky ja Marcel de Graaff fraktsiooni ENF nimel edusammude kohta ÜRO ülemaailmse turvalise, korrakohase ja seadusliku rände kokkuleppe ja ülemaailmse pagulasi käsitleva kokkuleppe saavutamisel (2018/2642(RSP)) (B8-0185/2018).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 18.4.2018 protokollipunkt 12.13.


12. Parlamendi koosseis

Itaalia pädevad ametiasutused on teatanud, et Euroopa Parlamenti on valitud Giuseppe Ferrandino Gianni Pittella asemele, Danilo Oscar Lancini Matteo Salvini asemele ja Giancarlo Scotta Lorenzo Fontana asemele ja nad hakkavad täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 17. aprillist 2018.

Kuna nende mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osalevad Giuseppe Ferrandino, Danilo Oscar Lancini ja Giancarlo Scotta vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et nad on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles nad kinnitavad, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.


13. Olukord Süürias (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Süürias (2018/2643(RSP))

Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldusega.

Sõna võtsid José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra fraktsiooni PPE nimel, Victor Boştinaru fraktsiooni S&D nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Gerard Batten fraktsiooni EFDD nimel, Mario Borghezio fraktsiooni ENF nimel, Bruno Gollnisch (fraktsioonilise kuuluvuseta), Tunne Kelam, Elena Valenciano, Anna Elżbieta Fotyga, Hilde Vautmans, Michel Reimon, Marisa Matias, Jörg Meuthen, Marie-Christine Arnautu, Konstantinos Papadakis, Dubravka Šuica, Knut Fleckenstein, Bas Belder, Patricia Lalonde, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bruno Gollnisch, Javier Couso Permuy, Franz Obermayr, Jaromír Štětina, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Takis Hadjigeorgiou, Pier Antonio Panzeri, Anders Primdahl Vistisen, Ilhan Kyuchyuk, Tonino Picula, Marek Jurek, Ivo Vajgl, Ana Gomes, Nikolay Barekov, Wajid Khan, Miriam Dalli, Josef Weidenholzer, Gilles Pargneaux, Demetris Papadakis, Francisco Assis ja Brando Benifei.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Marijana Petir ja Nicola Caputo.

ISTUNGI JUHATAJA: Evelyne GEBHARDT
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Jean-Luc Schaffhauser, Eleftherios Synadinos, Seán Kelly, Neena Gill, Branislav Škripek, Takis Hadjigeorgiou ja Sotirios Zarianopoulos.

Sõna võttis Christos Stylianides (komisjoni liige) komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Arutelu lõpetati.


14. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Juhataja tuletas meelde, et esmaspäeva, 16. aprilli 2018 istungil tehti teatavaks JURI-komisjoni soovitus mitte esitada vastuväiteid komisjoni 5. märtsi 2018. aasta delegeeritud määrusele, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 2017/1001 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta ning tunnistatakse kehtetuks delegeeritud määrus (EL) 2017/1430 (C(2018)01231– 2018/2618(DEA)) ((B8-0187/2018) (16.4.2018 protokollipunkt 12).

Selle soovituse kohta ei ole esitatud kodukorra artiklis 105 kehtestatud 24-tunnise tähtaja jooksul ühtegi vastuväidet.

Seega loeti soovitus vastuvõetuks ja otsus avaldatakse kolmapäeva, 18. aprilli 2018 istungil vastu võetud tekstide hulgas.


15. Parandus (kodukorra artikkel 231)

Parandus (P8_TA(2015)0346(COR01)) tehti teatavaks eelmisel päeval toimunud täiskogu istungil (16.4.2018 protokollipunkt 13).

Kuna ükski fraktsioon ega vähemalt miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid ei ole esitanud taotlust paranduse hääletusele panemiseks (kodukorra artikli 231 lõige 4), loeti parandus heakskiidetuks.


16. Olukord Venemaal (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Venemaal (2018/2669(RSP))

Christos Stylianides (komisjoni liige) esines avaldusega komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Sandra Kalniete fraktsiooni PPE nimel, Knut Fleckenstein fraktsiooni S&D nimel, Anna Elżbieta Fotyga fraktsiooni ECR nimel, Petras Auštrevičius fraktsiooni ALDE nimel, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, James Carver fraktsiooni EFDD nimel, Janice Atkinson fraktsiooni ENF nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas David Coburn, David McAllister, Eugen Freund, Monica Macovei, Hilde Vautmans, Bronis Ropė, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Dariusz Rosati, Neena Gill, Ivo Vajgl, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Rebecca Harms, Yannick Jadot, Othmar Karas, Bogusław Liberadzki, Eduard Kukan, Ana Gomes, Gunnar Hökmark, Doru-Claudian Frunzulică, Lars Adaktusson, Isabella De Monte, Jaromír Štětina ja Tunne Kelam.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Clare Moody, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios ja Michaela Šojdrová.

Sõna võttis Christos Stylianides.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatav resolutsiooni ettepanek tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: järgmine osaistungjärk.


17. Korea poolsaare rahuväljavaated hiljutiste arengute valguses (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Korea poolsaare rahuväljavaated hiljutiste arengute valguses (2018/2643(RSP))

Monika Panayotova (nõukogu eesistuja) esines avaldusega komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Victor Boştinaru fraktsiooni S&D nimel, Nirj Deva fraktsiooni ECR nimel ja Urmas Paet fraktsiooni ALDE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

Sõna võtsid Klaus Buchner fraktsiooni Verts/ALE nimel, Stefan Eck fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel, David McAllister, Neena Gill, Ryszard Czarnecki, Fabio Massimo Castaldo, Elmar Brok, Arne Lietz, Dubravka Šuica, Maria Grapini, Paul Rübig, Francisco Assis, Adam Szejnfeld ja Julie Ward.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Takis Hadjigeorgiou, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Georgios Epitideios ja Krisztina Morvai.

Sõna võttis Monika Panayotova.

Arutelu lõpetati.


18. Inimõiguste ja õigusriigi põhimõtete rikkumine kahe Türgis vahistatud ja kinni peetud Kreeka sõduri juhtumi puhul (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Inimõiguste ja õigusriigi põhimõtete rikkumine kahe Türgis vahistatud ja kinni peetud Kreeka sõduri juhtumi puhul (2018/2670(RSP))

Christos Stylianides (komisjoni liige) esines avaldusega komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Manolis Kefalogiannis fraktsiooni PPE nimel, Nikos Androulakis fraktsiooni S&D nimel, Notis Marias fraktsiooni ECR nimel, Nadja Hirsch fraktsiooni ALDE nimel, Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel, Takis Hadjigeorgiou fraktsiooni GUE/NGL nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Jacques Colombier fraktsiooni ENF nimel, Georgios Epitideios (fraktsioonilise kuuluvuseta), Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Eva Kaili, Eleni Theocharous, Cecilia Wikström, Dimitrios Papadimoulis, Sotirios Zarianopoulos, Giorgos Grammatikakis, Angel Dzhambazki, Nikolaos Chountis, Francisco Assis, Sofia Sakorafa, Costas Mavrides ja Kostas Chrysogonos.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Lefteris Christoforou, Georgios Kyrtsos, Jiří Pospíšil, Maria Spyraki, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Eleftherios Synadinos, Lampros Fountoulis, Theodoros Zagorakis ja Antonio López-Istúriz White.

Sõna võttis Christos Stylianides.

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 19.4.2018 protokollipunkt 10.14.


19. Järelepärimine eesõiguste või puutumatuse ulatuse kohta

Napoli apellatsioonikohus esitas parlamendi presidendile järelepärimise Euroopa Parlamendi endise liikme Alfonso Luigi Marra puutumatuse ulatuse kohta.

Kodukorra artikli 9 lõike 14 kohaselt saadeti järelepärimine edasi selles valdkonnas pädevale JURI-komisjonile.


20. Esitatud dokumendid

AFCO-komisjon on esitanud järgmise dokumendi:

- * Raport, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, millega määratakse kindlaks ajavahemik esindajate üheksandaks otseseks ja üldiseks valimiseks Euroopa Parlamenti (07162/2018 - C8-0128/2018 - 2018/0805(CNS)) - AFCO komisjon - Raportöör: Danuta Maria Hübner (A8-0145/2018)


21. ELi välisrahastamisvahendite rakendamine: 2017. aasta vahekokkuvõte ja 2020. aasta järgne tulevane struktuur (arutelu)

Raport ELi välisrahastamisvahendite rakendamise kohta: 2017. aasta vahearuanne ja 2020. aasta järgne tulevane struktuur [2017/2280(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

Marietje Schaake tutvustas raportit.

Sõna võttis Neven Mimica (komisjoni liige) komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Antonio López-Istúriz White fraktsiooni PPE nimel, Andi Cristea fraktsiooni S&D nimel, Anders Primdahl Vistisen fraktsiooni ECR nimel, Jordi Solé fraktsiooni Verts/ALE nimel, Sabine Lösing fraktsiooni GUE/NGL nimel, David Coburn fraktsiooni EFDD nimel, Diane James, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas David Coburn, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Brando Benifei, Bodil Valero, Eduard Kukan, Clare Moody, Tunne Kelam, Arne Lietz, Francisco José Millán Mon, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Željana Zovko, Cristian-Silviu Buşoi, Julia Pitera ja Ivana Maletić.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Julie Ward ja Notis Marias.

Sõna võtsid Neven Mimica ja Marietje Schaake.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 18.4.2018 protokollipunkt 12.14.


22. ELi ja Austraalia vaheline raamleping *** - ELi ja Austraalia vaheline raamleping (resolutsioon) (arutelu)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Austraalia vahelise raamlepingu liidu nimel sõlmimise kohta [15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE)] - Väliskomisjon. Raportöör: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Austraalia vahelise raamlepingu liidu nimel sõlmimise kohta [2017/2227(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

Francisco José Millán Mon tutvustas soovitust ja raportit.

Sõna võttis Neven Mimica (komisjoni liige) komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra fraktsiooni PPE nimel, Francisco Assis fraktsiooni S&D nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Ivo Vajgl fraktsiooni ALDE nimel, Jordi Solé fraktsiooni Verts/ALE nimel, Anja Hazekamp fraktsiooni GUE/NGL nimel, Elmar Brok ja Alojz Peterle.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Notis Marias.

Sõna võtsid Neven Mimica ja Francisco José Millán Mon.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 18.4.2018 protokollipunkt 12.3 ja 18.4.2018 protokollipunkt 12.4.


23. Subsidiaarsust ja proportsionaalsust käsitlevad 2015. ja 2016. aasta aruanded (arutelu)

Raport subsidiaarsust ja proportsionaalsust käsitlevate 2015. ja 2016. aasta aruannete kohta [2017/2010(INI)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Mady Delvaux (A8-0141/2018)

Mady Delvaux tutvustas raportit.

Sõna võttis Neven Mimica (komisjoni liige).

Sõna võtsid Cristian Dan Preda (AFCO-komisjoni arvamuse koostaja), Emil Radev fraktsiooni PPE nimel, Sergio Gaetano Cofferati fraktsiooni S&D nimel, Sajjad Karim fraktsiooni ECR nimel ja Marie-Christine Boutonnet fraktsiooni ENF nimel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, Notis Marias ja Elmar Brok.

Sõna võtsid Neven Mimica ja Mady Delvaux.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 18.4.2018 protokollipunkt 12.15.


24. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 619.992/OJME).


25. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.53.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Albiol Guzmán, Christensen, Crowley, Demesmaeker, Drăghici, Händel, Juvin, Kuhn, Le Pen, Maštálka, Ponga, Punset, Thun und Hohenstein, Weber Renate, Zīle, Žitňanská

Viimane päevakajastamine: 23. oktoober 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika