Rodyklė 
Protokolas
PDF 277kWORD 80k
Antradienis, 2018 m. balandžio 17 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Europos vertybių gynimo priemonė, skirta pilietinės visuomenės organizacijoms, puoselėjančioms demokratiją, teisės viršenybę ir pagrindines vertybes Europos Sąjungoje, remti (diskusijos)
 3.Posėdžio atnaujinimas
 4.Diskusijos su Prancūzijos Prezidentu Emmanueliu Macronu Europos ateities tema (diskusijos)
 5.Posėdžio atnaujinimas
 6.Balsuoti skirtas laikas
  
6.1.ES ir Libano susitarimas dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje: Libano dalyvavimas Partnerystėje mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje Viduržemio jūros regione (PRIMA) *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
6.2.ES ir Mauricijaus žuvininkystės partnerystės susitarimas: žvejybos galimybės ir finansinis įnašas *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
6.3.ES ir Norvegijos susitarimas dėl papildomų prekybos žemės ūkio produktais lengvatų *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
6.4.Europos baltyminių augalų propagavimo strategija (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
6.5.Šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų ir šalinamų dėl žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės, kiekio įtraukimas į 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategiją ***I (balsavimas)
  
6.6.Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų metinio kiekio sumažinimas siekiant vykdyti įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą ***I (balsavimas)
  
6.7.Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statutas ir finansavimas ***I (balsavimas)
  
6.8.Pastatų energinis naudingumas ***I (balsavimas)
  
6.9.Septintosios aplinkosaugos veiksmų programos įgyvendinimas (balsavimas)
  
6.10.Lyčių lygybė ES žiniasklaidos sektoriuje (balsavimas)
  
6.11.Moterų ir mergaičių įgalinimas per skaitmeninį sektorių (balsavimas)
  
6.12.Vystomojo bendradarbiavimo priemonės, humanitarinės pagalbos priemonės ir Europos plėtros fondo įgyvendinimas (balsavimas)
  
6.13.Besivystančių šalių skolos tvarumo gerinimas (balsavimas)
  
6.14.Ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos stiprinimas ES (balsavimas)
 7.Paaiškinimai dėl balsavimo
 8.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 9.Posėdžio atnaujinimas
 10.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 11.Pažanga dėl JT pasaulinių susitarimų dėl saugios, tvarkingos ir teisėtos migracijos ir dėl pabėgėlių (diskusijos)
 12.Parlamento sudėtis
 13.Padėtis Sirijoje (diskusijos)
 14.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 15.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)
 16.Padėtis Rusijoje (diskusijos)
 17.Taikos perspektyvos Korėjos pusiasalyje atsižvelgiant į naujausius pokyčius (diskusijos)
 18.Žmogaus teisių ir teisinės valstybės principų pažeidimas. Dviejų Graikijos karių, areštuotų ir sulaikytų Turkijoje atvejis (diskusijos)
 19.Prašymas, susijęs su Parlamento nario privilegijų ar imunitetų taikymu
 20.Gauti dokumentai
 21.ES išorės finansinių priemonių įgyvendinimas: 2017 m. laikotarpio vidurio peržiūra ir būsima struktūra po 2020 m. (diskusijos)
 22.ES ir Australijos bendrojo susitarimo sudarymas *** - ES ir Australijos bendrasis susitarimas (rezoliucija) (diskusijos)
 23.Metinės 2015 ir 2016 m. subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo ataskaitos (diskusijos)
 24.Kito posėdžio darbotvarkė
 25.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Heidi HAUTALA
Pirmininko pavaduotoja

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. Europos vertybių gynimo priemonė, skirta pilietinės visuomenės organizacijoms, puoselėjančioms demokratiją, teisės viršenybę ir pagrindines vertybes Europos Sąjungoje, remti (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Europos vertybių gynimo priemonė, skirta pilietinės visuomenės organizacijoms, puoselėjančioms demokratiją, teisės viršenybę ir pagrindines vertybes Europos Sąjungoje, remti (2018/2619(RSP))

Věra Jourová (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Michał Boni PPE frakcijos vardu, Josef Weidenholzer S&D frakcijos vardu, Marek Jurek ECR frakcijos vardu, Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Raymond Finch), Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Hans-Olaf Henkel), Barbara Spinelli GUE/NGL frakcijos vardu, Jörg Meuthen EFDD frakcijos vardu, Gerolf Annemans ENF frakcijos vardu, Jaromír Štětina, Claude Moraes (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Helga Stevens, Angelika Mlinar, Terry Reintke, Tania González Peñas, Harald Vilimsky (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Francis Zammit Dimech, Juan Fernando López Aguilar, Arne Gericke ir Carlos Coelho.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Milan Zver, Jean-Paul Denanot, Ruža Tomašić, Beatriz Becerra Basterrechea, Krisztina Morvai ir Mairead McGuinness.

Kalbėjo Věra Jourová.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, teikiamas pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiamas vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 04 19 protokolo 10.13 punktas

(Posėdis sustabdytas 10.00 val.)

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas


3. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 10.21 val.


4. Diskusijos su Prancūzijos Prezidentu Emmanueliu Macronu Europos ateities tema (diskusijos)

Diskusijos su Prancūzijos Prezidentu Emmanueliu Macronu Europos ateities tema (2018/2620(RSP))

Pirmininkas trumpai pristatė diskusijas.

Kalbėjo: Emmanuel Macron (Prancūzijos Respublikos Prezidentas) ir Jean-Claude Juncker (Komisijos pirmininkas).

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Udo Bullmann S&D frakcijos vardu, Syed Kamall ECR frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Patrick Le Hyaric GUE/NGL frakcijos vardu, Florian Philippot EFDD frakcijos vardu, Nicolas Bay ENF frakcijos vardu ir nepriklausomas Parlamento narys Aymeric Chauprade.

Kalbėjo Emmanuel Macron.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Adina-Ioana Vălean, Sylvie Guillaume, Geoffrey Van Orden, Younous Omarjee, Peter Lundgren, Georgios Epitideios, Ramón Jáuregui Atondo, Franck Proust, Eva Kaili, Bogusław Liberadzki, Salvatore Cicu, Elena Valenciano, Mairead McGuinness, Pervenche Berès, Daniel Caspary, Patrizia Toia, Dominique Riquet, Marisa Matias, Paulo Rangel, Daniele Viotti, Reinhard Bütikofer, Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică, Esther de Lange, Cecilia Wikström, Maria Arena, Ivo Belet, Maria Grapini, Henna Virkkunen, Juan Fernando López Aguilar ir Anna Maria Corazza Bildt.

Kalbėjo Emmanuel Macron.

Diskusijos baigtos.

(Posėdis sustabdytas 13.22.)


PIRMININKAVO: Bogusław LIBERADZKI
Pirmininko pavaduotojas

5. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 13.26 val.

Kalbėjo Mario Borghezio.


6. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


6.1. ES ir Libano susitarimas dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje: Libano dalyvavimas Partnerystėje mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje Viduržemio jūros regione (PRIMA) *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Libano Respublikos mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo, kuriuo išdėstomos Libano Respublikos dalyvavimo Partnerystėje mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje Viduržemio jūros regione (PRIMA) sąlygos, sudarymo projekto [11967/2017 - C8-0344/2017 - 2017/0199(NLE)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Sofia Sakorafa (A8-0352/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Sofia Sakorafa (pranešėja) padarė pareiškimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnio 4 dalį.

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0092)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


6.2. ES ir Mauricijaus žuvininkystės partnerystės susitarimas: žvejybos galimybės ir finansinis įnašas *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos ir Mauricijaus Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo projekto [12476/2017 - C8-0445/2017 - 2017/0223(NLE)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėja: Norica Nicolai (A8-0053/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0093)

Parlamentas pritarė protokolo sudarymui.


6.3. ES ir Norvegijos susitarimas dėl papildomų prekybos žemės ūkio produktais lengvatų *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimo pasikeičiant laiškais dėl papildomų prekybos žemės ūkio produktais lengvatų sudarymo projekto [13357/2017 - C8-0434/2017 - 2017/0259(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėja: Tiziana Beghin (A8-0126/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0094)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


6.4. Europos baltyminių augalų propagavimo strategija (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas „Europos baltymingų augalų propagavimo strategija. Baltymingų ir ankštinių augalų auginimo Europos žemės ūkio sektoriuje skatinimas“ [2017/2116(INI)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0095)


6.5. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų ir šalinamų dėl žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės, kiekio įtraukimas į 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategiją ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų ir šalinamų dėl žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės, kiekio įtraukimo į 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategiją, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 525/2013 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios informacijos teikimo mechanizmo [COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Norbert Lins (A8-0262/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2018)0096)


6.6. Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų metinio kiekio sumažinimas siekiant vykdyti įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo, kuriant atsparią energetikos sąjungą ir siekiant vykdyti įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą, valstybėms narėms nustatomi įpareigojimai 2021–2030 m. laikotarpiu sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų metinį kiekį ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 525/2013 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios nacionalinio bei Sąjungos lygmens informacijos teikimo mechanizmo [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2018)0097)


6.7. Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statutas ir finansavimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 dėl Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statuto ir finansavimo [COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjai: Mercedes Bresso ir Rainer Wieland (A8-0373/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2018)0098)

Kalbėjo:

Kalbėjo Fabio Massimo Castaldo, prieš balsavimą, EFDD frakcijos vardu, pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 3 dalį jis paprašė, kad dėl pakeitimų būtų balsuojama prieš balsavimą dėl laikino susitarimo.

Parlamentas atmetė prašymą.


6.8. Pastatų energinis naudingumas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2010/31/ES dėl pastatų energinio naudingumo [COM(2016)0765 - C8-0499/2016 - 2016/0381(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Bendt Bendtsen (A8-0314/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

SIŪLOMA ATMESTI KOMISIJOS PASIŪLYMĄ

Atmesta

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2018)0099)


6.9. Septintosios aplinkosaugos veiksmų programos įgyvendinimas (balsavimas)

Pranešimas dėl Septintosios aplinkosaugos veiksmų programos įgyvendinimo [2017/2030(INI)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0100)


6.10. Lyčių lygybė ES žiniasklaidos sektoriuje (balsavimas)

Pranešimas dėl lyčių lygybės ES žiniasklaidos sektoriuje [2017/2210(INI)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėja: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0101)


6.11. Moterų ir mergaičių įgalinimas per skaitmeninį sektorių (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0183/2018 (2018/3016(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0102)


6.12. Vystomojo bendradarbiavimo priemonės, humanitarinės pagalbos priemonės ir Europos plėtros fondo įgyvendinimas (balsavimas)

pranešimas dėl vystomojo bendradarbiavimo priemonės, humanitarinės pagalbos priemonės ir Europos plėtros fondo įgyvendinimo [2017/2258(INI)] - Vystymosi komitetas. Pranešėjas: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0103)


6.13. Besivystančių šalių skolos tvarumo gerinimas (balsavimas)

Pranešimas dėl besivystančių šalių skolos tvarumo gerinimo [2016/2241(INI)] - Vystymosi komitetas. Pranešėjas: Charles Goerens (A8-0129/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0104)


6.14. Ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos stiprinimas ES (balsavimas)

Pranešimas dėl ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos stiprinimo Europos Sąjungoje: septintoji Europos Komisijos ataskaita [2017/2279(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Marc Joulaud (A8-0138/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

ALTERNATYVUS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateikė ENF frakcija)

Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (REGI komitetas)

Priimta (P8_TA(2018)0105)


7. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateiktus paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pranešimas: Jean-Paul Denanot - A8-0121/2018
Miguel Viegas, Momchil Nekov, Daniel Hannan ir Stanislav Polčák

Pranešimas: Norbert Lins - A8-0262/2017
Seán Kelly

Pranešimas: Gerben-Jan Gerbrandy - A8-0208/2017
Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo ir Christofer Fjellner

Pranešimas: Daciana Octavia Sârbu - A8-0059/2018
Stanislav Polčák

Pranešimas: Michaela Šojdrová - A8-0031/2018
Rory Palmer, Jasenko Selimovic, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tania González Peñas ir Dobromir SośnierzDobromir Sośnierz

Moterų ir mergaičių įgalinimas per skaitmeninį sektorių – (2018/3016(RSP)) - B8-0183/2018
Urszula Krupa

Pranešimas: Charles Goerens - A8-0129/2018
Adam Szejnfeld ir Notis Marias

Pranešimas: Marc Joulaud - A8-0138/2018
Miguel Viegas, Notis Marias, Rosa D'Amato ir Francisco José Millán Mon.


8. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

(Posėdis sustabdytas 14.22 val.)


PIRMININKAVO: Pavel TELIČKA
Pirmininko pavaduotojas

9. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 15.01 val.


10. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Jarosław Wałęsa pranešė, kad jis dalyvavo, bet jo pavardė neįrašyta į dalyvių sąrašą.

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


11. Pažanga dėl JT pasaulinių susitarimų dėl saugios, tvarkingos ir teisėtos migracijos ir dėl pabėgėlių (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Pažanga dėl JT pasaulinių susitarimų dėl saugios, tvarkingos ir teisėtos migracijos ir dėl pabėgėlių (2018/2642(RSP))

Dimitris Avramopoulos (Komisijos narys) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Anna Maria Corazza Bildt PPE frakcijos vardu, Elena Valenciano S&D frakcijos vardu, Helga Stevens ECR frakcijos vardu, Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu, Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, Kristina Winberg EFDD frakcijos vardu, Auke Zijlstra ENF frakcijos vardu, nepriklausoma Parlamento narė Krisztina Morvai, Željana Zovko, Tanja Fajon, Jussi Halla-aho, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Malin Björk (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Laura Ferrara, Marie-Christine Arnautu, Steven Woolfe, Carlos Coelho, Birgit Sippel (nesutiko, kad Steven Woolfe pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), Bernd Kölmel (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tomáš Zdechovský), Ilhan Kyuchyuk, Ignazio Corrao, Mara Bizzotto, Udo Voigt, Tomáš Zdechovský, Knut Fleckenstein, Gerard Batten, Marcus Pretzell, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Gerolf Annemans, Francisco José Millán Mon, Norbert Neuser, Gilles Lebreton, Alessandra Mussolini, Kati Piri, László Tőkés, Boris Zala, Andrey Kovatchev, Soraya Post, Juan Fernando López Aguilar ir Elly Schlein.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ana Gomes, Notis Marias, Sofia Sakorafa, João Pimenta Lopes, Takis Hadjigeorgiou ir Konstantinos Papadakis.

Kalbėjo Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė).

PIRMININKAVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Pirmininko pavaduotojas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Cristian Dan Preda, Anna Maria Corazza Bildt, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Fernando Ruas, Lorenzo Cesa et Tokia Saïfi PPE frakcijos vardu, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Jeppe Kofod, Linda McAvan, Claude Moraes, Norbert Neuser, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Birgit Sippel et Elena Valenciano S&D frakcijos vardu, Cecilia Wikström, Louis Michel, Hilde Vautmans et Sophia in ‘t Veld, au nom du groupe ALDE, Judith Sargentini, au nom du groupe Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Martina Anderson, Barbara Spinelli et Helmut Scholz, au nom du groupe GUE/NGL, Ignazio Corrao, Laura Ferrara et Fabio Massimo Castaldo – dėl JT Pasaulinių susitarimų dėl saugios, tvarkingos ir teisėtos migracijos ir dėl pabėgėlių pažangos (2018/2642(RSP)) (B8-0184/2018);

—   Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky ir Marcel de Graaff ENF frakcijos vardudėl pažangos Jungtinių Tautų pasaulinių susitarimų dėl saugios, tvarkingos ir teisėtos migracijos ir dėl pabėgėlių klausimu (2018/2642(RSP)) (B8-0185/2018).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 04 18 protokolo 12.13 punktas


12. Parlamento sudėtis

Italijos valdžios institucijos pranešė apie Giuseppe Ferrandino, Danilo Oscar Lancini ir Giancarlo Scotta, kurie atitinkamai pakeis Gianni Pittella, Matteo Salvini ir Lorenzo Fontana, išrinkimą Parlamento nariais nuo 2018 m. balandžio 17 d.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kol Giuseppe Ferrandino, Danilo Oscar Lancini et Giancarlo Scotta įgaliojimai nebus patikrinti ir nebus priimtas sprendimas dėl ginčų, jie eis savo pareigas Parlamente ir jo organuose ir galės naudotis visomis su tuo susijusiomis teisėmis, jei prieš tai pateikė rašytinę deklaraciją, kad neužima pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario veikla.


13. Padėtis Sirijoje (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Sirijoje (2018/2643(RSP))

Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE frakcijos vardu, Victor Boştinaru S&D frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu, Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, Gerard Batten EFDD frakcijos vardu, Mario Borghezio ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Bruno Gollnisch, Tunne Kelam, Elena Valenciano, Anna Elżbieta Fotyga, Hilde Vautmans, Michel Reimon, Marisa Matias, Jörg Meuthen, Marie-Christine Arnautu, Konstantinos Papadakis, Dubravka Šuica, Knut Fleckenstein, Bas Belder, Patricia Lalonde (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bruno Gollnisch), Javier Couso Permuy, Franz Obermayr, Jaromír Štětina (nesutiko, kad Takis Hadjigeorgiou pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), Pier Antonio Panzeri, Anders Primdahl Vistisen, Ilhan Kyuchyuk, Tonino Picula, Marek Jurek, Ivo Vajgl, Ana Gomes, Nikolay Barekov, Wajid Khan, Miriam Dalli, Josef Weidenholzer, Gilles Pargneaux, Demetris Papadakis, Francisco Assis ir Brando Benifei.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Marijana Petir ir Nicola Caputo.

PIRMININKAVO: Evelyne GEBHARDT
Pirmininko pavaduotoja

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Jean-Luc Schaffhauser, Eleftherios Synadinos, Seán Kelly, Neena Gill, Branislav Škripek, Takis Hadjigeorgiou ir Sotirios Zarianopoulos.

Kalbėjo Christos Stylianides (Komisijos narys) Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Diskusijos baigtos.


14. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Pirmininkė priminė, kad JURI komiteto rekomendacija neprieštarauti 2018 m. kovo 5 d. Komisijos deleguotam reglamentui, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo ir panaikinamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/1430 (C(2018)01231 – 2018/2618(DEA)) (B8-0187/2018), buvo paskelbta 2018 m. balandžio 16 d., pirmadienio plenariniame posėdyje (2018 04 16 protokolo 12 punktas).

Prieštaravimų dėl šios rekomendacijos nepareikšta per Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalyje nustatytą 24 valandų terminą.

Todėl ši rekomendacija laikoma patvirtinta ir bus paskelbta 2018 m. balandžio 18 d., trečiadienio, posėdžio „Priimtuose tekstuose“.


15. Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)

Klaidų ištaisymas P8_TA(2015)0346(COR01) paskelbtas per vakar vykusį plenarinį posėdį (2018 04 16 protokolo 13 punktas).

Kadangi nė viena iš frakcijų arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius nepaprašė balsuoti dėl klaidų ištaisymo, jis laikomas patvirtintu pagal Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnio 4 dalį.


16. Padėtis Rusijoje (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Rusijoje (2018/2669(RSP))

Christos Stylianides (Komisijos narys) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Sandra Kalniete PPE frakcijos vardu, Knut Fleckenstein S&D frakcijos vardu, Anna Elżbieta Fotyga ECR frakcijos vardu, Petras Auštrevičius ALDE frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, James Carver EFDD frakcijos vardu, Janice Atkinson ENF frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė David Coburn), David McAllister, Eugen Freund, Monica Macovei, Hilde Vautmans, Bronis Ropė (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Dariusz Rosati, Neena Gill, Ivo Vajgl (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Rebecca Harms), Yannick Jadot, Othmar Karas, Bogusław Liberadzki, Eduard Kukan, Ana Gomes, Gunnar Hökmark, Doru-Claudian Frunzulică, Lars Adaktusson, Isabella De Monte, Jaromír Štětina ir Tunne Kelam.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Clare Moody, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios ir Michaela Šojdrová.

Kalbėjo Christos Stylianides.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, teikiamas pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiamas vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: kita mėnesinė sesija


17. Taikos perspektyvos Korėjos pusiasalyje atsižvelgiant į naujausius pokyčius (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Taikos perspektyvos Korėjos pusiasalyje atsižvelgiant į naujausius pokyčius (2018/2643(RSP))

Monika Panayotova (einanti Tarybos pirmininko pareigas) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Victor Boştinaru S&D frakcijos vardu, Nirj Deva ECR frakcijos vardu ir Urmas Paet ALDE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Klaus Buchner Verts/ALE frakcijos vardu, Stefan Eck GUE/NGL frakcijos vardu, Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu, David McAllister, Neena Gill, Ryszard Czarnecki, Fabio Massimo Castaldo, Elmar Brok, Arne Lietz, Dubravka Šuica, Maria Grapini, Paul Rübig, Francisco Assis, Adam Szejnfeld ir Julie Ward.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Stanislav Polčák, Takis Hadjigeorgiou, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Georgios Epitideios ir Krisztina Morvai.

Kalbėjo Monika Panayotova.

Diskusijos baigtos.


18. Žmogaus teisių ir teisinės valstybės principų pažeidimas. Dviejų Graikijos karių, areštuotų ir sulaikytų Turkijoje atvejis (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Žmogaus teisių ir teisinės valstybės principų pažeidimas. Dviejų Graikijos karių, areštuotų ir sulaikytų Turkijoje atvejis (2018/2670(RSP))

Christos Stylianides (Komisijos narys) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Manolis Kefalogiannis PPE frakcijos vardu, Nikos Androulakis S&D frakcijos vardu, Notis Marias ECR frakcijos vardu, Nadja Hirsch ALDE frakcijos vardu, Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu, Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Jacques Colombier ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Georgios Epitideios, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Eva Kaili, Eleni Theocharous, Cecilia Wikström, Dimitrios Papadimoulis, Sotirios Zarianopoulos, Giorgos Grammatikakis, Angel Dzhambazki, Nikolaos Chountis, Francisco Assis, Sofia Sakorafa, Costas Mavrides ir Kostas Chrysogonos.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Lefteris Christoforou, Georgios Kyrtsos, Jiří Pospíšil, Maria Spyraki, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Eleftherios Synadinos, Lampros Fountoulis, Theodoros Zagorakis ir Antonio López-Istúriz White.

Kalbėjo Christos Stylianides.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 04 19 protokolo 10.14 punktas


19. Prašymas, susijęs su Parlamento nario privilegijų ar imunitetų taikymu

Neapolio Apeliacinis teismas pateikė Pirmininkui prašymą, susijusį su buvusio Europos Parlamento nario Alfonso Luigi Marra imuniteto taikymo sritimi.

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 14 dalį šis prašymas perduotas kometentingam šiuo klausimu JURI komitetui.


20. Gauti dokumentai

Gautas šis AFCO komiteto dokumentas:

- * Pranešimas dėl Tarybos sprendimo, kuriuo nustatomas atstovų į Europos Parlamentą devintųjų rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise laikotarpis, projekto (07162/2018 - C8-0128/2018 - 2018/0805(CNS)) - AFCO komitetas - Pranešėja: Danuta Maria Hübner (A8-0145/2018)


21. ES išorės finansinių priemonių įgyvendinimas: 2017 m. laikotarpio vidurio peržiūra ir būsima struktūra po 2020 m. (diskusijos)

Pranešimas „ES išorės finansinių priemonių įgyvendinimas: 2017 m. laikotarpio vidurio peržiūra ir būsima struktūra po 2020 m.“ [2017/2280(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

Marietje Schaake pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Neven Mimica (Komisijos narys) Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Antonio López-Istúriz White PPE frakcijos vardu, Andi Cristea S&D frakcijos vardu, Anders Primdahl Vistisen ECR frakcijos vardu, Jordi Solé Verts/ALE frakcijos vardu, Sabine Lösing GUE/NGL frakcijos vardu, David Coburn EFDD frakcijos vardu, Diane James (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė David Coburn), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Brando Benifei, Bodil Valero, Eduard Kukan, Clare Moody, Tunne Kelam, Arne Lietz, Francisco José Millán Mon, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Željana Zovko, Cristian-Silviu Buşoi, Julia Pitera ir Ivana Maletić.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Julie Ward ir Notis Marias.

Kalbėjo: Neven Mimica ir Marietje Schaake.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 04 18 protokolo 12.14 punktas


22. ES ir Australijos bendrojo susitarimo sudarymas *** - ES ir Australijos bendrasis susitarimas (rezoliucija) (diskusijos)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Australijos bendrojo susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto [15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

Pranešimas su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Australijos bendrojo susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto [2017/2227(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

Francisco José Millán Mon pristatė rekomendaciją ir pranešimą.

Kalbėjo Neven Mimica (Komisijos narys) Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE frakcijos vardu, Francisco Assis S&D frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Ivo Vajgl ALDE frakcijos vardu, Jordi Solé Verts/ALE frakcijos vardu, Anja Hazekamp GUE/NGL frakcijos vardu, Elmar Brok ir Alojz Peterle.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias.

Kalbėjo: Neven Mimica ir Francisco José Millán Mon.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 04 18 protokolo 12.3 punktas ir 2018 04 18 protokolo 12.4 punktas


23. Metinės 2015 ir 2016 m. subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo ataskaitos (diskusijos)

Pranešimas dėl metinių 2015 ir 2016 m. subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo ataskaitų [2017/2010(INI)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Mady Delvaux (A8-0141/2018)

Mady Delvaux pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Neven Mimica (Komisijos narys).

Kalbėjo: Cristian Dan Preda (AFCO komiteto nuomonės referentas), Emil Radev PPE frakcijos vardu, Sergio Gaetano Cofferati S&D frakcijos vardu, Sajjad Karim ECR frakcijos vardu ir Marie-Christine Boutonnet ENF frakcijos vardu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil, Notis Marias ir Elmar Brok.

Kalbėjo: Neven Mimica ir Mady Delvaux.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 04 18 protokolo 12.15 punktas


24. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 619.992/OJME).


25. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.53 val.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Albiol Guzmán, Christensen, Crowley, Demesmaeker, Drăghici, Händel, Juvin, Kuhn, Le Pen, Maštálka, Ponga, Punset, Thun und Hohenstein, Weber Renate, Zīle, Žitňanská

Atnaujinta: 2018 m. spalio 23 d.Teisinė informacija - Privatumo politika